Az Ujság, 1922. augusztus (20. évfolyam, 172-197. szám)

1922-08-18 / 186. szám

Péntek­, 1922 augusztus 1. AZ ÚJSÁG , — Károlyi József gróf látogatása a királynő­inél. Károlyi József gróf nemzetgyűlési képviselő­­ ma éjjel elutazott csurgói birtokáról, hogy Spa­­­­nyolországba, El Pardoba utazzék Zita királynő­­ meglátogatására. Értesülésünk szerint Károlyi­­ gróf utazása magántermészetű. Főudvarmesteri­­kinevezését akarja a királynőnek megköszönni. ^Károlyi József gróf tizenkét nap múlva visszatér a fővárosba.­­ Itt említjük meg, hogy Apponyi Albert gróf, akit az utóbbi idők politikai eseményei­ igen meg­viseltek, jelenleg Károlyi József gróf csurgói birtokán piheni ki fáradalmait. . — A csomagok is olcsón akarnak utazni. A vasúti­­ tarifaemelés következtében fellendült a forgalom. Aki­­ teheti, igyekszik utazását, podgyászszállitását még az Isus díjszabás életbelépése előtt elintézni. A pályaudva­­r­rokon zsúfolódik az utazóközönség, a szállító cégek­­pedig alig győzik a munkát. A teherszállítmányok­­ ugyanis még fokozottabb mértékben drágultak, mint a Személyszállítás. — Valósággal alhalmoznak bennünket a megbízá­sokkal — mondotta egyik közúti szállítóvállalat tulaj­­­­donosa.­­ Nehéz volna azonban választ adni arra a­­ kérdésre, hogy kik szállíttatnak. Mindenki. A gyárak,­­ a legnagyobb kereskedőcégek, a kiskereskedők csak úgy ellátnak bennünket munkával, mint a kisiparosok és általában a társadalom minden osztálya. Ez a nagy­­ sietség nem meglepetésszerű, mert ugyanezek a jele­­­­netek játszódtak le a tavaszi áremelésnél is, sőt akkor talán még fokozottabb­ mértékben láttuk ezt a sietséget.­­ Vannak azonban, akik még többet akarnak meg-­­­takarítani. Nagy derültséget keltett ma a keleti pálya­udvaron egy hölgy, aki papirosba csomagolva egy­­ fürdőkádat akart magával vinni, mint kézipodgyászt. Persze már technikai okokból sem sikerült a terv. Nem fért be a kocsi ajtaján. ■ — Az is baj, ha a valuta javul. Pozsonyból­­jelentik. A fémipari vállalkozók felmondták a kollektív szerződést és 15%-os bérleszállítást ter­­­veznek. — Prágából jelentik: Tegnap újabb 1000 munkást bocsátottak el a witkovitzi vasgyárban, ahol 500 munkásnak már felmondtak. Cseh­­országban a munkanélküliek száma mintegy 380.000. A Tribuna rámutat a munkaválságra, amely a cseh korona gyors emelkedése következ­tében egyre fokozódik. A cseh korona külföldi­­árfolyama kisiklott minden szabályozás alól és ■ma még nem lehet megmondani, hová fog ez­­vezetni, ez a Csarnoki szemle. A központi vásárcsarnokban a mai napon bőséges felhozatal mellett, az árak változ­­­­atlanok. A húsárak a következők : Marham­is, jobb mi­nőségű 184—230 K, Il-od rendü minőség 100—180 K, borjúhús, I-rendü 220—280 K, Il-od rendű 160—220 K, sertéshús 304—350 K. A disznózsír kilogrammja 560 K,­­ azonban egyes üzletekben 520 K-ért is árulják. Általá­­­nos vélemény a hentesek között, hogy a zsír ára még­­ erőteljesen le fog esni, amit bizonyít az is, hogy ma­­ nagyban jóval 500 K alatt is kínálták a zsírt, de még így sem­ igen akadt vevő. Természetesen ha a zsír ára esni fog, akkor a mészárosok magukat a hús árának emelésével fogják kárpótolni az esetleges vesztesége­ikért. A kenyér és a liszt ára változatlan. A zöldség- és a főzelékpiac árai is a régiek, talán csak egyedül a bur­­­­gonya ára valamivel olcsóbb. A halpiacon a drága árak­­miatt igen csekély volt a forgalom. A jó árut a ven­­­­déglősök vásárolják. Az apró balatoni keszeget 40—50­0K-ért árulják. A ponty kilogrammja 350 K, bal­atoni süü­lő,409 K, kecsege 400 K. A tejtermékek piacán a te­jet 38 K-ért adják literenként, a tejfel 140 K, a tejszín­hab 320 K, 1-rendü teavaj 600 K, 11-rendü 480—500 K, a sull túró 180 K, tehéntúró 80—100 K, a sajt 280—400 K. • A tojás darabja 13—14 K. A zöldségpiac árai: Vajbab ! 48—54 K, burgonya 28—30 K, sárgarépa 18 K, zeller 4—5­1 K, kalakábé 3—4 K, vöröshagyma 68 K, fokhagyma 90 K, fejeskáposzta 35 K, kelkáposzta 32 K, paprika 1—3 K, tök 6—10 K, csöves kukorica 8—10 K. A gyümölcspiac árai: Görögdinnye 22—24 K, sárgadinnye 32—86 K, szőlő 80—120 K, őszibarack 80—150 K, körte 30—80 K, alma 28—60 K. — Egy kis fiú öngyilkossági kísérlete. Ma dé­lután a főkapitányságról egy detektív ment ki a Villányi­ utca 12. sz. alá, hogy Weiner Gábor 13 éves kis­fiút valami ügy miatt a rendőrségre elő­állítsa. A kis­fiú, mikor meghallotta, hogy detek­tív keresi, levetette magát a negyedik emeletről. Szerencsére a harmadik emelet folyosójára esett és igy csak ballábát törte, úgy hogy a mentők az első segélynyújtás után otthonhagyták. — Folytatták az ár-razziákat. A Árvizsgáló Bizott­­s­ág detektívjei ma folytatták a razziákat. Ma délelőtt a budai piacokra került a sor. A detektívek legelőször a Krisztina-téri piacra mentek, onnan a Döbrentei-téri és végül a széna-téri piacokra. Több elárusítónál indo­kolatlanul magas árakat tapasztaltak. A detektívek húsz piaci árust felírtak, akik ellen árdrágítás vétsége miatt megindítják az eljárást. A mai nap folyamán négy Újabb előállítás történt. — Ma nem tárgyaltak a salgótarjáni sztrájk ügyében. A salgótarjáni bányászsztrájk ügyében ,a mai nap folyamán változás nem történt. Ér­deklődtünk a bányaművek igazgatóságánál, ahol ifj. Chorin Ferenc vezérigazgató a következőket ►mondotta: 1 . — A helyzet tegnap óta nem változott.­­A tegnapi tárgyalások eredményét ma közük a sztrájkotókkal s­em válaszukat nem tudjuk, nem is lesz tárgyalás. Én bízom benne, hogy a­ jövő héten megkezdődik a munka. De természetesen csalódhatom. — A sztrájk tehát K­amét n­armadik ötlete változatlanul tart. •* ~ ‘ ' t — A numerus clausus körüli harc. A budapesti és a szegedi egyetem harca a numerus clausus körül, a szegedi egyetemnek a kultuszminiszter­hez intézett memoranduma által csak kiéleződött. Mai számunkban részletesen ismertettük a szegedi egyetem beadványát, amelyben a leghatározot­tabban visszautasítja az ellene szótt rágalmakat. A budapesti egyetem vezetősége meglepetéssel ér­tesült a szegediek tiltakozásáról, amelyet a debre­ceni és a pozsonyi egyetemekhez is eljuttattak. Elhatározták, hogy ez ügyben a közeli napokban rendkívüli tanácsülést hívnak össze. A budapesti egyetem is a kultuszminisztertől fog elégtételt kérni, aki ilyenformán végső fokon kénytelen lesz dönteni a numerus clausus helyes értelmezése ügyében. A kultuszminiszternek ki kell mondania tehát, hogy a budapesti egyetem eljárása-e a he­lyes, amellyel a törvény szelleménél is rigorózu­­sabban kezelte a numerus clausust, avagy pedig a meghurcolt szegedi egyetemnek volt-e igaza akkor, amikor a numerus claususon a menekült hazafias diákság érdekében némileg könnyített. A két egyetem vitája egyébként interpelláció alakjában a parlamentben is szóba kerül és való­színű, hogy a kultuszminiszter itt az ország nyil­vánossága előtt fogja kifejteni álláspontját­. — Orvosi hír­ti­­mán Ferenc dr. klinikai orvos, fogor­vosi gyakorlatát folytatja IX., Ferenc­ körut 25., I. em. Rendel: délután 2—6. Siklós Armand dr. fogorvos szabadságb­ól visszaér­kezett és rendelését ismét megkezdte, Sas-utca­­ alatt. — Tele­fon: 162—66. — Házasság. Benedek László dr. egyetemi ny. r. tanár és Chorin Ilona a mai napon házasságot kötöttek. — A tűzifa. A főváros közigazgatási bizottságának erdészeti albizottsága legutóbbi ülésén elhatározta, hogy felhívja a főváros tanácsát, lépjen érintkezésbe a fa­­kormánybiztossal a lakosság faellátása ügyében és in­tézkedjék, hogy a szegényebb lakosság legalább rőzsé­­vel legyen ellátható. A bizottság hozzájárult ahhoz is, hogy a fahiányra való tekintettel a főváros erdeire na­gyobb gonddal őrködjenek s evégből a karhatalom már szeptemberben megkezdte működését. A lakosságot is fel fogják szólítani, hogy erdők közelében tüzet ne rak­jon, nehogy tűz keletkezzen és az erdő fáit pusztítsa. — Változatlan idő. (A Meteorológiai Intézet jelent­­ése.) A középeurópai maximum kelet felé húzódik ég északnyugaton a depresszió előrenyomul. A kontinensen­ emelkedő hőmérséklet mellett az idő túlnyomóan derült. Hazánkban tegnap itt-ott viharos szelek folytán a le­­­­vegő kissé lehűlt, a hőmérséklet napi átlaga azonban­ általában a normális maradt. A maximum Debrecen-­­ ben 37 fok. Eső nem volt. Prognózis: Egyelőre­ száraz­ idő várható hőemelkedéssel.­­ — Halálozás: Minich Károly dr. egészségügyi főtanácsos,­­ egyetemi tanár egyetlen leánya, Minich Karoly élete világában­ hosszas betegség után e hónap tizenhatodikán meghalt. A meg-­­boldogultat holnap délután négy órakor helyezik örök nyuga-­­­lomra a kerepesi­ úti temető halottasházából a családi sírboltba.­ Lobi Gyula, csanádmegyei földbirtokos, Csa­nád vármegyei törvényhatósági bizottságának tagja 57 éves korában Budapse­­­ten elhunyt. Nevéhez jelentős közgazdasági tevékenység fűző-­­dik. Aradon, Arad vármegyében és Csanádban működött, szá­­­­mos vállalat igazgatósági tagja és több jótékonysági egyesület vezetője volt. Halálát özvegyén és fián kivül kiterjedt előkelő­­ rokonság gyászolja. .. NAPIREND 1922 augusztus 18., péntek. Római katolikus:­­ Ilona császárnő. Protestáns: Ilona. Görög katolikus: András.­ Görög-orosz augusztus 5.: Eusignius. — A nap kel 4 óra 58 per©-­­ kor, nyugszik 7 óra 7 perckor. Miniszterek fogadnak: Kultuszminiszter 5 órától. — Föld-­ mivelésügyi miniszter 1—2-ig. — Közélelmezési miniszter 9—2-ig. — Nyitvalévő múzeumok: Szépművészeti Múzeum­ modern kép-­­ tára 10—1-ig. — Kereskedelmi Múzeum­ 9—2-ig. — Tanszermúzeum 10—1-ig. — Fővárosi Múzeum­ 9—1-ig. — Akadémiai Goethe-­ szoba 10—12-ig. — Akadémia történelmi képcsarnoka 10—1-ig. Nyitvalévő könyvtárak: Egyetemi könyvtár 9—2-ig. — Nem­zeti Múzeum könyvtára 9—3-ig. — Kereskedelmi Múzeum könyv-­­tára 9—2-ig. — Erzsébet Népakadémia könyvtára 4—7-ig. —■ , Iparművészeti Múzeum könyvtára 10—12-ig és 6—8-ig. — Mondja kérem: miért sztrájkol? — Mert kevés a kereset!... — Ej, ej. És ha sztrájkba áll, olyankor többet keres?... — Százéves a Jálics-pince! Tulajdonosa, Ker­­ta­y György bornagykereskedő e hó 15-én ünne­pelte cégének százéves fennállását. — A bírák és ügyészek pótléka. Az indemnitási tör­vény felhatalmazása alapján a minisztertanács a bírák és bírósági alkalmazottak rendkívüli működési pótlékát — augusztus 1-től fogva — háromszorosra emelte fel. A pótlékok utalványozása már megtörtént. —■ A MFTR Szolnok—Csongrád közötti járatait ala­csony vízállás miatt további intézkedésig beszüntette. — Villamos baleset. A Váci­ úton Lipták Mihályné 32 éves napszámosnő egy robogó villamosról leesett és mire a mentők a helyszínére érkeztek, meghalt. — Az újságírók szociens ügyeinek rendezésére kiküldött egyesületközi bizottság ma délután ülést tartott, amely meg­tárgyalta az eddigi akció részleteit és megállapította a­ bizottság további teendőit. A bizottság mai ülésén a szegedi újságíró egye­sület elnöke, Szilassy Cézár beszámolt az egyes újságírók szomorú szociális helyzetért­, vagyis a bérmozgalom eddigi ered­ménytelenségéről. A bizottság kimondta, hogy a­ szegedi újság­írók mozgalmának legteljesebb támogatást nyújt. — Huszonhárom állam az interparlamentáris kon­ferencián. A bécsi interparlamentáris konferenciára ed­dig az unióhoz tartozó huszonhat állam közül huszon­három jelentette be részvételét. Dél-Amerika elsőizben képviselteti magát a nagygyűlésen. A tengerentúli ál­lamok közül az Egyesült­ Államok, Kanada és Japán vesznek részt a konferencián és a háború óta elsőizben szerepel a francia küldöttség is. — Izraelita istentiszteletek. A pesti izraelita hitközség templomaiban az istentiszteletek, a következő időben tartatnak: a péntek esti istentiszelet minden templomban fél hét órakor a­ szombat reggeli az összes templomokban 7 órakor, a szombat délelőtti istentisztelet a Dohány­ utcai templomban és a fil­m­­a- Itázi templomban félti.4 órakor, a többiben 9 órakor, a szombat délutáni istentisztelet az összes templomokban 5 órakor, a szom­bat esti istentisztelet az összes templomokban fél nyolc órakor. A hétköznap reggeli istentisztelet minden templomban 7 órakor, a hétköznap esti istentisztelet a Dohány-utcai és K­uárvaházi tem­plomokban félhétkor, a­ többiben háromnegyedhét órakor. 1623 augusztus 19-én, szombaton, heti szakasz: Keéh. Ujh­old kihirde­tés. Hattorá: Anyja Szénám. V. Ferek. Augusztus 23-án: R­­om­­kippur-kúton (Dohány-u.) félhét órakor. (Rombaeb-ti.) 12 órakor. Ióllul ujholdja augusztus 24-én és 25-én. — Eltemették Sir Arth­ur Griffith-et. A Daily Eireannt elhunyt elnökét, Sir Arthur Griffith-et impozáns részvét kisérte el utolsó útjára a dublini székesegyházból a glasnewini temetőbe. Az ír nemzeti hadsereg, papság, a kormány, a városi testületek, egyetemek, kereskedelmi és munkás­szervezetek haladtak a gyászmenetben. Az útvo­nalon mindenütt óriási töm­eg állott. A forgalom és az üzleti élet a temetés órájában szünetelt a nemzeti gyász jeléül.­­ A Magyar Műszaki Akadémia előkészítő bizottsága meg­alakulásának 3-ik évfordulóját­, 1922. évi augusztus hó 20-án országos szervező ülést tart. — Megszűnik a szabálytalan félévek beszámítása az orvosi fakultáson. Az Orvostanhallgatók Segítő és Ön­képző Egyesülete hivatalos helyről kapott értesítés alap­ján közli, hogy az orvoskari tanártestület határozata szerint a szabályszerű időben le nem tett szigorlatok után hallgatott féléveket többé nem fogják beszámítani. — Agyalapítvány a poliklinika javára. A Nemzeti Takarék és Bank r­­t. igazgatósága saját és vállalatainak nevében Vas Zsigmond vezérigazgató elhunyt feleségének emlékére létesítendő v­as Z­sigmondné szül. Pintér Rózsi ágyalapítványi céljaira. 40.000 koronát adományozott a Gróf Apponyi Albert polikliniká­­nak.­­... . 1 SZÍNHÁZ. ZENE. » * A pozsonyi színtársulat konzorciummá ala­­­kult át. Megírtuk Az Újság­ban, hogy a pozsonyi­­ színészet mily válságos helyzetbe került. Annak­­ idején a felvidéki minisztérium azt a felszólítást­ intézte Faragó Ödön igazgatóhoz, hogy szlovák­­ illetőségű színészeket szerződtessen. Minthogy ezt­­ a merőben lehetetlen feltételt az igazgató nem tel­­­jesíthette, a társulat a legválságosabb anyagi­­ helyzetbe került. A társulat tagjai most, hogy a­­ színház fennállását biztosítsák, konzorciummá­ alakultak át. * Szivárvány: Sajó Vilmos színigazgató társulata Csongrádon és Szentesen igen nagy sikerrel mutatta be Polgár Gy. Ödön dr. főgimnáziumi tanárnak Szivárvány cím­ű­ háromfelvonásos társadalmi színművét. * A múlt szezon legmulatságosabb bohózatújdonú­sága, a Kék frakk kerül színre pénteken a Vígszínház-­ ban. Szombaton a Mért földköveket ismétlik. Az előadá­sok nyolc órakor kezdődnek.­­ * 40.000 ember látta már az Ahogy mi kinézünk!­­ előadásait a Budapesti Színházban. Az előadások mi,-­ tól kezdve este­­8-kor kezdődnek. * Az Apollo-Színpad megnyitó előadása, amelyet technikai okokból elhalasztottak, ma, pénteken este 8 órakor lesz. A megnyitó előadáson az elmúlt szezon­ nagyszerű műsora kerül színre az Apollo-Színpad egész népszerű gárdájának felléptével. Jegyek a­ színháznál,a Bárdnál és a Színházi Életnél. 5 PÉNTEKI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: Vígszínház: A kék frakk (8).­­ Belvárosi Színház: Kiki (%8). Andrássy-fili Színház: Anxtáka tant. Rövidzárlat, Királyid!, stb. (VaD). Blatta Lujza­ Színház: Fi-Fi. ( 28). Fővárosi Nyári Színház: Rózsik­a lelkem. •' , Budapesti Színház: Ahogy mi kinézünk! (%8). v y Filmszínház.', ------------ . i.i.' i ■ • Évadnyitás az Omniában. Szombaton, 19-én, délután új és minden eddiginél teljesebb sikerrel biztató szezonra nyílnak az Omnia kapui. A szünet heteit az előkészületek és az átalakítási munkálatok töltötték ki. Az állandó külföldi tárgyalá­sok eredményeképp eddig húsznál több monumentális attrakció előadási jogát szerezte meg a színház, amely, különben a legmodernebbül átkonstruált sűtő- és szel­­­löztetőkészülékkel és kibővített zenekarral várja vissza­ törzspublikumát. A fajvédelem, a jövő nemzedék testi és lelki épsé-­­gének nagyszerű eszméjét propagálta az a leplezetlenül őszinte felvilágosító film, amelyet a megnyitás hetében­ az Omnia A nemi betegségek és azok következményei cílen bemutat. Jelentős kulturmissziót vél teljesíteni, az Omnia e népszerűen tudományos oktató­film színre-­ hozatalával, amelyet önmaga iránti tartozó kötelessége­ megtekinteni mindenkinek. Előadások nők számára na­y­­ponta Vs6 órakor, férfiak számára 8A7, 8 és Vilo órakori kezdődnek. . "■'"‘SíSf'f ■­"· A Lángpörölyű Amerika legnagyobb fantasztikus filmje. Két­­részben,1 30 felvonásban. A főszerepben Elmo Lincoln, a Tarzan­ világhírű alakítója. Premier ma (pénteken) a Renaissance-moziban. A Renaissance-mozi páratlan áldozatkészsége révén­­ a l­ángpöröly, az amerikai filmgyártás legmonumentá­­lisabb látványos és romantikus filmje Budapesten is megkezdi hódító útját, miután Amerikában hónapokig dominálta a legnagyobb mozgóképszínházak műsorát. A legkáprázatosabb látványosságok kifogyhatatlan soroz­ zata ez a gigantikus filmjáték. Tigrisekkel és alligáto­­­rokkal való izgalmas küzdelmek, felrobbantott tornyok és hidak váltakoznak benne és főszereplője, Elmo Shu­noln, a Tarzan világhírű alakítója, egy felvétel alkal­mával majdnem áldozatul esett vakmerőségének, amely­­lyel e film páratlanul izgalmas jeleneteit megjátssza. Az első rész (20 felvonás) pénteken kerül bemutatásra. Előadások hétköznap^ 6, 8, 10 vasár- és ünnepnap,­ 4, 6, 8 és 10 órakor, 'r ' r]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék