Ásványolaj, 1935 (5. évfolyam, 3-24. szám)

1935-02-16 / 3. szám

28 Beviteli monopólium külföldön részesítette, így keletkezett tulajdonképen az Eötvös­ Intézet. A szükséges eszközök és felsze­relési tárgyak beszerzésével, továbbá a külső mé­rések elvégzésével járó költségek az állami szub­vencióból nyertek fedezetet. Eötvösnek 1909-ben bekövetkezett halála után az Intézet teljes felszerelésével együtt a kultuszminisztériumból a pénzügyminisztériumba került, ahol azóta a bányakutatási osztályon, mint Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet működik és amellett, hogy Eötvös tudományos munkásságát folytatja, gyakorlati és tudomá­nyos célokra külső méréseket is végez. Az Intézet mostanáig dr. Pekár Dezső mi­niszteri tanácsos vezetése alatt állott, aki mint munkatárs, Eötvös alapvető vizsgálataiban is részt vett. Az Intézet vezetését a Pénzügyminisz­térium megbízásából ez év eleje óta az Intézet volt főgeofizikusa, Fekete Jenő vette át. Fekete Jenőnek nemcsak a tudományos ku­tatás terén, hanem különösen az ásványolaj gya­korlati kutatóinak körében van elismert neve. 1923—1926-ig Mexikóban, a Royal Dutch-Shell szolgálatában működött, 1927—1934-ig pedig Texasban, Oklahomában és Kaliforniában dol­gozott. Utoljára Houston Texasban a Torston Balance Exploration Company technikai tanács­adója volt, amely társaság a különböző nagy­konszernek részére végzett igen eredményes ásványolajkutatásokat. Az Intézetnek nincsen saját épülete, hanem a Tudomány Egyetem kísérleti fizikai tanszékén van elhelyezve. Az 1926-ban megtartott Országos kongresz­­szus, amelyet a természet-, orvosi-, technikai- és közgazdasági tudományok fejlesztése céljából hívtak egybe, az Intézet részére egy önálló épület felépítését ajánlotta. Gróf Klebelsberg Kunó akkori kultuszminiszter nagy odaadással támo­gatta e tervet, úgyannyira, hogy az építéshez szükséges költségek első részét már az 1926-i állami költségvetésbe fel is vették. Sajnos, az építkezés megkezdése, a telekkel összefüggő ügyek miatt késedelmet szenvedett, majd a ké­sőbb beállott gazdasági válság következtében el­maradt. Az Intézet feladata röviden a következő pontokban foglalható össze:1) 1) A torziósinga mérések folytatása Ma­gyarországon. 2) Torziósinga mérések végzése külföldön. 3) A nehézségi erő abszolút megállapítását célzó mérések megejtése. 4) Földmágneses mérések. 5) Az Eötvös-féle torziós inga tökéletesítése. 6) A laboratóriumi tudományos kutatások folytatása. 7) Külföldi és hazai tudósok és szakemberek kiképzése. 8) újabb geofizikai módszerek elvégzéséhez szükséges berendezések. E helyen különösen a szeizmikus módszert kell kiemelni, amely ma már igen nagy mérték­ben van elterjedve és amelynél tudvalévőleg mesterséges robbantásokat végeznek és a rugal­mas hullámok különböző elterjedéséből a felületi rétegek szerkezetére következtetnek. 9) Egy geofizikai múzeum és egy földmág­­nességi obszervatórium felállítása. Eötvös emléke és az Intézetnek most már gyakorlatilag is fontos hivatása megérdemelné, hogy legalább is olyan szerény hajlékot kapjon, ahol zavartalanul fejthetné ki nagyfontosságú tevékenységét.­­) Pekár: A Báró Eötvös Loránd Geofizikai Inté­zet tudományos működése. Beviteli monopólium külföldön IV. (Olaszország — Ausztria) A készletben tartandó termékek mennyiségét, a tör­vény 4. és 11. §-ainak értelmében, a beviteli engedély­ben, ill. koncesszióban fel kell tüntetni. A finomított ter­mékek raktárengedélyese köteles a raktár kapacitása legalább 50%-ának megfelelő mennyiségét állandóan készletben tartani. Ez a rezerva, a Korporációs Minisz­térium kívánsága, említett kapacitás 50%-áig növelendő (32. §). Az előző fejezetben tárgyalt készletnek, az általános engedély dátumától, vagy a finomító, ill. raktár üzembe­helyezésétől számított 6 hónapon belül, rendelkezésre kell állnia. A gyűjtés olyképpen történik, hogy havonta leg­alább egyhatod résznek együtt kell lennie (33. §). Azon importengedélyeseknek és finomító-, ill. rak­­tárkoncesszionáriusoknak, akik engedélyeiket nem újí­tották meg, jogukban áll — az engedély, vagy koncesszió lejárta után — az előírt rezervakészleteket finomítani és fogyasztás céljaira eladni (34. §). A törvény 3. §-ának c) pontja szerint — az 5. §. c), ill. a 12. §. f) pontjaiban összefoglalt — kívánt informá­ciók és adatok a Korporációs Minisztériumnak — annak utasításainak megfelelően — beküldendők (35. §). Az érdekelt hivatalok megbízottai kötelesek az enge­délyokiratban foglalt kötelezettségek teljesítését ellen­őrizni. Szabálytalanság esetén a Korporációs Miniszté­riumnak jelentés küldendő, hogy annak alapján — a tör­vény 17. és 21. §-ainak megfelelő — esetleges eljárás megindítható legyen. Minden érvényben levő szabály­rendeletektől függetlenül, a Korporációs Minisztérium­nak jogában áll, a szükségesnek vélt elővigyázatossági intézkedéseket a kincstár érdekeinek megvédésére elren­delni (36. §). A finomító- vagy raktárengedélyes köteles a fő­üzemben vagy másutt alkalmazott adminisztratív, tech­nikai személyzet és munkások neveinek feltüntetésével egy jegyzéket készíteni, amelyben megadandó minden

Next