Az Ujság, 1923. november (21. évfolyam, 247-271. szám)

1923-11-17 / 260. szám

m Szombat, nov. 17. Mindent Tudok A. Zi U J . Á­­U ajándéka előfizetőinek Priscilia Dean Copperfield Dávid Ey megmozdul a föld... Charles Dickens Amerikai Super-Jewel dráma legbájosabb regénye filmen 6 felvonásban 7 felvonásban A két mesterfilmet egy műsorban mutatja be az OMNIA és CORSO Jegyek egész hétre előre válthatók. KÖZGAZDASÁG. Este Zürichben Budapest 0.0302*6 Páris 30.45 Berlin 00000000001 *6 Prága 16.57*6 Bécs 0.0081 *­s Belgrád 0.57*6 Newyork 574.50 Szófia 4.95 London 2489 Bukarest 3.— Az értéktőzsde. (Fokozatos javulás valamennyi piacon. — Nagyarányú forgalom mellett átlag 10—15% volt az áremelkedés.) A tőzsdei irányzat erőteljes megváltozása ma volt leg­inkább szembetűnő. Nem mintha jelentékeny árugrások fordultak volna elő, hanem mert a vételkedv minden pia­con oly nagyarányú és intenzív volt, hogy a felfogásban beállott gyökeres fordulat pillanatig sem lehet kétséges. Az egészséges árfejlődés határozott tünetét látjuk abban, hogy fokozatosan javultak a múlt hét közepe óta az ár­folyamok, ami lehetővé tette, hogy a kontremin nyugod­tan fedezhessen és így most már megszűntnek tekinthető az az aggodalom is, hogy a hirtelen javulás a konszomin erős táborában okozhat olyan súlyos veszteségeket, me­lyek a piac javulását kockára tehetik. Minden­esetre re­gisztrálnunk kell azt a felfogást, hogy az óvatosság azért még ma is helyénvaló, mert a megindult hausse egyik leg­fontosabb tényezőjének, koronánk külföldi értékelésének ingadozását igyekszenek feltüntetni. Lehet, hogy átmeneti­leg szó lehet gyengülésről az is valószínű, hogy a deviza­­ellátás új rendjével kapcsolatban a koronának stabilitásra szánt árfolyama megváltozik, de egész helytelen volna figyelmen kívül hagyni a­ biztatóan indult kölcsöntárgya­­lásokat, melyeknek alig kétséges sikere koronánk kül­földi értékelését bizonyára alá fogja támasztani. A lég­hr'lxTb­bonk­.KVl L’l\vp)L-Pzlolae V» ■ • 1 •'t r~r\ -T I | n t-» enli­ne 1­­ « . . nyelműség volna tehát, ha bármilyen oldalról — mondjuk a hausse mesterséges szitása érdekében —megingatnák új­ból a koronánkban való hitet és bizalmat. Az árfejlődés ilyen motívumok belekeverése nélkül is feltétlenül indo­kolt és itt csak ismételhetjük többször kifejtett nézetün­ket, hogy az árfolyamok még a két hónap előtti nagy hausse idején sem fejezték ki a részvények belső értékét. A mai üzlet arányai oly rendkívüli mértékűek voltak, amilyenre hónapok óta alig volt példa. Az üzlet mindjárt kezdetben lényegesen magasabb árfolyamokkal indult s bár szórványosan előfordultak eladások, ezek az árfolya­mok fejlődését nem tudták befolyásolni. A részvények nem zárultak a legmagasabb árfolyamokon, ami azonban tisztára az árjegyzés technikáján múlott, mert visszaesés egészen zárlatig alig fordult elő. A bankpiacon a legna­gyobb ü­zlet Magyar Hitel, Hazai Bank, Lloyd Bank, Ke­reskedelmi Bank, Leszámítoló, Hermes és Földhitelbank­ban volt, míg a takarékpénztári értékek közül főleg Mektár emelkedett számottevően. Élénk érdeklődés volt még Angol-Magyar Bank, Ingatlanbank és Általános Ta­karék iránt. A biztosítók javulása aránylag mérsékelt volt. A malomrészvények közöl az Első Budapesti és a Viktória állottak előtérben. A bánya- és téglagyári rész­vények piacán túlnyomórészt 15% volt az emelkedése de ennek keretében is feltűnt a Cement, a Magnezit és a Lalgó árjavulása. A nyomdai papírok közül főleg Athenaeum, Glóbus és Rigler iránt mutatkozott feltűnőbb érdeklődés. A gépgyári részvények közül Fegyver, a két Ganz, Kistarcsai, Győrffy Wolf, Láng, Acél javulása volt szembeötlő idő. Mindvégig óriási üzlet volt a vegyes ipari papírok­ piacán, bár az áremelkedés itt alig haladta túl a 10%-ot. Nagyobb áremelkedés Kábel, Polgári sör, Ken­der, Őstermelő, Gummi, Georgia részvényeknél fordult elő. A faipari, továbbá a közlekedési részvények piacán elég eleven volt ugyan a forgalom, de az áremelkedés aránylag mérsékelt volt. Az elővételi jogok közül Magyar Hitel 43—51.000, Gummi 60—80.000, Gyapjúmosó 34­^­40.000 és Viktória bútor 10—11 K volt. A­­utótőzsde irányzata mindvégig igen szilárd volt s a prolongációs dijakon túl is fordultak elő számottevő emelkedések. . Néhány tájékoztató árfolyam (zárjelben a prolongációs árfolyamokkal) ezer koronában a követ­kező: Angol-Magyar 152 ('prolongálva 104), Magyar Hind 710 ,74S) Leszámítoló' 140 (152), Osztrák Il­id 156 (116).‘ Kereskedelm­i Bank laOU (IK­UU), Lloyd Bank 25 (28), Moktár 220 '(225). — Borsoduliskola lí! ( l.i—l. Concordia ül (1í7), Első Budapesti­­,ú.: 243 (260). Viktória 17.'. (500). — Beocsini k­ot), Szászvári 458 (482), Kőszén 21)60 ö­n­Tő), Salsó pap (710), Urikányi 1850 (210). — Athinacum 500 (550), Glóbus 07 02), Rigler 120 (130—140). — Fegyver 1800 (1000), Ganz—Oh­mittans 1900 (0625), Hofherr 215 (253), Sipiák 40­ (42), Mig 78 ifj.ma­­murányi 136 (14-1), Schliek 136 (145). . - általános Gázizzó 7­0 (830), Hz­mali 93 (24), Izzó 630 ( 660), Gyapjúmosó 98 (105), Részvénysor 280 (290), Spóllium­ 222 (238), Hóra 220 (240), Goldberger 125 (135), Gsdnwindl 325 (355), Hungária Műtrágya 285 (310), Karton 135 (115), Klein és Ha 17' Krausz szesz 94 (100), Cukoripar 3.675 (3.800), Pa­­­nusipar 300 (330),­ Gummi 205 (215), Georgia 780 (810),­ Mezőhegyesi Cukor 405 (130), Óceán 470 (50), Phöbus 60 (60), Szikra Ifi?. (178), ’ Telefon 195 (215), Villányi pezsgő 80 (90), Pálfalvai'70' (75), Just 12 (14). — Nasiri 2.550 (2.750), Ofa 660, Hazai Fa 214, ZáP­iUi 16,. (175), Merkuria 16. — Adria 550 ( 620), Atlantica 72 (78), Drlivasut 130 (138), MFTK­ 450 (490), l.Ivante 175 (930), Nova 165 (177), Miam vasut 430 (155), Tröszt 154 (101). Délután élénkülő kereslet folytán úgy az arbitrage, mint néhány helyi érték erőteljesebben emelkedett, és este­felé az irányzat általában szilárd volt. Az ide jegyzettek, az utolsó tájékoztató inkább pénzár­folyamok: Szén 306 fi— 100, Salgó 716—725, Rima 142—145, Magyar hitel 765— 770, Osztrák hitel 165—167, Áramvasut 460—465, Georgia 815—825, Ganz-Danubius 6950—7 millió, prompt 6650—­ 750, Ganz-villamos 3100—175 Urikányi 1900—950, Ingat­lanbank 425—430, Leszámitolóbank 150—157, Áll. takarék 205—210, Hazai takarék 5350—600, Őstermelő 325—330, Kereskedelmi bank 1900—950, de néhány malompapírban és kisebb értékben is csak kereslet mutatkozott, így Vik­­tóriamalom, Transdanubia, Concordia, Égisz, Karton, Goldberger, Malomsokyt lehetett magasabb árakon el­helyezni. A tőzsdatanács holnap állapítja meg a decemberi kasszanapokat. A tőzsdetanács holnap délután ülést tart, amelyen megállapítja a decemberi leszámoló naptári, il­letve a decemberi kasszanapokat. A tőzsdetanács ezen az ülésén foglalkozik több új bevezetési kérelemmel is. Külföldi devizatert­ vzések: Zürich: (Devizás adus.) B­u­­d­a­p r­t 0.0302%, Paris 3060, London 2489, Newyork 574, Milánó 2430, Hol­landia 214, Berlin 0.0001% (százmilliónként), Bécs O.(OSit)., Szófia 185, Prága 1655, Varsó 0.0003, Bukarest 300, Belgrád 655,­­ M­iano: (Vál­­tóárfolyamok nov. 15-én.) Budapest 0.12%. Paris 126.40. London 101.60. Zürich 409.75. Newyork 23.45. (Vent.) — Bertin: (Középér­­ték.) A tegnapihoz képest változatlan. — Bécs: (Középért­ék.) B­u­­d­a­p­e­s­t 373, Prága 2045, Belgrád SCO, Varsó 0.0310, Milano 2990. Bukarest 370, London 307.200, Newyork 71.060, Paris 3790, Zürich 12.350, Berlin 0.0182, Amsterdam 26.425, Brüsszel 8250,­ Szófia 590. A nem jegyzett értékek piacán a tőzsde közönsége is rendet akar teremteni. Az exorapiac megrendszabályozá­­sának az ügye állandóan foglalkoztatja a piacot, bár a múlt héten maga a tőzsde vezetősége cáfolta meg azt a hírt, mintha kormánykörökben tényleg foglalkoznának ilyen tervekkel. Maga az ügy azonban sem veszített ak­tualitásából, mert most maga a tőzsde közönsége akarja a nem jegyzett papírok piacának rendjét megállapítani. A tőzsde közönsége azt az abúzust, hogy a nemjegyzett­­papírok árfolyama ígért sok esetben irreális, úgy akarja megszüntetni, hogy a tőzsde közönségének köréből időn­ként bizottságokat alakítana, amely mint a tőzsdetitkárok a hivatalos tőzsdeidő alatt, a nemjegyzett papírok igazi árfolyama ritkulására vigyázna és a taxációs árfolyamokat megállapítaná. Bécsi tőzsde. (Tőzsdezárlat.) Osztrák­­koronajáradék­­1030. Ma­gyar koronajáradék 7400. Magyar aranyjáradék 38.300. Osztrák Hill 280.000. Mag­yar Hitel 1 .370.0011. Magyar .Telzálog 123.000,­ Allamvasu­t 793.000, Déli vasút 219.000, Krupp 370.000, Rima : 233.000, * K­ óhur?1 20­2.500, Saj­ó 1,265.000, Magyar Általános Kőszén 5,61­0.000, Magyar Vasút Forgalom 110.000, Fakereskedelm­i Rt. 580.100, Egyesült Fa 65.200. A vidéki pénzintéz­etek akarják továbbra is r­árni a mezőgazdasági hitelszükségletet Megírtuk tegnap, hogy a Pénzintézetek Országos Egyesülése holnap délután­­ülésre jön össze, hogy állást foglaljon a mezőgazdasági hitelek nyújtásának olyan rendezése ellen, mely a hiteligények kielégítését öt nagy körzeti hitelszövetkezetre akarja bízni, amiben különösen a vidéki pénzintézetek erős mel­lőzésüket és károsodásukat látják. A Pénzintézetek Orszá­gos Egyesülésének állásfoglalásáról nevezetesen a holnapi ülésen Görög Frigyes dr., az Egyesület főtitkára a követ­­kezőket mondotta: " Amilyen helyes az az elhatározás, már a tökbter­­melés előmozdítása céljából is, hogy a kormány a jég­­­intézet bevonásával a mezőgazdaságot olcsó hitellel akarja alimentálni, éppen olyan helytelen az a gyakorlati forma, amelyben a megvalósítást tervezik. Úgy látszik, főleg poli­tikai szempontok játszottak közre és zavarták meg a gaz­daságilag kívánatos megoldást. Mert máskülönben nem tudnánk megérteni azt, hogy a meglevő kipróbált pénzin­tézeti szervezet mellőzésével miért volna szükség új hitel­­elosztó szervezetek felállítására az OKH patronátusa alatt, amikor amúgy is pénzintézeti hipertrófia van az országban és amikor a vidéki intézetek, amelyek hetven esztendő óta látják el a mezőgazdasági hitelszükségletet, ma is kész­nek kínálkoznak erre.­­ A hitelelosztás kontrolljának a kérdése sem olyan nehéz, hogy ennek a kedvéért érdemes volna egy költséges és nehézkes új adminisztrációs apparátust felállítani. Az egyetlen helyes és kínálkozó megoldás tehát az, hogy a mezőgazdasági hitelszükséglet kielégítését továbbra is a vidéki pénzintézetekre bízzák, amelyeknek hitelkontingen­sét egy mezőgazdasági exkontingens engedélyezésével a fegyintézet felemelné azzal a kötelezettséggel, hogy azt csak inveszticiókra, mezőgazdasági hitelek céljaira for­dítsák. A tőzsdén nem felzett részvények néhány tájékoztató árfolyama (ezer koronákban) a következő: Amerikai bank, új 9—10, Amerikai bank, régi 11—12, Fabank 6—7, Délkeleti biztosító 9—11, Demecseri 17—18, Foresta 42—48, Nógrádhevesi szén 9—10, Székely és Gerő 2.5—3.2. A régi devizaigények kiutalására nézve meglehetősen ellentétes hírek vannak forgalomban, amelyek azonban hitelességre egyáltalán nem tarthatnak számot.. Az igény­lőket természetes az érdekli leginkább, hogy a bejelentett igények kiutalása egyszerre, vagy pedig részletekben fog-e történni. Erre a kérdésre sem lehet válaszolni, mert hi­szen az igények fentartásának határideje csak tegnap járt le és így a Devizaközpont az anyag feldolgozását sem végezhette el. Beavatott pénzügyi körökben mégis azt vé­lik, hogy az igénylőknek aligha kell majd egyszerre át­venniük a kiutalt külföldi fizetőeszközöket, mert a pénz­ügyminisztérium illetékes tényezői osztják az érdek­kép­viseletek azon aggodalmát, hogy nem lehet a piacot oly­ óriási összeggel megterhelni, mint amennyit az igény valutáknak és devizáknak koronaértéke jelentene, utóbbi időben meglehetősen sok szó esik a külföldi fő eszközük jövőben való kiutalásáról is, amely fonto­sdat legfelsőbb irányításával és ellenőrzésével Bud közélelmezési minisztert bízta meg a kormány, ezentúl dönteni az exportvaluták miként való be­hatásáról, valamint az import céljaira szükséges bak fontosság szerint való kiutalásáról is. Az erre A Devizaközpont hivatalos árfolyamai november 18-á­n: Napóleon 69.000 Amsterdam 7400—7840 Belgrád 228—243 Brüsszel 930—985 Kopenhága 3400—3620 Krisztiánia 2880—3100 London 87.300—91.700 Angol font 87.890—92.200 Milánó 870—925 Líra 880—935 Newyork 20.000—21.100 Paris 1085—1151 Francia frank 1100—1166 Prága 574—818 Szófia 166—177 Stockholm 5230—5560 Varsó 100—130 Bécs 28.00—30.20 Zürich 3440—3660 Bukarest 108—121­ ­ A Kamara tegnapi premierje, ilyenek az asszonyok! (Főszerepben Madts Christians.) Napsugár az éjszakában, Egy leány kalandjai 5 felvonásban. A Nemzeti Színház volt műsordarabja, az Egy pohár víz terült filmalakban tegnap a Kamarában bemuta­tásra Ilyenek az asszonyok cint alatt s Seribe, az ötletes francia vígjátékíró szellemes és érdekes históriája most is teljes hatást ért el.­­— Bájos történet ez a darab, igazi francia könnyedség lengi át, mely a gyönyörű díszletek és kosztümök megvesztegetően szép környezetében pompá­san érvényesül. A Napsugár az éjszakában az amerikai rendezői fantázia még filmen nem látott, de direkt arra predesztinált ötletet dolgozott ötfelvonásos kalandorképpé, melynek főszerepét Elsie Janiss, a rendkívül tehetséges filmstár alakítja. (4, 6, 8, 10.) * Az iramszarvas csodája — még néhány napig — ki­zárólag az Urániában, 5,­­7,­­9 és 10.10 órakor. * A Mozgókép Otthon tegnapi premierműsora: Dickens világhírű regénye: Copperfield Dávid filmen, 1 előjáték, 7 felvonásban, Nászút — szárazon és vizen, ame­rikai vígjáték 5 felvonásban, Angol Híradó, szenzációs si­kert aratott. (4. 11, 8, 10.) * Uránia — Az Iromszarvas csodája — még néhány napig, 5, 3­7, */19 és 10.10 órakor. * Aranyasszony és Puszták királya, két szenzáció az Est Moziban. * Az Iramszarvas csodája kizárólag az Urániában­­ látható még néhány napig, 5, 3/17, *49 és 10.10 órakor. * Síron túl a címe annak a magyar filmnek, melyben Petites Imre, a Nemzeti Színház tagja játssza a főszerepet és partnerei: Sherrigó, Pázmán és Pázmánné, valamint Zilahi Gyula. A film egyik nagy szenzációja az, hogy a női főszerepet társadalmunk­­egyik előkelő családjának leánya játssza, aki Lilian Cray név alatt nagy sikereket fog még elérni mint kiváló filmstar. Ezen rendkívül érde­kes és szenzációsan szép filmet csütörtöktől vasárnapig mutatja be a Keleti Mozgó. Ezt megelőzi Az uzsorás című erkölcsdráma 6 felvonásban, melyben a főszerepet Rein­­hold Schi­nzl játssza. Előadások 5, 7, 9. SZOMBATI MOZIELŐADÁSOK: Corvin-Szính­áz :­ A lángvonat hőse. Jaj de szép a házasélet. Angol híradó. (4, %6, K8, y2io). OMNIA, HFI,IKON* Copperfield Dávid. Megmozdul a föld (Priscilla Dean főszerep- Az Apollo-kabaré megnyitó lésével. (%5, %7, 8, %10). előadása. Mozgókép-Otthon: Copperfield Dávid. Nászút szárazon és vizen. Angol híradó. (4, 6, 8, 10). NYUGAT-MOZGÓ: CARMEN-MOZGÓ: Monna Vani­a (Paul Wegener). Az asszonybitorló. Kutya-kutya Koldus és a hercegleány (Gla­­tarka. A japáni földrengés. Ju­dys Watton). (5, 3/48,­­10). tipp: Kamara: Ilyenek az asszonyok! Napsugár az éjszakában. (4, 6, 8, 10). Telefon: József 110—27.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék