Alexander Bernát: Nagy emberek (Budapest, 1938)

Petőfi Sándor

nem tudhatja. Olyan ez mint az isten ajándéka. Ki sejtette volna meg Petőfit a fejlődésben levő egy­szerű fiúban, akihez hasonló számos ezer volt! Igaz, előtte járt Csokonai, Petőfi Keresztelő Já­nosa, előtte Vörösmarty, Széchenyi, Deák, Kossuth. De hiábavaló kísérlet kielemezni hozzájuk való kapcsolatát. A nagy ember megjelenése mindig fel­mérhetetlen csoda. Marlow, Kyd, Green, Nash meg­magyarázzák-e Shakespearet! Olyan rendkívüliek a nagyok, hogy kortársaik sohasem ismerik fel s nem becsülik meg az értékeiket. Megérzik rajtuk a rendkívülit, de az értelem, semmire sem megy ez­zel. Korának legbiztosabb ítéletű kritikusai nem ismerték-e teljesen félre Petőfit! De tovább menve még azt is kimondhatjuk, hogy a nagy embereknek maguknak sincs sejtelmük igazi nagyságukról. Ér­zik, hogy mások, mint a többiek, de éppen azért, mert mások , mert csak magukat ismerhetik, nincs meg bennük az összehasonlítás mértéke. Petőfi érzi magáról, hogy király a költészet birodalmában, de az Ínség ezer alakjában lép elő, a mindennap gondja rágja, a szenvedély gyötri, nem tudja elha­tárolni halhatatlan géniuszát a köznapi embertől. A nagyokat száz, kétszáz vagy még több esztendő­vel haláluk után fedezik fel, ismerik meg s helye­zik a csillagok közé. Odáig csak nagy ismeretlenek, akiket néha még vállon is veregetnek. Egy funkciójuk nyilvánvaló: nemzetünk ere­jének legfinomabb kivonatai. Kereken kimondva: a nemzet bennük válik tudatossá. Azt is mondhat­nék: a nemzet bennük küszködik önmaga megisme­réséért. Kibővíthetjük a képet: a próbálkozás nem sikerül az első nekifutamodásra. Eleinte sokszor csak botladozás. Nagy nyugtalanság érezhető a szel­lemvilágban. Ott vannak Csokonai, Berzsenyi, Vörö­smarty, akiket szeretünk, akik drágák nekünk. Azután következnek Petőfi meg Arany, akik test­vériesen megosztják a rájuk szabott sorsot. Mind­egyikük más módon fejezi ki a nemzet lelkét. Pe-

Next