Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1940 (1-39. szám)

1940-01-19 / 1. szám

A HI­VAT­A­L­OS 13­0 g n /IV.°^7 SZÁM_______BUDAPEST, 1940. január 19-én. XX. ÉVFOLYAM MAGYAR LABDARÚGÓK SZÖVETSÉGE O G 6 SZÖVETSÉGI HELYISÉG ÉS SZERKESZTŐSÉG: BUDA*I, V. VADÁSZ-UT­CA 31.­­TELEFON: 121-579. TÁVIRATI CÍM: FOOTBALL-BUDAPEST. LEVÉLCÍM: BUDAPEST 5. POSTAFIÓK 14. CSEKKSZÁMLA 15,270. LL . N Y E Felelős kiadó : KENYERES ÁRPÁD orsz. főtitkár MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN Felelős szerkesztő: KENYERES ÁRPÁD orsz. főtitkár HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE ÓH MAGYAR! A BUDAPESTI LABDARUGÓK ALSZÖVETSÉGE HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI, ügyvezetői hat­ár­ozat­ok­, és értesítések. Értesítem alszövetségünk valamennyi tagegyesületét, hogy az 1939/40 bajnoki év tavaszi sorsolása elkészült, a hivatalosan bejelentett inté­zők egy-egy nyomtatott példányt f.hó 22-én, hétfőn este 0 órától az al­­szövetség irodájában átvehetnek. Az ifjúsági és újrac­sorsolást f.hó 26-án, péntek este 6 órától ocsássuk az egyesületek rendelkezésére. F.hó 24-én, szerdán este ó órákon, az MLSz. földszinti tanácstermé­ben a III.számú ifjúsági edzőtáborral kapcsolatos ügyek megneszelésére az edzőkkel és körzetvezetőkkel értekezletet tartunk. Dr.Gracfalvy Pál miniszteri biztos úr leirata alapján értesítem al­­szövetségünk valamennyi egyesültet, hogy január 31-én, este 7 órai kez­dettel a MOVE Székházban /:VI.Podmaniczky utca 45.sz. ,/ az összes egye­sületi intézők és az ifjúsági táborban résztvevő összes játékosok részé­re oktató filmelőadással egybekötött közös megbeszélést tartunk. Felkérem alszövetségünk összes intézőit, hogy érdekelt játékosait e erre a megbeszélésre feltétlenül rendelje fel, egyszersmind az intéző urak megjelenése is kívánatos. Barcsay János sk. 'ügyvezet­ő. Lengyel Károly sk. főt­itkár. ‘ Kivonat a fellebbezési bizottság 1939. dec . 29-iki ülés jegyzőkönyvéből. -j-.z M. Textil fellebbezésének helyt adok s az NTC. elleni mérkőzést a pál Iván elért eredménnyel az M.Textil javára igazolom.Fellebbezési dijat T“l£sza'CLtatom. A Hungária SC-Goldberger SE. mérkőzés ügyében hozott egyesbirói határo­­t.OJD+- megsemmisítem s a mérkőzés 2 pontját 0:0 gól aránnyal a CSE. javára igazolom. A pálya felfüggesztése tárgyában hozott határozatot a mai nap­pal hatálytalanítom. A Hungária SE-re kirótt 50.—Penge pénzbirságot Fenntartom, de fizetését 10.—Pengős részletekben engedélyezem.Elrendelem, h­ogy a Hungária SC a tavaszi idény első három mérkőzésére, mikor pálya­­választó, szövetségi ellenőr küldessék ki, melynek költségeit a Hungá­ria SC. előre tartozik befizetni. Ágner József Hungária SC játékost 1940.május 10-ig,Iváncsics Ferenc Hungária SC­ játékost 1940. április 12-ig a játéktól eltiltom. Latz Jenő BEAC játékos ügyében az alszövetségi ügyész fellebbezését el­utasítom. Az alszöve­tségi ügyész fellebbezésére Q,Pell Rezső KTC. játékos büntetését 1940.március 15—ig felemelem. jxZ^ alszövetségi ügy­ész fellebbezésére Kapcsos Sándor KTK.játékos bün­tetését 1940.május 10-ig felemelem. ■íz alszövets­égi ügyész fellebbezése folytán Mezei László Dräsche játé­kos büntetését 1940.március 29-ig felemelem. Folytatás a 6. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék