A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1928 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1928-01-05 / 1. szám

- 2 - Szabad napok az összes c­soport­okban 8.Hun vét «VV27«, Pünkösd. SzabadTlap az I»osztályban: V*6« Renner Ferenc sk. Schreiber Mátyás sk. elnök h* . 'előadó Kivonat.a II* sz.« Intézőbizottság 1928*1*3.-1 ülésének jegyzőkönyvéből: KTíijaa­tja az ESC»-nek a IXI*K©r*MSE elleni óvását és az óvásdíjat vissza** utalja» . Az Újpesti Sas Club-Törökőr­ PC mérkőzés 2 pontját gólarány nélkül a Török­­őri FC javára írja* Az ESC követelését a MÉMOSz ellen elutasítja* Az Orvosi Műszerészek,valamint a MOVE Csepeli SE felebbezését elutasító ja­vaslattal terjeszti a felebbezési bizottság elé. Dr«Mingovits István sk, Matusovíts Ferenc sk. elnök h. « előadó Idézések a bizottság 1328«II.7.-i ülésére. A, bizoTts ág a felek meg nem jelenése esetén is határos és a meg nem jelent egyesületek­ felfüggesztését fogja javasolni a tanácsnak« Újpesti S.G* # KM 08 z, Megyeri TC,ETC#MTE* Menekültek, X.Ker.SC,Törökőr! PC «Kis­pesti KTE,Textilla,RTK. Maturovits Ferenc sk. előadó. ■ F E L n I V A S valamennyi tagegyesüle­thez» Tudomás és miheztartás végett közöljük a m.kir.belügyminiszter ur 119.000/1926.B.M.sz.a.kelt­ rendeletét, Zsarnóczay János sk. Lénárt Ernő sk. elnök, főtit­kár. ” A m.kir.belügyminiszternek 119.000/26.BM.sz.körrendelete» A .Sportegyesületek/egyesület,szövetség/adatainak kötelező bejelentése. V­alamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének/ A m.kir.kereskedelemügyi és a m.kir vallás-és közoktatásügyi minisz­ter urakkal egyetértően elrendelem,hogy az ország területén működő összes sportszövetségek és sportegyesületek,továbbá mindazok a társ­adalmi egyesü­letek, amelyeknek alapszabályaik értelmében sportszakosztályaik vannak,az alapszabályaiknak láttamozási számát,tagjaik létz­ámát,az előző évi bevéte­leik és kiadásaik végösszegét,valamint a tisztikar névsorát minden év ele­jén, legkésőbb február hó­­ly­ig,az Országos testnevelési Tanácshoz jelentsék be.A sportszakosztállyal rendelkező társadalmi egyesületek az említett ada­tokat csak sportszakosztályáikra vonatkozólag kötelesek bejelenteni.Ha a sportszövetség,sportegyesület vagy sportszakosztállyal rendelkező társadal­mi egyesület elnöke,illetőleg az,ki az alapszabályok értelmében az egyesü­letnek hatóságok előtt való képviseletére van kötelezve,a bejelentést az előírt határidő alatt meg nem teszi,kihágást követ el és egymillió koroná­ig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni.A kihágás miatt az eljárás a közigazgatósági hatóságnak­,mint rendőri büntetőbíróságnak,a m.kir.államren­­dőrség területén pedig az államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. Budapest,1326.február 12. A miniszter rendeletéből: Diószeghy sk. miniszteri tanácsos. ,.

Next