Az Ujság, 1923. február (21. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-04 / 27. szám

­B Bálok. A tegnapi ünnepen is bőven kivette részét a mu­latni vágyó ifjúság a farsang örömeiből. Sok bál zaj­lott le a főváros különböző tánctermeiben. • A Magyar-Olasz Bank táncestélye a Vigadó gyönyö­rűen feldíszített termeiben péntek este zajlott le. Fricsay honvédzenekarának koncertjével kezdődött művészka-­rbaré után a­­Nincsen pénzem, de majd lesz*­­csárdással Sradics Béla muzsikája mellett kezdték a tán­cot. Éber Málika — Kolossváry Pál, Martin Stefi — Fixl Lajos, Erdélyi Lili — Kurzweil Ede, Molnár Klári — Balázs Ervin és Nagy Izabella — Káldy Pál nyitották meg a táncot. A közönség kitűnő hangulatban reggelig maradt együtt. A rendezőség ügyes ötlettel kedveskedett a hölgyeknek: tánctakarékbetétkönyvecskéket adott. * A Kape­xportegylet az ügyvédi kamara dísztermé­ben rendezte fényesen sikerült "bálját. Az előkelő kö­zönség soraiban megjelentek Szterényi József báró, Balkányi Kálmán d­r. és Éber Antal dr. A bált hang­verseny előzte meg, amelyen Komlóssy Emma, Peren­­czy Károly, Kovács Andor és Mózer Dodó léptek fel. A táncot a s­zékre van a, kékre van a Kape kapu festve, dallamával a következő párok nyitották meg: Román Ernőné—Tarján Ödönnel, Balla Károlyné—­ Román Ernővel, Kálmán Andorné—László Lajossal, Mihalk­a Józsefné—Gerő Ferenccel, Gegyus Gusztávné— Faragó Jenővel és László Teriké—Tóth Gyulával. A hölgyközönség számára szépségversenyt is ren­deztek, amelyet Kálmán Andorné nyert meg. A fénye­sen sikerült mulatságért minden dicséret megilleti a főrendezőket: Román Ernő, Tarján Ödön, László Lajos, Faragó Jenő és Selymes Gyula urakat. i­m : A Fővárosi­ Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége ma este a Vigadóban tartotta meg táncestélyét. A tiszt­viselők szomorú a­nyagi helyzetét élesen megvilágítja a rendezőség határozata: kimondották ugyanis, hogy utcai ruhában kell megjelenni a táncestélyen. És tény­leg a Vigadó termei ma éjjel nélkülözték a frakkok és plasztronok csillogását. De azért utcai ruhában is vígan mulattak a főváros alkalmazottai még a hajnali órák­ban is. A farsang egyik kimagasló estélye lesi: a Budapesti V. ker. ízt. Műegylet művészi és táncestélye, melyet felkrusír ha 1-én, vasárnap rendeznek a Vigadó termeiben. .Az estélyen K­arvas Lily, a Magyar­­Színház, Farkas Sándor, a m­. kir. Operaház művészei, Ptasinszky Pepi, az Operaház prímaballerinája, Fleischer Antal, az Operaház karnagya, Szeke­res Ferenc orgonamű­vész, Haraszthy­­Miéi, Posner Magda Salamon Béla, az Apolló­ Színház művészei és Rökk Mária Fa­­n­time közreműködnek. A hagyományos sikerű estély iránt nagy az érdeklődés és előreláthatólag tekintélyes összeget juttat a kerület felekezetre való tekintet nélküli szegényei­­részen­. Az Országos Szín­észegyesület bálja a nyug­díjas színészek javára február 8-án lesz a Vigadó összes ter­meiben. Névre szóló meghívó naponta 4—7 óra között a N New-York kávéházdiáli rendezői bizottságnál váltható. (Étterem.) A balatoni Yacht-klub lilék, évi február hó 8-ila Jankovich- Bésán Eu­dro gróf védnöksége alatt a Gellért-szálló termeiben táncestélyt rendez. A rendezőség élén Heydnek Ödön dr. és Jróczkin Gyula állanak. A központi vásárcsarnoki kereskedők február 9-ikén este a fővárosi Vigadó összes termeiben tartják meg táncmulatságukat. Művészestély fogja megelőzni a bált, amelyen Kovács Andor konferál és Lukács Sári, Radó Sándor, Salamon Béla, Nádasdy Magda, Kondor Ibolya lépnek fel. Dienzl Oszkár zongorázni fog, a tánchoz a zenét pedig Fricsay és XXXVI. Bács Laci szolgáltatja. A Fővárosi Szegény Gyermekkel­­­E­g­y­­­e­t Javára február 10-én az ügyvédi Kör termeiben műsoros tcsestély lesz, amelyen sok jeles művész működik közre. VASÁRNAPI és EGÉSZ HETI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK M. kir. Ostoraház. Vasárnap: Mignon. Hétfő: nincs előadás. Kedd: Pillangókisasszony. Szerda: Bajazzók és Pillangósze­relem. Csütörtök: A bolygó hollandi. Péntek: A varázsfu­­vola. Szombat: Carmen. Vasárnap: Az álarcosbál. (7). Nemzeti Színház. Vasárnap délután: Csalódások; este: Rákóczi. Hétfő: Az ember tragédiája. Kedd: Az­ uj rokon. Szerda: Az ember tragédiája. Csütörtök: A Gyurkovics-lányok. Pén­tek: Az uj rokon. Szombat: Rákóczi. Vasárnap délután: A Gyurkovics-lányok; este: A vadkacsa. (7). Vígszínház: Vasárnap délután: Mérföldkövek; este: Glória. Hétfő: Glória. Kedd: Glória. Szerda: A kis cukrászda. Csütörtök, péntek: Glória. Szombat: A kis cukrászda (7), Az elefánt (10x0). Vasárnap délután: Ocskay brigadéros; este: Gló­ria. t’i*3). Városi Színház:­­Vasárnap délután: Bolond Istók; este: Tasca. Hétfő: Denevér. Kedd: Bolond Istók. Szerda: Cigánybáró. Csütörtök:­­ Traviata. Péntek: Bolond Istók. Szombat: J’ra Diavolo. Vasárnap délután: A bűvös vadász; este: Bolond Istók. (7). Király­ Színház: Vasárnap délután: Chienbach­; este: A b­ajadér. Egész héten minden este: A bajadér. Vasárnap délután: János vitéz; este: A bajadér. (18). Magyar Színház: Vasárnap délután: A névtelen asszony; este: A lányom hozománya 500 millió. Hétfő: A kinyom hozománya 1100 millió. Kedd: Égi és földi szerelem. Szerda, csütörök: A lányom hozománya 500 millió. Péntek: Égi és földi szere­­lem. Szombat: A lányom hozománya 500 millió. Vasárnap dél­után: A névtelen, asszony, este: Égi és földi szerelem. (V£8). Renaissance-Színház: Vasárnap, hétfő, kedd: Dupla vagy semmi. Szerda: Terike. Csütörtök, péntek: Dupla vagy semmi. Szom­bat: Terike. Vasárnap: Dupla vagy semmi. (71/*). Belvárosi Színház. Vasárnap délután: A gazdag lány; este: Kék­­szakáll nyolcadik felesége. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: Kékszakáll nyolcadik felesége. Szombat: Tüzek. Va­sárnap délután: A buta ember; este: Kékszak­áll nyolcadik felesége. (V18). Andrássy-úti Színházi Vasárnap délután és egész héten minden este: A gong. Boszorkánykonyha s tb­ (V19). Fővárosi Operettszínház. Vasárnap délután: Olivia hercegnő; este: Tatárjárás. Hétfő, kedd, szerda: Tatárjárás. Csütörtök: A régi Népszínház agjainak­ vendégjátéka. Péntek: Tatárjárás. Szombat: A régi Népszínház tagjainak vendégjátéka. Va­sárnap délután: Olivia hercegnő; este: Tatárjárás. (3/1 8). Blaha Lupa­ Színház. Vasárnap délután: Szép Heléna; e­ste: Dédé. Egész héten minden este: Dédé. Vasárnap délután: Szép Heléna; este: Dédé.­­Várszínház: Vasárnap délután: Lengyelvér; este: Egérfogó. Hétfő: Egérfogó. Kedd: Egérfogó. Szerda: Víg özvegy. Csütörtök: Baccarat. Péntek: Lengyelvér. Szombat: Rejtélyes táncosnő. Vasárnap délután; Pajkos diákok. Cow­boy; este: Víg Öz­­vegy. (7). Apalló-Színpad (a* Bekü-tér! Helikonban). Egész héten minden este; Elvarázsolt liget. Harsány! Z­solt revilje. (8). Művész-Színpad (Csengery-u. 68.)­Vasárnap, hétfő: A bakonyi be­tyár. Szerelmes lett a gyöngyvirág stb. Kedd, szerda, csütör­tök, péntek, szombat és vasárnap. Házi főpróba. A tökmag. 1. A* áldás, (%?}. AZ ÚJSÁG Vasárnap, 1923 február 4. .............................. .. ■ .............. .......................k SZIKRÁZ. ZEKE. Pletykálkodás. f j**Ts*^~» A Gioria szerzője ugyancsak nagy súlyt he­lyez arra, hogy a szövegét úgy mondják, amint ő azt megírta, egy betű se maradjon ki, a szórend betartassák, ami érthető, mert Szomorú Dezső da­­rabkrás közben órákon, napokon át simít, csiszol egy-egy mondatán, hogy azt még zengzetesebbé tegye. A Glória legutóbbi előadásán, amint az első felvonásban, a nagyszerű Fenyvesi Emil megy fel a kertbe Lukács Pállal, hirtelen a homlokához kap­ . — Borzasztó, mi történt! suttogja Lukácsnak a színfalak mögött. — Az Istenért, micsoda? — Képzeld, ahelyett: megyek éjt is veled, azt mondottam én is megyek veled! rwws Egy hároméves tündéri kislány, Fill Ibolyka is játszik a Glória harmadik felvonásában. Nincs nagy szerepe, egy szó mindössze: dicsértessék és ezzel beleharap egy szép érett szagos körtébe. Ez az ennivaló gyerek, aki egyébként ötszáz korona fellépti díjat kap esténkint, amivel min­den alkalommal eldicsekszik, ott öltözik a társal­góban és a lehető legjobb barátságban van a Víg­színház egész művészgárdájával. — Nem vagy álmos — kérdezte tőle tegnap Szerémy. — Egy csöppet sem, felelte Ibolyka határozot­tan, hiszen mostanig aludtam a villamoson. — Ugy­e jobb lett volna, szólt közbe a szerző, ha az Ibolyka az első felvonásban játszott volna a harmadik helyett, akkor ebben az órában már odahaza aludhatna. — Tényleg jobb lett volna, de utast már ne változtasson a szerző úr ezen, — mondotta halálos komolysággal a gyermeket kisérő néni, — mert a közönség­ már megszokta az Ibolykát a harma­dik felvonásban! Gyöngy­össi Erzsi külön eseménye a Glória elő­adásának, a közönség esténként meglepetten kér­dezi, honnan került elő ez az erős tehetségű szí­nésznő, aki fizikailag is teljes illúziót kelt Szent­­tamási Vargha Menyhért curiai bíró felesége nagyszabású szerepében. Elárulhatom, hogy Gyöngyössi Erzsi vidéki színésznő volt, Kövessy Albert színtársulatának tagja, de amikor férjhez ment búcsút mondott a színpadnak. A férje gazdag sí­n­yér, budai nagy­kereskedő, nem szerette, hogy­ a felesége színházat játsszék, ellene volt most is!A­ felesége azonban végre mégis levette a lábáról. — Te elengedsz engem a próbákra — így szólt. Ha nagyon jó leszek, akkor megmaradok színész­nőnek, ha csak közepes, hát bizony Isten abba­hagyom. — Helyes, felelte a férj, de a zsűri én leszek, egyedül én, mert nekem nem imponál holmi újságíró elfogult vélekedése. Ebben aztán megállapodtak. De Gyöngyössi Erzsi félt, mert a férje averzióját ismerve a szín­pad iránt, attól tartott, akármilyen nagyszerű lesz, még­is azt fogja mondani, hogy csak közepes. Mikor a házi főpróbán Gyöngyössi Erzsi nagy képességei teljes egészükben bontakoztak ki, a Vígszínház felkérette a művésznőt az igazgatósági irodába és mindjárt az első esztendőre háromszáz­hatvanezer koronás szerződést kínált neki. A mű­vésznő boldog volt, nem a pénzért, hanem az el­ismerésért, de a szerződést még sem merte aláírni az ő saját külön zsűrijének döntése előtt. A Glória premierjén aztán ott volt a zsűri és egészen meg­lepő ítéletet hozott. — Te olyan kitűnő vagy lelkem, — mondta ez a­ zsűri, a művésznő férje ugyanis, hogy bele­egyezek abba, hogy színésznő lehessél, de csak egy feltétellel. — És mi legyen az a feltétel — kérdezte Gyön­gyössi Erzsi szívszorongva. — Ha mindjárt az első évben hatszázezer ko­ronát kapsz, mert én mondom neked, hogy a duplá­ját is megéred. A Vígszínház gáláns direkciója pedig első szóra eleget tett a zsűri óhajtásának. Ilórián Károly, a rendkívüli tenorista most Balatonfüreden üdül, ahonnan, reméljük, mielőbb teljes jó egészségben jön haza. A napokban Környey Bélával beszélgettünk a Fészekben Buriánról, akit művésztársai is csak olyan odaadással szeretnek, mint a nagyközönség. — A legkülönösebb bajok egyike a Buriáné, — magyarázta Környey — a legfájdalmasabb, ami az ilyen nagy és ragyogó művészt érheti. Tudniillik a, hangjának abszolúte semmi baja sin­csen, az a régi fényben cseng és ha arról volna szó, hogy Burián akár holnap egy jó puha karos­székben üljön végig egy egész operai előadást és énekelje legnehezebb, legfárasztóbb szerepét olyan bravúrosan, mint ahogyan csak ő tud énekelni, hát nyomban rendben volna minden. Mert a hangjának, mondom, semmi, de semmi baja ezen a nagy világon. Ellenben a fizikuma mondotta fel a szolgálatot ennek a nagy művésznek; el­gyengült, nem bír hosszabb ideig állni, járni és kimerítette a játék minden eszközét. De mi beszél­tünk az orvosaival, akik biztosítottak róla, hogy ez a fáradtság, kimerültség, vagy minek nevez­zem, múló természetű és Buriánt, lehet, hogy né­hány hét múlva már ismét keblünkre ölelhetjük. ____ Sorry. * Hajdú Eta a Tatárjárásban. A Fővárosi Színház péntek esti Tatár­járás reprize új énekes színésznőt re­­velált: Hajdú Etát, akinek üde hangját, nagy kulto­egó­z teljében bontakozik ki; operettszínpadon Kosáry , daltuk. A Eiza bárónő hatalmas énekparádló-jában Hajda­­­i Eta hangjának csengése és minden megkapó szépsége ■ egész teljében bontakozik ki; operette színpadon Kosáry Emmy óta nem énekeltek így. A művésznő kifejezésteli­­ játéka is, tele finomsággal és tartózkodással, egészen új , reliefet adott ennek a szerepnek és tökéletes sikerrel­­ járt. Mogyorósi önkéntest, Kornál Berta tizennyolc év , előtti híres kreációját Biller Irén vette át; szép volt, kedves, temperamentumos, igen ötletesen játszott, éne­­­­kelt, Kompothy Gyulának, a színház fiatal bonvivant­­jának kitűnő hangja van, meleg, közvetlen volt Lő­­renthey főhadnagy szerepében. A színház egészen meg­­­­telt — a baloldali proszcénium-páholyból végignézte az előadást József Ferenc királyi herceg is — a közön­ség nagyon jól mulatott és teljes elismeréssel tapsolt Sarkadynak, vendreynek, Pártosnak, Nagy Jenőnek,­­ Burányi Andornak és a végtelenül mulatságos Mihályi­­ Alicenak. A zenekart Stephanides Károly vezényelte bravúros lendülettel és teljes érvényre juttatta az ope­rett minden zenei szépségét. * Pillangószerek­ra. (Az Operaház­­újdonsága.) Anya és leánya írták az Operaház mai balletújdonságát Har­mincnyolc esztendős fennállása óta ez az első eset Opera­házunkban, hogy zeneszerzőnő műve került színre. A szöveg Schack Béláné hangulatos elgondolása. Bájos kis mese példázza benne a férfihűség állhatatlanságát. A csodaszép rózsakirálynőt mindenki szeretné meghódí­tani, de ő érzéketlen marad a csábításokkal szemben. Végre jön a tarka pillangókirály, akinek szépsége meg­ejti a tartózkodó szivet. A rózsakirálynő beleszeret s az övé lesz. A szerelem mámora azonban hamar elröppen s a pillangót más virágok bája vonzza magához. Az el­hagyott rózsakirálynő kísérletet tesz szerelmesének a visszahóditására, de eredménytelenul. Bánatában a szive megreped. Színes képek, kedves ötletű epizódok teszik változatossá a táncjáték színpadi részét. A zene, Schack Marvin műve, invenciózus alkotás. Nem jár töretlen utakon, nem keresi a szokatlant. Az újításokból csak annyit vesz át, amennyi muzsikája kifejező erejének a gazdagítására szükséges. Dallamai közvetlenek, meg­kapnak és eléggé választékosak. Látszólagos keresetlen­­ségü­k ellenére sem tévednek a közönségesség határába. Harmóniái kifejező erejűek, kidolgozóim pedig sok he­lyütt nem mindennapi ötletességről tesz tanúságot." Több­nyire zárt formákat használ, amelyek kerekdedek és hatásosan vannak felépítve. Az átvezető részek is folya­matosak, zökkenés nélküliek. Hangszerelése meglepően gazdag, Szagyogó színeit kellő gazdaságossággal keveri és osztja el. Zenéjében kissé sok a keringő, de ezekben viszont annyi különböző kedves ötlet van, hogy a ke­­ringőket egy pillanatra sem találjuk egyhangúaknak. A színház szép díszletekkel és jó előadással sietett az újdonság segítségére. A főszerepben Plaschinszky Pepi aratott nagy sikert szép táncával és finom játékával. Kívüle Almási Sárit, Keresztes Mariskát, Harmat Bo­­riskát és Andor Tibort említhetjük meg dicsérettel a nagyobb szerepek személyesítői közül. Az újdonságot Faló Imre karmester vezényelte sok szeretettel. A kö­zönség barátságosan fogadta az új hallétét és tapsaival Sokszor a lámpák elé szólította a szereplőket és a zene szerzőjét. A ballet előtt Gluck Orfeusza került szilire a kitűnő Hajdú Ilonával, a nagyszerű Basilides Máriával és Kruyswyk Annával a három szerepben. (g. i.) * Az egérfogó. A Várszínház ma este szerzőt ava­tott, amikor Móra Zoltán háromfelvonásos bohózatát, Az egérfogót hozta színre. A színdarab ötletes, ügyes bonyodalmakkal teli és a szerző meglehetős technikai tudással is rendelkezik. A színészek közül kiváltak II. Dinnyési Juliska, Batsányi Paula, Tarnay Margit, Szentiványi, Remete, Soós, Veszély és Barkó. A kö­zönség hálásan tapsolt és a szerzőt többször kihívta a lámpák elé. * Hangversenyek: Hajós László szintén Hubay Jenő növendéke. Ami azt jelenti, hogy éppen úgy pompásan hegedül, mint mesterének majdnem minden tanítványa. Nagyszámú közönség hallgatta és zajosan ünnepelte, különösen a technikailag legnehezebb szerzemények elő­adása után.­­ A Fúvósok Kamarazene­ Egyesülete di­cséretet érdemelne működéséért még akkor is, ha elő­adásuk nem is lenne minden tekintetben tökéletes. Any­­nyira ritkán hallható műveket adnak elő. Mennyivel inkább illeti őket elismerés mintán játékuk is teljesen kifogástalan. — Szenth­ő János tegnapi hangversenyén is nagy sikert aratott pompás zongorázásával. Tartal­mas műsorának minden száma után melegen ünnepelték. * Nagy Izabella mint Carmen. Nagy Izabella, aki legutóbb a Bolond Istók egyik főszerepében aratott nagy sikert, szombaton először énekli Operaházunkban a Carmen címszerepét. * Az operaházi tagok fizetésrendezése. Megírtuk a múltkor, hogy az Operaház tagjai, tekintettel a nö­vekvő drágaságra és a Városi Színházban történt fizetés­emelésekre, szintén fizetésemelést kértek. A színház ve­zetősége nem zárkózott el a kérelem előtt s az operaházi fizetéseket is arányosítják. A nagyobb fizetésű tagok já­randóságát kisebb, az alacsonyabb fizetésű­eket pedig na­gyobb százalékkal emelik. Az erre vonatkozó számítá­­sok al legnagyobbrészt elkészültek s a felemelt fizetéseket e hó végén már folyósítják. A több kiadást a felemelt helyárakból fedezik. * A kassai színház és a cseh műkedvelők. Többször megírtuk, hogy milyen súlyos akadályokkal kell meg­küzdenie Faragó Ödön kassai színtársulatának. A szín­ház köteles színpadát szezononként 12 este átengedni a cseh egyesületek céljaira, de az idén már eddig is tizen­hétszer foglalták le a csehek a színházat. Legutóbb egy héten három ünnepi előadást nem lehetett megtartani a csehek műkedvelő előadásai miatt. Sőt délutáni elő-

Next