Az Ujság, 1919. február (17. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-22 / 46. szám

Budapest, 1919, XVII évfolyam, 46. szám.1 ______ Szombat, február 22. IJMSmMsI ári** ^ '_____ SZERKESZTŐSÉG :­ ­» X. * /'.UH ----:.................. ..... • ’ k véres kéz ellen. Nem tudunk a politikában sem lelket­lenek lenni. Nem tudjuk csak pusztán a köz­­czést nézni, kerüljön bár egyeseknek életébe, exisztencziájába. Bolsevista morál szerint örülnünk kellene, hogy a tegnapi gyászos és gyáva vérontás kiváltotta végre a szervezett munkásság mai megmozdulását, mely úgy­szólván egyetlen rándítással leteperte a bol­­sevizmust. Az eredmény döntően nagy, szinte korszakot jelent, mert végleg biztosítja a köztársaságot és az ország fejlődését törté­nelmi alapon. A hol huszonnégy óra alatt a munkásság százezrei igy meg tudnak jelenni s ily egyértelműen vezetőik mellett szint vallani, s a hol a munkásságban megvan a készség, hogy saját alkotásának, a népköz­társaság védelménél nem nézi, hogy a táma­dója az ő színeit viseli, ott a bosevizmus le van tárgyalva hívei törpe minoritásának egyszerű feltüntetése által. Mégis, olyan árnak kell tartanunk a tegnapi nap áldozatait, melyet, ha lehetett volna, ezért az eredményért is meg kellene tagadni. S értjük a rendőrök elkeseredését, mely önbíráskodásban tört ki az elfogott kommunista vezér ellen s ennek a veszedel­mes embernek a jogosult közdüh puskatusai közé való kiszolgáltatása is mélységes rész­véttel tölt e. Ilyenkor elfelejtjük, hogy ő sohasem gondolt embertársainak embervoltá­ra és összeszorul a szívünk, mikor egy em­bert öklök és fegyverek között haladni lá­tunk, a­ki valakinek a férje és ártatlan gyer­mekeknek imádott atyja. Neki is erre kellett volna gondolnia, mikor más férjeknek, más apáknak sorsán szívtelenül átgázolt, mond­ván : az egyes ember nem számít. Ezt tehette­m, mert elvakult és kárhozatos ember, de nem tehetjük mi, mert ő az elvakult, nem pe­dig mi. A­mi tegnap történt ártatlan rendőrök­kel, a­mi ma történt bűnös kommunista ve­zérrel, ez mind törvényen kívüli cselekedet. Van-e még szükség arra, hogy az igazság és a meggyőződés a törvény kereteit szét­­repeszsze ! Hogy ,a­ki mást akar, ember­halálon keresztül törekedjék feléje, a­ki vét­kezett, ma törvény előtt és a törvény pallosa alatt lakoljon meg érte ! Még egyszer mondjuk: senkinek, legkevésbé a népköz­­társaságnak nem érdeke, hogy a mai törvé­nyes állapotot még mindig forradalmi álla­potnak tekintsük. Van államformánk és van törvény, mely védi. Van fegyveres rendfen­­tartó intézményünk s vannak biráink. Tegyünk le végleg az érzésről, hogy for­radalmi állapot van még mindig, mely a tör­vény mellett a forradalmi akc­iókat is szen­tesíti. Csak ez a forradalmi érzés teszi egy­általán elképzelhetővé, hogy bolsevisták ösz­­szeálljanak, fegyvert szegezzenek rendőrök ellen s szabad prédának tekintsék az ember­életet, ha ez czéljuknak szolgál. Népköztár­saság van s nem forradalom s forradalmat kell elfojtani, megtorolni, ha a köztársaság ellen támadnak, nem pedig ellenforradalmat. Ez azt jelenti, hogy csak az ellenségek és fel­forgatók nyúlnak felforgató és gyilkos esz­közökhöz, a köztársaság és demokráczia hí­vei pedig csak a köztársaság törvényeinek és intézményeinek fegyvereivel küzdenek. Különösen hangsúlyozzuk ezt a Nép­szava mai czikkére gondolva, mely aczélosan kikelve a bolsevista terror ellen, azt kérdi, mert éppen­ a Népszavá-t támadják, mert nem néhány néven nevezett polgári lapot ! Talán nem is úgy értette a szocziáldemokra­­ták kormánylapja, hogy polgári lap és polgári osztály ellen szabad és helyes ezeket a ter­­rorisztikus cselekedeteket elkövetni, mi is azért mutatunk rá erre, mert ezek ellen sem szabad. A gyűlölet a szoczialisták ellen em­berieten, a polgárok ellen nem kevésbé az. Polgár és munkás egyesült a népköztársa­ságban, érdekellentéteiket, a­mennyire van­nak, intézzék el a politikai vetélkedés, de ne az emberi gyűlölködés eszközeivel. A mun­kásoknak sem jó, ha van bolsevizmus. A pol­­ gárság sem lehet elnézőbb egy szoczialista­­ellenes reakc­ióval szemben, mert akárme­lyik frakc­ió ellen fordulva, mégis csak a közösséget sebezik.­­ A kommunista párt vezetőit letartóztatták .A tolonczházban őrzött Kun Bélát a feldühödt rendőrök félholtra verték. — Budapest és Környékének szocziáldemokrata munkássága a parlament előtt tüntetett a Kommunistái­ ellen. — Az általános sztrájk. — Hét halottja van a Népszinház-utczai csatának.­ Negyvenhét kommunista vezér a tolonczházban.—Elfogtak egy bombavetőt. — Saját tudósítónktól. — Az a fegyverropogás, a­mely tegnap este a Népszínház -utc­ában tömegesen követelt ember­áldozatokat, mint előre látható volt, kenyér­­törésre vitte a küzdelmet a szoc­iáldemokrata párt és ezzel az uralmi rendszer és a kommu­nista párt között. Még a hajnali órákban meg­történt a kommunista vezéreknek letartóztatása, ma reggel pedig Budapest munkássága tüntető sztráj­kot kezdett, a­mely impozáns kifejezője kívánt lenni a szocziáldemokrata párt iránt érzett bi­zalomnak. A m­ai nap, noha elsőrendűen kritikus­nak hitték, szerencsére vér nélkül múlt el, nagy elégtételül szolgált a felháborodott polgárság­nak és munkásságnak, hogy a rendőrség végre erélyes intézkedésekkel vet véget a kommunis­­ták további garázdálkodá­sának, elkeseredés azonban szintén áldozatokat követelt. A tolonet­­házban elzárt Kun Bélát és Vágó Bélát, a kom­munisták legexponá­ltabb vezéreit megrohanták a rendőrök százai és boszurok határt nem is­mert. Hiába akarták a dühöngő rendőrök kezei­ből a rendőrtisztviselők Kan Bélát kimenteni, ezt a szerencsétlen fanatikus embert fél­holtra verték, boszuból azokért, a­kik tegnap az utczai csatában életükkel­­ fizettek a kommunisták féke­vesztett agitátorai miatt. Ném halott. A népszínház-utczai csatának immár hét halottja van és félő, hogy a súlyosan sebesültek közü­l többen nem fognak felgyógyulni. Még az éjszaka, folyamán, a hajnali órákban meg­halt Kovács VII. Ferencz rendőr, a­kinek a fe­jét­ fúrta át golyó, reggelre pedig Kürschner József huszonhárom éves vasmunkás szenve­dett ki, a­kinek a hasába fúródott egy Mann­­bieder-golyó. félben meghalt a Rákos-kórház­ban Viertes Gyula dr. maros­vásárhelyi ügyvéd a­ki koponyaalapi törést szenvedett. Személy­azonosságát csak ma reggel lehetett megállapí­tani A sebesülteket ma reggel kezdte kihallgatni a rendőri bizottság, sok sebesült azonban a mai nap folyamán még nem nyerte vissza eszméletét. A kihallgatások csaknem egybe­hangzó eredménynyel végződtek: valószínűleg a háztetőkről vagy az emeleti lakások ablakai­ból eredtek az első lövések — vallják a sebesül­tek. A részletek természetesen eltérőek, a val­lomások következtében azonban a vizsgálatot tovább folytatják. A lövöldözéssel leginkább a Népszínház­­utcza 19­ 16- és 23. számú házainak lakóit gya­núsítják, azonkívül kétségtelen, hogy a Cso­­konai-utczai Nemzeti­ szállóból is lőttek. A szálló személyzetét és portását ezért szintén ki­hallgatják, azonkívül folytatják a nyomozást azok ellen­, a­kik a kommunisták tegnap esti tüntetésen résztvettek. .A tegnap este előállí­tott tizenkilenc­ emberen kívül ma estig újabb huszonkét előállítás történt. Ezeknek az embe­reknek a kihallgatása a főkapitányságon történik s egyelőre valamennyi előállított em­ber őrizetben marad. A vorsd­őr legénység tiltakozása. Délelőtt tíz órakor a rendőrlegénység ha­lalmi férjai megjelentek Dietz Károly dr. fő­kapitánynál és kijelentették, hogy ezentúl nem­ hagyják magukat legyilkoltatni, a­mikor fegy­ver van mink és a midőn látják, hogy felfegy­verkezett kommunisták jönnek ellenük. A fő­kapitány kijelentette a rendőröknek, hogy a kommunisták ellen az­ erélyes intézkedések már megtörténtek s egyúttal köszönetet mon­dott a rendőrlegénységnek tegnap este tanúsí­tott magatartásáért. A bizalm­ férfiak a délelőtt folyamán megjelentek Nagy Vincze dr. belügy­miniszternél is, a­hol hasonló kijelentést tettek. Ma­ délben a főkapitány a következő napi­­parancsot adta ki: A Népszava elleni támadásnál a proletárok védel­­mezésénél rendőrvér folyt, a Conti-utezában. Izgatok, rablási ösztöneiktől vezetve, a szabad préda reményében kiké­nyszeritették a froleiörvér árváját. Öt'rendőr ’életé­vet fizetett, többen pedig egész életükre rtékkanttá váltak. A • Csati­ntcz'.5 hősi halottak a vérszabadság mártírjai. Emlék­ük­et örök időre megőrizzük és a lehetőség szerint. Özvegy­eikről és árváikról gondoskodni fogunk. A­ kar­hatalmi erők tapintatosan és férfiasan állották meg helyei­ket. A tisztek épp úgy, mint a legénység. Köszönet nekik, a renzslőrség és amafeája. Éjfél után fél egy órakor jött vissza Dietz főkapitány a­­ belügyminisztériumból. Fontos határozat történt, azt tudta mindenki a rendőr­ségen. A főkapitány tanácskozásra vonult visz­­sza Szentkirályi Béla főkapitánynyal, Páll György dr. és Schreiber Emil dr. főkapitány­­helyettesekkel, bevonták azonkívül a tanácsko­zásba Bockelberg Ede rendőrfőparancsnokot, Doming Henrik dr. rendőr tanácsost, a bűnügyi osztály vezetőjét, valamint Nánássy László de­­tektivfőfelügyelőt, a politikai detektívcsoport vezetőjét Az első intézkedés a rendőrtisztvise­­lők berendelése volt Fél kettő­től kezdve szaka­datlanul érkeztek a tisztviselők a főkapitány­ságra, a­kiket a lakásukhoz közeli őrszobákról értesítettek, hogy siessenek be azonnal a köz­pontba. Szilaveczky Béla rendőrtanácsos auto­mobilokról gondoskodott és éjszaka három órára negyvenhat autót sikerült rekviráltatnia. Ekkor szólaltatták meg a nagy riadót. Rend­őrök, tisztviselők, karhatalmi védőrök siettek be a főkapitányságra, a­hol Schreiber főkapi­­tányhelyetes közölte a tisztviselőkkel a reájuk váró megbízatásokat. Kétségtelen, hogy izgal­mas, lázas éjszakája volt ez a rendőrségnek, még a forradalom történelmi éjszakája sem volt ennyire súlyos, hiszen a most foganatosí­tandó intézkedés erőpróba akart lenni kor­mány és kommunisták között és a­mit annyian sürgettek már oly régen, reggelre megtörténik : letartóztatják a kommunista párt vezéreit. Hegi­venko­ vezér letartóztatása. Éjfél után három órakor indult el negyven­hat automobilon a rendőrség a kommunista párt vezéreinek elfogatására. Mindegyik autón egy rendőrtisztviselő, egy detektív, két rendőr és két védőr ült s valamennyi tisztviselőnek írásos parancsa volt az illető kommunista vezér lakásán tartandó házkutatásra, személymoto­­zásra és a tolonctházba való utalására vonat­kozóan. Kun Bélát Ügynök­ utcza 17. szám alatti la­kásán kereste fel a rendőri bizottság. Kun Béla már aludt s a mikor megtudta, hogy a rendőr­ségről keresik, nyugodtan felkelt és felöltözkö­­dött. Szó nélkül tűrte a házkutatást, a személy­­motozást, igen nyugodtan viselkedett és a mi­kor megtudta, hogy a bizottság magával viszi, elbúcsúzott feleségétől, alvó leánykáját pedig homlokon csókolta. — Ne félj, — mondotta feleségének — hét­főre itthon leszek ismét. Lapun?T­anai siéma-Soldal.’’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék