Az Ujság, 1918. november (16. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-08 / 262. szám

Péntek, 1918. november 8. AZ Ú­­TSÁG tért, Szende­ Pál pánz­ügyi államtitkárt, mint a kik eddig is kiváló­­ tudásukkal, na­­p munkájukkal­ lettük ismertek­­a kamara előtt, továbbá Vágó József főtitkárt, akinek fárad­hatatlan munkája előtükétlyezte a központok megszün­tetésére irányu­ló kormá­nyintézkedéseket. Az elnök meg­nyitó beszédét azzal, a kívánsággal fejezte be,­ hogy mi­előbb megkezdhessék a békés alkotás soha meg nem a­tinó­s munkáját..­ . Ezután Szikcs Antal azt indítv­ínyozta, hogy a tel­jes­ ülés felhatalmazása alapján az elnökség delegátusokat küldjön,az iparon és kereskedő tanácsba s a kamara úgy a­­ leszerelés, mint az e­zzel összefüggő összes kérdésekb­en a legmesszebbmenőleg mindenkinek rendelkezésre álljon. Panitz Sándor a kereskedők­ és iparosok fokozott védel­,­mére tett indítványt, mely a károsult kereskedők és iparosok állami kártalanítását is kimondatni kérte. Lánczy Leó végül indítványozta, hogy most m­ár rendeltessék­ el az új kamarai választás, a­mit Székács Antal azon indítvá­nyával fogadtak el, hogy kérik a kamarai törvény reform­ját is. . . Rendelet :A leszerelő katonák s egyéb mun­­kaerők foglalkoztatásáról. A hadügyminiszter a hivatalos lapban rendeletet adott ki, a­mely azt a­ czélt akarja biztosítani, hogy akár a le­szerelő­­ katonák, akár egyéb munkások bár­mily rövid , ideig is tétlenül és kereset nélkül ne bolyongjanak az országban. Ezzel szemben elengedhetetlenül szükséges, hogy ilyen jelen­tékeny számú tömegek azonnal beilleszkedje­nek a békés rend keretébe. Igen emberséges és okos a rendelet azon megállapítása, hogy e harc­térről visszakerülő elcsigázott, deprí­mált embereknél fontos, hogy jó élelem, tisz­tességes ruházat és barátságos meleg otthon fogadja őket, melyeknek jótékony hatása alatt lassanként felenged a létekre nehezedő elkese­redett és nyomasztó hangulat. Ennek elérése czéljából elrendeli a miniszter, hogy munkás♦ otthonokat kell azonnal létesíteni ■ az ország minden részében, mire nézve részletes utasítá­sokat ad úgy a polgári, mint a katonai ható­ságoknak. Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy Böhm államtitkár a népfelkelő (bányász, malom) munkásszázadoknak mint katonai fe­gyelem alatt álló katonai kötelékek ■ megszün­­tetésé­ről adott ma ki rendeletet. é élelm­iszerek szabad forgalma. Nagy Fe­­rencz, közélem­jenési miniszter ma rendeletet tett közzé a hivatalos lapban, mely, szerint a tehéntejből ás juhtejből készült termékeknek, az élő és leölt baromfinak, baromfik­usnak és zsírnak, valamint az ezekből készült élelmi­szereknek, élő vagy­ lelőtt (leölt) vadnak, és mindennemű vadhúsnak, méznek és méhviaszo­­­nak, baromfitojásznak a már eddig is szállítási igazolványhoz kötött zöldség-, főzelék- és gyü­mölcsféléknek, ideértve a diót és dióberet is, valamint az­ ezekből bármiként készített (szá­rított, savanyított, befőzött vagy egyébként előállított) és­ bármiként csomagolt konzerv­­nek, gyümölcsíznek bármiként való szállítá­sára —,• kivéve­ a Fiúnáéba, Horvát-Szlavonor­­s­zágba,’ vagy általában, az ország határán túlra történő szállításánál a szállítási­ igazolvány nem szükséges. A fentebb említett kivitel ese­tén szállítási igazolványok az illetékes köz­­pontoknál­ szerzendők meg. Élelmiszereket az ország határán kívüli forgalomban továbbra is reák a­ Közélelmezési Hivatal (Budapesten a székesfővárosi tanács) szállítási engedélyé­vel szabad kézipodgyászban szállítani. Kereskedőink figyelmét különösen felhz­ív­juk az itt elősorolt árak szabad forgalmára, mely egyúttal az ő akc­iószabadságukat és val­­ószínűleg a közönség jobb ellátását is­ jelenti. A közpo­ntok leszerelésének sorrendje. Az Újság nyomban Vágó József kinevezésekor kö­­zölte, h­ogy mily tervei vannak a központok le­szerelésére nézve. E részben most módunk van közölni alábbi új és kimerítőbb nyilatkozatát: Azonnal jóosr­a hsalak azok a központok, — és eze­ket fel is fogom oszlatni —­ melyek kizárólag hadseregel­­látási alléira alakultak, és melyekre, minthogy a háború véget­ ért , ma már szükség nincs. Ilyenek lehetnek a ka­tonai vágásból származó állati beleket felosztó bizottság­, Fémátvételi bizottság, Fémközpont, Fémrekvizícziós bi­zottság, Gummi-bizottság és beszerző szervezet, Gumim­at vételi bizottság, Gyapjasbőr-leszerzési r.­t., Hadifém­­bizottság, Kilincshivatal, Ócskavas-bizottság, Öntött­vas­­türedék-bizottság, Vasbizottság stb. Ezek után következ­nek, melyek jelentőségüket elvesztették. Ilyenek például a Kávéközpont, a Keletről behozott anyagok átvételi bi­zottsága, Szilvaközpont, Zöldságközpont st­b. A központok harmadik kategóriája azok lesznek, melyek feloszlatásától bizonyos ideig még el lehet ugyan tekinteni, de az illető c­ikk forgalma egyszerűsítendő, így bizonyára jelentős változtatásokat­ lehet majd létesíteni a Faértékesítő Hiva­talnál, mivel sokak meggyőződése szerint ez a szervezet túlságosan merev szabályai miatt nem tud,­s­­forgalom követelményeihez, alkalm­azkodni. A kereskedelem részét­őul a fű érdeklődés, nagyon jól eweiít, oda irányul, hogy mi fog történni a Haditerín­et­mivel.finos, nyíltan kijelentem, ■hogy a Haditermény megszűnéséről egy dkre szó téma lehet, mivel a mai körülmények­ között a Haditermény felosz­latása esetén a lakosságnak megfelelő mennyiségű és áru liszttel, és­ hüvelyes, terményekkel való­g ellátása semmik­ép­­p­pen sem volna­­biztosítható. A­mi azonban a Haditermény egyéb osztályait illeti, azok tekintetében nincs kizárva, hogy az ezen osztályok által forgalmazott czikkeket a­­ Haditermény hatásköréből ki lehet vonni és többbét kevésbé szabaddá tenni. A' Bőr- és Textilcvízpontok leszerelése te­ .­kintetében nem nyílváníthatok gőrestlényt, mijét Azokról még nem biztos, hogy hatásköreimbe tartózu­nk-e.'— Az, ' utóbb említett központjokr­á n­ézve megjegyezzük, „hogy' azok a keresked­éki ii -m­inisiter rendblktóése'-értelm­ébenV ■ Moly min. tanácsos vezetése alatt­ maradnak s ez nnts Sreblj-' , , fekvő iparfejlesztési' teet új font­ból helyes intézkedésnek tartható.. ' - .' - ' \' Változások a. .Városi Vilamos Vasútnál A főváros a­­Városi--Villára08- Vasutat**birtokba. ■ vette. A részvénytársaságt," a mely a Városi Villaütós­ Vasutat alapította és'kifejlesztette. Hűvös Iváto vezérigaztt­atóval együtt, ma kilé-' ■pett a vasut kötelekéből..­­. .— Országos­­ Kereske­dőtanác... Az OAI&E tu­datja a fővárosban tartózkod­ó ,vidéki k­ereske­­dőkkel hogy óhajtásaikat az Országos­­J keres­­kedőtanács elé­ tért csészék, a melynek" előké­szitő-bizotsága­ ma (csütörtökön) délután négy órakor ülést, tartóit az OMKB-ben (Rudolf­­rakuart 9.) Gazdasági hírek Horvátfi Sligból. Zágrábi jelentés szerint­­a kincstári erdőket tegnap átvette a­ horvát nemzeti kormány kiküldötte. — A kereskedelmi kormánybiztos mindenféle árura kiviteli lilálmat rendelt el. — A Hrvatska Trgovinska banka részvétt­öbbségét — a­mely eddig bu­dapesti és bécsi bankok kezében volt • horvát tőke­pénzesek szerezték meg, v .­­ . Tizenkét millió zsák maradt a katonai élelmezési raktárakban. Ezeket, valószínűleg a zsákbizottság veszi át s osztja szét az ország különböző érdekeltségei között. A­ magyar államvasutak új elnöke, Volzso­­nyi Jenő­ ma foglalta el hivatalát. Miután Ko­­ty­nyi■ Zsigmond elnökhelyettes, a­­forgalmi fő­osztály vezetője három havi Szabadságot kért, ez időre Horénszky Gyula igazgató fogja­ teen­­dőit­ végezni. A Zentraltransportleilung , fel­­­oszlása folytán — a­mit Az Újság már­ jelzett az, ügykör, magyar részének ellátására a Máv. kebelében külön, szakosztály alakúik Állatvásár. Budapesti vágómárhanígzár. Nove­mber 7- é t Saját­iuaesitov J. jelenlése. i ei haj totóig . ji.agyar, bika­­6 darab, magyar ökör, 616 darab ,magyar tehén 21­ darab, magyar bivak 24 darab, novendékmarks — darab, póthajtásra- r­ejelentve — arab, összesen .834 darab, Frentiiva 1­423 r­arab elkelt a hét­ folyamán. — Árjegyzések (méter mázsfmaként, és OBUlvba c. rev.;na nélk­ül).: Magyar bízott ökör. L egjébb n-meséj­ü lOSCI- 1150 i'orossje, feözépmintsgy 980—1070 i,-ig,.9 iránya/)i, minőségű 8­50—970'ti.-ig‘. Ragjai: paraszt'n­arinií jótt m­inőség.i.SpO—1000, ,-ip,, silányabb minőség ,$00—$ 0 k­or.-ig. Tár­ a hízott ökör pH’ ’ -pitég 1100—-1200 Kj-ig, középp­íjippecü 1000—1090 K.-ig. sjfltav­ai b minőségű SGQ—330 bika ip» • . - inőségi, IfiiO- 1300 K.-ig, .é!lágyabb.,’minőség­i 800 9SO,Ka-ig. Bivali '7­00,— 900 K.-im. ,magyar teher 800 1050 EU-ig, Tarki teper­­£00 1100,K.-is. Kosi­ntorn való marha 450—7S0 K.-ig . evppriekrpprhf 700—800 K.-m. •­­ ' A múlt hét szombatján megtartott rendes­­vásár­hoz képe­t a mai rendes vásáróit 1611 darabbal kise­bb volt a felhajtás, a hét folyamán 787 darabbal, kevesebb ke­rült­ eladásra, mint­ a múlt hét­i. Élénk irányzat mel­lett elsőrendű ,minőség k’ 6€ bikák 5­ K-val ,m­éter­­m­ázsánként drágultak­;' akcziómarha, 'melyek b vásár­lását csak későn kezdték meg, változatlan áfákat­ je­­gyeztek. 1­­ ’ • naerktcM GAJÁm Ödön. Kiadóbizottaáei Agai Béla, Galláry István, Kóson Feleld* szel­késztől pr. Bagyó János. Laptulajdonc* ¡ ' AZ ÚJSÁG RÉSZVÉNVTÁSSASá®,­­| JU­DÁS­­­ISI S^ifitíLJi 4 fölvonásban. filmrek­ta Siklófii-íráttV Kendéssze" S km Kertész Mihály. Főszereplők": v­á.1 Gyula, T­örzs. pl. Krámer Leopó­ld, Nemesh Juliska, Kirk­y Lotto, Eer-k­ey Sn Lajos 6s Kemenes Lp.103 Flionis-filmf @ iiWAl TOLNAS i S i'ellépése az „Arcrr ycjlKi1' csirntl visjiték föszerepiban, ® Bemutal­ja ¡ I ROYAl‘APOLL$! i ® _________________________ ® M­­ — . n V Előadások kezdete: 5, 7 te 0 érakor. ra B3 i­aBBWBiBBEaBB»8effiBEiaBIII»88«87BBaiBSgami»a!B8 IATISlimatiSI SZINDIKÁTUS I kalandbrjö.tök öt részben. A főszerepben: g MAGNUS I % a Cabirii néger ériitta. » sj Berautatisra kerül­ naponta , 7 és 0 érakor, az­, • « 1 0 NW IÁBAN!­I ifiai villiázak­is a főváros budai részeh, a hová villautos kiiz fejtodésédl eljuthatok. (Zúgliget, Svábhegy,' Gellérthegyy,'Pózsai­­domb és ezek k­üfáyóke a távolság m­iatt nőni kivána­­tosa­k.) „Az illető tulajdonosnak,a villa ,vágyva.n­áz ol­­ádi ísáf'm­egkörnnyiten­ém azzal,, hogy újStef eset­én ren­­delkezésére bocsájtanám mostah'i' V.-'-kerü­letb­en levő '5 szobás lakásomat. Ajánlatut »New spekulácziós yptol* jeligére Az Újság kiadóhivatalába kérek. 13690 SZÍNHÁZAK Budapest, 1918 november 8.­ M. kir. Costaház: Bohémélet. 7 órakor. Nemzeti Színház: Macbeth. Fél 7 órakor. Vígszínház: Matuska. 7 órakor. Magyar Színház: A császár katonái. 7 órakor. Király­ Színház: Gróf Rinaldó. 7 órakor. ■ Városi Színház: A szép Baskia. Fél 8 órakor. Belvárosi Színház: Bazafoló, Bascarolle. Fél 8-kor. Télikert. (Nagymező­ u. 22.) Kezdete fél 8 órakor. Royal-Orfeum: Páratlan menyecske. 7 órakor. Heti műsor: M. kir. Operaház. Szombat: Álarc­osbál. Vasárnap:­ Lohengrin. ... Nemzeti Színház. Szombat: Bizáncz. Vasárnap d..u.s Rosmersholm. Este: A Rákóczi-harang. Hétfő­: Bánk bán. Vígszínház. Szombat:­­Pygmalion. Vasárnap d. u.: Az ördög. Este: Matuska. Magyar Színház. Szombat: Majd a Vicai Vasárnap . d. u.: A császár katonái. Este: Majd a Vicai Király­ Színház. Szombat: Gróf Rinaldó­ Vasárnap d. u.: Pillangó főhadnagy. Este: Gróf Rinaldó. Városi Színház. Szombat: ’A szép Saskia’. Vasárr­ap d. u.: Módi. Este: A szép Saskia, Belvárosi Színház. Minden este: Hazafelé,Barcarone, II Sorat *28. 144N­OS. Corvin-film : A testőr. Kolnir Ferencz vigjátéka 4 felvonttalan. Feudezte Antalffyi Sándor. A főszeretekben: Gombaszögi Fri-ia., Antalffy Sán­ - dór és Rátkai Márton. Pénztár d. e. 11—1. d. u. éttel. Előadások kezdete: 7 és 9-Korr Ma és mindennap Pollim­ az -Márkus szenzácziós sikerű opsisztje: SKISÉT JELÖLT­­ FHESOI-ja uj műsorral és az uj novemberi mű­*­sor alágere­. — Előadás kezdete 1 órakor. n­emzeti örfeTjm Vil, Erzsóba!»körut 31* . '. -; '■)'<?-ír? e'í , 'fi TáéryJ?. .. ’ . . Minden est© 7 órakor elsőrangú színházi és varieté-műsor.. ' SPANYOL JAKVAI8Y ellen hjtison • 1P742 MULTIV^LENS ÍSÖRMÁL VÉ5*SA¥Ö (í?zérnmi, korlátlan mennyiaéízben kapható Török nózaaf r.-ffc K^dgys­zertárában Budapest, VI., Király 12 Telefon 110-85, .­u6-78, 19*40, 81-75. ■— Sörgönyczim Phann török' Budapest, T­ÉJJIKE­RT HACTNEZS­ UTCZA 23-2*. SZ. - TELEFON 167-25 Minden este 7 órakor Vlvadás Möa gyisssy® Prészben Főszereplők: Tisza Karola, Nidor Jenő, Stelln Gyula, Antal Erzsi, Újvári Károly és Galai Nándor. Az épszektelőadás pont BsjjH . A vsriété-részben 7 órakor kezdődik. SeH nagy attrakcziók. 'ffiT KIS K®MÉ®SA T­V (Igazgatók: Rótt és Stolphardt a Kristálypalotában. ' 7 órakor. Uj műsor! 7 órakor. Rótt én ~ ts Snhardt fellép? ível Megfőzték az öreget. Bohózat. Irta: Trebicsek Sándor. 9 órakor. Rott­en Steinhardt felléptével Uis beiden Kandi. Glinger és Tanszig bohozztá és az összes attr­közlők. Előadás után a Kristály.Bar-ban tincz és zene. Telni. 14-22. FILMES CAPRS£E Telel.14-22. Téli helyisége: VI., Révey-utcza- Ifj. szím, Újdonság! Minden este 7 órakor. Újdonság! RUZSNYTRÜKK Bohózat egy felvonásban. Irts és rendezte: TáBORI EMIL­. Havisítl CSE DOPPELPARTIE NovilSt 1 Sonwatik in élném Akt, Vén JOSEF RUMIN. P.egil: K. Tábori. Uj szélősZámokkal fellépnek Springer Á., Valero Bánta, WalterStsíi. I javítások] ■ ' Gézkezm­ek 'Lísza éjsek I­­ , Lís3í4SET2©tssiíok ! ’­­ . rük­észmiáééteg ZGk és | | 'FÁ még munk élőgépe is | I Javításért vállalja azonnali, elkészítésre a I 1 HERKULES MUVEK IL­ T. | 1 Budapart, VI. ker.,,Figyelő-Utcza tr S. 32 ám. |

Next