Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

feszült érdeklődéssel figyelte a közönség. Hasonlóképpen igen tetszett A gyerek czímű vígjáték is, a­melynek ötletes humora, bonyodalmas cselekménye, frappáns helyzetei jókedvre hangolták a közönséget. Előadások­­, ’26, 1/28 és 9V*. * Az Apolló-kabaré rendkívül mulatságos és való­ban irodalmi értékű műsora a legteljesebb siker mellett naponta zsúfult házak előtt kerül bemutatásra.. Vidám és ötletes tréfák, kis bohózatok, valamint grandiózus ma­gánszámok teszik ezt a műsort legelsőrangúvá, a­mely­nek művészi előadásával az Apolló-Kabaré kiváló és­ ked­velt színészgárdája legértékesebb sikereinek egyikét aratja. Az új műsor vasárnap délután 13 órakor mér­sékelt helyi­ előadás keretében kerül szinte. Jegyek elő­vételi díj nélkül válthatók délelőtt 11—1-ig és délután 4­—6-ig. * Báró Zech Aglala zongoraestélye ma 6 órakor a Zeneakadémiában. Jegyek Bárdnál és Zeneakadémián (Scala). A SZOMBATI ELŐADÁSOK : M. Nemzeti Opera: Donna Anna és Bajazzók (6). Nemzeti Színház : A fekete lovas (6). Vígszínház: Vengerkék (6). Király­ Színház: Leányvásár (vizsgaelőad.) (2). János vitéz ('/,')• Magyar Színház: A tűzpróba (6). Városi Színház: Kukkancs herczegnő (21/,)- Carmen (6). Belvárosi Színház: Terike (7,7). Andrássy-úti Színház: Kutyuském stb. ('/•"). Revü-Színház: (Szerecsen-u. 35.) A pünkösdi rózsa (­,7). Madách-Színház : Gyermekelőany? (V,3). Hetedik parancsolat (7,7) Dunaparti Sz. : Czirkusz (11). Pantomim (7,1). Lepkejáték stb. (7,7) Télikert: Pityu gróf és a szenzácziós varieté-műsor (7). Apolló-Kabaré: Előadás kezdete­­1,7-kor. Fővárosi Kabaré: Új műsor (7). Royal-Apolló: Madame Dubarry (4, 6 és 8). Mozgókép-Otthon: A fekete zsoké. A gyerek. (4, V,6, V,8, 9V.) Omnia:Egy dollárkirálynő kalandjai. III. rész. 4,­­/A 7, V,9. HETI MŰSOR. M. Nemzeti Operaház: Vasárnap: A cremonai hegedfis, Donna Anna és A rózsa lelke. Nemzeti Színház: Vasárnap délután: Régi jó világ, este: II. József császár. Vígszínház: Vasárnap d. n.: A legszebb kaland; este: Szerelem vására. Magyar Színház: Vasárnap: A tűzpróba. Vasárnap d. n.: A szókimondó asszonyság. Király­ Színház: Egész héten minden este: János vitéz. Vasár­nap d. u.: Pillangó főhadnagy. Várósi Színház: Vasárnap d. n.: Mignon; este: Százszorszép. Belvárosi Szinház: Vasárnap d. n.: Rózsa ; este: Három csé­sze tea. Madách­ Szinház: Vasárnap d. n.: 1.COC.OCO 000; sete: Hetedik parancsolat. Andrássy-úti Szinház: Egész héten minden este és vasárnap délután : Kutyuskám, stk. Dunaparti Szinház: Vasárnap: d. n.: Gyermekelőadás; este; A nőuralom, Lepkejáték. Rerüi­ Szinház: Egész hónapban minden este fél 7 órakor a Pünkösdi rózsa, minden vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal a Csók bakter. Télikert: .Minden este; Pityu gróf és a szenzácziós varieté-műsor.­ ­ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. § _ Szamuely és társai bűnügyében Ítélet szerdán. A kom­mün napjaiban a bankoktól és főleg az Osztrák-Magyar Banktól elharácsolt összegek ügyében a Szamuely László apja ►győri szereplése révén ismert Róth Márkusz győri kereskedő ügyvédje sürgősen megkereste az államügyészséget, a­kit arra kért, hogy a jelzett bűnügyben hallgassák ki a Nyíregyházán le­tartóztatott öreg­­Szamuely Lajost. (Ez nyilván tévedés, mert Nyíregyházán nem a Szamuely fivérek apját hanem az egyik fivért Györgyöt tartóztatták le.) A védő ezt azzal indokolja, hogy Szamuely Lászlót valószínű­leg halálra ítélik, pedig őt a fent jelzett ügyben okvetlenül szembesíteni kell az apjával. Az államügyész­ség az esetre is, ha az öreg Szamuelyt nem le­het kézrakeríteni, ez ügyben kihallgatja Sza­muely Lászlót. A bűnügyben pedig ma a perbeszédekre került a sor. Szvassy Pál dr. államügyész vádbeszédje elején keményen ostorozta a bűnösök romlott lelki örömeit. Gyilkosságra iskolázott gonosztevők állottak egy szövet­ségbe és terrorcsapat névvel sanyargatták az országot. Pergovácz és Jablonszky tettei bűnössége kétségt­en. Szamuely nem olyan hírhedt ugyan, mint átkos nevű, gyűlölt fivére, Tibor, de kétségtelen, hogy az ő lelkét is terhelik gyilkosságok. A tanúk és saját telefon jelentései igazolják ezt. Egyes vádlottakkal szemben a gyilkosság vám­ját elejti, de gyilkosságra való szövetkezés miatt meg­vádolja őket. Szarvas István, Orbán János és Sterk Bélával szemben a vádat elejti, mert semmi bizonyíték nincsen a mellett, hogy ők a gyilkolásoknál részt vettek. Szigorú, igazságos ítéletet kér. A­ki fegyvert fog, fegyver által pusztul el. A­ki más embernek életét jogtalanul elveszi, az számoljon le önmagával. A bíróság vád elejtés folytán Szarvas, Orbán és Sterkkel szemben a további eljárást meg­szüntette. Aztán sorban felállottak a védők és előterjesztették a védelmet A törvényszék az ítéletet szerdán délelőtt hirdeti ki. a Terroristák bű­npöre. Nagy érdeklődés mellett tárgyalta ma a törvényszék Surgoth dr. biró elnök­letével a hatrendbeli izgatás vétségével vádolt Kéri Pál hírlapíró bűnpörét. Kéri egy székesfehérvári lap­ban, továbbá a­ Népszavá­ban és az elkommunizált Pesti Hírlap­ban írt czikkek­et, a­melyekben izgatott a fennálló rend ellen és­ azt fejtegette, hogy inkább égjen az ország egyik végétől a másikig, mint mili­tarista, kapitalista és hadseregszállítók rendje le­gyen itt. A tárgyaláson a vádat Nagy Béla dr. fő­­ü­gyészhelyettes, a védelmet Várkonyi Oszkár d­r. kép­viselte. A vádlott az elnök kérdésére magát büntet­lennek mondja, ő nem izgatott, a­mit irt, azt a haza érdekében irta. Az elnök: Maguknak nem volt hazájuk, maguk­nak az integritás sem kellett. A vádlott: Ezt a proletárok csak elvben adták fel, de véreztek érette.­­ Véreztek a proletárdiktatúra fentartásáért. A vádlott aztán azt fejtegette, hogy sok esetben utasításra kellett írnia. A védő igazolni kívánja, hogy a bolsevisták Kérit­ üldözték és le is tartóztat­ták, mert Lukács György népbiztost támadta. A ki­végzett Dögei terroristát uszították reá. A bíróság a bizonyítás kiegészítését nem rendelte el. Nagy Béla dr. főállamügyészhelyettes vádlnhé­dében rámutatott a destruktív sajtó romboló hatá­sára. Nevetségessé tették a hazát, kigúnyolták a val­lást és lassan, de biztos őrlő munkával egyengették az utat a bolsevizmus felé. Kéri azt mondja, hogy nem volt kommunista, hanem szoczialista. Ezt a védekezést egy kevésbé művelt és tanulatlan em­bertől elfogadná, de Kéri Páltól nem, a­ki nagyon is ismeri a kommunizmus irodalmát. Kéri egy sze­gény, gyengefejű ember mellé jutott, a­kinek gyarló­ságát alaposan kihasználta. Gonosz és elvetemedett emberek Kéri Pál vezetésével irányították a sajtót. Lukács György, a­ki a világon a legelvetemedettebb és legnagyobb gazember volt, úgy akarta megbecste­­leníteni a magyar public­istákat, hogy nevüket czik­­kük alá íratta. A terhelő körülmények figyelembe­vételével kéri szigorú megbüntetését a vádlottnak. Várkonyi Oszkár dr. védő rámutatott a vád hely­telen beállítására, mert az államügyész történelmi mozzanatokat vonultatott el a bíróság szemei előtt olyan színezettel, mintha azoknak Kéri Pál lenne a főszereplője. Itt csakis az izgatás vádja volna Kéri ellen emelhető és csakis e miatt lehet őt felelősségre vonni. Kéri czikkeit nem lehet izgatásnak minősí­teni, mert kifejezetten egyetlen izgató mondat sincs bennük. Kéri védenemének felmentését, elítélés esetén enyhe ítéletet kér. Kéri Pált hatrendbeli izgatás bűntettéért tíz évi börtönre ítélték. Gyorsított eljárás lévén, az ítélet jog­erős. Varga Ferencz géplakatos, politikai nyomozó, a kommün alatt letartóztatta József főherczeget, Lánczy Leót és Dessewffy Aurél grófot. A törvény­szék ma tárgyalta ügyét Surgoth táblai biró elnök­letével. Védője írást hozott a főherczegtől és Lánczy­­tól, a­kik igazolták, hogy Varga illedelmes volt, sőt az akkori viszonyok között még udvariasnak is volt nevezhető. József Ferencz főherczeg üzente is, hogy eljön a tárgyalásra tanúvallomást tenni. De nem jött el. A törvényszék Vargát, Barta Jenő dr. védő elő­terjesztése után, személyes szabadság megsértéséért egy évi fogházra ítélte. Varga László péksegéd, vöröskatona, a József­ műegyetemen reá lőtt ifj. Reischl Ferencz műegye­temi hallgatóra. A törvényszék ma gyilkosság kísér­letéért tíz évi fegyházra ítélte. Donya Miklós kom­munistát a képviselőház bútorainak ellopásáért, Kris­­tál László asztalossegédet pedig a terroristákhoz való belépésért nyolc­ havi börtönre ítélték. A pestvidéki törvényszék ma kezdte tárgyalni a pilisvörösvári munkástanács vádlottainak, Herbst Já­nos­ és társai bűnpörét. f . Rejtő Gyula dr. fogsága. Rejtő Gyula dr. igazgatót Tibergen Fils franczia czég panaszára előzetes letartóz­tatásba helyezték. Védője, Székely Lajos dr., felfolyamo­dást jelentett be a táblához, kérte, hogy védenemét beteg­­ség­re való tekintettel a lakásán őrizzék. A tábla elren­delte, hogy Rejtő dr.-t további intézkedésig a lakásán őrizzék. AZ ÚJSÁG Szóiikat, 1920 fenutár 17. Nyílt-tér. E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a szerkesztőség BrUU^nstt&­ 22.000K-ig, | IjMMfplatinát I 28-270 K-ig | Y mindenkinél magasabb áron vesz: 50.| Hívásra | ékszenész. || házhoz drM. IO' Népszínház |g jövök ! Telefon. József u­-29. sz., UtCZa 7. szám ' jgj i— m­ mmm ja ngsv IMR WEB elsőrendű, Uemfthv, T ■ ■ "M B Hjh ’ H" aprítva, hiúhoz szállít 1 n 1 SzendrüEmil JHH itesRgs SEcaft 20 Z& Bt V., Csáky-utcza 8. szám. MARGARIN val helyett finom pótlék BIEN S. FIAI ZSIRÁRK­SVAR RT. VII., Nagydiófa-utcza 7. villfillitkroli étert, ESS Fried A. ékszerész, Vil. ker., Rákóczi-út 2. 612 Bélyegeket régi levelezéseket, bélyeggyű­jteményeket állandóan legmagasabb áron vásárolunk Magyar Bélyegkereskedelmi Részv.­Társ. Szervita-tér 5. I. emelet 2._____________ Svájczi ház varatok Brillianst, gyöngyöt, aranyat, platinát és ezüstöt horribilis árért. Singer ékszerész, Rottenbiller­ utcza 24. szám. Telefon: József 52—64. Precziziós H94 esztergapadok külföldi gyártmány, vég­ül., Lehel’U. 25. újabb típus, e Indiák l ,lifi IHWI——■—i—im :■ ■ ii i—rm ni i i í rn i BRILIÁNSOKÉRT .a képzelhető legmagasabb árat fizetem. Aranyat, ezüstöt és mindennemű ékszereket bárkinél drágábban veszek. Gyön­gyökért és különlegességi darabokért áron felül fizetek. SÄNGER ékzserétű­ Teráx*körut Q. sz.­­ Van szerencsém a n. é. közönség és t. barátainkat érte­síteni, hogy a Lipót-körut 15. szám alatt levő „HTLHHTIS" Mack&zat Átvettük. — Minden törekvésünk oda fog irányulni, hogy figyelmes kiszolgálás, elsőrangú kávéházi italok, valamint esténként változatos meleg vacsora nyújtása által a n. 6. közönség megelégedését kiérdemeljük. 16955 Neumann, Kaftheser és Biró, kávésok. Emiticn&épi magasabb árat fizet Taub Jenőt Király-utcza 42. sz. Q O Lr —köztük az összes megye- IU V IVUlly VCl­lené újdonságokat — olvashat I 8 koronáért havaskint. Budapest legnagyobb, legmodernebb kölcsönkönyvtárában­­ IV., Deák Ferencz-u. 18. (Aária-palota) eAYs­tig Kereskedőktől és magánfelektől veszünk Britlán­ és platina, gyöngy, arany és ezüst ékszereket, mindenkinél ma­gasabb árat fizetünk: ESPAR, Király­ utcza 50. sz. Borestélyek­­ az Emilében! Január hó 12-től 18-ig kaphatótt Br. Kemény Árpád borai: Plébános, Rizling, Kosltotáry, Ringató. Janu­ár hó 19-től 25-ig kaphatók Palugy?y­­. és fiai borai: Szikl --Rizling, Château. Január hó 26-tól 31-ig kaphatók Váci Püspök U­­ada­lmi bor pince Karat . Leányka szemelt, Rajnai Rizling, uiii dti . Leányíta-asszu. K­ars­ ­ FŐVÁROS. (Arad a Duna­) Néhány nap óta a Duna ismét erősen árad, s ma reggel már el­ is ön­tötte az alsó rakodópartot. Az áradás még min­dig emelkedőben van, s Óbuda mélyebben­ fekvő részei víz alá kerültek, úgy hogy több házat ki kellett üríteni. A lakókat a szentendrei-úti is­kolában helyezték el. Ma délután óta az összes szivattyúk működésben vannak. A hatóság minden intézkedést megtett, hogy az ár terje­dését megakadályozza, s az árvízzel fenyegetett lakosok részére kellő számú csónakot és mun­kást bocsátott rendelkezésre. A fővárosi mér­nöki hivatal jelentése szerint a vízállás ma dél­előtt elérte az 5,87 métert. A Duna mellékfolyói is erősen megáradtak. (A házbéremelés és a köztisztviselők.) A Közalkalma­zottak Nemzeti Szövetsége legutóbb tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy a tisztviselők lakbérének a tervbe­vett házbéremelés arányában való felemelését fogja kérni. (Házfelügyelők kívánsága.) A házfel­ügyelők küldött­sége ma azt kérte Forkasházy Lajos alpolgármestertől, hogy az este 8—10 óráig terjedő időre a kapunyitásért fizessenek. A polgármester felszólította a küldöttséget, hogy kérelmüket írásban adják be és a határozatot majd ő erre fogja meghozni. (Plébánia a Városmajorban.) A városmajori rom. kat. egyházközség ma küdöttelgileg tisztelgett Bódy polgármesternél és arra kérte, hogy járuljon hozzá egy rendes pébánának a Városmajor környékén való szer­vezéséhez. A polgármester kijelentette, hogy mindenféle tőle telhetőt erre vonatkozólag készségesen meg fog tenni. (Nyugdíjas fővárosi tisztviselők kérelme.) Ma délelőtt nagyobb küldöttség jelent meg Bódy Tivadar polgár­mesterné­ Kun Gyula és Almásy Géza nyugalmazott tanácsosok vezetése mellett. A küldöttség bejelentette, hogy a nyugdíjas fővárosi tiszt v.«*.ők egyesülete meg­alakul és ennek a feladatait Kun Gyula nyug. tanácsos smertette, Almády Géza pedig arra kérte a po­gármestert, hogy a ny­ug. mazott fővárosi tisztviselőket ugyanolyan javadalmazásban részesítsék, mint a­m­­enten részesít­­nek az aktív tisztv­et­ők. A pogái­c­er igen szívesen fogadta a küldöttséget és ki­men­ette, hogy készségesen teljesíti mindazt, a­mi lehetséges. A küldöttség ezután Déry Ferencz és Folkusházy Lajos alpolgármesterek­nél adták elő kérelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék