Az Ujság, 1925. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1925-04-25 / 93. szám

12 A pénzügyminiszternél kedden ankét lesz a felértékelési rendelet ügyében. Az érdekeltségek ma délben kapták meg a pénzügyminiszter meghívóját kedd délután hat órára, amikor a pénzügyminiszter elnök­lete alatt tartandó értekezleten fogják kifej­teni a felértékelési rendelettel szemben­­elfog­lalt álláspontjukat. Ez lesz az első alkalom, amikor a gazdasági érdekeltségek ebben a tárgyban a pénzügyminiszter elé terjeszthetik szakvéleményüket, mert ezideig a felértékelési rendelet­­ ügyében lefolyt tanácskozásokban csak néhány szakember és a nagybankok ve­zetői vettek részt. Az érdekeltségek mintegy három héttel ezelőtt kapták meg a felértékelési rendelet tervezetét, és köztudomású, hogy a vidéki pénzintézetek kivételével úgy a bank, m­int a gyáripariba kereskedelmi és a mező­gazdasági érdekeltség a felértékelési rendelet­tel szemben ez aranymérleg mellett foglalt állást. Vidéken teljes bizonytalanság uralkodik a vasárnapi zárvatartás kötelezettsége körül. Az üzletek vasárnapi zárvatartási kötelezett­ségét az erre vonatkozó rendelet akként sza­bályozta, hogy minden községben a kereske­dők kétharmadának döntésétől függ, várjon vasárnap délelőtt az élelmiszerkereskedők nyitvatarthatnak-e vagy nem? Annak ellenére, hogy így minden községben meg van állapítva a zárvatartás rendje, mégis a legnagyobb bi­zonytalanság uralkodik, mert a hatóságok a legkülönbözőképen bírálják el, hogy kit te­kintenek élelmiszerkereskedőnek? A fűszer- és vegyeskereskedők túlnyomórészt élelmisze­rek eladásáva foglalkoznak, de a vidéki ható­ságok ennek ellenére is számos esetben be­­csukatták e fűszer- és vegyeskereskedők va­sárnap nyitvatartott boltjait. A vidéki keres­kedők panaszára a kereskedelmi miniszté­rium most újból szabályozni fogja az üzletek­­vasárnapi nyitvatartását. Csődök. Atlasz Sándorné pesterzsébeti (Török Flóris­­utca 27.) szatócs ellen a pestvidéki kir. törvényszék a cső­döt 1925. évi április 11-én megnyitotta. Tömeggondnok Par­­raghy Vilmos, a követelések bejelentése május 14-ig, felszá­molási tárgyalás június 10-én. — Springer Gáspár gabonabizományos hódmezővásárhelyi cég, továbbá Springer Gáspár és Ónodi László kereskedők ellen a szegedi kir. törvényszék a csődöt 1925 április 16-án megindította. Tömeg­gondnok Genersich­ Rudolf, követelések bejelentése május 16-ig, felszámolási tárgyalás május 22-én. — Mer­ess Jó­zsef hagyatéka ellen (lakott Kiskőrösön) a kalocsai kir. törvényszék a csődöt 1925. évi április hó 11-én megnyitotta. Tömeggondnok Székely Vilmos ügyvéd, követelések bejelen­tése május hó 1-ig, felszámolási tárgyalás május hó 4-én. A Budapesti Nemzetközi Vásár tartama. A Budapesti vásár időtartama tekintetében több oldalról, főként vidékről és külföldről felmerült érdeklődésre a vásár vezetősége tudomásul adja, hogy a sok felmerült kívánság dacára a Nem­zetközi Vásár hétfőn, április 27-én este 7 órakor végérvényesen bezárja kapuit. A vásárszabály­zatok értelmében a kiállítók a vásár két utolsó napján kiállított áruikat kicsinyben is árusít­hatják. jF110D~BHCM fürgő I megnyilvásítál­én 1 Érelmeszesedés, golyva (struma), mirigy- és fi csonthajok, neuraszaténia, elvezet és az idegek B egyéb bajainál. Általában az anyagcsereforgalmat fokozza, H friss és újvárt képez, így gyógyeredménye rendkívüli. ff Teljes felvilágosítással szolgál fürdőirodánk: ÉDESKUTY Li. Budapest, Erzsébet-tér 8. 8H vagy a Fürdőiga­zgatóság CsiziÜrdő, Slov. Csizi víz és fi­n­csó otth­oni kúrákhoz­­­gi köztisztviselőknek gyári áron. — MlERIiPilBlUl Szabó’ „Ecclesia“ bútorgyár BHBSsfllS­rtlSSHllH városi lerakatában, IV., Magyar­ u. 1. ,Síp Éva a BtSB (Kossuth Lajos­ utca sarok) 5570 Alulírottak mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy HHh szemünklénye, pV I Berkovits Arnold 1 ■ munkás életének 59-ik évében váratlanul elhunyt. H­­§§ Halandó részét folyó hó 26-án, vasárnap délelőtt IS Us 11 órakor temetjük a rákoskeresztúri uj izr. temető H halottesházából. Bi Szelleme itt marad, valameddig egy ember él azok H M közül, akik nagy és gazdag szivének kegyeltjei fal H voltunk. 18a Özv. Berkovits Arnoldné felesége, Barabás M n Artúr, Ferenc, Berkovits Teréz, Zsigmond, Bertalan, B M Tibor, Berta, Zoltán, Alice gyermekei, Barabás Ar- H ||B turné dr. Vidor Ilka, Barabás Ferencné Szilágyi .1 £ 8*5 Elza menyei, Frisch Sándorné növése, Frisch San- A dór sógora és egész rokonsága. Minden külön értesítés helyett! - Ezúton tudatjuk rokonainkkal és ismerőseinkkel, Kp hogy szeretett férjem, drága jó apánk * I Feuerstein Ferenc 1 H sirkó­ avatása e hó 26-án, vasárnap d. e. 11 órakor H Bz lesz a rákoskeresztúri izraelita temetőben megtartva, 08 Kádár Mór és gyermekei: Erzsi, Gizi, I . Olga, Edith mélyen lesújtva jelentik, hogy hü­ H­séges felesége, imádott édesanyjuk,­­ Kádár Mórné­ szül. Schwarz Rudolfin hirtelen elhunyt. Vasárnap, e hó 26-án délelőtt 11 órakor helyez­­tt­zük örök nyugalomra a rákoskeresztúri izraelita fő­temetőben. Székely János, Pajzs Andor és Zemp­­­­lényi Miklós vejei, Pajzs Ági unokája, vala-­­ mint anyja, testvérei, sógorai, sógornői és kiterjedt ■ rokonsága. 5513 -1 g gj Budapesti Nemzetközi Vásár f^KRNMRI­RF^ ! IparcsarnokJ |\UllIuOUl 1UIJL 63. szám és „knurowi" kokszművek A Felsősziléziai Lengyel Állami Szénbányák (volt porosz kincstári bányák) Królewskahuta Königshütte) SZÉNRE ÁLLÍTÁSA Vezérképviselet: Kőszén-Fűtőanyag Kereskedelmi és Ipari Rt. ezelőtt: ADLER MANÓ Budapest, V. Arany János­ utca 9. Telefon: 63-12 A kiállítás egyik legérdekesebb látványossága a „KÖNIGSGRUBE“ bánya által kiállított óriási széntömb ! Ezzel kapcsolatban b §«» 1 ■»!# AfOfiinit rendez, a látogató , a bánya a vásáron 9UI y MavOlv'w wi­dwl­­y közönségnek díj­mentesen rendelkezésére bocsátott szavazólapokkal.­­ A széntömb súlyának pontos vagy legmegközelítőbb becslői között következő 11 értékes díj lesz ingyen kiosztva. I. dij:‘____30 métermázsa \ . , „ ii. dij:..........20 „ „Konigsgrube" in. dij: 10 „­­szalon házifütőszén és 8 egyenként 5 „­­ ; Budapesten költségmentesen házhoz szállítva. Egyéb tudnivalók a szavazólapon. • ttolgr■ A rvAltrá-romnk­ Pi­íwTmenvAz AZ. 0­.fSÁfí frurin. közölni! PfcB [LILLAFÜRED ■ Csonka-Magyarország egyetlen ma- TWff "1 "S" TP Az állami nagyszállóban első-H­gaslati gyógyhelye,a magyar Svájc­i.TM ÜL JLÜ­Ü Ja. rendű bőséges ellátás, négy­szeri étkezéssel, szobával: májusban napi 80.000 korona. Pünkösdkor háromnapos ■ társaskirándulás. — Kirándulások. — Csónakázás a hámori tavon. — Horgászás. — Tenniszpályák. — Sport. Felvilágosítást nyújt és T TTT TT A It'líTN­lj'FI magaslati gyógyhely előjegyzéseket elfogad: -KLl-V-XuJJrAlí tU■fiübüJjJlJ' központi irodája:­­ Budapest, Dohány­ utca 84, II. em. 16. Tel. József 95-53 és József 124-76 Részletfizetésre is 2 Gyékény-garnitúra, spanyolnád Betéttel ...... K 1,MOO.OOO Olcsóbb kivitelben ______________...____K 1,500.000 Kerti búto­rok fából, vasból, kerti er­nyők és nyugágyak óriási válasz­tékban. Hermann Gyula, Magyar Kosárfonó R.-T. Főüzlet: V., Lipót­ körút 15. (Vígszínházzal szemben.) Telefon: 92—96. Fióküzlet: 1., Horthy Miklós­ út 10—12. Telefon : József 86—77. PORTOROLE (Triest mellett) Gyógy- és tengeri strandfürdő, csodás pálma­­és rózsaligetekkel. PALACE HOTEL a tengerparton, előkelő kényelemmel berendezett 300 szobával HOTEL RIVIÉRA ÉS PFASION SAN LORENZO ugyancsak elsőrangú 100 szobával, a tengerparton hatalmas ősparkban. Kitűnő ellátás, francia konyha. Penzióárak napi 35 lírától feljebb. — Felvilágosítással szolgál és kívánatra prospek­tust küld Budapesten Cosulich Triesti Hajózási Társaság, VII, Thökfily­ wt 2. Cosulich Line Triest Via Milánó 10 és Societa Portorose, Portorose. !^gy. kipüri osztály^# , . LEGNAGYOBB | El® SZERENCSÉS^ C NYEREMÉNY :ESETBEN: 1£\\ , Sül ráHItLURFTj 5 KÉRJÜK KÍVÁRNI.EGY LEVELEZŐLAPRA $) J! RAGASZTANI ÉS NEKÜNK BEKÜLDENI K | MEDICKE1? ! « BUDAPEST.IV..KOSSUTH lAJOS-u.11. $0 3 Szivesked-i........v* á 30.000 K W (jfl jenek sors­ ).........1/1 á 60.000 K jSJ vE legyet kul- J WJ deni.­­..........1/1 á 120.000 K J&­­1 az összeget a sorsjegy vétele után a Ki (wl küldendő postai befizetőlapon küldöm Lakhely........... ............................ . ­AZ UJLÁG* SZOMBAT, 1925 ÁPRILIS 25 Leszállították a váltók illetékét és az értékpapírforgalmi adót. Illetékmentes a részvénytársaságok fúziója. Három pénzügy­­miniszteri rendelet. Az appropriációs törvény nemzetgyűlési tár­gyalása alkalmával a pénzügyminiszter kijelen­tette, hogy a közgazdasági élet számára kön­nyebbséget nyújtandó, különböző illetékeket le fog szállítani. Be is jelentette, hogy a váltók illetékét és az értékpapírforgalmi adót leszállítja, a részvénytársaságok és szövetkezetek egyesülé­sének illetékét pedig megszünteti. Ezeket az in­tézkedéseket gazdasági körök nagy érdeklődéssel várták és az appropriációs törvénynek késedel­mes kihirdetése éppen azért váltott ki nagy elke­seredést, mert ha ezeknek a rendelkezéseknek nincs is döntő befolyásuk a mostani gazdasági viszonyok megváltoztatására, mindenképpen könnyebbségül szolgál. Az appropriációs törvény szentesítése után most a pénzügyminiszter kiadta a rendeleteket. Azok holnap már meg is jelen­nek a hivatalos lapban. A váltók illetékét a rendelet a következő­­képen rendezi: Hat hónapra szóló belföldi és tizenkét hónapra szóló külföldi váltónak illetéke a váltó névértékének 0.2 százaléka, hat hónapon túlra szóló belföldi váltónál, illetve 12 hónapnál túlra szóló külföldi váltónál 0.5 százalék. Belföl­dön kibocsátott, de kizárólag külföldön fizetendő váltó után az előbbi illeték egyötöd részét, tehát a fizetési határidő szerint 0.04 százalék, vagy 0.1 százalék illetéket kell leróni. A külföldön ki­bocsátott és kizárólag külföldön fizetendő, de belföldön forgalomba hozott váltók a váltóban kitett érték után 0.02 százalék illeték alá esik. Azokra az egyéb okiratokra, amelyek a fenn­álló szabályok szerint a váltókra megszabott ille­ték alá esnek, szintén ez a rendelet irányadó. A váltóilleték lerovásának módjára nézve fennálló eddigi szabályok hatályban maradnak azzal az el­téréssel, hogy a bélyegekkel való lerovás értékha­tára az eddigi 25.000 korona helyett 50.000 ko­rona, csak ennél nagyobb összeget lehet kész­pénzben lefizetni. Az értékpapírforgalmi adó leszállításáról szóló rendelet értelmében értékpapírforgalmi adó fejé­ben az ügylet tárgyának értékéhez képest, annak minden 1000 koronája után a következő adó jár: 1. A magyar államadóssági kötvényekre vonatkozó ügyleteknél 20 fillér, 2. az osztalékpapírokra (rész­vények stb.) és a nyereménykölcsönkötvényekre vonatkozó ügyleteknél: a) ha az ügyletet leszámo­lásra kötötték, 1 korona, b) ha az ügyletet nem leszámolásra kötötték és az ügylet olyan felek között jött létre, akiknek mindegyike iparszerűen foglalkozik értékpapírforgalmi ügyletekkel, 2 ko­rona, c) ha a b) pontban említett szerződő felek közül az egyiknek kereskedelmi telepe Budapes­ten, a másiké pedig vidéken van, akkor az adóté­tel 1 korona, d) az a—c) pontokban nem említett esetekben 3 korona. 3. Minden egyéb értékpapí­rokra vonatkozó ügyleteknél 40 fillér. Ezeket az adótételeket kell alkalmazni mindazokra az ügy­letekre, amelyeket 1925 május 2-ától kezdve kö­töttek. A részvénytársaságok­ és szövetkezetek egyesü­lésének illetékmentességét akkor adja meg a ren­delet, ha egy vagy több társaság beolvad egy fen­­maradó társaságba vagy valamennyien megszűn­nek és új társaságot alakítanak. Ez az illetékmen­tesség azonban csak pénz- vagy biztosító intéze­tekre vonatkozik, vagy pedig rokonszakmája és gazdaságilag egymást kiegészítő szakmájú társa­ságokra, továbbá azokra a részvénytársaságokra, amelyek a beolvadó társaság részvényeinek már előzőleg 35 százalékát birtokolták. Az illetékmen­tesség csak akkor vonatkozik ezekre a társasá­gokra, ha a társaságok cégének­ bejegyzése a ren­delet életbeléptetése előtt történt meg. Az illeték­mentesség nem vonatkozik az ingatlanokkal fog­lalkozó társaságokra. Az egyesült társaságok ál­tal történt részvénykibocsátás addig a mértékig illetékmentes, ameddig az új részvényeket a be­olvadt társaságok részvényei szolgáltatták. A be­olvadó társaságok ingatlanainak átruházása szin­tén illetékmentes. Csupán az átruházásról készült okiratra kell 20.000 koronás bélyeget tenni. A cégbíróságtól kérelmezett bejegyzés fúzió esetében 100.000 korona illeték alá esik. Ugyancsak nem esik a fúzió kapcsán a részvények és egyéb va­gyonok átruházása sem forgalmi, sem értékpapír­forgalmi adó alá. Fizetésképtelenségek. Kardos M. és Társa fővárosi vegyészeti cég (Gróf Zichy Jenő­ utca 4.) ma fizetési zavarokba került. Árukért 348, felvett készpénzekért 70, közterhekért 12 millió koronával tartozik, amely tétellel szemben 118 millió koronás árukészlet, 52 millió koronás küntevőségek és négymillió koronát érő beren­dezési tárgyak állanak. A cég negyvenszázalékos alapon törekszik kiegyezésre.­­ Kázméri János gyöngyösi vegyeskereskedő cég is fizetési zava­rokba került, 163 millió passzíva mellett "130 millió aktíva mutatkozik, 40 százalékos alapon készül a kiegyezés. A biztosítók túltengése Németországban. Németországban 1913-ban 143 biztosító intézet működött, most 546 ilyen intézet tart fenn üzemet. A Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára cég (Trust) 1924. évi mérlege 6,369.439.652 K 98 fillér tiszta nyereséggel zárul és az igazgatóság a folyó évi május 15-ére egybe­hívott közgyűlésnek 12.000 K osztalék kifizetését (a múlt évben 3000 K) javasolja. A társaság meg­szerezte a Szegedi Közúti Vaspálya Rt., valamint külföldi üzletbarátaival együtt a „Phőbus" Villa­mos Vállalatok Részvénytársasága részvényeinek túlnyomó többségét. . Fizetésképtelenségek Pozsonyban. Pozsonyból Írják A­z U­j­s á­g-nak, hogy ott két nagyobb cég került fizetési za­varokba. Hermalm és Weisz vaskereskedő cég 905.000 és Leitersdorfer Miksa gabonakerskedő cég 387.000 cseh koro­nával vált fizetésképtelenné. A nemesfémpiacon ma fokozottabb kereslet mutatkozott úgy az aranyérmék, mint az ezüst iránt s árfolyamuk némileg emelkedett. Húsz­­koronás magyar aranyért 294—296.000, osztrákért 290—291.000, ezüst egykoronásért 6100—6350* ezüst forintosért 14—15.000 és ötkoronásért 32—■ 35.000 koronát fizettek. Csődönkivüli kényszeregyezségek. K­o­h­á­r­y Lajos cson­grádi mechanikus kérelmére a szegedi kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Rásonyi Pap Pál ügyvéd, követelések bejelentése május 20-ig, egyezségi tár­gyalás május 27-én. — E­n­g­la­n­d­e­r Béla nagykanizsai szabó kérelmére a nagykanizsai kir. törvényszék az eljá­rást megindította. Vagyonfelügyelő Kovács László ügyvéd, követelések bejelentése május 16-ig, egyezségi tárgyalás május 27-én. — Tordai Sándor, R­e­i­n­i­t­z Erzsébet kecskeméti kereskedő, Tordai Salamon Sándor bizto­sítási tisztviselő és R­e­i­n­i­t­z Kálmánné Singer Emma ké­relmére a kecskeméti kir. törvényszék az eljárást megindí­totta. Vagyonfelügyelő Magyar József ügyvéd, követelések bejelentése május 20-ig, egyezségi tárgyalás május 29-én. — M­o­s­k­o­v­i­c­z Sándor mezőtúri cserépkereskedő kérel­mére a szolnoki kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Farkas Kálmán ügyvéd, követelések be­jelentése május 23-ig, egyezségi tárgyalás május 28-án. — P­a­t­a­k­y József dévaványai kereskedő kérelmére a szol­noki kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyon­felügyelő Neumann Andor ügyvéd, követelések bejelentése május 14-ig, egyezségi tárgyalás május 19-én. — B­a­j­k­i István orosházi szíjgyártó s­érelmére a gyulai kir. törvény­szék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Oroszlán Géza ügyvédjelölt, követelések bejelentése május 9-ig, egyezségi tárgyalás május 12-én. — Nagy Dénes orosházi kereskedő kérelmére a gyulai kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Ravasz Antal, követelések bejelentése május 13-ig, egyezségi tárgyalás május 15-én. — Varga József győri mechanikus és autószerelő kérelmére a győri kir. tör­vényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Gemmel Aurél ügyvéd, követelések bejelentése május 9-ig, egyezségi tárgyalás május 14-én. — Kelemen Dezsőné szegedi áru­forgalmi iroda tulajdonosa (Mátyás­ tér 24. szám) kérelmére a szegedi kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyon­felügyelő Vadász Imre ügyvéd, követelések bejelentése má­jus 14-ig, egyezségi tárgyalás május hó 27-én. — F­o­n­y­ó János csongrádi asztalos kérelmére a szegedi kir. törvény­szék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Tóth Dö­mötör csongrádi ügyvéd, követelések bejelentése május 7-ig, egyezségi tárgyalás május 16-án. — A budapesti kir. tör­vényszék a mai napon a következő cégek ellen rendelt el csődönkívüli kényszeregyezségi eljárást: Weiner A. és Grünbaum M. (Deák Ferenc­ tér 1.). Vagyonfelügyelő Kemény Miklós dr. Követelések bejelentése május 31-ig, tárgyalás június 12-én 9 órakor Orbán József dr. törvény­­széki biró előtt, Alkotmány­ utca 14., I. 2. — Klímás és Mauthner (Liget­ u. 37.). Vagyonfelügyelő Günter Fe­renc dr. Követelések bejelentése május 31-ig. tárgyalás jú­nius 15-én 9 órakor Orbán biró előtt. — C­z­a­k­ó Ernő kényszeregyezségi ügyében folytatólagos egyezségi tárgyalás május 5-én 10 órakor Nagy István dr. biró előtt, III. 46. — Benyovits bútorgyári és lakberendezési r­­t. kényszer­egyezségi ügyében folytatólagos tárgyalás május 2. helyett június 12-én fél 10 órakor lesz Nagy­biró előtt. Közvetlen összeköttetés Romániával. A MÁV és a román vasutak igazgatósága között egyez­mény jött létre, amelynek értelmében Budapest­, Arad és Budapest—Temesvár között közvetlen vasúti kocsik, továbbá Budapest—Brassó—Buka­rest között hálókocsik fognak naponta június ötödikétől kezdve közlekedni. A német vasművek egyezménye­ Düsseldorfból táviratoz­zék, hogy a német csőacéltársaság elhatározta, hogy a cső­gyártásnak április havára 15 százalékban megállapított csök­kentését fentartja. Számos nagy üzem ma aláírta azt az egyezményt is, amely újból megalapítja a félig feldolgozott áruk, vasöntvények és vasúti anyagokra vonatkozó egyez­ményt. A többi még tekintetbe jövő üzemmel a tárgyalások sikerrel kecsegtetnek. A szövetséget a régi acélművek szö­vetsége alakjában fogják kiépíteni. Dohánytermelők gyűlése. Az OMGE dohánytermelési bi­zottsága folyó évi május 1-én délután 4 órakor a Köztelken ülést tart, amelyen Fabricius Endre, az OMGE főtitkára tart­ előadást és teszi meg "előterjesztéseit az 1924. évi do­hánytermelés és beváltás eredményeiről, az 1925. évi ter­mésű dohány beváltási áráról, a holdpénzelőlegek kiutalá­sáról és a dohánytermelői beruházási hitelről. Érdeklődő­ket az egyesület szivesen lát. Tőzsdei Kurír legújabb száma Kósa Miklós dr. szer­kesztésében érdekes tartalommal ma jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék