Ásványolaj, 1934 (4. évfolyam, 1-21. szám)

1934-01-12 / 1. szám

IV. évfolyam Budapest, 1934 január 12­­. szám Elkészült a gépzsír- és kocsikenőcsszabvány A Magyar Szabványügyi Intézet múlt év de­cember havában a gépzsír és kocsikenőcsfélesé­­gek országos szabványának elkészítése céljából egy szakértői bizottságot alakított. A bizottság elnöke Varga József dr., mű­egyetemi ny. r. tanár. Az elnökségben résztvesz­­nek­­.Kerékgyártó György dr. és Speidl Bódog min. oszt. tanácsosok, Ferentzy József dr. keresk. főtanácsos és Vass Zoltán kir. mérnök. A bizottságban képviselve vannak: a köz­üzemek, a kir. József műegyetem kémiai-techno­lógiai és mezőgazdasági-géptani tanszékei, az OMGE, az Országos Mezőgazdasági Kamara, a Mezőgazdák Szövetkezete, a Hangya ipar r. .t., a Mateosz, a m. kir. Technológiai és Anyagvizs­gáló Intézet, az Országos Kémiai Intézet, a Szé­kesfővárosi Anyagvizsgáló Intézet, a m. kir. Fel­­sőipariskola, az érdekelt ásványolajfinomító- és vegyészeti gyárak, a Magyar Ásvány­olaj­finomító­gyárak Országos Egyesülete, a Vegyészeti Gyá­rosok Országos Egyesülete, a Magyar Olajkeres­kedők Orsz. Egyesülete és a Műszaki Kereskedők Orsz. Egyesülete. A bizottság Ferentzy József dr. és Fass Zol­tán előadói javaslatait december hó 11, 18 és 21-i ülésein tárgyalta, de ezenkívül ebben az ügyben úgy a fogyasztói, mint pedig a termelői érdekelt­ségek külön-külön is tartottak megbeszélést. Nehézséget csak az a körülmény okozott, hogy vegyészeti cikkekre vonatkozó magyar szab­vány hiányában, ilyen irányú munka elvégzésére még nem alakulhatott ki a kellő gyakorlat és nin­csenek szigorúan megállapítva azok a vezérelvek, amelyek alapján általában a vegyi termékek és cikkek szabványa elkészítendő. Ebben a tekintet­ben nagy általánosságban a külföldi szabványok irányelveit kell követnünk, mert hiszen úgy a ra­cionalizálás, mint pedig a szabványosítás kül­földi származású kérdések, amelyeknél lehetőleg Varga József dr., műegyetemi ny. r. tanár Kerékgyártó György dr., min. oszt. tanácsos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék