Ásványolaj, 1935 (5. évfolyam, 3-24. szám)

1935-02-16 / 3. szám

V. évfolyam___________Budapest, 1935 február 16____________ 3. szám Ásványolajtermékek forgalma 1933 és 1934-ben Az ásványolajtermékek forgalma 1933- és 193U-ben a következőképen alakult: Év Behozatal Fogyasztás Kivitel métermázsákban 1933 ............. 1,766.710 1,440.622 16.779 1931+ 2,333.227 1,534.578 18.099 Növekedés q-ban 566.517 93.956 1.320 „ %-ban 32.4% 6.5% 7.8% A helyzet tehát — legalább is ami a behozott és fogyasztott mennyiségeket illeti — némi javu­lást mutat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy fogyasztás alatt a megadóztatott, illetőleg a vál­lalatok telepeiről kiszállított mennyiségeket kell értenünk, ami természetesen még nem jelent tényleges fogyasztást. A tárolt mennyiségeket kb. 10%-ra lehet becsülni. A behozatal részletes adatai a következők: 1934 1933 métermázsákban 0.7'35°-on aluli (könnyű) benzin 1.015 630 0.735°-on felüli tiszta benzin ...3.733 3.013 Petróleum ................................. 118 15 Gáz-, fütő és az összes könnyű olajok ....................................... 3.651 4.452 Kenőolajok .................................30.050 25.779 Egyéb termékek (nyers-, műolaj, paraffin, vazelin, stb.) .......2,294.660 1,732.821 Összesen ........ .................... .... 2,333.227 1,766.710 Látjuk tehát, hogy a kenőolajokon kívül a késztermékek behozatala alig volt számottevő. 1934-ben a kenőolajokon kívüli késztermékek be­hozatala kereken 85 vágón volt, ami az egész be­hozatalnak csak mintegy 0.37%-a. Említésreméltó javulás látszik a kenőolaj behozatalnál, amennyi­ben 193U-ben 1+2.7 vagonnal (16.5%) volt na­gyobb az import, mint 1933-ban. A kivitel a következőképen alakult: 0.735°-on aluli (könnyű) benzin ........ 1934 1933 métermázsákban 9.320 8.983 0.735°-on felüli benzin ..........................— 964 Gáz-, fűtő és az összes könnyű olajok2.571 499 Kenőolajok .......................... ..............6.064 6.224 Egyéb termékek .......................... ... ...144 109 Összesen ......... .................................18.099 16.779 Az 1931+. évi fogyasztás részletes adatait az 1. sz. táblázatban látjuk. A fogyasztás az 1931. évhez viszonyítva, már csak 10%-os visszaesést mutat, amint az a következőkből kitűnik: Év Mennyiség q-ban Változás (1931 = 100%) 1931 ................. 1,704.455 100.— 1932 ................. 1,397.280 82.1 1933 ................. 1,440.622 84.5 1934 ................. 1,534.578 90.0 A fogyasztásváltozásai az 1933. esztendő adataihoz viszonyítva a 2. sz. táblázatban vannak összefoglalva. 2. sz. táblázat Fogyasztás métermázsákban 19341933 Változás Benzinq-ban %-ban 0.735“-cm aluli (könnyű) ...50.916 54.109 — 3.193 — 5.9 0.735“-on felüli (nehéz) adózott36.910 31.722 + 5.188 + 16.3 adóment. ...38.832 52.396 —13.564 — 25.8 szesszel kev.312.204 301.170 + 11.134 + 3.7 szes-z ........78.026 75.292 + 2.734 + 3.6 összesen ........516.888 514-689+ 2.299 + 4.4 Petróleum adózott .......396.780 368.980+ 27.800 + 8.5 adómentes 173.202 176.585— 3.283 — 1.8 összesen ........570.082 545.564+ 24.518 + 4.5 Gáz-, f ütő- és az összes könnyű olajok adózott ........157.583 142.319+ 15.264 + 10.7 adómentes 115.810 87.575+ 28.235 + 32.2 összesen ........273.393 229.894+ 43.499 + 18.8 Kenőolajok ..............111.608 104.826+ 6.782 + 6.4 Egyéb terítékek 62.707 45.648+ 17.059 + 37.4 Összesen ........ 1,534-5781,440.622 + 3.956 + 6.5 A könnyübenzin fogyasztása tehát — bár ki­sebb mértékben, mint eddig — még mindig csök­kenő irányzatot mutat. Ezzel szemben szépen emelkedik az ipari és háztartási célokra haszná­latos 0.735"-on felüli tiszta benzin fogyasztása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék