Az Ujság, 1923. február (21. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-04 / 27. szám

Vasárnap, 1923 február -1 AZ ÚJSÁG Mit szól hozzá, Ma­n­^ -fp[ 3. éri bár bácsi, hogy ilyen % Jt. lelketlenül felemelték a trafik árát? — Csak azt, nagysá- 'W7' fi­gos uram, hogy ilyen-V j^wcn feor derül ki- nincs \r okosabb szerszám a — Hogy érti ezt? ~~ ügy. kérem, hogy azon nem fog ki a­­ pénzügyminiszter. Én s­­­zülem ugyan emelheti a trafik árát akár a torony tetejéig. Mert arra csak az van rászorulva, aki szivart szi vagy cigarettát. Annak muszáj a trafikba folyamodni, különben nincs amit a szájába vegyen. De nekem,­­van. Mert én pipát pipálok. — De valamit a pipába is* muszáj tömni? — Az csak valamikor volt, hogy muszáj volt. Nekem már régen az a muszáj, hogy ne tömjek bele semmit, mert különben le kellene szoknom a pipáról. Pedig így a legegészségesebb. Igaz, hogy kevesebbet köp tőle az ember, de legalább nem is olyan büdös. — Szóval Madár bácsi maga azt mondja, hogy az illúzió a fő! — Ne tessék haragudni, nagyságos uram, de azt nem mondom. Mert sose mondok olyat, amiről nem tudom, mit gyelent. Nem akarok ártatlanul a törvény elé kerülni. — Nono! Csak azt mondtam, hogy aféle szár­raz-pipás. fc — Hát eddig az voltam, kérem. De most már ezen is segít a gyufa. — A gyufa? — Az. Mert ennek is olyan rettentőn felemel­ték az árát, hogy amit gyufán megspórolok hét­, köznap, azon vasárnapra vehetek egy kis pakli dohányt. — Szóval magának minden csak haszon, Ma­­jdár bácsi? — Az nekem, nagyságos uram. Mint a mán- doki asszonynak. Akinek az is haszon volt, ha az ura beteg volt, mert akkor nem verte meg, az is, ha nem volt beteg, mert akkor nem kellett J neki herbateát főzni., — De annak csak nem örül tán mégse, hogy a tejnek is száz korona lett literje? — Nem örülök neki, de azt tartom, nincsen sebből senkinek se kára. — Nincsen? — Nincs. Mert felnőtt ember nem tejben issza ki­ vizet, hanem borban. A tejet a gyerek issza. Az meg úgy se maga fizeti az árát. — Rakovszky István operáció előtt. Arról értesü­lünk, hogy Rakovszky Istvánt heves vesebaj kínozza. Valószínű, hogy rövidesen operációnak kell magát alávetnie. — Isiaere­terjesztő előadás.­­A Pénzintózati Tistár Lelek Or­szágos Egyesületében ma, vasárnap délelőtt 11 órakor G­y­ü­r­­­y János dr. ,,A társadalmi erkölcs fejlődéséről".; kedden, folyó hó­r­ikán este 7 ismét­ órakor K­raun Róbert dr. »Az amerikai társadalomról­ tart előadást. — A bankok és takarékpénztárak jótékonysági akciója a tőzsdén. Csütörtökön délelőtt osztották szét­­a­­takarékpénztárak és Bankok Egyesületének ajándékát, húszmillió korona értékű ruhát és cipőt nyolcezer olerai iskolába járó szegény gyermek között. A cipő- és ruha­­folosztens a tőzsde kupolacsarnokában ment végbe. Szo­katlan kép volt az, hogy a rideg üzletkötés színhelyét, ahol rendesen a tőzsde emberei szoronganak, kis isko­­lásgyerm­ekek,­­ lantokkal és apácákkal az élükön, né­pesítették be. A nagy tőzsdefolyosón, pontosan a ma­­jompiac helyén, ezúttal nem ügynökök kínáltak és ad­tak, hanem kis iskolásijuk és leányok próbálták boldo­gan az akciócipőket és szorongatták a fehérneműt­­ és ruhát tartalmazó ajándékcsomagot. Szombaton a tőzs­dén kedves, megható jótékonysági hausse volt... — A Lakók Szövetsége vasárnap délelőtt 11 órakor a Winkler-féle vendéglőben (Margit-körút 2) a II. kerületi fiókját megalakítja. Lgyen tiltakozik a tervezett lakbéremelés és lakás­­felszabadítás esk­k. _ Módosított kiviteli illetékek. A pénzügyminiszter jegyes cikkek kiviteli illetékeit módosította. A rozsliszt vagy más őrlemény kivitele alkalmával 1000 bor. illeték helyett ezentúl mázsánként 25 kiló búzát kell beszolgál­tatni. Nemesített tengeri után mázsánként 15 kiló ten­geri az illeték. Vöröshagymát és fokhagymát illetékmen­tesen lehet külföldre szállítani. Sertésnél 1000 kor. ille­ték helyett ezentúl darabonkint 15.000 kor. illetéket kell fizetni. Nemesített árpa vetőmag után mázsánkint 10 kiló árpavetőmagot kell beszolgáltatni, olajpogácsa után pe­­­dig mázsánkint 400 kor. az illeték. — Színy­ei Pier­se Pál emléke. Ötveny éve annak, hogy Szinyei Merse Pál skaján­sa című festményét, a modern magyar művészetnek ezt az utat nyitó remekét először mutatta meg a nyilvánosságnak. A mester emlékének megörökítésére alakult Szinyei­ Társaság ezt az évfor­dulót felolvasó­ üléssel ünnepelte meg, amelyen Csók Ist­ván elnök Szinyeiről emlékezett, Lázár Béla elbeszélte a ,, Majális” történetét. Jeszenszky Sándor titkári jelenté­séből az az érdekes adat derült ki, hogy a társaság va­gyona közel jár a harmadfélmillióh­oz. Petrovics Elek társelnök jelentette ezután, hogy egy nevét titkoló mű­­ barát 200.000 koronát ajándékozott egy fiatal művész külföldi utazási ösztöndíjára. Majd Lyka Károly olvasta jelentését a társaság díjairól. A díjakat ezúttal Szüle Péter, Lux Elek és Pál Dezső kapták, az utóbbi grafi­kai munkáiért. — Adományok. A nyomorban sínylődő özv. Leikovits Tó­­biásné (VII., Hernád­ u. 32., II. 28.) részére X. Y. Bernből 2500 koronát küldött. — A lovas Wechselmann-féle vakok intézete javára Szamos László dr. Szegvár 200 korona. — A külföldön nélkülöző zsidó­ diákok részére R. P. Budapest 500 korona. f-------------------------------------------------------------------------------------------------­- Élet­f­agyvelő Koppányi újabb sikerei. Jt hátgerinc teljes regenerálása. Jagyvelő nélkül is lehet élni. Már több ízben írtunk azokról a csodálatos szem­­átültetési kísérletekről, melyeket Koppányi Tivadar, Bécsben élő fiatal magyar tudós végzett. Koppányi most kísérleteiben jelentős, merész lépéssel ment előbbre. Mint Bécsből jelentik,­­ nemcsak a látóidegekre, hanem a hátgerincagyra vonatkozólag is sikerült a teljes regenerálódást kimutatnia. Halak és gőték hát­­gerincét vágta keresztül. Az állatok egy időre meg­bénultak. Néhány hét múlva azonban visszanyerték teljes mozgási képességüket. Hogy a hátgerinc teljesen regenerálódott, azt Koppányi állítólag szövettani kísér­letekkel is bebizonyította. Szenzációs kísérletet végzett egy öreg, kifejlődött gőtén is, melynek teljesen eltávolította agyvelejét. Az állat néhány napig halott gyanánt hevert. Azután azonban lassan megmozdultak a végtagjai s egy-két hét múlva megint úgy mozgott, futkározott, mint az operáció előtt. Az állatot megölték és szervezetét szövet­­iejanyag élegy izegálták. Megállapították, hogy az állat-­ nak egyáltalán nem maradt agyveleje. Most abban az irányban folytatnak kísérleteket, hogy különböző állatok agyvelő,nélkül hogy tudják visszaszerezni régi mozgási képességüket. A támadásokat, melyeket Koppányi szemátültetési kísérletei ellen intéztek, egyébként a bécsi szemorvosi társaság ülésén maga a nagyhírű Przibram és Kolmer professzorok utasították vissza, akik közül az utóbbi maga is sikeres szemátültetést végzett nyulakon. Egy angol zoológus, valamint Schaxell professzor, a jénai biológiai intézet igazgatója szintén megismételték a fiatal magyar tudós szemátültetési kísérleteit, még­pe­dig sikerrel. Mindez az egész világ tudományos életé­nek figyelmét felhívta Koppányira, akinek — a további kísérletek költségeinek fedezésére — egy angol úr, Jerome Stanborough dr. a napokban egymillió koronát küldött. Koppányi kísérleteinek ez a legújabb ered­ménye — ha valósága beigazolódik . It, újakat fog megnyitni az idegrendszer, kór- és gyógytanában­. A Duna áradása nem veszélyes. A mai vízállás 2,34 cm. és csak az 5,55 cm.-es víz éri el a partot. A Duna áradása, mely kisebb-nagyobb mértékben minden tavasszal jelentkezik, az idén kissé korán kö­vetkezett be. A korai enyhe időjárás megdagasztotta a folyam mellékfolyóit és a Duna vize péntek déltől szom­bat délig 231 centiméterre emelkedett Ausztriában. Bécs környékén ma reggel 400 cm. volt a víz állása. A Duna­­gőzhajózási Társaság információi szerint ez azt jelenti, hogy az áradás minden valószínűség szerint Pesten is el fogja önteni az alsó rakodópartot. Az Újság munkatársa érdeklődött az óbudai és új­pesti hatóságoknál, hogy észlelnek-e aggasztóbb jeleket azon a környéken, amelyet évről-évre eláraszt a Duna. Mindenütt azt a felvilágosítást kaptuk, hogy eddig még semmiféle jelentés nem­ érkezett a Duna áradásá­ról s így intézkedéseket sem tettek. A Dunagőzhajózási T­ársaság azonban előrelátóbb volt és értesítette azokat, akik raktáraiban árukat tartottak, hogy intézkedjenek elszállításukról, mert további felelősséget nem vállal. Közvetlen veszélyről azonban semmiesetre sincs szó, mert a 234-es vízállás korántsem veszélyeztet. A parttal akkor kerül egy vonalba a víz, ha eléri az 555 centiméter magasságot. Még tehát három méter hiány­zik ebből a magasságból. Az áradás ezidő szerint órán­­ként 3 centiméteres. A főváros mérnöki hivatala sem tett még eddig intézkedést, mert a budai partokon lévő szi­vattyúk csak akkor kezdik meg működésüket, ha a víz­állás eléri az 5 métert. Már­pedig Óbudán a ma esti órákban még csak két­ és fél méter volt a vízállás. A földmivelésügyi minisztérium a partok kiürítésére még intézkedést nem tett. Az áradás méreteiről egyéb­ként nincsenek pontos értesülések, mert a csehek meg­nehezítik a vízállási értesítések közlését. Linz, február 3. A Duna ma reggel 9 órakor 4,2 mé­ter magasságot ért el és ezzel a mára sejtett legnagyobb magasságot 10 centiméterrel túlhaladta. — Budai szózat. A Wolff-párt egyik budai kőcso­­portja legutóbb terestélyt rendezett a Krisztinavárosi Kaszinóban. Pröhle Vilmos és Kovács József beszédet mondtak az összejövetelen. Az utóbbi — ,a Nemzeti Sajtótudósító Iroda jelentése szerint — a többi között igy beszélt: ;sAz ébredők ideje elérkezett... — s Gondos­­kodni fogunk a zsidókról és, álkeresztényekrőls — »Az uralom nemsokára az ébredők kezében lesz.« — ? Az or­szág elszakított részeinek visszaszerzésében nincs szük­ségünk szövetségesekre.* — »Nem lesz irgalom azoknak, akik most gyáván megbújnak.* — »Nem kell az arany középút.* — »Ha eljön a nagy nap, akkor olyan zene­bonát csapunk Budapesten, hogy még a fajankók is felébrednek.* — Hajsza az ír parlament tagjai ellen. Dub­linből jelentik: Írország különböző vidékeiről ér­kezett hírek szerint tegnap folytatódott az ír par­lament tagjai lakásainak­ megtámadása és fel­­gyújtása. Jópai intelmek. A gondolat, mielőtt formát ölt, csupán csak gond... Minél jobban erősítgeti a nő az igazát, annál kevésbé van igaza... A legszebb flastrom alatt is van egy csúnya pörsenés... Az ötletet­­is szépen fel kell öltöztetni, mielőtt társaságba megyen... Mire az ember elkezdi keresni a becsü­letet, már többnyire nincsen meg... »Sárból lettél és sárrá leszel!« Csak azt nem tudom, ember vagy-e vagy pesti utca?... Vulpes. — Házasság. Szilágyi Ernő vegyészmérnök Budapest és Hódos Edith Tótvázsony mai napon Budapesten, há­zasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Viseli Ilonka Nyíregyháza és Seidman Ede Nagyvá­rad házasságot kötöttek. Deutsch Erzsike Róth József urral a mai napon há­zasságot kötött. Bihari Ármin cipőkereskedő és Kranz Szadikó f. hó 4-én d. u. Vs 3 órakor tartják esküvőjüket a dohány­ utcai templomban. Drechsler Ottó (Frankfurt), a­­Pester Lloyds munka­társa eljegyezte Moskovits Boriskát (Budapest). (Minden külön értesítés helyett.) Nemesócsai, pusztaócsai és czifferi Fűzik Margit székesfővárosi tanárnőt, Fűzik István dr. rendőrtanácsos és neje szül. Lindner Ilona leányát, eljegyezte Berta Lajos rendőrfogalmazó (Budapest). Bónis apónak, a Nemzeti Színház érdemes művészé­nek fia, László, elvette Csáky Vilmát a Mezőtúrról. Fóka Gyula állami főgimnáziumi tanár február 3-án, szombaton vezette oltárhoz Kemény Rózsikát, Ke­mény Andor dr. kir. curiai biró­ leányát. Weisz Márton eljegyezte Jugusz Rózsit Kiskunhala­son. (Minden külön értesítés helyett.) Steinhardt Rózsikát. Marczaliból eljegyezte Diamant Ferenc Erzsébetfalváról. (Minden külön értesítés he­lyett.) Vámos Manczika Szob­rok és Heller Dezső Jászdózsa jegyesek. Kurtág Erzsikét Békéscsabáról eljegyezte Kvass György dr. Békéscsabáról. László György (Salgótarján—Szeged) eljegyezte Stein Mancit Budapesten. (Minden külön értesítés he­lyett.) Özv. Ehrenthal Józsefné szül. Karpelesz Janka Fel­­sőireg és Mauthner Ignác Magyarkeszi jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.) Ste­rn Piroska és Schreiber Zsigmond jegyesek. (Min­­den külön értesítés helyett.) Kallós Bözsikét elj­egy­ezte Bodor István. Schweiger Henrik igazgató és neje sz. Goll.--.-i Miéi leányát, Edithkét, eljegyezte Gerő Jenő ar­ro-mérnök Budapesten. (Minden külön­ értesítés helyett.) Jliemer írónkét, Iliemer Barnát sütőm­­ostor leányát, eljegyezte Wollner Oszkár sütőmester. (Minden külön értesítés helyett.) Gohlner Bözsit eljegyezte Eber Ernő. (Minden külön értesítés helyett.) — A Zita kórház botránya. A büntetőtörvényszéken ma to­vább folytatták a Zita kórház vádlottjai ügy­ében a tárgyalást. Szása Róza dr. orvosnő elmondta, hogy a betegeknek­ adott sonka kukacos és büdös volt, a főzelékekben férgek mászkáltak. G­u­t­tm­a­n­n Gyula felügyelő szerint a betegeknek adott ételeket megenni nem lehetett. Naponta 150 kiló zsírt kellett volna elhasz­nálni az ételekbe, ezzel szemben csak öt kilót ,i­. i.e.sttik el. A kórház igazgatóságánál kidobták a panaszkodókat. — El Pompeii. Rómából jelentik. A Chicago Tri­büne római tudósítója, Barella a következőket jelenti lapjának: Fr­ancouigóban, Kneile mellett a velencei tar­tományban egy vulkán váratlan, felszínre törése folytán rémes jelenetek játszódtak le. A kora reggeli órákban földrengésszerű s­robaj riasztotta fel a kis falu lakóit, akik sietve menekültek a szabad ég alá, nehogy házaik maguk alá temessék őket. A lakosok attól tartanak, hogy a hirtelen támadt vulkán, ha fokozni találja mű­ködését, eltemeti a lakóházakat, annál is inkább, mert krátere a község főterén nyílt meg. A mintegy négy méter átmérőjű nyitásból sárgásan izzó tű­z tört­­ fel­színre több órán át. A kráter egyre nő, úgy hogy a köz­ség veszedelme fokozódik. — Papa, mit jelent az: A fordítás joga fentartva? ■— Ez fiam, mai napság a kabátokra vonatkozik• — Az ókori színház, színész és publikumról tart előadást Oroszlán Zoltán dr., Magyar Nemzeti Múzeumi őr hétfőn délután Mis órakor az Urániában. — Halálozás. Toraasek József Ganz-gyári műszaki tiszt­viselő e he­r­ikán életének 23-ik évében elhunyt. Temetése vasárnap, a hó 4-ik­én, délután 3 órakor lesz a kerepesi­ úti te­mető halottasházából. Mezőtelegdi M­i­s­k­o­l­c­z­y Lajos, Debrecen szabad királyi város, Hajdú és Bihar vármegyék főispánja hosszas szenvedés után ma éjjel háromnegyed 2 órakor elhunyt. Grünberger Zsigmond ny. Máv. főraktárnok e hó 3­ ikán délután 2 órakor elhunyt. Hétfőn délután 3 órakor teme­tik a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. A Fejfájások igen gyakran meg nem felelő bél­működésre vezethetők vissza és megszűnnek önmaguktól a székelésnek Hu­nyadi János (Saxlehner) keserűvizzeli szabályozása által. — Hajfástós természetűtlen, ártalmatlanságáért jótállás. Minden­­nemű divatos Postiches Piechnik és Meehtl-nél, Váci­ utca 8., fias* emelet. Telefon: 31. — Fehér hét. Kellemes meglepetéssel kedveskedik e héten a főváros közönségének a Párisi Nagy Áruház. Az egész áruháj csodaszép fehér dekorációban úszik, kizárólag patyolat feh­ér árucikkeket mutat be e héten. — Magyarország legelőkelőbb női fodrásztermében külföldi tang­vészi szakerők működnek. Belvárosi ídói f­od­rászterca, MV* váci­ Utca 27—29. Telefon 88-64­ — Vf

Next