Az Ujság, 1922. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-06 / 5. szám

­ SZÍNHÁZ. ZENE. Új színház Budapesten. Délelőtti előadások a Helikonban. Külföldi mintára a közeljövőben Budapesten is megalakul a kísérleti színház azzal a­­­éllal, hogy új és tehetséges íróknak adjon teret és a fővárosi szín­házak keveset foglalkoztatott tagjai nagyobb szerepek­ben tegyenek tanúbizonyságot tudásukról. Az érdekes tervet megvalósító társaság hosszabb idő óta kutatott alkalmas helyiség után, mind ez ideig azonban nem akadt ilyenre. Tegnap délelőtt azután a társaság megállapodott az eskü­téri Helikon-mozgó tulajdonosaival, hogy a helyiséget bérbeveszi. Egyelőre húsz vasárnap délelőtti előadásra szól a szerződés, azonban ha a reménységek beválnak, délelőttönként fognak játszani. Eddig körül­belül ötven-hatvan színészt vettek kombindezióba, a­kik felváltva szerepelnek a darabokban. A színházat finanszírozó érdekeltség az igazgatással Zsoldos Andor hírlapírót, a művészi vezetéssel Baló Ele­mért, a Belvárosi Színház tehetséges, fiatal tagját bízta meg. Az első előadást február 5-én tartják meg. A hely­­árak átlag száz koronába kerülnek. Az új színházat Kí­sérleti Színháznak fogják hívni és olyan darabokat hoz szinte, a­melyek vagy esztendők óta hevernek remény­telenül igazgatói fiókokban, vagy olyanokat, melyek még nem alkalmasak arra, hogy egy nagy színpadon kísér­letezzenek vele. Természetesen nemcsak prózai darab­ról, hanem zenés művekről is van szó, de azokat, a­melyeket színre hoznak, nem zenekarral fogják előadni, hanem a komponista maga fogja kísérni az előadást zongorán. * Mit szól Jászai Mari a fenyegető levélhez? Jászai Mari a következő levelet kapta: „Ha nem akar úgy járni mint Gombaszögi, akkor gondolja meg, hogy mit akar tenni, mert nem adok egy garast az életéért. Nekem sikerülni fog". A levelet a művésznő átadta a rendőrségnek. El­mentünk a művésznő lakására, hogy megtudjuk, miként vélekedik a névtelen levélről. A nagy tragika Rudolf­ téri lakásának ajtaján erős lakat zárja el az utat. A zörgetésre Jászai Mari asszony odajön az ajtó elé és onnan mondja: — Nem nyilatkozom újságíróknak erről az ügyről. Egyébként is az újságok a felelősek az ilyen Inzultu­­mokért, mert olyan sokat foglalkoznak a színésznőkkel, hogy beteges hajlamú emberek beleavatkoznak a mű­vészek magánéletébe és ilyen hangú leveleket írnak. Többet nem volt hajlandó elmondani. • A gazdag lány 50 táblás háza a legnagyobb ma­gyar vígjátéki­ sikerek felé viszi Szenes Béla vígjátékit. A szerdai jubileumon a kitűnő előadás ünnepelt szerep­lői, a vendég Forrai Rózsi, továbbá Titkos Ilona, Petheő, Bérczi, Wirth Sári, Gárdonyi, Braslár, H­éhnél Aranka PMeE im­­Január K AZ ÚJSÁG — Nyilatkozat. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztás­-, Tér­nd­ő- és Értékéríté Szövetkezete felkért annak megállapítására, hogy a szövetkezetnél történt lopás által okozott kár nem 1, ha­nem 1 millió, s hogy a kár megtérül. — Szorulásoknál és székrekedésnél a Hányad! János keserűst* Utána szolgálatokat fog tenni önnek. Rendes adag reggeli elfitt egy borpepohárral langyosra felmelegítv­e. Január 16-án Prágában uj konferenczia kezdődik az utódállamok között. Megkönnyítik a határátlépéseket. Bécs, január 5. (Az Újság bécsi szerkesztősé­gének telefonjelentése.) A portorosei konferenczia kiegészítése gyanánt az utódállamok e hó 16-tól kezdve Prágában konferencziát­ fognak tartani. A konferenczián az útlevél kérdése és a határát­lépések kerülnek tárgyalásra, a­melyeket a porto­­rosei konferenczia határozatai alapján jelentéke­nyen megkönnyítenek és egyszerűsítenek. A Ferencz-körúton véresre vertek egy betörőt Ma éjjel betörés történt Walovita Frigyes nyugalmazott ezredes Ferencz-körút 30. szám alatt lévő második emeleti lakásán. A­mikor az ezredes hazament, lakása ajtaját feltörve találta. A két első szobában fel volt feszítve minden szekrény, fel volt törve minden fiók és a holmik szanaszét hevertek. Mikor a harmadik szobába ment, az egyik felfeszített szekrény ajtaja mögött egy ron­gyos, vadkinézésű fiatalemberre bukkant, a­ki revolvert szerzett reá. Az ezredes a betörőre ve­tette magát és ki akarta a revolvert csavarni ke­zéből. A betörő azonban a dulakodás alatt a re­volver nyelével fejbeütötte az ezredest és a kony­hán át menekült. Az ezredes utána rohant, a fo­lyosón utolérte és az összecsődülő szomszédok se­gítségével elfogta. Megállapították, hogy Birkmayer Gyulánál­ hívják, 32 éves vasesztegályos. Zsebében több százezer koronát érő különböző ékszert találtak, Walovits ezredes feleségének ékszereit, melyeket a szekrényekből szedett össze. A revolver is az ezredes tulajdona volt. Birkmayer , a­kit a ház­beliek véresre vertek, bevallotta, hogy a konyhán keresztül álkulcscsat hatolt a lakásba. Megleste, mikor távozik el az ezredes lakásáról és nyomban hozzáfogott a betöréshez. • Az Intim­ Kabaré új műsorának középpontjában Zsoldos Andor A bűn ezimű­ drámai jelenete és Kalmár Tibor meg Hetényi-Heidelberg Albert operettje. * Csillag lányok állanak. Zsoldos aprósága hatásos, való­­szerű és különösen a női főszereplőnek kedvező alkal­mat szolgáltat tehetsége telje® kifejtéséhez. Gárdonyi Vilma, a Renaissance Színház ifjú jeles tagja alaposan élt is az alkalommal. Kozma Béla a partnere, bár mon­danivalója csak néhány szavas volt, legelőnyösebb ol­daláról mutatta be képességeit. Az operett ugyanezen a színpadon már tartós sikert aratott. Herényi Irén és Ihász Aladár jóvoltából ezúttal se tévesztette el hatá­sát. Kalmár Tibor Georgette ezimű­ bohózata alaposan megkac­agtatta közönségét. A magánszereplők közül különösen Kertész Hédy emelkedett ki drámai erővel, kifejezően, megkapóan előadott dalaival, melyeknek Magyari László írta hangulatos zenéjét. Kovács Andor humoros konferanszai nagyon sikerültek. (VT.) • Varsányi Irén, Makay Margit, Csortos és Feny­­vesy adják pénteken is a Vígszínház legújabb szenzá­ciós darabjának, a Bálványnak főszerepeit.­­ Hangversenyek. Sittard Alfréd, a jelenkor orgo­­násainak egyik legkiválóbbját hangversenyzett ma a Zeneakadémiában. Elmélyedő,­ nemes művészete igaz gyönyörűséget szerzett hallgatóságának, mely lelkesen ünnepelte egér estén át Az orgonaszámok között Mende Erzsi énekelt néhány dalt csinosan és sikerrel.­­ Magas színvonalú hangversenyt rendezett a Budai Népgondozó az éhező gyermekek javára. A pompás mű­sor keretében Dohnányi Ernő, Waldbauer Imre és Nagy Izabella művészete gyönyörködtette a közönséget.­­• Ugyancsak jótékonyczélű hangversenyt rendezett a Józsefvárosi Izraelita Nőegylet is. Turda-Hacher­ Mária, Bálint Gyula, Darvas Lili, Hajdú Ilona, Rozgonyi Ágnes és Rózsahegyi Kálmán ismert és sokszor mélta­tott művészete szerzett itt élvezetes estét a közönségnek, mely meleg tapsokkal adózott minden közreműködőnek. — Helge Lindberg Bach és Heindel műveiből állította egybe mai estéjének műsorát. Elmélyedő komolysággal, gondos stílusossággal, költői erővel keltette életre a két német zenet­tán ritkán hallható alkotásait. Utólérhetet­­lenül, soha véget nem érő lélegzettel koloratúrázott. De bizony ezek az egyhangúan gördülő baritonra írt czifra­­ságok nem sok örömet okoznak a modern muzsikához szokott fülnek. • A Vígszínház jövő hetére a jegyeket már szombat­tól kezdve árusítják. • Nagyszerű előadásnak ítélte a sajtó Shaw Bernard Fanny első, színdarabja czimű­ ragyogó szatírájának elő­adását a Rienaissance-Színházban. Gácri Lilla, Csatár Janka, Gárdos Nelli, Vágóné, Kürti Teréz, Virányi­ De­­zséri, Bánóczi, Várnai, Bánhidy, Pethics, valamint a négy kritikus szerepében Gál, Pataki, Szenes és Molnár József egyaránt pompás kabinetalakításokat adnak. • Fiat juss­idla! Francain Fathe-fihn. • Délutáni előadások a Vígszínházban. Péntek dél­után a­­Vígszínházban a Tájfunt adják mérsékelt, hely­árakkal Hegedűs Gyulával Tokeramo szerepében, Maktvy Margittal és Füzes Annával a női főszerepekben. Szom­bat délután gyermekelőadásul félholyárakkal az Agya­fúrt köszörűst ismétlik. Vasárnap délután a Liliomot játszszák, mérsékelt holyárakkal. .­ • Royal-Orfeum. Vasárnap délután k­ 1t órakor elő­adást tart a Royal­ Orfeum, a­melyen a Gyula czímű óriási sikert aratott darabon felül (a­melyben Kőváry Gyula, Solti Hermin, Felhő Rózsi játszszák a főszerepe­ket) színre kerül a teljes új varieté­, és tápezmű­sor és fellép a kis Szécsy Heddy, a négyesztendős csodaprima­­ballerina is. • Hallatlan Marsi A szezon első jelmezes karne­válja, január 12-én hajnalig a­ Vigadóban. • Fiat justicia! A címjátszás non plua ultrája. • Sándor Mátyás II. része csak ma és holnap kerül a Kamara vásznára. Antebiit orvos raguzai szereplése drámai akkorddal nyer befejezést s a vasárnap bemuta­tásra kerülő III. rész új és meglepő fordulatot visz a nagyszerű­ izgalmas történetbe. • Az eskü­téri Helikon szenzácziós filmjei: Gladys házassága (amerikai dráma), Fatty a vadnyugaton, érde­kes lassított felvételek és kinoriport, pénteken négy előadásban, 4, V76, Vi8 és 9 órakor kerülnek színre. • Fiat Iast­ela! A filmrendezés remeke! • Az Olympia mai műsora: Ilyen az élet...! ameri­kai dráma hat felvonásban. A szépítő intézet, amerikai burleszk és egy igen érdekes angol híradó. Az előadá­sok 3, v«5, 6, V»8 és 9 órakor kezdődnek. Jegyek előre válthatók d. e. 3 All-től 1 óráig. • Fiat Justicia! A legmegrázóbb drámai alkotás! • Az Omniában ma van a Gyerekasszony utolsó elő­adása. • Budapest első parfüm-hangversenye (Concert des Parfums) rendkívül érdekes keretek közt január 8-án, vasárnap d. e. 11-kor lesz az eskü­téri Helikonban. Fel­lépnek: Németh Juliska, Gellért Lajos, Demény Artúr, Dobrovits Márta, Thurzó Elvira, dr. Erdélyi—Morvai stb. Jegyek a színháznál (33—35), Bárdnál és Rózsavöl­gyinél. • Fiat Justieia! Szombaton az Omniában. • Gyermekelőadások a Budapesti Színházban vas.Arnap dél­után a nagy sikert aratott Rigó király és Rátartva királyleány gyönyörű tündérrege kerül színre. Este A sárga csikó pompás népszínmű van műsoron. • Fr. Buxbaum gordonkaművész és Szatmári Tibor zongora­művész ezenáta­ estje 8-án 19-kor a Vigadóban. Néhány jegy Konczert-nél, Viczi-út 10. • A NEMZETKÖZI HANGVERSENYIRODA (V.: Falk Miksa-uicza 10. Telefon 55—70.) rendezései : Január 9-én Madame Cahler egyetlen hangversenye. Vigadó. Este 8 óra. — Január 15-én Sándor Renée zongoraművésznő estélye. Zeneakadémia. Este 8 óra — Január 18-án Pataky Kálmán és Habert Emil, a m. kir. Operaház tagjainak ária- és dales­élye. Vigadó. Este 514 óra. — Január 19-én As üldwő’t k606 !Csók/mill'.ó! Advig. Kiadatlan versek. Elfelejtett Stellák. Sorsüldöszött magyar zsenik.) Féohy Blanka, Balasa­ Imre. Tábori Kornét élőide- Vigad . Este 8*4 óra. — Január 25-én Schwartz Vera, a berlini Staatz­­oper primadonnái­ jak egyetlen hangversenye. Vigad', ve — Január 38-án Marisrdi olasz esnuóművész, a filhar­­mikus­ok vendégmüvészének önálló hangversenye. 6. Walter Filái, a m. kir. Operáké, tágíts kbzremtSklídé;étel, Z*M*kwlé®a. Ette, 9 * Helga Lindberg szenzáció* sikere folytán népszerű hely­­árakkal (10—80 K-ig) énekel január 11. Műsor: Bach, Hamlet, Wolff, Beethoven, Debussy, Melartin. Finn népdalok. (Fodor.) A PÉNTEKI És SZOMBATI ELŐADÁSOK: Magyar helyi Operaház ! Péntek : Sába királynője (7). Szombat : A bibliás ember (7). — Nemzeti Színház : Péntek dél­* után : A fekete tova* (3). Este : Vízkereszt (7). Szombat: báb­játék (7). — Vígszínház : Péntek délután : Taifun (4). Este : A bálvány (148). Szombat délután : Az agyafúrt köszörűs (3). Este : Zazar (%8). — Magyar Színház : Péntek délután : A fakir (3). Este, és szombat: Színház (%8). — Király­ Színház : Péntek dél­után : János vitéz (3). Este és szombat: A hollandi menyecske (%8). — Városi Szính­áz: Péntek délután: Mátyás király (3). Este : Troubadour (7). Szombat: A cigánybáró (7). — Belvá­rosi Színház : Péntek délután : Lecsénykérés (3). Érte és szom­bat : A frazdag lány (128). — Ronaissincc-Bdnház: Péntek­­ Fanny első színdarabja (9). Szombat: Hossz és bessz (8). — Blah­a­­ Lujza-Színház : Péntek délután, este és szombat : Fi-Fi (3 éa M18). — Andrássy­ úti Színház : Péntek délután, este és szom­bat : Donna Pedrilla, A két nő, stb. (Vár és 8). — Várszínház : Péntek délután : Varázskeringő (3). Este : Limonádé ezredes (7). Szombat : A czigány (•)• KÉPZŐMŰVÉSZET. ** A velenczei kiállítás ügye. A forrongás,­ melyről tegnapi számunkban beszámoltunk, még nem tisztult ki. A Velenczében rendezendő kiállít­­ás sorsa teljesen bizonytalan, mert el sem kép­zelhető, hogy legjobb művészeink nélkül reprezen­táló anyagot lehessen külföldre vinni. Több mű­vészünk nyilatkozik ma a kérdésről s mint leg­­bölcsebb megoldási módot felragadjuk egyikük­nek azt az ötletét, hogy a tervezett sokfejű zsűri helyett egyetlen valakire bizassék a kiállítás anyagának összegyűjtése. Olyan valakire, a­ki semmiesetre sem művész, de kitűnő ítéletű és finom értékű, hozzáértő, azonfelül megalkuvásra nem hajló jellem. Ilyen férfiunk szerencsére egy­nél több is van. A kultuszkormány feladata volna, hogy válogasson közöttük és a kiválasztottat tel­jes hatalommal ruházza föl A magyar művészet értékéhez és jelentőségéhez méltó kiállítást — a mi meggyőződésünk szerint is — csak így lehetne külföldön rendezni. •• Fiatalok a Nemzeti Szalonban. Téli tárlatát négy fiatal művész, a bicskei művésztelep tagjainak gyűjte­ményes kiállításával frissítette fel ezúttal a Nemzeti Szalon. Deli Antal, Jeges Ernő, Parobek Alajos, és Pándy Lajos Réti Istvánnak szép tehetségű tanítványai. Művészetük, melynek még megérzik az iskolával való összefüggése, kitűnő mesterük művészetének legvonzóbb tulajdonságaira emlékeztet: finom tónus-érzésére és el­­ellágyuló halk liraiságára. Mind a négyen komoly fel­­készültséggel indulnak pályájukra. Rajzra Deli Antal a legfejlettebb közöttük s festői készségre is ő a legéret­tebb.11 Jeges Ernőből eredeti komponáló tehetség ütkö­zik, azonfelül biztató színérzék. Parobek és Pándy egyé­nisége még kevésbé látszik kialakultnak, de tudás dol­gában ők sincsenek két társuk mögött. Négyen együtt­véve sokat ígérő tehetségei a jövőnek. A Nemzeti Szalon két másik terme a­­téli tárlatok­ átlagos képét mutatja. Jó munkákkal szerepelnek a mindig érdekes Belányi Viktor, Egyed Erna, Krasnyák Károly, Szabó Béla Leó, Teuchert Károly s érdekesek a művei Bíró Józsefnek, Baumhorn Olgának, Fábián Gyu­lának, Gaál Ferencznek, Holló Alajosnak (40/b), Kampis Jánosnak, Kotász Károlynak, Kövesdy Gézának (51), Major Jenőnek (56.), Márton Lajosnak, Pataky Andor­nak, Porter Paulának, Sárdy Brutusnak (90.). (e. n.) IGAZSAGSZOLGALTATAS. § Szász Zoltánt óvadék ellenében szabadlábra helyes­­ték. Vámbéry Rrisztein dr. és Erdély Sándor dr. védő­ügyvédek ma délben megjelentek a törvényszéken és kétszázezer korona óvadékot deponáltak Szász Zoltán szabadlábra helyezése, érdekében. Ezt megelőzőleg, Sztrache Gusztáv ügyészségi elnök az igazságügymi­niszternél járt Szász Zoltán ügyében. Nagy Béla dr. büntető tanácsa, mely Szász Zoltán és társai perét feb­ruár 21-én tárgyalja, nyomban tanácskozás végett össze­ült és elrendelte Szász Zoltánnak kétszázezer korona óvadék ellenében szabadlábra helyezését. Szász Zoltán a kora délutáni órákban már el is hagyta a fogházat. Az ugyanezen ügyben fogva levő Gergely Győző vé­dője holnap szintén leteszi az óvadékot védettje sza­badlábra helyezése érdekében.­­ A Landau-Ügy mellék­hajtása. A Bécsből hazaszál­lított és a Landau-ügyben történt szerepléséért letartózz­tatott Ruzics Ferencz dr. ügyvéd vizsgálati fogságát, a vizsgálóbíró elrendelte és ezt Ruzics tudomásul vette. Ellenben az ugyanez ügyben 14 hónap óta vizsgálati fogságban levő Tóth Andor Endre katonai nyomozót szabadlábra helyezték. § Károlyi Mihály gyermekeinek tartásdíja. Közöltük annak­idején, hogy a feltöbb bíróság a járásbíróság ítéletének megvál­toztatásával elutasította Károlyi M­ihályné született Andrássy Ka­tinka grófnőnek ama kérelmét, hogy gyermekei számára tartás­­díjat állapítson meg. Most a grófnő jogi képviselője, Nagy C­yörgy dr. megismételte a kérelmet, most azonban már a járás­bíróság utasította el a kérelmet azzal a megokolással hogy a kiskorú gyermekek, szüleikkel együtt külföldön élnek.­­ A rákoskeresztúri direktórium bűnügyében a pest­vidéki törvényszék tárgyalásán Auer dr. ügyész négy vádlottal szemben a vádat elejtette, mert az amnesztia­­rendelet értelmében a megkegyelmezés megilleti őket.­­ Fodor Jenő és társai szabadlábra helyezése. Az aranyoséra­­pészés gyanúja miatt letartóztatott Fodor Jenő és társai érdeké­ben­ Berinkey Bénes és Gál Jenő védők száz-százezer korona óvadékot deponáltak védettjeik szabadlábra helyezése végett. A bíróság Puhlik Ernő ,bíró elnökletével elrendelte Fodor Jenő és társai­­szabadlábra helyezését.. . A károsult kegyelete. A törvényszék ma tárgyalta Publik Ernő dr. táblai biró elnökletével Dulán Károly más várossegéd perét. Dulán szökésben levő társaivá .­gyütt Alpár Ignácz műépítész lakásáról nagyértékű perzsa selyemszőnyegeket lopott el. A tárgyaláson Al­pár kijelentette, hogy a kár főleg azért érintette őt sú­lyosan, mert az egyébként is nagyértékű szőnyegeket a most elhunyt nagyemlékű Kiss József költőtől szerezte meg. A törvényszék Daláét lopásért két évi fegyházra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék