Az Ujság, 1923. december (21. évfolyam, 272-294. szám)

1923-12-28 / 292. szám

n Fentek, dac. lu, a©iKfiiö?.HtoSie5E|ea AZ fi-JSAB .smffient,■ sokszor a lámpák elé szólította, á szereplőket, Dalnoki fő­rendezőt és Márkus'D'ezső főzeneigazgatót. . * Mü' on áltozás Operában. Az Opcráház műsora olyképen láiiozott, hogy pénteken. Dianával a Sylvia cimü. hallét kerül szinre. Szombaton Pillangókisasszony, Vasárnap • Haflón, " hétfőn, Szilveszter napján délután-5 órakor ? Má'íyvácska királykisasszony, - Újév napján pedig Hunyadi László,! kerül szinre, .......... * Basserniánn Albert,: a Neue Wiener-Biihne együtte­sévéi együtt karácsony két ünnepének estéjén és ma este Hans Műller. Dér Schöpfer cimü müvét, Solness építő­mestert és Sülten Félix a Túlsó partról név, alatt egybe­foglalt három egyfelvonásosát adta elő a Renaissance színpadán. Bassermann, a németek legismertebb, legelis­mertebb és leghatásosabb színészeinek egyike. És ezzel el is mondottuk a. jeles vendégművész erényeit és egyben művészetének hátrányait is. Bassermann a legapróbb részletekig kidolgozza szerepének mindén egyes szavát, megjátszik, kifejez minderit és semmi hatást se hagy ki­aknázatlanul. De éppen az a baj, hogy mindig játszik, hogy mindig, szerepet interpretál, hogy mindig hatásokat aknáz ki. Ha hallgatjuk, állandóan a nagyszerű színészt látjuk benne, csak ritkán a szerepét élő embert. Nem az életei viszi a,színpadra, haném annak nem egyszer kissé túlzó mását. A-“színművészeinek régebbi iskolájához tar­tozik, de mint ilyen igazán kiváló. Szereplő társai első­sorban Bassermann Elsa, Eis Mária, Schilling Elsa, Teub­­ler Rudolf, Jordán Egon jóval tehetségesebbek, mint amilyen az utazó szinészhirességek kísérete lenni szokott. (s. gg.) •* Nem akarták íueginérgezni Németh Máriát. Ope­raházunk'legutóbbi Aida előadásán Németh Mária éne­kelte a címszerepet. A művésznő mikor énekel, fel­­vonásközöfebeh mindig néhány csepp langyos teával szokta kiöblíteni a torkát. A nilusparti jelenet után szin­tén- felmen*- az öltözőjébe, s• amint a kis 'alumínium­­poharat a szájához vette, mindjárt érezte, hogy valami idegen ize van a teának. Nem gargalizált tehát, hanem a színházi orvost hivatta, aki 'megállapította, hogy való­­szidülbg festék vagy más tisztátalan anyag került a teába. Ebből nz incidensből kifolyólag az a hir kapott lábra, hogy a művésznőt meg akarták mérgezni. A mű­vésznő ‘és a színházhoz közelállók szerint azonban telje­sen-ki van zárva, hogy mérgezési kísérlet történt. Csakis kellemetlen véletlenről lehet szó, amelynek még követ­kezményei sincsenek. t * Az ember tragédiája angolul. Madách remekművé­nek idegen nyelvű fordításai közül eddig sem hiányzott az $ngöl; évekkel ezelőtt egy Néwyorkba telepedett derék magyar ügyvéd, Lövv Vilmos dr., a szegedi híres rabbinus fia,tette közzé Az ember tragédiáját sikerült angol át­ültetésben, mely azonban színpadra nem került. Most egy jéles budapesti angol nyelvta'nár, Gáspár Bemá't, aki szintén hosszabb ideig élt Amerikában, vállalkozott a vé­hez munkára, ázzál a szándékkal, hogy 'fordítását elő is adassa. Maga készül azt Néwyorkba elvinni s úgy hiszi, hogy ottani összeköttetései révén sikerülni fog szándékai meg'is valósítani: Alkalmunk volt betekinteni kéziratába, és készséggel elismerjük, hogy Mádáchot igen lelkiisme­retesön,' szigorú hűséggel igyekezett tolmácsolni. Bizo­nyára igen örvendetes lesz, ha él tudja érni célját 8 Ame­rikában, ahol az újabb magyar Szinmüirodrlom anhv: nagy’sikert vivőit ki, régi irodalmunk e mestermüve Is gyökeret • fog verhetni . ®: Hangversenyek; Haydn Évszakok" cimü oratóriumát szólaltatta nreg kedden, karácsony nápján a Budapesti Ének- és Zenekaregyesület. A gondos, összevágó elő­adást Lichtenberg Emik vezényelte, a magánszólamokat pedig Lőtte-Lsonard, Székelyhidy Ferenc és Kálmán Osz­kár énekelték.' Utóbbiakét jól ismeri és szereti a közön­ség. j Sokszór méltatott , művészetükhöz kitünően társult Iiofte Lconard nagylerjedelmü, ■ megfelelő vivőerejü, kul­turált szép 'hangja és ‘nemesén- stílusos éneke. — A máso« dik "'karácsonyi ünnepen a Palestrina-kórns szerzett nem­csak szépen árnyalt,-gondosán kidolgozott előadásával, de érdekes műsorával is hosszú időre emlékezetes élve­zetet a közönségnek. Régi karácsonyi énekek Deméin; Dezső 'művészi átiratában, a iVárap-codex dalai Harmati. ArtUp szép feldolgozásában és-más régi müvek szerepel­tek a műsoron. A Schustcr Józseffel és Hollós Zoltánnal megerősített > Wáldbauer—Kerpely-négyes és> Dolmányt Ernő'játszották a hangszeres ■ számokat, az á capella ka­rokban pedig az énekkar adta újabb tanúbizonyságát annak,- hogy egyik legkiválóbb ilyen müvésztestületünk. ■Dolmányt • Hiszekegyével -végződött s hangversenyt Az „utóbbit' Pataki] Kálmán énekelte az énekkarral együtt. : A közönség mind a két estén melegen ünnepelte az együt­teseket és a közreműködőket. Nyilatkozat," A ,,Konc#rt“ hangversenyiroda felkéri, hogy a Royal-Apollóban hirdetett ,,’Rokoko-balÍetben' táncoljak, ajánlatukat el nem fogadtam és igy egyszer .sem táncoltam. Mindezek dacára nevemet napokon át a lapokban és a műsoron hirdették. Ezeii eljárás ellen . szükséges lépéseket megtettem. Zahler Magda;, I SsoBlMtoo délután fél 4 órakor és vasárral- délelőtt fel fi órakor IGYERMEKELÖADÁ&' a .TEBÉZKORIjT! ­:| Mérsékelt ^elvárakkal Téréz-körut .4Q > ;! ____ , ~....._________________________ joer•'"BsaissssBmí*mm A színházak és kabarék hírei Az Apollo-Szlupad szilvesztere és újéve. Derembe; 31-én a rendes esti előadáson kívül, amely, kivételesen y.8 órákor fog kezdődni, este 11 órakor, éjféli, kábarét fog rendezni az Apollo-Szippad. Ezen az előadáson teljesen uj műsor lesz - és többek közt szinre kerül Szőke Szakáll uj bohózata: B. U. É. K. A műsor keretében fellépnek: Békeffi Lá.szló, X. Fortai Rózsi, Kondor Ibolya, Nirschy pniilia és 8 növendéke, Radó Sándor, Sarkadi Aladár-, Sándor' József; Szász 11a, Szontiványi Kálmán, Szőke Szakáll, Szöllösi "Rózsi, "ürmössy .Anikó. Újévkor is kél előadás lesz. Délután ‘Ó4 órakor’’mérsékelt helyárakkal, ..este" pedig rendes' heíyárakkal kerül szinre a példátlan sikert aratott műsor, \ ' ----- ' Junius 5—25: Varsó. j : Október első felében: Paris. . November első felében: London. SZÍNHÁZ. ZENE. . ,Mií holott a- Művészek karacsonjfi • ajándéka. Ezzel a kérdéssel fordultunk azok- 1 hoz a művésznőkhöz, akikkel a karú- ‘ ■ csonyi,ünnepek alatt véletlenül találkaz- ' lünk. Minden prelenzió nélkül való volt 1 a kérdés: mit hozott a'Jézuska és min­denigény nélküli rá a felelet, melyet itt adunk: , Fedők Sári: ' Nekem ugyan mit hozhatott a kis Jé- ; zus? Hozott sok-sok virágot és édességet. Gaál Franciska: Egy gyönyörű bundát kaptam, égy antik retiküit, sélyemharisnyákat, 12 darab bugy... izé... diszkfétebb ruhadarabokat és sok cukrot. P; Gázsi 'Mariska: ~Egy tucat" selyemharisnyát,' hóci- ­­pőt, zserbót.-., a többire nem emlékszem, de ez annál is inkább megbocsátható, mert mást nem is kaptam ... Gombaszögi Frida: Virág, virág, virág... VaTámi -“p.dös prózai ajándékkal senki sem kedveskedett. Gyönggössy Erzsi: Bont kaptam az uramtól egy tet­szésszerinti bunda csináltatására. A többi nem érdekes ... Hardézthy "Miéi: Nekem sok gondot okozott a kara-: csony, mert hetekig törtem a fejemet, mit' is vegyek krisztkindlire. De legalább — és ez vigasztal — másoknak viszont az okozott fejtörést, mit vegyenek nekem. Hát mit kaptam? Virágot, virágot és sok-sok édességet. Haydn Eta; Kaptam angol hócipőt, kalocsnit, zseb­kendőt, parfümöt, virágot, de; ez mind semmi. Hanem ‘kaptam egy Iványi-Grünwald-; egy Herrmann L-ipót- és egy Zádor-képet. És égy gyönyörű női aktot Dabis Ró­zsitól. Honthg Hanna: Karácsonyra áz C‘gész lakásom egy feriyőérdő és virághalom lett. Kolbag, Ildikó: Egy hároméves szerződési' ajánlatot, de még nem döntöttem, hogy elfogadom-e. Nagy Izabella: Csupa hasznos dolgot: cipőt, fehér­neműt, ruhát, kalapod A mai nehéz viszonyok között még a szükségeseket is a Jézuskára kell bízni. Németh Juliska: Virágot kaptam, mert a virágot sze­retem. ■’ Pécsi Blanka: Egy háromajtós tükröt kaptam az öl­tözőmbe,"'Két" régi fáyencé gyertyatartót, két' kristályyá­­zát, égy'gyönyörű lámpaernyőt e'gy meisseni tálat, egy régi bonbónniert és sok-sok zserbót és déíigyümölcsöt. Sándor Erzsi: „A sok-sok ajándék közül, legjobban egy szép ezüst kenyérkosárnak örültem. De még boldo­gabbá tesz az a ludat, hogy.^van jvpüt íeipu jie^, Sitkéi Irén: Egy tucat levélpapírt kaptami borítékkal és Ite Olcsó Könyvtár könyvet. Azt hiszem, elég szépen si­került-karácsonyom volt. - tekintve, hogy-két év-előtt : nászajándékul összesen tíz korona ára' sültgesztenyét kaptam. ' Szöllösi'Rózsi: A ' krisztkindli nekem nem hozóit semmi különöset, de amit kaptam, annak szívből őrülök. Varsányi Irén: Soroljam el, hogy mit kaptam kará­csonyra? ÍSzivesen. Én sem fogok belefáradni á fejsoro­­"1 fisba; maga sem a jegyzésbe. Kaptam virágot és zserbót, ’ továbbá zserbót és virágot. Ezenkívül csak. jókivánságót. ! Vaszary Piroska; Karácsonyra kaptam ogy. kefés ajándékot. Persze ruhafélét, ami kellett, az otthoniadtól. Ismerőseim zserbóval és virággal leptek meg. , . t. * Nagy Ibolya a Nemzeti Színház orökas ;tagja. Megérdemelt kitüntetés érte Nagy Ibolyát, a Nemzeti Szinház közszeretetben álló művésznőjét. A kormány karácsonyi ajándékul örökös.tagnak nevezte ki. Nagy Ibolya egy életet töltött ,á Nemzeti' Színház színpadán.. Lelkes, odaadó híve volt a színházának, mindig, min­dent .játszod, a legkisebb, legjeleníéklelenebb szere­pet csak olyan kidolgozásban, komoly megjátszáshan állította a közönség elé, mint a nagy, jelentős szere­peket. Művészi, érdemein kívül kedvős és -giégnyerö egyénisége, is a legszimpatikusabb művésznők ,közötti I jelölte .ki--a helyét. Közismert szerénységével -érte el,­­Miogy ’a -színház tájékán sincs egyetlen haragosa, mih­­jdenki csak szereik Nemzeti színházi kollégái a légna­­; gyobb Örömmel 'fogadták' Nagy’ Ibolya’, .megérdemelt' kitüntetését. “ Yárasl Színház. Először került szinre nia este a Vá-H rosi Színházban Goldmark. remeke,- a Sába LirálynÖjé, A, gyönyörűséges- alkotás sok szépségét? érvényesítette' a -sí-, ! került, előadás. A .zenei rész egybevágóságáért és: kidolgo­zottságáért < Márkus Dezsőt illeti dicséret, a színpadi ren-, dpzés.- elevenségéért és szinességéért pedig Dalnoki Viktor dr., főrendezői.. A .szereplők legnagyobb része az öperahá,;: --és a Városi Színház fiatal tagjai közül került ki. Szujami- UA-Németh Mária énekelte, aki ebben a szerepben. Opera-, házunkban is .szép .sikert aratott , már. A, címszerepben, . Radnay Erzsi, bizonyította be rátermettségét a nehezebb ■ .feladatokra is.; Szépen, énekeli és jói játszott..-Székely• Mi­hály érces bassz-baritonja nagyon jól érvényesült a főpap szerepében. A fiatal énekes helyes vezetés mellett az Ope­raház-elsőrendű tagjai közé küzdhcli fel magái. Pataky Kálmán jól fejlődő művészetének ielentős állomása Asszád­­szerepe. Szép hangon, mnziká.':4lu, finoman énekelt és jól is játszott. Kitűnőén .énekelte. Kőszegi Teréz A'sztarót . szerepét's Csóka Béla. és Pusztai Sándor is jól állották mog helyükét. Külön dicséretet érdemelnek a szereplők :ó szpvegkiejié '"éri. 'A 'közönség igen melegen’ fbg’adla á-. .sTvZMmY:?-;«ía-Zz.— A tavaszi tarauL Amint már múlt rovatunkban meg­írtuk, a Királyi Magyar Automobil Club az Osztrák Auto­mobil Clubbal karöltve junius 16-tól 22-ig rendezi meg nemzetközi turániját. Az Osztrák Automobil Club funk­cionáriusai még január hó folyamán Budapestre érkeznek és a KMAC vezetőségével a legfontosabb kérdésekben ta­nácskozni fognak. Az itt megtárgyalt alapelvek szerint készíti el a sportbizottság a verseny tervét s a tárgyalás folytatása, amikor az utvonál-megállapitás is szóba kerül, mar január hó végén lesz Bécsben. A verseny iránt az érdeklődés máris rendkívül nagy és Szelnár Aladár dr., a Királyi Magyar Automobil Clnh vezértitkárának informá­ciója szerint rendkívüli nagy külföldi részvételre számít­hatunk. FIAT I 8GRAWDPRIXGYŐZTESE |i Fiat Soeieía Amemimfa To’fího |, nuwzyarországi vezérképviselete: V. Saafoadság-tér S.8 I Telefon 124—5B ■ | ~ iWilimi 1 Uj autoinobilképviseletek. A magyar automobilkeres­­kcdelem fejlődéséről" tesz élénk tanúságot az a körül­mény, hogy az utóbbi időben a külföld előkelő márkái közül ismét több kérül a budapesti piacra. Az aufomobü­­gyárak képviseletét előkelő budapesti cégek szerezték meg s a kocsik nagyrésze mái- be is futott Budapestre. A márkák, amelyek közül néhányat először látunk Buda­pesten, a többit pedig több esztendei pauza titán üdvözöl­hetünk újból Budapesten á következők: Punnhard-Levas­­sor, Rocíiet-Schneider, Richard-Brasier, Lorraines-Diet­­rich, Armstrong-Siddelev, Benjámin, Chenard' és Walcker, Delege, Páckard Studebaker. A pneumatik-márkák közül a Pirelli vonult be „újból Budapestre ps a Coodyear. \ Megérkezett a 6 hengeres | PACKARD! j Útban a 8 hengeres! | Az amerikai aytőg^ártás ■ 'szenzációja!' t^viSá: Mstropo! ©srage-vfuii^i® Tel.: 112-23,112—24, 112—25,112-27 I Modem garage és karosszéria-üzem. Nagy Javitómühely I £ Az olasz sportnaptár, -éyz olasz automobilklub sport­­bizottsága legutóbbi ülésén megállapította az 1924. évi sportnaptárt Ennék fontosabb adatai a következők: Április '27. Targa- Florio és Coppa Florio. Május 11. Parma—Poggio di Berceto hegyiverseny. Junius 1. A cyclecárok nagjt dija (Bolognai Aútojnobilklub). Junius 22. Consumai hegyiverseny (Florenz). Junius 29. Mugello­­verseny. Julius 20. Susa—Mont-Cenis hegyiverseny. Jú­lius 27. Aóstá—Nagy-Szt.-Bernát hegyi verseny.: Augusztus 10—20. Coppa della Alpi. Szeptember 7. Az olasz G’rand Prix. Szeptember 20. Coppa di Gárda. ©SZTK AK ES M A © V A il T TI H A U T 1923 A résztvovö Ifi r-'- m ____ V? __ '1 '.öcsik fonn­koosik lag-H *W f M Síi HBI8BS akrdáa nélkül | kisebbjei az-gj B Mát' H g'SalK^ le a t (2S»/o emelkedés), a legmeredekebb hágókat és legrosszabb ntakatés , ffVR- iriiíffIr" a M- Lcretk. Mlnisztérinm diját, to- | vábbá részesei a magyar ciubtoanidijnak - 1 Magyar Általános Gépgyár Mátyásföld | lüadási központ: Budapest,. VI., Eiszt Ferenc-tér 13Í Telefon ö—72 fj A túrakocsik nagy dija. A: túrakocsik Grand Prix-jé' mind nagyobb érdeklődést kelt. Az eddigi. 9 nevezéshez (6 Aries, 3 Mathis),-további 9 nevezés-csatlakozott, úgy hogy ’ jelenleg a nevezések a következők: í, kategória (könnyű kocsik, 400 kg. minimális áulv­­íyal): 1—3. Aries, 4—6. Mathis, 2. kategória (kocsik 1000 kg. minimális súllyal): 1—■’■. Aries 4. Ansaldo? 5—7. Cottin—Desgou’ttes. 3. kategória „(kocsik 1400 kg. minimális súllyal': 1—3. Peugeot, 4—5. Vermore! A nevezések első zárlatit december 31. ———— ...... JSÜISStF. . ” . Svabliegví verseiiF. A aehéz: tuintkaro^H^éTiával ellátott 10^3 RÉMÜLT autón | -OTTTTI/T A TkJ Telefon Henrii: Borwin | jSrlLXjMLÍ9^ÍNi 148-77 ­­I V. VÖSÖSKAint-lkB 3 Telefon dijat nyeri 141—03 | .Ab idei autonsobilkiciíitásak. A folyó évben á követ­kező ..automobilkiáílitások vannak kilátásban: Január 5—12: Newyork. Január 25-£-február 2: Glasgow.-Február &—17: .Amsterdam. r , . ' Március 14—23: Genf. fÁprilis, 2—3: .Barcelona-.­Április végétől május Túrit). • 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék