Az Ujság, 1923. január (21. évfolyam, 1-23. szám)

1923-01-11 / 7. szám

Csütörtök, 1923 január 11. AZ ÚJSÁG — Vannak még romlatlan lelkek. A villamos az egyik forgalnas utcán robogott, majd a megállónál megállt. Sokan szálltak fel, köztük egy csizmás, kék­­strándlis, pörgekalapos utas, nagy batyuval a vállán. Kissé nyugtalanul vizsgálódott, nézegetett jobbra-balra. —_ Ugyan kérem­. .— szólalt meg végül — jó helyre jöttem önt Ez a­ kocsi megyén a kelenföldi, állomásra­! : — Dehogy — felelt a kalauz. — Ez a Városligetbe megy. Hanem, igen, az utánunk következő éppen Ke­lenföldre megy. — Ragyvai köszönöm — hálálkodott a bátyus ember és­ mihelyt a villamos megállt, sietve elhagyta a kocsit és felszállt­­ a pótkocsira. — Dobó fogva marad. A Landau-esetből kifolyván­­három­ évi fegyházra ítélt Dobó Nándor ügyében a tábla a törvényszék végzésével szemben kimondta, hogy Dobét még óvadék ellenében sem helyezi szabadlábra. —­ A Berán-pe­r. Prágából jelentik: A Berán-per tárgyalásán az elnök felolvasta Beránnak a képviselő­ház költségvetési bizottságában múlt év július 22 én a katonai titkos szerződésekről tartott beszédét és meg­­jegyezt­e,­­ hogy­­­ beszédből arra lehet következte­tni, hogy Beránnak birtokában voltak a Magyarország és Lengyelország ellen való mozgósítás tervei. Berán hosszabb börzédben igyekezett ezt cáfolni. A tárgya­lást holnapra halasztották. ■ — Egy angol regényíró halála. Londonból jelentik, hogy­­Thome Guy, az ismert regényíró meghalt. Valódi nevén Gull C.­­V. E­­llangernek hívták. Mint Bennett és Galsoworthy, a hírlapiráson kezdte, azután egészen a cszépirodalomra adta magát. Sok regényt írt, az utolsók egyike A szocialista­­ című. Negyvenhét évet élt.­­ A magyar királyi közigazgatási bíróság­ elnökének, báró Wlassica Gy­u­lának elnökletével tartott teljes ülésén a hatásköri bíróság tagjaivá sártv Guidó dr. tanácselnu­knt, Gyurkovich I..á.s­/,!u dr., Lampe!' Hugó dr., Fizeless László, I,r Favre flesse dr., Vlasnik Viktor, Bothos Gyula dr. és Genthon Vérenc­, dr. itélő­­birákat választotta meg. A hatásköri bíróság folyó évi május h­ó 1-étől a közigazgatási bíróságnál fog működni. — Nemzetközi sakkmesterverseny Hastingsban. A 'Hastings' Chess C/2 b-ban folyó nemzetközi mesterverse­­nyen Marcé.:)/ távollétében Réti én Hubinstein lengyel bajnok a lavór­itok, bár a mexikói és délafrikai cham­­pionban nehéz ellenfélre, találtak. A­­ verseny függő­­játszmái közül­ Guruié nyert. Dr.etvitl ellen, Nermann Siegheim ellen, a Bioké—Réti, E. G. Sergegnt—Drewitt­­játszmák remiével végződtek. — Kommunista propaganda. A múlt év elején a rendőrség, nyomára jett annak, hogy több Bécsiből visz­­szaérkezett­­ ember kommunista mozgalmat készít elő. Megfelelő pénzzel rendelkeztek, állandó futárt tartottak, aki külföldről kommunista lapokat csempészett ide be és állandóan vitte ki a jelentéseket. Letartóztatták Weisz Nándort, Müller Ernőt, Mahisán Bélát és­ Polla­­csek László orvostanhallgatót, majd ezeknek vallomása után a Kassáról Budapestre érkezett Czuczor József, Csekó Nándor, Obernik István munkásokat és Neumann Jenő könyvkereskedőt,­ Tóth Ferenc munkást azért nem tudták letartóztatni, mert közben megszállott területre szökött. A nyomozás ideje alatt, történt, hogy csereakció következtében a foglyok közül Weisz Nándort, Müller Erdőt, Matusán Bélát és Poltacsek Lászlót kiszolgáltat­ták Oroszországnak. Az ügyet ma tárgyalta Töreki Géza dr. euriai bíró tanácsa, amely az Oroszországba kiszál­lított vádlottak ügyében, továbbá a megszökött Tóth Ferenc ügyében tanácskozásra vonult vissza, hogy ezek­nek távollé­té­ben il con­tumad­am hozhat-e a bíróság ma­rasztaló ítéletet? A bíróság hosszabb tanácskozás után elhatározta, hogy a­ meg nem jelentek ügyében szüne­telteti az eljárást, i­lletve nyomozólevelet bocsájt ki el­lenük. A vádlottak kihallgatásuk során tagadták a vá­dat. Az ítéletet a bíróság holnap hirdeti ki.­­ Lóránt József szerkesztőt hatnapi elzárásra Bél-, tér, Debrecenből jelentik: A járásbíróság ma tárgyalt­aa a vallás ellen elkövetett kihágással vádolt Lellovics Lóránt József, a Debreceni Független I­jság szerkesztő­jének perét. A vádlott nem jelent meg, orvosi bizonyít­vánnyal igazolta a harctéren szerzett idegbajból tá­madt betegségét. Pécfy lapszerkesztő és Szabó rendőr­­fogalmazó tanúvallomásukban azt adták elő, hogy a vádlott a kabaré-előadáson a Mária, szeplőtlen foganta­tásáról mondott és Anatole Francé regényéből idézett szavaival elkövette az inkriminált cselekedetet. A védő azzal mentegette védettjét, hogy már nyilatkozatában kijelentette, hogy semmiféle sértő szándéka nem volt. A bíró Lórántot a vádbeli cselekedetért hatnapi elzá­rásra ítélte. Az ügyész és a védő fellebbezett.­­ Öt gyermek a vízbe fúlt. Schweidnitz mellett, Teichenauban, mint ..Berlinből jelentik, beszakadt a jég h­at gyermek alatt. Öt gyermek a vízbe fűlt. Egyik sem volt idősebb haí­tis évesnél. — Halálozás. A székcsfch­érvári áll. Ybl Miklós ív ív ál iskola tanári testületi;' jelenti, h­ogy M a v a s .Tivad.­r ny­ágalmazott 16­. reáliskolas tanár iv ézes korában elhunyt. — Megegyezés készül a pékek sztrájkjában. Jelentettük, hogy a­ pékm­unkások­ tegnapi nagy­gyűlésükön kimondották a sztrájkot. Ma reggel a kenyérgyárak munkásai kivételével sztrájkba léptek, úgy hogy csak a sütőm­esterek,­ sütöttek ma a pékm­­űhelyekben. Fehérsütemény nem volt az égési­ városban és estefelé a kenyér is elfo­gyott, ami különösen egyes vendéglőkben , ká­­véházakban okozott, kis­ di zavart. A sztrájkoló munkások te bérjavítást követelnek. Ma délután a munkaadók és munkások m­ár tárgyaltak­, de egyelőre nem egyeztek meg. — Egy serleget egy frizuráért. Lázas és egyben lámpalázas estéje volt tegnap tizenkét­ hóig? fodrász­­mesternek a Woetend-kávéház sout­errata jében. Tavaly a segédek mutatták be sütővassal csattogó művészetü­­ket, most a mesterek állottak ki a porondra. Céljuk egy farsangi rekord divat fésülés volt s­ nem utolsó helyen a dijul kitűzött esüstserleg elnyerése. Az első díjat Kraszni Kálmánnak, a másodikat­ Hufnágel Jó­zsefnek, a harmadikat Tizeszelits Rudolfnak ítélte oda a zsűri, a művésziesen megkomponált modern frizu­rákért. A­z ítélet a debreceni vallásgyalázás ügyébe®. A debreceni kiír. járásbíróság ma, tárgyalta a Lob­lovits Lóránt hírlapíró által elkövetett vallás*. .gyalázás ismeretes ügyét. A bíróság bűnösnek mondotta ki Loblovits Lórántot a büntetőtörvény­­könyv 51. szakaszában meghatározott,"­ vallás el­­leni kihágásban és ezért hathavi elzárásra ítélte , egyúttal a felmerült, költségek megtérítésére kötelezte. Gergios ügyészségi elnök súlyosbítás­­ért, a védő pedig a bűnösség kimondása miatt­ fellebbezett. — Togo vezérkari főnöke meghalt, Tokióból jelen­­tik, hogy meghalt Shimanura tengernagy, aki az orosz­­japán háborúban Tog­o tengernagynak volt a vezérkari főnöke. — Az ál-gróf. A budapesti törvényszék tizhavi börtönre itélte. Nyári László volt miniszteri tisztviselőt, mert jogtalanul viselte a grófi címet és mert az ügyészség érettségi és­­ egyéb bizonyítvány­ok hamisításával vádolja. A tábla az ítélet meg­sem­­­misítésével új tárgyalást rendelt el. A törvényszék ma a vádlottat Békeffy táblai bíró elnökletével a cselekmény némi enyhébb­ezeű­nösítésével hat havi­ börtönre ítélte. — Egy kísérlet is meggyőzi önt a Labodont fogerém kiválóság­­áról. Gyártja Labor r.-t. • Mennyit ér ma a korona? 1. font sterling 11.600 magyar koronába 1 dollár 2.7002‡ £1 hollandi forint 1.075 5 1› 100 német márka 31.t » :‹ 100 lei i 1.175 g‡ :· 100 dinár •1.975 100’lira 13.400 ‡‹ * •‡. 100 francia frank 15. 500 V V-100 cseh korona 7.800 u ,, . ! 100 lengyel márka 15.50 300 osztrák korona 3.90 100 svájci frank került mi 3?.000 Mindent Tudok cimű páratlan ajándékkönyvünket megkapja minden új előfizető. Jtz. Újságot Budapesten telefonon is meg lehet rendelni. (J. 16—26. /. 13-35. /. 122-56 ) . l£ék Madár elrepül és három hónap múlva visszatér a Vígszinházba. — Látogatás a­ Fészekben. — A kitűnő Juzsnij társasága­, a bánatos Kék Madár­kabaré egyre fokozódó sikerrel vendégszerepel Buda­pesten. Érdekes, hogy az első napokban csak a benfen­­tesek, írók, művészek és azok a kevesen igyekeztek a Kék madár produkcióiból- akik­ ezeket a nagyszerű művészeket Berlinben, Bécsben látták. Az oroszok nagy művészetének flm­e azonban olyan hamar és olyan gyorsan, terjedt, hogy a közönség hir­telen mr„'-- t ’ilt ezekre az előadásokra és így történt, hogy míg a harmadik előadás még jó fél ház előtt folyt le, a­ negyedikre már tolongtál­ az emberei­, és azóta is esténként annyira szorongásig töltik meg a színházat, hogy még a színészpozsolyokat is eladják. A­ Vígszínház igazgatósága természetesen a nagy siker következtében pénteken túl is szívesen tartotta volna itt az oroszokat, mert "joga van évenként ötvest idegennyelvű előadásra. Egyedül a megállapított műsor­­tervezete teszi lehetetlenné a Kék Madár vendégszerep­lésének prolongálását, amit úgy az orosz vendégek, mint a színház őszintén sajnálnak. És ezt annál mia­tta, mert a hazátlan művészek igen nagyon összebarátkoz­­tak budapesti kollégáikkal és a Vígszínház igazgatói­val, Jáb Dániellel és Robog Imrével, akik tegnap este az egész Kék Madarat vendégül látták a Fészek­ Klubban. Ezúttal vacsora után, mint mondani szokás,­­a az oroszok ültek páholyban és a Vígszínház fiatal gárdája, mulattatta őket. Pártos Gusztáv Juzsnij imitációival alig tudtak betelni és majd megszakadtak a nevetéstől. Nagyon tetszett nekik Dénes György mókás produk­ciója is és olyan boldogok és hálásak voltak. A Kék Madár pénteki bu­csúja azonban nem vég­­leges. A színház megállapodott velük egy három hónap múlva megtartandó vendégszereplésre, amelynek kész­séggel tesznek majd eleget nemcsak anyagi és művészi szempontokért, hanem mert, kijelentésük szerint, soha sehol jobban nem érezték magukat, mint budapesti mű­­vésztársaik körében. I szi­mííz.­imM0 Ad* Ü Kemény Rezső jubileuma. Kemény Rezső, Zeneművészeti Főiskolánk nagyhírű tanára, most ünnepli tanári működésének 25 esztendős jub­ileumát. Egész zenészvilágunk osztatlan tisztelettel és szeretettel fordul e napokban az igazán érdemes jubi­láns felé. Kemény Rezső Nyíregyházán született, már mint kis gyermek hegedülgetett. Rendkívüli tehetsége már akkor is feltűnt. Följött Budapestre, hol Gobbi Alajos­nak lett a­ tanítványa. Gobbi­ Alajos után Hubay Jenő­nél tanult, majd ennek ajánlatára Berlinbe utazott J­oachimhoz. ' ■­* Joachim mindig nagyon megválogatta növendékeit és a nála jelentkező fiatal m­űvészeket, mielőtt maga tanította volna, előkészítésre rendesen máshoz utasí­totta. Kemény Rezsőt rögtön saját növendékei közé sorozta és rövidesen annyira megszerette, hogy mind gyakrabban és gyakrabban kamaramuzsikált vele úgy magántársaságban, mint a nyilvánosság előtt. Beve­zette a Men­delssohn-családhoz­ is, hol egyszer megtörtént az, hogy a Mendelssohn nyolcas eljátszásánál minden előadó kezébe Strdivarius-n­sngistter került és még né­hány Stradivarius gazdátlanul maradt a tokokban. Ekkoriban már sokat hangversenyezett Német­országban Kemény Rezső és neve mind ismertebb és ismertebb lett. Végre is Königsbergbe hívták meg a Konzervatórium hegedűtanárának. Rövidesen az intézet igazgatója és az ottani zeneegyesület karnagya lett. Ebből az állásából hívták meg Jenz Rezső halála után Budapestre a Zeneakadémiára. Itt második he­gedűse lett a­ Hubay—Popper vonósnégyes-társulatnak, majd ennek feloszlása után maga alakított kvartettel K­ladivin, Szerem,­­ és Schiffer közreműködésével. Mint magánhegedüs is gyakran szerepelt hangversenyeken. Az­­utóbi években azonban mindjobban visszavonult a hangversenyezéstől és főleg a tanításnak szentelte idejét. Lankadatlan munkásságának meg is volt a kellő eredménye. Növendékei mind nagyobb és nagyobb si­kereket aratnak az egész világ hangversenyterv­eiben. Mint tanárt súlyos csapás érte a minap, legtehetsége­sebb növendéke, Nagy János egy száguldó autó áldo­zata lett. Az ünnepségek, melyeket 25 esztendős tanári jubi­leuma alkalmából tisztelői, barátai és tanítványai ren­deznek, ma délben kezdődtek el. Egy mintegy husz tagból álló küldöttség kereste fel a művészt lakásán, kit babérkoszorú átadásának kíséretében Kőszegi­ Sán­dor és Sitli György üdvözöltek. Kemény Rezső néhány szívből fakadó, meleg szóval köszönte­ meg a jókíván­ságokat. Holnap ünnepi­­ hangverseny lesz,­ a Zeneművészeti Főiskola termében. Raggingi Ágnes Vivotti A-moll ver­senyművét, az ünn­epeit pedig Brah­ms hegedűver­senyé­t fogja előadni zenekari kísérettel. A zenekart Hubay Jenő vezeti,. Befejezésül a Jupiter-szimfóniát, vezényli el Kemény Rezső. Hangverseny után százb­­ritekes bankett lesz a Royal-szállóban, melyen zenei életünk minden számottevő személyisége­ megjelenik. * A Yojuk­h-díj. Az Akadémia még e hónapban tartandó ülésén fog dönteni a Vejeteh-díj dolgában, amelyet tudvalevőleg annak az IPS­-ben színre került, egész estét betöltő drámai műnek kell odaítélni, amely­nek irodalmi értékén túl közönség­sikere is volt. Az Akadémia ítélete a legritkább esetben fedte a köz­hangulat vélekedését és így lassanként a l’omnich-díj jelentőségét vesztette. Az idén a Mohács, II. Lajos király, A sárga keztyű, A jó fiú, Aranyborjú, Vad­emberek, A szerelem­ elmegy. Első szerelem, Vőlegény, A púpos Boldizsár, Égi és földi szerelem, A kis cuk­rászda stb. című darabok vannak kitéve az akadémiai bírálatnak. Nem nehéz megjósolni, hogy a felsorolt mű­vek­ közül a 800 koronás díjat melyiknek ítéli oda az Akadémia. * Rózsa Lajos osztriga­átor­kézésben halt meg. Ma végre­ megtudtuk,­­hogy nagy énekesünknek, Rózsa S. Lajosnak sorai elmúlását mi okozta. Az Amerikai Ma­gyar Népszava most érkezett száma megírja a­­művész halálának körülményeit. E szerint Rózsa osztrigát evett egy detroiti vendéglőben és gyomor­mérgezést kapott. Nyomban táviratozott feleségének, hogy beteg, de egy­, attól kérte, hogy további intézkedésig ne jöjjön. Pár nap múlva újabb távirat érkezett Rózsa családjához, hogy a művészt beszállították a Providence-kórházba, mire Rózsáné is a férjéhez utazott Detroitba. Innen azt írta fiának, hogy atyja már jobban van s a detroiti ma­gyarok hangversenyt akarnak rendezni a tiszteletére. Másnapra vnd, válságosra fordul! Rózsa állapota s a művész éjjel kiszenvedett. Rózsa temetéséről a detroiti szabadkőművespáholy gondoskodott. A holttestet New­­yorkba szállíttatta, ahol december 11-én tartották meg is gyász­szertartást, majd a freshpoondi krematórium­ban elhamvasztották a művész földi maradványait. A temetésen képviseltette magát a Metropolitan Opera és a newyorki Fészek-klub is, amelynek Rózsa általánosan szeretett tagja volt. * Hangversenyek, K­án János jeles készültségei zom­borás. Szép technikával és ízlésesen játszotta el tartal­mas műsorának minden egyes számát. Megérdemelt si­kert aratott. —­ Vajda. Lujza kellemes hangú énekesnő.­­Hidasa, szolid, biztos alapokon nyugszik. Intelligens,­­közvetlen előadásáért sok táp­ot kapot­t. Különösen nagy sikere volt Geszler Ödön egy szép dalával. * Pályázat operaszüvegre. Az Operaház­ igazgató­sága . Halmos Izor adományából 80.000 korona, pálya-* dijat tűz ki * szabadon választható tárgya egy-két­­felvonásos­ eredeti operaszövegre. X jeligés levéllel el-­ látott pályamunkákat legkésőbb augusztus i­l-éig az Operaház titkári hivatalába kell beküldeni. Részletes felvilágosítással Vidor Dezső operaházi titkár szolgál. * Prim­adonnaválság a Városi Színházban. Petrass Sári, a Városi Színház operett-primadonnája rendkívül előnyös ajánlatot kapott egy felvidéki körútra. Mint­egy tízmillió magyar korona értékű szokott, jövedelmez­nének neki ezek a vendégszereplések, természetes és érthető tehát, hogy azzal a kéréssel fordult az igaz­gatósághoz, adjanak neki szabadságot erre a felvidéki utazásra. A színháznál persze mindent elkövettek, hogy maradásra bírják a művésznőt, de hiába. Petre­ss Sári hajthatatlan volt. Ábrányi Emil igazgató ma levelet kapott tőle, amelyben bejelenti,­ hogy az új Pekár— Kulinyi—Vincze-operett női főszerepéről is lemond. Megkérdeztük Ábrányi igazgatót, hogy mit szól a pr­- t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék