Az Ujság, 1921. június (19. évfolyam, 117-141. szám)

1921-06-19 / 133. szám

Vasárnap, 1920 Ju­nius 19. AZ ÚJSÁG A beteg Zsidónő. Elmaradt az Operaház mai előadása. — Az Operaházban dúló fejetlenség, a­­mely­ az egész szezon folyamán lépten-nyomom megnyilvá­nult, ma estére aztán teljes zűrzavarosság erejé­vel robbant ki. Megtörtént az Operaház viharos életében az a példa nélkül való eset, hogy nem lehetett előadást tartani, mert nem volt Zsidónő. Erre aztán igazán nem voltunk elkészülve. Hogy Jeritza Mária tegnap a czirkuszban meghalt, az­­­em lehet ok arra, hogy az Operaház ne tudjon segíteni magán és kénytelen az előcsarnokban ki­­ragasztani egy kék plajbászszal írt értesítést, a­mely szerint Jt Zsidóné mai előadása Jeritza Mária betegsége miatt elmar­ad. "Jt jegyek árát a pénztár visszafizeti. ■­ Hamarjában alig emlékszünk rá, hogy hason­. Jó eset a budapesti színházak történetében előfor­dult-e. Valamikor volt az a régi Népszínházban, hogy a Toledad előadását Kü­­y Klára fél hét órakor, tehát közvetlen az előadás előtt mondotta be, úgy hogy már lehetetlen volt más darabot be­állítani. És hasonló eset történt tavaly a Nemzeti Színházban, mikor Bajor Gizi hirtelen rosszulléte miatt egyáltalán nem volt előadás. De ezek az esetek még érthetők, sőt menthetők is, mert utolsó pillanatban történtek, ellenben semmivel sem menthető az, hogy egy olyan nagy szervezettség, ■mint amilyen az Operaház, ne tartson előadást­­akkor, a­mikor egy főszereplője indiszpozícziójáról már huszonnégy órával előbb tudomással bír és a­mikor egy olyan régen betanult és műsoron levő dalműről van szó, mint a Zsidónő.­­ Minden kétértelműség nélkül bátran állíthat­juk, hogy a Zsidónőt könnyen lehetett volna találni Budapesten és nem is egyet. Föl sem tételezhető az, hogy az Operaház nagy és jelentős primadonnái közt ne akadna rögtön Bec­a szerepére egy vál­lalkozó. De ha nem is volna az Operának megfe­lelő Zsidónője, viszont g. Városinak van, mert hi­szen ott a Zsidónő egész szezonban műsoron volt és legutóbb jubilált is.­­ Szom­os hívá és frivollá teszi az esetet az a hal­­latlan ít körü­lmény, hogy az egész operaházi meg­­szellezettség és műsor, úgy látszik, egyetlenegy külföldi énekesnőre van bazír­ozva, a­mi még egy­részről nem igazolja az Operaház budgetjét és az állami ráfizetést, másrészről, enyhén szólva, a leg­nagyobb fokú kíméletlenség a közönséggel szem­ben, mely az ilyen alkalommal rendszerint a szín­ház küszöbén tudja meg, hogy visszafordulhat. Így volt ez ma este is, mert bár a színház ré­széről történt valamelyes gyöngéd figyelmeztetés egy szerepváltozás tekintetében, de az nem volt megmondva, hogy egyáltalán nem lesz előadás. Pláne az a nagyszerű ígérgetés is volt, hogy Je­ritza Mária helyett Vágó Boriska fog énekelni a német vendégelőadás keretében. Százával jöttek az emberek az előadásra, ko­csik és autók követték egymást s a színház por­tása félárboczra eresztett díszben várta a közön­séget, de kocsiajtó-nyitogató funkcziója ezúttal odaredukálódott, hogy ki sem engedte szállni az embereket, mondván . — Nincs előadás, a jegyeket tessék a pénztár­nál visszaváltani. Könnyen elképzelhető, hogy a közönség nagy­része, a­­ki elnézést már beérte volna egy pesti Zsi­dónővel is, boszankodva hagyta el a színház kör­nyékét, nem éppen hízelgő megjegyzések kísére­tében és azon tanakodott, hogy most már­ így ki­öltözve, kocsiban ülve, hova hajtasson . — Csak a Városi Színházba, nem, mert azt is az Opera vette át.• i^*iii nfti iiwniLuui^* ■ ^ ■ tizenkilen­cz órakor... • Mennyit jövedelmezett a színészek jótékonyestje? “Lelkes és jószívü színészek pompás ünnepséget rendez­itek kilencz napja az Angol­ Parkban, nyomorgó öreg kollégáik kisegítésére. Most számolták össze a tiszta­­nyereséget, több mint százezer kormát jövedelmezett , tisztán a kerti mulatság. ’A rendezőség fölkérte a színé­­­­szek nyugdíjintézeteit, írják össze azokat a nyug­díjasokat, a­kik legjobban rászorulnak a segítségre. ■,'A listát most állítják össze és reméljük, hogy egy hét­­múlva szétosztják az ajándékot. Ezt a munkát a Nem­­­­zeti Színház Nyugdíjintézete és az Országos Színész­­­­egyesület Nyugdíjintézete végzik. • A karszemélyzet jutalomjátéka. A Városi­ Színház derék karszemélyzetének javára jövő vasárnap, június 26-án délelőtt matiné lesz a Városi­ Színházban, a­me­lyen a színház összes tagjai részt vesznek. A rendezőség egy csomó más művésznőt, művészt is felszólított a közreműködésre, majdnem ugyanazokat, a­kiknek az Eskütéri Színház tagjai javá­a rendezett vígszínházi “matinén kellett volna közreiű­rlködniök. Mi sem termé­szetesebb, hogy a­­felbontottak ismét, készséggel ígérték meg részvételüket. Ám a rendezőség, mely okult a múlt tanulságain, az idegen közreműködők névsorát majd csak akkor teszi közzé, ha azok garan­tálják is ígéretüket. • Megegyezés a Városi Színház ügyében. Megírtuk, hogy siker reményével kecsegtető tárgyalások folynak az állami színházak kormánybiztossága és Ábrányi Emil között a Városi Színház bérletének ügyében. A meg­egyezés létre is jött. A­mennyiben az állam kapná meg a színház bérletét, Ábrányi lesz az igazgató, ennek elle­nében viszont ő visszavonja pályázatát. Tekintettel arra, hogy így több pályázó már nincsen, a Népszínházi Bi­zottság kétségtelenül az államnak fogja a színház bér­letét odaítélni. Talán ezen a módon sikerül majd a szín­házat még jobban felvirágoztatni. A fődolog azonban az, hogy a döntés minél gyorsabban történjék meg. A Szervezkedés igy is az utolsó perczre maradt s minden napi késlekedés csak a jövő évad sikerét veszélyezteti. Munkatársunknak a legilletékesebb helyen a megegye­zés ügyében ezeket mondották : — A bérletről beszélni egyelőre még korai volna, mert hiszen a végleges döntés a Népszínházi Bizott­ságot illeti. Ábrányival tényleg megegyeztünk. Ha megkapjuk a bérletet, őt állítjuk a színház élére, de a vezetés természetesen c­entrális marad. Hetenkint három-négy operaelőadást szándékozunk ott tartani, a többi estéte pedig operettet játszunk. Késztetés pro­­grammot nem­ adhatok, mert hiszen a színház sem a mienk még. Az operaházi tagokkal való szerződtetési tárgyalásokat azonban minden eshetőségre elkészülve már most úgy folytatjuk, hogy szükség esetén min­denki­ köteles lesz a Városi Színházban is szerepelni. • Gallai Nándor Bécsben. A legpompásabb magyar táttezoskomikusok egyike, a nagyszerű Gallai Nándor, a Kevn­­ Színház tagja, ezidőszerint Bécsben Vendég­­szerepel. A fiókái e egy faszig táttezszánjai fre­netikus sikert aratnak. Érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy Gallai esténkénti fellépési díja 3000 korona, a­mi az osztrák valuta alacsony kurzusa mellett is a leg­több, a­mit tánczos komikusnak Bécsben fizetnek. * A Wagner-cziklus német művészei el vannak ra­gadtatva Budapesttől. Az ú­jság bécsi szerkesztősége jelenti telefonon: Sokaik, a­ki a bécsi állami opera tagjaival tegnap érkezett vissza budapesti vendégsze­repléséről, a következőképpen foglalta össze: pesti im­presszióit Az Újság bécsi tudósítója előtt: —^ A mi budapesti fogadtatásunk olyan szívélyes volt, hogy nagyon sok szóra volna szükségem, ha érzé­sünket ki akarnám fejezni. A közönség is, az újságok is vetélkedtek egym­ással, hogy bennünket szeretetük megnyilvánulásaival elhalmozzanak. Elismerésből oly bőven kijutott a részünk, hogy egész pesti tartózkodá­sunk diadalünnep volt, összes társaim el vannak ragad­tatva és kijelentik, hogy nagyon kevés ilyen vendég­­szereplésben volt eddig részük. A budapesti Opera mű­-­­vészeti viszonyai, zenekar és kar egyaránt elsőranguak. Az énekesanyag a legjobb minőségű. A budapesti élet csupa kellemességet nyújt. A rend, az utczák világí­tása, a forgalom szabályozása, az élelmezés, — röviden szólva minden mintaszerű és olyan, mint békében. * Szerződtetés. M­iklóssy Irma operetténekesnőt, a­ki legutóbb az aradi és a soproni színházakban aratott je­lentős sikereket, Sebestyén Géza leszerződtette a Budai Színkörhöz. Miklóssy Irma a jövő héten Vágó—Nádor Tánczkirály czimű operettjében fog bemutatkozni a hu­llai közönségnek. * Az állami díszhintó miatt lemondott a bécsi városi színházak igazgatója. Az Újság bécsi szerkesztősége jelenti telefonon. Vetter dr., a városi színházak igaz­gatóságának elnöke ma leköszönt. Távozásának oka el­terjedt hírek szerint a következő: Wildgans igazgató eltávozása után köztudomás szerint Albert Heine in­tézte titokban az ügyeket, míg Vetter voltaképpen, csak­ névleg volt a vezető. Heine titokban állandóan Vetter ellen dolgozott és sok kellemetlenséget szerzett neki. A nyílt összetűzésre legutóbb az adott alkalmat, hogy Heine azt a diszkintót, a­­melyet az állam a Burgtheater részére bocsátott rendelkezésül, nemcsak ide, hanem más színházakba való hintázásra is használta, így Heine állandóan ezen kocsizott az Apolló-színházba és a Belvederebe, a­hol vendégszerepelt.­­ * Hétfőtől kezdve pontban fél nyolc­kor kezdik a Vígszínházban a Kis grizett előadásait. * A Városi Színház jövő heti műsorának főrészét term­észe­­t­­esen ismét a Szerencsetáncz előadásai töltik ki- Stolz népszerű burleszk operettje változatlan vonzóerővel halad immár az öt­venedik előadás felé. A Szerencsetánczot hétfőn, szerdán, csü­törtökön, szombaton, vasárnap és jövő hétfőn adják. Kedden Az álarczos bál, pénteken Rigoletto és jövő vasárnap délután a Mignon megy. Most vasárpajj a Vj-'J&Tg dragopyosai ciak ’dZ első délutpi előadása* y ’ 9 A VASÁRNAPI ÉS AZ EGÉSZ HETI MŰSOR I M. Kir. Operaház: Vasárnap este: Tosca (utolsó előadás 6). Nemzeti Színház: Vasárnap este: Bizáncz (7). Hétfő: Az ember tra­gédiája. Kedd: A vén bakancsos és fia, a huszár. Szerda: Cyrano de Bergerac. Csütörtök: Tanner John házasság.Péntek: Hamlet. Szombat: Bánk bán. Vasárnap: Elnémult harangok. (Utolsó elő­­adás.) . . . Vígszínház. Vasárnap d. u.: Himfy dalai (vizsgaelőadás 271); este: A kis grizett (8). Egész héten minden este: A kis grizett. Vasárnap d. u.: Hédi (vizsgaeladás); este: A kis grizett. Magyar Színház: Vasárnap d. u.: A kis lord a­­sákosi-iskola vizsga­­előadása 271); este: A czárevics­em Hétfő, szerda, csütörtök, szombat: A czárevics. Kedd, péntek : Búzavirág. Szombat d. u.: Tériké (vizsgaelőadás). Vasárnap d. u.: A kaméliás hölgy. est®: A czárevics (utolsó előadás). Renaissance-Színhéz. Vasárnap este: Pesti asszony (9). Hétfő, szerda, péntek: A faun. Kedd, csütörtök, szombat: Pesti asszony. Vasárnap : A faun. Király­ Színház: Vasárnap este: A kék mazur (7). Egész héten mind­­­en este: A kék mazur. Városi Színház: Vasárnap d. u.: Villars dragonyosai (*/­3) , este : Szerencsetáncz (7). Hétfő, szerda, csütörtök, szombat: Szerencse­­táncz. Kedd: Az álarc­osbál. Péntek :Rigoletto. Vasárnap d. u.: Matiné. (A karszemélyzet javára). d. u.: Mignon; este: Szeren­­csetánc. Fővárosi Nyári Színház. Vasárnap d. u.: Czigényprimes (S);este: Stambal rózsája (7*/,). Hétfő: Hoffmann meséi Kedd: Az ördög. Szerda: Rigoletto. Csütörtök: Hatalmak (először). Péntek: Hatal­mak. Szombat: A tánczkirály (először). Vasárnap d. u.: A veres­­hajú ; este: A tánczkirály. Belvárosi Színház. Vasárnap este: A zafirgyű­rü, A nagy komé­­diásnő (7). Hétfő, csütörtök : A zafirgyűrü, A nagy komédiásai. Kedd, péntek: Az apám felesége. Szerda, szombat: A buta ember. Vasárnap: A zafírgyűrű, A nagy koroédiásnő (utolsó­ előadás). Andrásay­ úti Színház. Vasárnap este : Lojzi, Tobby stb. (V.). Egész héten minden este: Lojzi, Tobby stb. (Vasárnap utolsó előadás.) Scála­ Színház. Vasárnap d. u.: A szökött katona 13­­.); este: Rip van Winkle (7). Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: Rip van Winkle. Péntek: A tündérek cselédje (először). Szombat: A tündérek cselédje. Vasárnap: Rip van Winkle; este: A tündérek cselédje. FŐVAROS.■ története.­ A közlekedési és 3­k után legutóbb a közgyűlés is hogy a főváros Bécsből öt — tan volt —­ elektrobuszt vásá­­rló osztrák koronáért. Igaz, ők közlekedésében túlnyomóan­­ vannak forgalomban, de hát válogatni és ha nincsen ben­­elektrobusz is jó — volna ne­­határozatát a­ tanács sürgősen felterjesztette a belügyminiszterhez jóváhagyás céljából, azonban a kereskedelmi miniszter nem hajlandó a vételhez hozzájárulni, mert abban a magyar ipar sérelmét látja. A felebbezésre való tekintet nélküli jóváhagyásra azonban sürgős szüksége van a fővárosnak, mert az opció, amit Bécs városa adott, a mai napon lejárt. A jóváha­gyás pedig — minden utánjárás dacára — még ma sem volt meg. A főváros szorongatott helyzetében az opciónak hétfőig való meghosszabbítását kérte és meg is kapta. Remélik, hogy hétfőig sikerül a most még hajthatatlan kereskedelmi minisztert más belátásra bírni. Még szerencse, hogy a fővá­rost, a­mely mindenről jóelőre gondoskodott, csak éppen a jóváhagyás biztosításáról nem, nagyobb anyagi károsodás nem éri abból, hogy az üzlet esetleg nem sikerül. Mert véletlenül elég olcsón vette az osztrák koronákat. (Elutasított kérelmek.) Ma délelőtt a képzőművé­szeti bizottság tartott ülést Buzáth János dr. alpolgár­mester elnöklésével. Az ülésen — a kőnyomatos lap tudósításából nem derül ki miért? — elutasították özv. Kopár Ferencznének azt sz kérését, hogy néhai férjének, a­ki a Budapesti Újságírók Egyesületének titkára volt, síremléket állíthasson. Azután elutasítottak még egy hasonló kérést azért, mert Hóna József szobrászművész szakértői minőségben azt mondotta, hogy a­ki drága anyagból készíttet művészies emléket, attól el lehet várni, hogy magyar művészt bíz meg a minta elkészíté­sével. Úgy látszik, a kérelmező nem így cselekedett , ezért Rónának teljesen igaza van. A bizottság tagjai az­után kimentek a Fővárosi Múzeumba.­­ (Temetkezési díjak.) A községi temetkezési intézet által végzett temetkezési díjakat a következőkben álla­pították meg : C) osztályú polgári temetés 1200, B) osztályú 1800, A) osztályú 2400, másodosztályú 4000, első­­osztályú 6600, luxustemetés 9000, dísztemetés 12.000 , gyer­­mektem­etés ötéves korig C) osztály szerint 900, B) osz­tály szerint 1400, A) osztály szerint 1900, másodosztály szerint 3300, elsőosztály szerint 5200, öt éven felül pedig ezek a tarifák 1000—1500, 2200, 3500 és 5900 koronába kerülnek. (A Vigadó bérlete .) Budapest székezdőváros tanácsa írás­beli versenytárgyalást hirdet a Vigadó vendéglője, kávéházak termei és a kioszk bérletére. A bérlet folyó évi november hó 1-én kezdődik és kilenc­ és fél évre szól. A bérlemény tárgyát képező helyiségeket két csoportra osztják. Az első csoportba a Vigadó nagy- és kistermei, az éttermek és a hozzájuk tartozó ruhatári és földszinti vendéglői helyiségek, valamint két lakás, a második csoportba pedig a Vigadó kávéháza, a hozzá tartozó lakás, a Vigadó­ téri kioszk a hozzá tartozó kerttel. Az ajánlatokat folyó évi július hó 6-ig kell benyújtani a XVI. ügyosztály vezető tanácsnokánál, vagy annak helyettesénél, központi városháza második emelet 235. szám alatt. IGAZSAGSZOLGALTATAS. § A Tisza-gy­ilkossági per. H­erényi Zsigmond báró volt­ belügyminiszter tanúkihallgatásával kezdték a utas tárgyalást. Elmondotta, hogy október hó végje felé egy ismeretlen ember ügyelmezteti ki Sándor Jánost, hogy Tiszára vigyázzanak,_|»›rniiM­­ in | lil készül ellene é« hogy* a megbeszélés©!! az illető is jelen volt. Sándor erre lígulu ‹‹'»■ rnii Tisza grófot, hogy utazzék el. Tízzé azt felelte, hogy ő nem mozdul Pestről. Ekkor­­ intézke­dett, hogy a K­oheim-villába csendőrök menjenek. Huszai Károly volt miniszterelnök a következő tanú. Elmondta hogy kormányelnök korában egy sajtóirodai tag kisére­tében jelentkezett nála Paksy­­betektív és azt mondta hogy Hüttner a gyilkosság miinden részletét, ismeri,­­ nem m­er vallani. Huszár aztán megnyugtatta, hogy a igazságért senkinek bántódása nem történhetik. Gadó e nők kérdésére azt feleli, hogy neki is visszásnak tűnt ,, hogy egy rendőrtisztviselő a hivatalos szolgálati üze meg­kerülésével ő hozzá jött. Várkonyi védő kérdésére kij­lenti, hogy a minisztertanácson éppen Friedrieh, Istvá volt, a­ki a nyomozást a legerélyesebben sürgette. F­üyes részéről semmiféle izgató kijelentést nem halló Mindkét, tanul meghiteltették, Udvardi 7s/Siklós belüg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék