Gál István szerk.: Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel (Budapest, 1947)

Magyarok és oroszok

Népszerű orosz földön Reinitz Béla néhány dala. Reinitzet alighanem jobban ismerik Moszkvában, mint Budapesten. A magyar építészett reme­kei sem ismeretlenek a Szovjetunióban. Az Erzsébet-híd képe és leírása például megtalálható több építészeti tankönyvben. A fegyverszünet megkötése óta újra nagy érdeklődés mutatkozik a Szovjetunióban a magyar kultúra iránt. Szent-Györgyi Albert műkö­désével a Tudományos Akadémia foglalkozik. Fejér Lipót munkáit Kollman matematikus tanulmányozza. Rövidesen megjelenik a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájának kiadásában a magyarok eredetéről végzett kutatások eredménye, amely nagyon sok új adatot hoz nyilvá­nosságra, de felhasználja a magyar kutatók munkásságának eredmé­nyeit is. Az Állami Könyvkiadó tervezi a legjelentősebb ma élő magyar írók egy-egy munkájának kiadását. Ebben a sorozatban jelenik meg Illyés Gyulának, Heltai Jenőnek, Zilahy Lajosnak, Kárpáti Aurél­nak, Darvas Józsefnek és Kovár Lőrincnek egy-egy könyve. Szándékosan nem emlékeztem meg azokról a magyar tudósokról, írókról, festőkről és zenészekről, akik az utolsó 25 esztendőben a Szovjetunióban éltek. Ezek közül egyik-másiknak munkáit az egész Szovjetunió ismeri. Varga Jenő a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá­nak egyik vezetője. A Szovjetunióba emigrált tudósok és írók nagyon sokat dolgoztak azon,, hogy a progresszív magyar irodalmat és tudományt ott népszerűsítsék. Nem kis mértékben nekik köszönhető, hogy a Szovjet­unió népei olyan nagy érdeklődéssel várják a magyar írók munkáit. Mivel a Szovjetunióban a tudomány, irodalom és művészet nem­csak egy kis réteg magánügye, hanem egy-egy jó könyvet milliók és milliók olvasnak és a tudomány eredményei is milliókat érdekelnek, a magyar tudósok és magyar írók szovjeturalóbeli sikerei nagyjellentősé­­gűek Magyarország szempontjából. Petőfi ma a magyar ügy legjobb ügyvédje, a legdöntőbb érv amellett, hogy az utolsó 25 év bűneiért nem a magyar nép fiai felelősek, hanem a magyar nép ellenségei. Min­den egyes magyar könyvsiker erősíti a Szovjetunió népeinek a magyar nép iránt­i barátságát, erősíti a magyar demokrácia nemzetközi helyze­tét. Ezért a magyar tudósok és írók szovjetunióbeli sikere — nemzeti ügy. * Illés Béla 60

Next