Az Ujság, 1925. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1925-04-25 / 93. szám

Uram, vagy asszonyom ? ANGOL REGÉNY. IRTA JBERTHA RUCK. 44 Copyright by Az Újság . — Ugye — diadalmaskodott Miss Guelda Rhos —. Még te is felültél! Kiváncsi voltam rá m­egismern­e. Nagyszerű! Patsy nevetve vette el kezéből az egyik táskát. — Drágám,­­mily boldog vagyok, hogy láthatlak! A maskarád nagyszerű. Menj kissé hátra, hadd nézzelek meg. Igen. Mintha Reg­­giet látnám tíz évvel ezelőtt, így hát szabad­ságot kaptál, Guel? Holnap estig a városban maradhatsz? — Itt maradok. Elférek nálad, Pats? Nem térek oda vissza már. Patrícia megérezte a hangjából, hogy történt valami s hirtelen le­tette a bőröndöt a padlóra. — Mit? Nem megy vissza? Egyáltalán nem megy vissza? — Egyáltalán nem. — Mi történt? Oh ... kitalálták, hogy leány vagy? Oh, Guelda! Mindenki tudja Wellalo­­siéban, hogy Smith leány volt? — Ezt sohasem fogják megtudni, Pats — felelte Guelda. Felemelte az állát, a megszo­kott dacos mozdulattal. Aztán hirtelen lekapta a soffőrsapkát fejéről s odavágta azt a dí­ványra, a sokszínű selyem párnák közé. — Most már nem fedezhetik fel kilétemet — mondta. —• Istenhozzádot mondtam annak a vidéknek. De hadd adjak tudtodra neked még valamit, gyorsan . — Mit? — Azt, hogy ez .Tim­ Smithnek Csak az felső szereplése volt. Újra kezdem, Patsy. Újra mint fiú fogok szolgálni valahol. Patsy két­ségbeesetten vágott közbe: — De drágám­­­­. — Drágám, ha szidni fogsz, akkor azon­nal megszököm. Ha csak egyetlen kérdést in­tézel hozzám, felkelek és itt hagylak jóslás­sal együtt — fogadkozott az álfiu, felkapva a sapkát s dacosan nézve farkasszemet barát­nőjével. Patsy meglepetve bámult reá. Az ezüst­színű londoni Themse és a rajta mozgó bár­kák idelátszottak az ablakon át s ezek adták meg a háttért a fiúnak, akiben hiába kereste a Guelda Rhos mozdulatait, vagy arckifeje­­zését. Nem, a dolog tagadhatatlan volt. Ez a soffőr hamisítatlan, valódi fiúnak hatott nap­égetett arcával és falusi modorával. Nem csoda, ha Surreyben mindenki elhitte neki, hogy hímnemű. Az se lepte már meg, hogy a könnyelmű kis Lady Day flirtölt vele. Nem találta különösnek már azt sem, hogy a két hét alatt egyszer sem árulta el magát. — És Patsy, már most bevallom neked, hogy hátralevő életemet mint sof­őt fogom el­­tölteni — folytatta Guelda, mély lélegzetet véve, látva barátnője hallgatását. — Igen, ez eltökélt szándékom. Rövid ideig tartó al­kalmaztatások: ez lesz az én szakmám. Az egyetlen dolog, ami elviselhetővé teszi reám­­nézve azt, hogy nő vagyok, az, hogy bármi­kor ú­jra fiú lehetek valahol valameddig, ha akarok. Ebbe bele kell törődnöd, Patrícia. Különben is azt kérdezem tőled, mi a fonto­sabb: — az-e, hogy te itt hiábavaló érveket sorakoztass fel, vagy az, hogy én öltözetet váltsak? Patsy Lloyd-Hughes lemondó mozdulatot tett kezével s aztán félrehúzta a függönyt, mely egy szobából kettőt csinált. — Oh, jól tudom, mily nagy sikert szok­tam elérni a veled való vitatkozásban — je­gyezte meg. — Tehát Guelda, te már hatá­roztál. És most mondd: hány pár selyem­harisnyával tartozom neked vesztett fogadá­som fejében? — Legjobb lesz, ha egy féltucatot ad a kisasszony — felelte a Jim Smith hangja (szabadon, Harris után). Na és aztán mibe fog bebujtatni a kisasszony? — Minden kéznél van idebent. Jöjj és öl­tözz át. Siess! Alig van félórai időnk. Félóra múltán az ajtó, amelyen Smith, a soffőr belépett, Madame Vera, a „clair­­voyante" után csukódott be. És most vegyük fel elbeszélésünk fonalát négy órával később, az ünnepélyen. Orry Slonse kertjében egymás mellett álltak a sát­rak, a rögtönzött mulatóhelyek, teaházak, pezsgőkiosztók, közben egy-egy virág-ágy ékeskedett és mindenütt színes virág- és zászlódísz ragadta meg a tekintetet. A láto­gatók annyian voltak, hogy a nők világos és könnyű ruhái már egészen összegyűrődtek a nagy igyekezetben, hogy keresztülvergőd­hessenek a tömegen. A vendégek között egy királyi herceg is volt s körülötte volt a leg­veszélyesebb a tolongás. Ez a pén­zt itthagyó közönség úgy forgott és kavargott, mint élő confetti a magas szil­fák alatt, a felrepedezett és kiszáradt utakon. A Marble Arch és Park Laneből idehangzó baritonlármát túlkiabálta az asszonyok éles szopránja. És mindenütt csak azt lehetett hallani: Egek! Ez a hőség! Ilyen tán még sohasem volt! A kertnek egy árnyas helyén a többitől elütő négyszegletes sátor állt, melynek zöld és fehérre festett csíkjai messzire ellátszot­tak. Homlokán vörös betűs tábla hirdette, hogy itt jósol: Madame Vera clairvoyante és temjérjósnő. A mágikus kristálynéző. Bent a sátorban zöldes félhomály uralkodott. A szőnyeget zöld fa helyettesítette. Már le­taposták s úgy hatott, mintha beteg lenne. Egy bridge-asztal állt benne és két kerti szék. Az egyikbe a clairvoyantenak kell ülni, a másikba a látogatónak. A bridge-asztalra sötétvörös bársony, hosszúkás párnát helyez­tek, egy kártyacsomót s egy állványt, mely elefántcsont madárkarmokat ábrázolt. Ezek tartották a kristálygolyót. Ez a krist­­tály elferdítetten verte vissza a clairvoyanté­ arcát, aki e pillanatban — csodára — egye­dül volt. Öltözete omlós, puha fehér anyagból állt. Kis fejét aranyszélü fehér drapéria fedte, mely teljesen elrejtette haját s kecses esésben ért le fülein alul. Madame Vera szemöldökei koromfeketére voltak festve s meghosszab­bítva, hogy orra fölött összeérjenek. Szemhé­jai lilaszinüek voltak s szempilláin bőkezűen dolgozott a „crayon“. Arcának alsó részét a yashmak felhőszerüen ködössé tette s testé­nek körvonalait is elrejtette a lenge és omlós öltözet, meg a török bugyogó, azaz mondjuk, kettéosztott szoknya, melyre fehér fátyol bo­rult. Ez az egész sokkal nőiesebben hatott mint a divatos ruhák. Ez az öltözet bő volt, misztikus és törökös. Karcsú bokáit arany­­karikák ékesítették, harisnyája fehér selyem volt, papucsa vörös bőr, arany napokkal hí­mezve s végei felfelé hajoltak mint valami bogár csápjai. Egészben véve végtelenül festői volt ez a sybilla s sátrának zöldes fényében lengő-lebegő fátylaival úgy hatott mint hal­vány hínár, mely egy akvárium zöldes vizé­ben imbolyog. A ,,businero“-ben egy kis szünet állt be. Madame Vera karpereczörgés kísérettel emelte fel karjait. (Váratlan és különös látvány! Az alsó kar barnára égve s erősen bekenve biz­­muttal, a felső kar puha és hófehér, olyan mintha ókori szobrász mintázta volna.). Ma­dame Vera a feje mögé emelte ezeket a ka­rokat s ásitott áttetsző gashmakja alatt. Küntről behallatszottak a zajok: csészék és üvegek zörgése a tálcákon. Egy hang beszólt: — Csak én vagyok, Patsy! Behozhatom a lunch­odat? — Oh, igen, az Isten szerelméért! — fe­lelte Madame Vera, s megoldotta a sátor zsi­nórját. (Folytatása következik.) tüZ ÚJSÁG* SZOMBAT, 1925 ÁPRILIS 25 Háziarak figyelmébe! Szerelő- és bádogos jobb házfelügyelői állást keres. Vállalja az összes szerelői munkát és a háztatarozást.Érdeklődni lehet LiDót-körut 1­szám alatt, a Papirüszletben. Ügynökök kizárva A legelőkelőbb ízlés nyilvánul meg Leitersdotfer D. * Fia csász. és kir. udvari szállítók Budapest, IV., Szervita-tér 5 kirakataiban a legújabb női- és férfi­­modellkabátok Kizárólag brit, skót és ir // e / r / vo­g női- és tern-szövet­különlegességek eladása. Elsőrangú férfi- és nőiszabóság GumiMmÉ­lájos lábaknak Egyesült Ruggyanta árugyárak, Wimpassing Ezelőtt: Menner J. N. Reithoffer Budapest, VI., Andrássy­ ut 8. Kerti botort, nyugágyat S ennek koceit legolcsóbban vásárolhat ,,Kosárbolt“-ban, ,, Ferenc-körut 46. sz. Vidékre utánvéttel. Viszonteladóknak árengedmény. Felhívás! Tervbevett üzletátruházás folytán felhívom Juhász Jenő újpesti (Tél­ u. 36.) vendéglős üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket irodámban 3 nap alatt mellőzés terhével jelentsék be. dr. Wein Árpád ügyvéd, Újpest, Kolozsvári­ utca 15. i. üi iff. mO szSysiftjEk­ ! A következő lőelálsítók (ke­rületek szerint) ajánlják sorsjegyeiket J g'DemMnsRyBiiPI Belvárosi Váltóü­zlet R.-T. ív., Aska-nt 8.____________Telefon: J. 150—10. talkoyA bankház Pstöfi Sándor-n­. 9. b­ankház fi Uj I U Fersneld­t­tera & Ivellmer éjt P TM bank és véltóüzlet IV, Szarfca-n. 7. * ^ ¥f ¥­­03 Ol KÁROLY ÉS TSA föl bank részvénytársaság JfLjik. Mi K Kossuth Lajos-n. 1. Lányi és Társa Apponyi-tér 3. sz. (Klotild-palota) I -V’­.VmV-MTZ A. és Társa Wg ás 0 B Jj ® I M- bankház rt. i ki iv-Szervita‘tér3-1 Nemzeti Pénzváltó R.-T.­­g V., vadlsomrU-tér t- TeleVon tSS—40. Itfilík­ II ES TORSI | Ww i Ilin eLITS V., Nádor-utca 34. sz. BENKO bank I ANDRASSY-UT 60_________TM !ÜH®SSUm 'ISULZER ILLES I___________VJ., Halás-utca 15. szám. Beifeld JL-fl. Telefon: J. 129^91.K­iss Károly és Tsa Fióküzlet: VII., Erzsébet-körut l6. I Mártony Arnold B Kertész-utca 50. 2 Zerkewitz Emil és Társai Magyar-Amerikai Bank, VII., ThCkbly-at 2. lichid­lír-bank­ SS JSZIKLAY SOK BANKHÁZ . József-körút 9. sz. 5 ...................——p. Feladta: Leonoid Gyula hirdetővállal­ata Erzsébet-körút 89. Alapítva 1696. Telefon: 1. 121—55. Tanuljatok fényképezni! Képzelje el, mily érdekes lenne, ha önállóan fényképezné családját, rokonait és ismerőseit, erőm­et szerezne vele önmagának, rokonai­nak és barátainak. — A fényké- ■ pezést könnyen meg lehet tanulni és nem drága szórakozás. A III. Agfa Foto-Tankönyv kezdők részére rövid idő alatt megtanítja fényké­pezni. — A III. Agfa Foto-Tankönyvet Ingyen adják! Kérje azonnal: ifj.Stern Bernát ésTársai cégtől Budapest, VI., Ó-utca 6. szám Magyarország legnagyobb és legolcsóbb részletáruháza fin­­n JlL­­yn kereskedelmi részvénytársaság kerül: 24 heti vagy 6 havi részletfizetésre­­ saját 40—50 munkással dolgozó műhelyünkben készült rendelés utáni vagy kész ruházati cikkek, a legjobb minőségű­ férfiruha, átmeneti kabát, női ruha és kabátok, gyermekruhák óriási választék­ban. Továbbá cipő, fehérnemű, kelengyék, ágynemű, mindenféle vászon­­áru, szövet, selyem, ágyterítő, függöny, szőnyeg, harisnya, paplan, kanavász, bélésáru stb. A társaság nem biz­ meg ügynököket áruk házalásával és azok eladásával, csak oly vevőket szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak. Ez által megtakarítjuk a nagy ügynöki költségeket és így épp oly olcsók vagyunk, mint a kész­pénzért eladó cégek. A vásárolt árut aznap hazaküljü­k! Wendzs Szivargyárak rt. Bremen Szabadalmazott nicot In-ártalmatlan szivarok és szivarkák Dr. med. Gerold titkos tanácsos, egyetemi tanár, Dr. H. Thoms berlini egyetem tanára és a gyógysze­részeti egyetemi intézet igazgatója találmánya szerint előállítva. Teljesen nicotin-ártalmatlan, legteljesebb doh­ány élvezet. Rendeléseket felvesz Bernstart B. Béla pénzügyi, hat eng. külföldi dohány és dohány­áru behozatala. Enged. sz. 23021 1V/1925. Budapest, VII. Gizella­ ut 49 Telefon: József 98—19. 1912-ben alapított cég. 21.440. sz. a. Jóváhagyom: Fő- és székv. m. kir. pénzügyigazgatóság. Budapest, 1925 márc. 6-án. Dr. Hayde s. k. h. államtitkár, p. n. igazgató. ifi II 1T ifi kizárólag Jó minőségben, MN­ 1 Iffilif nagyon olcsón kap-I 11 a hajó. (Kedvező ü­ze-­ü U I H II tési feltételekkel is) II H US f isi A II butornagykereskedőnél, IX., ü I ff i M-11 Ráday­ utca 5. Calvin-tér- 131 UbuUI­ nél. Telefon József 35—71. Világhírű The Champion kerékpárokat BMI-Zgife előnyös fizetési feltételekkel igEiSÉ&éi kerékpár alkatrésze­­ket, gummikat, nedálo-0 vtalJS ár­kát, láncokat 1 •• nagybani gyári árban. LANIG JAKAB ÉS FIA kerékpár- és gumminagy­­kereskedők, József-körut 41. Árjegyzék ingyen. Alapítva 1969. Vidéki könnyű akvizíciós munkára agilis urak és hölgyek kerestetnek kik megfelelő garanciával rendelkeznek. Vasúti jeggyel rendelkező B-listás tisztviselők előnyben. Cím a kiadóban f8® Cementipari gépek és formák I Szántó és Beck mérnök­­ gépgyárában . Budapest, X., Gyömrői-út 78-78. Telefon: József 50—88. PS H_________ József 90—34. H IftBMstaMauglgaliga Kérjen árajánlatot I MMHMIMHHW—■ ÁRVERÉS 5 Késedelmes vevő terhére egy sötét pej mén minden szavatosság nélkül folyó hó 25-én d. e.­­/alt órakor, X. Százados­ ut 4. sz. ház udvarán kir. közjegyző közben­­jöttével nyilvános árverésen eladatik. dr. Párezer Tivadar ügyvéd, Budapest, V., Klotild utca 4. Árverési hirdetmény­ 1925 április 25-én, szombaton d. u. 4 órakor VII., Bar­­csay­ u. 11. fsz. 2 alatt a késedelmes adósok terhére a K. T. 306. §-a értelmében királyi közjegyző közbenjöttével elárve­­reztetnek. Ékszerek, szőnyegek, férj- és női ruhák, vásznak és szövetek, fehérneműek, dísztárgyak, festmények és kü­lönféle ingóságok. Adót a vevők fizetik. Felhívás! Volt F. József, a Helvétia-kávéház tulaj­donosa, VI. Nagymező utca 48. sz. hitelezőit felkérem, hogy követeléseiket 8 napon belül irodámban jelentsék be. Dr. Róth Samu VI. Vilmos császár­ út 17. sz. testié déligyümölcs, gyarmatéra import-cég keres közreműködő töltéstáársat. Megfelelő helyiséggel és telefonos irodával rendelkezem. Szíves megkeresést kérek „Déligyümölcs Import 3762“ jeligére Blotsener J. hirdetőjébe, IV., Semmelweis-utca A szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék