Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

\ ' . ...... ................. 8 AZUifSAG Szombat, 1920 január 17. Apró­hrdetesew. rám­űen szó expert beanatása­­­kor. vastagabb MWl­t Kor. apróhirdetésével a ki­adóhivatalba : Rákóczi-ut 54., Olvasótermünkbe : Er­­zsébet-körut 45. (Royal­­szálloda), vajry valamelyik hirdetési irodába, tőzsdébe, mert lekésik az óriási példányban megjelenő vasárnapi számunkról APRÓHIRDETÉSEKET Az • Újság részért elfogad a kiadó­hivatal (Rákóczi­ ut 6l.), a fiók­­kiadóhivat­al Erzsébet -körút 43. (Páyai-száll­oda), minden hirdetési iroda és a nagyobb tőzsdék, továbbá a •Váll­al­ko­zás ^kiadóhivatala Teréz-körút, 12 a »Szinházi Élet« kiadó­hivatalé, Erzsébet-körút *29. a ^Színház és Divat* könyves­boltja Károly-körút 3. szára. ÚJPESTEN : Az »Új­pesti Napló* kiadóhivatala. Árpád­­utcza 60. szám- Hóna hírlap­­iroda, ír­igét-tér 2. szám. VIDÉKRŐL legczélszerűbb 9,1, apróhirdetésre szánt össze­get postautalvány útján a kiadóhivatalhoz küldeni. A szöveg bőven elfér a posta­­utalvány szelvényén. Lehet levélben is apróhirdetési szö­veget küldeni, de ebben az esetben a­ hirdetés árát levél­­bélyegben szíveskedjék a levél­hez mellékelve beküldeni. Cz.mn­nek elég ennyi, a postautalvá­nyon a levél borit­okán is: AZ UtáAn kiadóhivatala Buda­pest. LEVELEZÉS JELIGÉS LEVELEK érkez­tek a következő­­jeligékre: *Disztingvállt*, »Egyszer én is megpróbálom*, »Gyártulajdo­­nos*, »35000«, •Háziasszony*, «Bunyó tüzek*, »Jó bánás­mód«, » Jogszigorló*, »Jó ház jó helyen*, ·Jól fizető vidéki*, «Jó Sziva*, ‹Kereskedő 35*, «Kényelem*, ‹ Kifogástalan*, »Kisgazda*, ‹Korrekt*, ‹Law and medicine*, »Lakásjogo­­s­ílt*, ·Legszebb remények*, «Leisure*, «Napsugár*, »Mi­­nette*, ·Nemes«, •Nem­ kezdő*, •Nem nékem*, *Nyugdíjképes 100*, •Pénzember*, »Rendes, tiszta*, •Sürgős*, «Szálloda*, •Szép jövő*, *Sürgős 22«, •Szórakozás*, •Szorgalom 27«, •Théba*, »Tiszta lélek*, •Tisz­taság*, *Tisztességes ár«, •Jö­vő*, •Boldogság*, »Vidéki 35«, •Aeterna*, •Avenir*, ♦Bútor­­iparos«, »Ebédlő-szőnyeg«, •Felsőm­agyarország*, »Fiatal szőke 31*, •Kényelmes szoba*, •Könyvkötőnek*, »Margit 88«, •Ml­lék jövedelem*, *Mindh­a­­lálig*, •Reális*, »Ki cserélne*, •Olcs­ó*, »Papír«, »Produktiv«, •Szakerő*, »Szakmabeli«, •Sze­rény fizetés nem­ akadály*, •Szerencsés*, ♦Pressans*, ·Sze­­lnény*, »Évi 12.000*, «Boldog otthon*, ·Filatéla 1000*, •Beszerzési csoport *, •Feltét­len megbízható*, »Havasi gyo­pár*, »Lakásos Juntor*, »Ér­­ténebb*, •Új esztendő*, ·Amor omnia Vincit*, «Vasul*, •Ko­moly 33«, »Budai«, ►Boldog jövő*, •1.000.000*, »Kezdő«, •Hely mellékes*, »Berendezett lakás*, »Igazi boldogság*, «Szilveszter*, »Boldog jövő*, «Komoly*, »Budai«. •ŐRMESTER. 39.. Az Állatit nem fogadhatom el, mert a mai viszonyok közt nem me­gyek férjhez. 5705 HÁZASSÁG HÁZASSÁGOT előkelő kö­­rökben diszkréten közvetít, Hegedüsné. Garay-utcza ki­lőnék. 068.1 FÖLÜIeVÖK~ férjhéziíró­­­Béndók bírálómmal fordulja­nak Kasty Jenőhöz. Rákóczi- Bt 57/1­. _ .5118 ’SAZASSIGS'öZVETÍTESt figyoen ajánljuk Faragó Jenő legrégibb irodáját. Népszin­­ház-utcza. 16. Telefon. 5163 IrraiStILANDO ! Fordul­­jon bizalommal Davidovics Ferencz intézetéhez, Erzsé­bet-körút 17. Előjegyezve urak, hölgyek szerény vagyon­tól több millióig. Kérje 203-as kimutatást adatokkal, arcz­­képekkel. (Igényeit kérjük közölni.)­­ 5118 GAZDAG leányt közvetít Nagy Jenő. Rákóczi-út 57/b. Telefon, alló IN­TEL J.­­­­GÉNS, jó megj­ele­­­nésü özvegy, 18 éves uriasz­­szony teljen lakásberendezés­sel, 50 ezer korona hozom­ány­­nyal, férihez mennie nyugdíjas vagy diplomás komoly úriem­berhez. Leveleket »Mifliitgazd­­asszony* jeligére kérek a ki­adóba. .5 ."­52 ELŐKELŐ családból való idő­sebb izr. leány férjhez óhajt, menni. Levelek iKUfinő gi­zd­­asszony* jeligére a kiadóba kéretnek. 5700 FIUK! Nem unatkoznak ? Eli igen. Magyar tisztek, vig*­­kedélyű­ek, írjanak, ekír há­zasság ezéniából is .Tavasz a télben* jeligére a kiadóba. 5­7­20 VIDÉKI földbirtokos bácsik, kik a magányt megunták! Feleségül menne egy komoly bácsihoz szőke, házias, telje­sen árva leány. Elegáns két­szobás lakásom van. Jelige : •Nemes lelkű* a kiadóba. 5664 HEND­ÜLÉS.. Leányomnak százezer koronája és kelen­gyéje van, keresek egy 26—30 éves intelligens izr. keres­ke­­dője, a­kit a­z én 26 éve fenn­álló divatüzletembe mint tár­sat bevennék. Levelek »Ve­­lencze* jeligén I Leopold Cornél hirdetőjébe, Teréz-körút 3. , 5691 FOGLALKOZÁS * FÉRFIAK RÉSZÉRE NAGY vállalat épitőiparisko­lát végzett, lehetőleg építő­mesteri vizsgát tett szakerőt keres, kinek feladata volna épületek karbantartását, gond­noki teendőit és kisebb épí­tési munkákat végezni. Aján­latok *V. II.1 jeligére a ki­adóba küldendők. 5665 FOGLALKOZÁS NŐK RÉSZfeRg SZOBALKANY úri családhoz nagy fizetéssel Azonnal belép­­het a Bátori­ utcza 5.II.3.. 5690 I­NTELLIGÉN t úrinő meg­felelő foglalkozást keres. Czipi Cikray hirdetőjében. 5695 NÉMET nyelvben jártas gép- és gyorstrónöt keresek. Aján­latok :P. Gy. 48.* Rákóczi-ut 50. dohánytőzsde. 5684 ELSŐRANGÚ FŐVÁROSI NAGYKERESKEDŐ - CZÉG KERES MAGYARUL, NÉ­METÜL BESZELŐ JOBB meg­jelenesü, hőse-SZABB BIZONYÍTVÁNYOK­KAL RENDELKEZŐ CSO­­MAGOLÓKAT KISZOL­GÁLÓKAT Es KISZOLGA­­lónoket. ajánlatok BIZONYÍTVÁNY- MÁSOLA­TOKKAL felszerelve ,állandó, .jeligére a KIADÓBA KÜLDENDŐK. 5702 ADÁS-VÉTEL HÁZHOZ Jövők viselt férfi­­ruh­áért, czipőért. Popper test­vérek, Szondy-u. 23. 5100 NUTRIÁVAL bél­lelt bunda eladó. Hoffmaim, Szűz-utcza 3. 5646 BRILLIÁNSOKAT, aranyat, ezüstöt teljes értékben veszek. Singor, Egyetem-u. 11. 5001 KERTI bútorok, asztalok, luszterek eladók. Baross-utcza 124. házmester. 5670 XVL LAJOS-korabeli fran­­czia színes miniatűr rézmet­szetek eladók. József-utcza 23. I. 8. 5550 BRILLIÁNSOKAT aranyat, ezüstöt, használt ékszereket mindenkinél magasabb árban veszek. Seiler, Aradi-utcza 16. 5106 HAMISFOGAKERT legtöbbet fizet Bisler, VII., Rózsa­ u. 39. emelet. Levelezőlapra jövök. 5464 BRILLIANSOKAT, gyön­gyöket, használt ékszereket mindenkinél drágábban ve­szek. Hartenstein, Rákóczi­­út 9. 5057 BRILLIANSÉRT, platináért, arany és ezüstért bárkinél ma­gasabb árat fizetek. Spann, Wesselényi­ utcza 6. 5011 PERZSA-rminna- és min­dennemű szőnyeget legmaga­sabb árban vesz Rudas és Hadi. Szlv­nicza 28. 4880 áV­ ÁJCSi ház megbízásából vásárolok brilliánst, gyöngyöt, aranyat,­­platinát és ezüstöt horribilis áron. Singor éksze­rész, Rottenbiller­ utcza 24. 5082 PERZSASZŐNYEGET, régi­ségeket, műtárgyakat veszek legmagasabb áron. Sternberg, Dob­ utcza 24. 5115 ARAN­YAT, brilli­ánsokat, ezüstöt, platinát, mindenféle ékszert legmagasabb áron vesz TAUB, ékszerész, Rákóczi-ut 90. 4918 KÖNYVEK diszkötésben el­adók. II. ker. Bokréta-utcza 33.1. 2. Megtekinthető 2—4- g. 5625 VESZEK varrógépet, fehér- , neműt, ruhát, ágy tollat ki • magasabb áron. Baross-tér 15. .. 8. _ 17­12 HASZN­ÁLT börtkülőköt, uta-t,­ókosaraka­t, bőrkam­apnikat i­szik. Weil. Népszinh­áz­ u. 25. _ _ 5662 VA­LASEFEGY VÉ­R*'l'u­ppcv tizenhatos eladó. .Ügynök-ut­­cza IC. III. 2. Telefon 57—92. 5666 KOKSZ!­Y í® FA, bi­ke ! AZONNALI SZÁLLÍTÁSRA megromté­lhető Faragó, Nép­­színház-utcza 16. 5113 OLA­Jf Élfi' i ÉN­Y, remek­mű, művészi keretben eladó. Rökk Szilárd-utcza 23. II. 2. 5687 MEGVÉTELRE keresz-t Uői személyes rézágyút és sezpont. Ajánlatokat •Rézágy* jeligére a kiadóba kérek. 5549 ÍRÓGÉPET veszek­­evélhí­­vásra házhoz m­egyek. Kovács Aladár, Murányi­ utcza 36. I. 8. Keleti pályaudvar közelé­ben. 5495 ARANYAT, ezüstöt, brillián­­sokat, gyöngyöket, régisége­ket, hagyatékokat, teljes ér­tékben veszek. Ékszerek Dá­­lam olcsón kaphatók. Schmel­­czer Benő ékszerész, Károly­i király-ut 28. Központi város­ház, főkapu mellett. 4827 brillianst, gYÖNG­RÖT, ARANYAT, EZÜSTÖT, PLA­TINÁT, RÉGISÉGET rend­kívüli magas naptárban vásá­rol BERÉNYI ékszerész, And­­rássy-út 55. Telefon 71—74. ___________5111 BRILLIÁNSOKAT, aranyat, ezüstöt , platinát TELJES ÉR­TÉKBEN veszek. Fenyő, Vil­mos császár-ut 56. 5392 VA­RR­ÓGÉP 15 KÉT bármily állapotban veszik kik. Ilit ásva jövünk: Bachrach, Wes­selényi­­utcza 56. Telefon hívószám­: József, 19­ 71. 5033 PERZSASZŐNYEGEK: per­zsa függöny, empir szalongar­­nitura eladó. István*ut 5. I. 14._______ 5700 ILVANIS FOGAKAT, EZÜST- ÉS ARANYTÖREDÉKET legmagasabb árban veszek. Wyschogrod, Tisza Kálmán­­tér 13. Levelezőlapra jövök. 4797 NE FELEJTSE EL, hogy brilliánst, karátonkint 26.000 koronáig­, aranyat, platinát 30—300 koronáig veszek. Vágó ékszerész, Népszínház­ utcza 7. Telefon József 42—29. 5103 B­RILLIANS ékszert, aranyat ezüstöt bárkinél drágábban veszek. Schiller, Kecskeméti­utcza 11.________5096 JoKaWaN lévő szép ame­rikai íróasztalt keresek meg­vételre. Ajánlatokat kérek •íróasztal* jeligére a kiadóba. 4902 “P­­RZSASZŐNYEGEKET veszek legmagasabb árban- Bratull szőnyeg üzlet, József­­körút 21.Telefon: József 53-42. 5686 ► OPALOGRAPH* a legtöké­­letesebb és legolcsóbb sok­szorosítógép. Kérje bemuta­tását vételkötelezettség nél­kül. Este, fotóipar, IV., Fe­­rencziek­ tere 2. Telefon: 122 —70. Ügynökök felvétetnek. 5377 INGATLAN MINDENFELE Ingatlant azonnali megvételre keresünk. Vállalkozás Teréz-körut 12. 1037 B­EL­VÁ­ROSBAN bérli azaz sürgős megvételre keresek. Schreyer, Murányi­ utcza hu­szonkettő. _______ 5624 VARBAN családi házat meg­vételre keresek.Részletes aján­­latot •Első kerület* jeligéi-e a kiadóba kérek. 5347 URAS­ÁGI VILLÁT Andráesv­­át környékén keresek megvé­telre. Hajós, Telefon 106—86. 5704 KISEBB HAZAT Pest, belte­­rületén, átadható nagy pin­­czével keresek megvételre. Esetleg irodával vagy lakás­sal. Hajós építész, Gsrlóczy­­utcza 7. Telefon 106—86. ______3707 MEGVEHETŐ házak, gyári ingatlanok Újpesten 60.000 koronával, Budapesten, Nép­­ezipház-utcza mellett 300.000 koronával. Lovag - u­tcz­ába­n, fasorban, Vilmos csás­zár-uton, Sorház-utczában, 2­olt­án-ut­­czában, Irányi-utczában, Te­­réz-körúton, István-uton, Rotten­biller-utczában, Dob­­utc­zában, Aradi-utczában, Ó­­utczában, Dessewffy-utczá­ban, Hajós-utczában, Rákó­czi-ut­on, budai és környékbeli villák, házak. Agrária Rész­vénytársaság, Budapest, Er­­zsébet-körút 2. 4710 BELVÁROSBAN, bérház, mo­dern, 20 évig adómentes, 720.000 korona. Bővebbet VI., András­f­y-út 51. főpinczérnél. 1292.-ig. _ 5663 KIS­KUNH­ALASON ötszo­bás és egyéb mell­ék­helyisé­gekből álló, a város központ­jában fekvő úrilakóház, mely­hez nagy kert és udvar telek é£ egy különálló egyazobas lakás is tartozik­, eladó. Dr. Szabó­ F­ülöp ügy­véd. Kis­kim - hajtipcM. 5706 ÍJ ÉR HAZAI“véözek 40%'16- ▼cdeífmre, mintegy félmillió korona készpénz fizetéssíd, le­hetőleg pesti oldalon. .Mánfa­­tolv ügyvédi irodába, IV. ker. Kaplony-utczit !). I. 6. Tel*'­roh 108/______________ 566S TELEK: 4800 négyszögöl, hét­­­szobás villával, Budapesttől húsz pereznyire villamoson, gyönyörű fekvéssel, kertészet­nek, tehenészetnek igen alkal­m­­as, tőke befe­k­te­t­ésn­ek els­ő­­­­rendű, kettőszáznegyvenezer koronáért eladó. Kánitzer De­zső ingatlanvállalata. Kálmán­­utcza 10. I. Telefon 54—10. _______­__ 5631 VÁCZI­ ÚTON 1200 négyszög­öl telek, jókarban lévő kisebb épületekkel 800.000 körömi­ért eladó. RAROSLIGETEN ipari üzemre berendezett villa­szerű ház 280.000 koronáért eladó. BALATON legjobb üdülőtelepein gyönyörű nya­ra­­k, szezen előtti jutányos árban eladók. SÜRGŐSEN ke­reső nk rm­g vételre k­ül­földi megbizóink részére házakat, villákat, gyárépületeket és tel­­k.kert. VÁLLALKOZÁS, TE­­RÉZ-KÖR­ÚT 12. 4900 ÉRTESÍTEM az érdeklődő­­ket, hogy régi vállalatomat újból megkezdtem. Bérházak, birtokok, volták, házit­lkek és egyéb ingat­lanok vételét, el­állását, bérletét vidéken is eszközlöm. Tele­kparczellázá­­sokat bárhol elvállalalok. Jel­zálogkölcsönöket, bankszerű üzleteket legelőnyösebben le­bonyolítok. Birtokok, házak, villák, telkek eladásr­a és vé­telre előjegyzésben. Kánitzer Dezső banküzlet, Kálmán-ut­cza 10. I. Telefon 54/10. 5637 ELADÓ HÁZAK : Gizella­­nton háromemeletes, adómen­tes, 5 szobás e­lfoglalható la­kással, Tisza-utcza háromeme­letes, Koszoru-utcza három­­emeletes, Véczi-uton kéteme­letes, 1200 négyszögöl telik­kel, Örömvölgy-utcza négy­­emeletes, Vérmező-uton négy­­emeletes, adómentes bérpalo­ta, Ilka-utcza háromemeletes, Damjanich-utcza háromeme­letes modern, Akáczfa-utcza háromemeletes adómentes, sarok, Szövetség-utcza két­emeletes, alkalmi Vétel, Sze­­recsen-utcza h­áromemeletes, Víg-utcza földszintes, műh­ely­­nek, Lipót-köruton .négyeme­letes, kedvezőesi eladók. VIL­LÁK : Thököly-utcn, Déli­báb-utczában, Svábhegyek. H­ü­­sök völgyben, Rózsad­om­­­bon,­ Siófokon, Balatonlellén, R­ákosszent­m­i­h­ál­y­on. Rá­kos­­­ligeten, Pest­szen­tl­őrinczen, be­­költözhetők, alkalmi áron el­adók. HAUPT. Rákóczi­ út 68. Telefon József 60—50. 5123 PÉNZ SÜRGŐS nagykölcssönök, vé­telárhátralékok egy nap alatt folyósít­tatnak. Agrária Rész­vénytársaság. Budapest, Fa E*­zsébet-körút 2. 3689 ÖT­­százalékos azonnali köl­csönök folyósíthatók, vételár­­hátralékok kifizethetők. Ag­rária Részvénytársaság, Bu­dapest, Erzsébet-körút 2. 4992 ÜZLET SZÁLLODA nagyforgal műhe­lyem biztos nagy jövedelem­mel, teljesen berendezve, al­kalmi áron eladó. HAUPT, Rákóczi­ ut 68._________5123 VENDÉGLŐ, lőforgalmu, la­kással 20.000 koronáért be­tegség miatt sürgősen eladó. Mátyás, Dohány­ u. 92. 5685 FÉNYKÉP­ÉS­ZETI műter­­met vennék. Forst. Rökk Szi­­lárd­ utcza 23. II. 2. 5688 ÜZLETEK eladását, vételét minden szakmából gyorsan, biztos sikerrel lebonyolít Ká­­nitzer Dezső vállalata, Buda­pest, Kálmán­ utcza 10. I. Telefon 54—10. 5636 SAROKKÁVÉHÁZ, elsőran­gú, fényesen berendezve, ki­mutatható nagy forgalommal, olcsó bérszerződéssel kedvező­en eladó. HAUPT, Rákóczi­­út 68. Telefon : József 60—50. 5123 CSEMEGEÜZLETEK Rákó­­czi-úton, Andrássy-úton, Li­pótvárosban, fényesen beren­dezve, kimutatható nagy for­galommal. jutányosan eladók HAUPT, n*ikóczi*ut 08. 5123 FŰSZERÜZLET, fényesen berendezve, 30 éves üzlet, évi forgalma 2 ,5 millió korona, állandó jobb vevőkörrel, más vállalkozás miatt kedvezően e 1 ad­ó. J-1 A UPT, Rák­ócz­i - út 6S_ ____________________3125 VENDÉGLŐK Budapest min­den részében, beköltözhető la­kással, elsőrangú berendezés­sel, kimutatható nagy forga­lommal, állandó vendégekkel­­ minden árjain kaphatók. Rá­­­­kó­czi-u­t 68. HAUPT. 5123­­ ÉJJELI ÜZLET, elsőrangú,­­ modern berendezéssel, kimu­­­­tatható vagyonszerzés, azon­nal beköltözhető háromszobás lakással, bútorral elutazás mi­a­t kedvezően eladó.HAUPT Rákóczi-út 68. Telefon József 60—50._________________5123 KÁVÉM­ÉRÉS lakással, bil­­liárddal, tejbiztositítósal, napi 1500 korona forgalommal, al­kalmi áron eladó. HAUPT, Rákóczi-út 68. 5123 HÖLGYI FODRÁSZÁT mal­i­­kilirel, fényesen berendezve, állandó jobb vendégekkel, ve­zetése szakértelmet, nem igé­­nyel, jutányosan eladó. H4- kix-zl­ut CS. HAUPT. 5123 SAHOKMÍS ZAREZEK eleő­­rangui berendezéssel, narry for- littlommal, szakembrnek va­­iryouszerzé... berendezési ár­ban eladó. HAUPT. Kákóczl­ut_f18.________ *123 ELADÓ KÁVEMERISEK­. Nyugatinál lakással, minden­­elfogadható árért. KELETI­­NEJI nyugalombavonulás miatt. KÖZIUTON más célra nagyon alkalmas. Újpesten, Angyalföldön, 10.000 koroná­tól f­eljebb, laká­sokkal. NEP­­.SZINHAZ-UTCZANAL ital­mérési engedélylyel, ULJ.CI­­UTNÁL kis lakással, nagyon sürgősen. SZÍNHÁZNÁL, hosszú háttérszerződé­sel azonnal elfoglalhatók. IN­GATLAN ÜZLETÉRTEKE­­SZTŐ RÉSZVÉNYTÁRSA­SÁGNÁL, TERÉZ KÖRÚT 3. Telefon 61—97. Fiók : Nép­­szinház-utcza. 18. *698 ELADÓ-VENDÉGLŐK : KRISZTIN­A-ÚTNAL étte­­r­emmel, napi nyolczezer ko­rona forgalommal. ÁTLÓS­­UTOJV 5000 korona napi for­galommal nagy lakással. SÖR­GYÁR 70.000 koronával hoz­zájárul. SÖNTÉSSEL, nagy lakással KELETI PÁLYA­UDVAR közvetke közelében. ANDRÁSSY-UTON három­szobás lakással. HUNGÁRIA­­UTON ,s terem klubhelyiség­gel, óriási forgalommal. VI­DÉKI VÁROSBAN SZÁL­LODA ÉS KÁVÉHÁZZAL. VÁCZI-UTON nagy kerthe­­lyiséggel, üzemben lévő gyá­raknál, fenti üzletek olcsó utólagos szerény díjazással azonnal kaphatók. Keresünk VETELRE vidéki városok­ban VENDÉGLŐKET. SZÁL­LODÁKAT fis KÁVÉHÁ­­ZAKAT. INGATLAN ÜZ­­LETÉRTEKESZTŐ RÉSZ­VÉNYTÁRSASÁG. TEREZ­­KÖRUT S. Telefon 64—97. Fiók : Népszínház-utcza 18. 5692 TÁRS TÁRSULOK remek pincze­­helyiségemmel és finansziro­­zok is bár­milyen czikk gyár­tásához. Weissburg, Garav­t/r 10._________________5682 TÁRSAT keresek Budapes­ten 20 éve létező, bevezetett, nagy jövedelmet biztosi­tó szo­lid vállalatomhoz, tőkehozzá-­ járulással. *Munka társ« jel­igére a kiadóba. 5635 SZOBA, ELLÁTÁS FIATALEMBER, magán hiva­talnok, szobát keres. Tűzifát adok. Vála­szt ^Szerény igé­nyű* jeligére a kiadóba. 5700 MOTOROZOTT szoba, eset­leg külön bej­ár a tó, sürgősen keres­­tetik a Thököly-út környékén. •Sürgős 100* jelige a kiadóba. __­ 5700 SZOBA konyhai h­aszn­álat­tal kerestetik. Kenyérgyári alkal­mazott. Kenyérellátás adatik. Heller testvérek, Rottenbiller­­utcza 3. 5701 EBÉD­ÉRT, vacsordér­t~fiat­a! leány angol és német­ órákat adná. •ANGOL* alatt, ki­adóhivat­a­lba. 5710 BÚTOR VESZEK, eladok mindenféle bútorokat, szőnyegeket. Lu­kács, bútorüzlet, Dembinszky­utcza 34.____________5119 VESZEK, modern régi búto­rokat, szőnyeget. Ancael, Pé­­terffy Sándor-utcza 47. 5100 VESZEK használt bútorokat. Hivánra jövök. Telefon József 103—03. Hernád-utcza 35. Kardos. 5522 MŰASZTALOSTOL beraktá­­rozott hajók, ebédlők, kony­­hák kiárusítása. Kirély-utcza 82. Bejárat Csengery-u. 4875 SAJÁT gyártmányú bútorok •készítői árban. Rákóczi-ut 74. Bfifo 4881­­ HTÖ­­­vT bőr­butorreviták­ Kendi, Semmel­­weis-utcza 7. Telefon 15.—58. . ■ _____ __ 5476 GYÖNYÖRŰ ebédlő, s/.aloji­­garnitura. ez-mbiáiem, konA- hakredeD ez ele­dó. Aggtelek­i - utcza 4. 1. 3. 5690 RUHA­KODAS__ VESZEK legmagasabb áront használt férfi ruhát.. Braun Elemér. Károly-korút 13. Te­lefon . .JózseffI 15—20. 510 L VESZEK Használt férfiruháit negmagasabbi árban Berger, Károly-körút 5. Telefon József 115—57. _ 5049 VESZEK használt férfim hát. Werth­eimer, Gróf Zichy Jenő­­utcza 23. Telefon : 119—67 _______________________548­7 VESZEK használt férfira hát. Sarkod!, T. réz-kör­út 27. IFI. 28^1­310 Telem­ 24­82. 5112 HASZNÁLT FÉRFIRUHÁT veszek. Hívásra jövök. Klein, Király-utcza 10. 5655 J1 A KA­BÁR A jövök venni használt férfiruhát, fehérne­műt. Rökk Szilám-utc­­a 22. Friedner, -16­/ecf 62*—18. 5039 FÍNOM férfi-téli kabát biber­­ga 11 évrel eladó. IX., Remete­utc­za 24. 1. 2. 5649 BELÉPŐK, menyasszony, és estélyi ruhák kölcsönbe kap­hatók Almássy-utcza 4. föld- szint 2. 5092 TELJES ruhára való chan­­tilly-csipke eladó. Almássy­­tér 3. Obálné. Este 6—8 kö­zött. 569® 1’RAKKÖLTÖNY használat­lan, magas termetre eladó. Szentkirályi-utcza 13. Ba­logh­éknál. ___ 5671 VALÓDI szőrme női kabát eladó. Ügynök-utcza 16. IIT. 2. Telefon 57—92. 5667 ISKOLA-OKTATÁS DR. WALTER - SZEMINÁ­RIUM, Rákóczi-út 51. Gyors és sikeres előkészítés közép, iskolai Macán vizsgákra. 5055 LEGBIZTOSABB olcsó vizs­­gaelőkészités fővárosi tanár­­nál. Kertész-utcza 18. III. ____________4909 FRANCZI­A kurzus hétfőn kezdődik, h­ot kel. Damjanich­­utcza 32. Próbaóra díjtalan. 5694 BEK­LITZ-tanfolyam hölgyek számára : német, franczia, an­gol. Beiratás délután. Hársfa­­utcza 27. I. 14. 5798 énekórákat­ vennék ta­nártól vagy akadémiai növen­déktől. Levelek t­ármegjelö­léssel .Akadémia­ ia jeligére ké­rek a kiadóba. 4703 LAKÁSÉRT fiatal leány an­gol és Dómot firákat­ adna. • ANGOL, alatt a kiadóhiva­talba. 5709 HANGSZER ZONGORA jókarban levő, keveset használt, eladó. III. Lajos­ utcza 113. 57§(­ IGEN előkelő állású mérnök­, keres kölcsönkéntpen zongo­rát, a melyért kölcsön díjat* fizet, a kölcsönadót maximál­­is áron szénhez juttatja, eset­­leg pénzkölcsön­ben is része­síti. Ajánlatot a Zongora« jel­igére Blockveih.cz, Semmel­­weis­ utc­a. 5703 AUTOMOBIL TEHERAUTÓK és autó­buszok minden kivitelben és nagyságban kaphatók. Róka, Csanády­ utcza 3. Telefon: 46.01. 5078 A­UTÓ* felszerelési t­árgyak, autovox, sakál, kilométermu­­tatók, emeltyűk, szélvédő, szersz­ámok eladók. Baross­­utcza 124. házmester. 5669 KOZMETIKA MASSZIROZÓNŐ fogad egész nap. Betegeken gyógymasz­­százst végez. V., Nagykorona­­utcza 6. II. 16. 5495 HívTagAN NYOMpik" GLÓBUSZ nyomozó vállalat Igazgató : Kornya János hir­­neveS detektív. Megfigyel, in­formál, nyomoz helyben, vi­déken­ VII., Erzsébet­ körút 15. Telefon : József 19­68. 5087 KÜLÖNFÉLE BÉL­YEGGYÜJTEMÉ­NYE­KET és egyes bélyegeket leg­jobb áron vesz­tttégi bélyeg­gyűjtő* Cziine a kiadóhiva­talban. _ __ __ 3780 TŰZIFA (kemény, aprított), koksz, brikett megrendelhető Faragó, Népszínház-utcza 16. 5113 M uljság­ban megjelenő apró mrddesek után 0®ors és Mzlos ai eredmény. Tiyanaafat* az. Histenavum irodalmi rfs nyomdát wí9*»4nyt4maul9t ft9rforgógép gin Budapest, VJ 1./ Rákóczi-ut 54. szám 1 |; - U r,/ ■ k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék