Ásványolaj, 1936 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-16 / 1. szám

2 A petróleum technológiája és kémiája a külföldi főiskolákon több állam főiskoláin tanszéket, laboratóriumot állítottak fel, vagy legalábbis megfelelő külön előadásokat iktattak a tanrendbe. Elől járnak e téren természetesen a nagy petróleumtermeléssel bíró országok. Az Egyesült Államokban például Norman (Okla.) város „Oklahomai Egyetemén” üzemi méretű petróleumfinomító berendezésekkel és megfelelő laboratóriumokkal felszerelt külön osztály működik „Petróleum Technológiai Iskola” néven, melynek tanrendjén úgy kémiai, mint gépészeti szakelőadások szerepelnek. Ez intézet keretébe többek között két petróleumtechnológiai tanszék is tartozik. Cambridge-ben (Mass.) a „Massachusetts! Technológiai Főiskolán” a tü­zelőanyagok és a gáz technológiája számára tan­széket létesítettek. Ann Arbor-ban (Mich.) a ,'Michigan Egyetemen” két petróleumgeológiai tanszék van és a petróleumfinomító ipar külön­leges ágazatait önálló tanfolyamokon ismertetik. Kapcsolatosan felsőbbfokú ipari továbbképző szakelőadásokat is tartanak itt (lepárló kemen­cék, petróleumtermékek vizsgálata, mótorhajtó- és kenőanyagok, földgázbenzin és sűrített gázok technológiája). Ugyancsak a petróleum technoló­giája körébe vágó különleges szakelőadásokat tar­tanak még az Egyesült Államok számos más egyetemének mérnöki, vagy kémiai szak­osztályain is. így pld. Columbia-ban (Mo.) a „Missouri Egyetemen” a kenőolajokról és a ke­nésről, Chapel Hill-hen (N. C.) az „Észak Caro­­linai Egyetemen” a kenőolajok összetételéről és a használt olajok regenerálásáról, Chicago-ban az „Északnyugati Egyetemen” az organikus vegyületek pirogén bontásáról, Lawrence-ben (Kan.) a „Kansasi Egyetemen” a gáz, a petró­leum és a tüzelőanyagok kémiai vizsgálatáról stb. Mexikóban a „Mexicoi Nemzeti Egye­tem” mérnöki fakultásán többek között a petró­leum bányászata számára rendes tanszéket, a petróleum és kohászat számára laboratóriumot állítottak fel. A hallgatók az előírt különleges tanfolyamok elvégzésével, öt év alatt „petróleum­mérnöki” címet és képesítést nyerhetnek. Japánban számos kísérleti állomás fog­lalkozik a petróleum és egyéb tüzelőanyagok ta­nulmányozásával. A „Tokyoi Császári Egyetem” mérnöki fakultásán pedig a petróleum bányásza­tának külön tanszéke van s a petróleumtermékek technológiája is szerepel a tantervei. Oroszországban a „Le; ♦ rudi Tech­nológiai Intézet” kémiai technológiai lakuttásán a naftatermékek számára és ugyancsak Lenin­­gradban a „Kalinin Politechnikai Intézet” kémiai szakosztályán a tüzelőanyagok technológiája szá­mára önálló laboratórimot rendeztek be. A „Leningradi Bányászati Intézeten” a „Mélyfúrás és petróleum” rendes tantárgy. Moszkváiban a „Moszkvai Műegyetem” kémiai osztályán a szén­­hidrogének technológiája szintén tantárgy. Novo­­cerkassk-ban a „Doni Politechnikai Intézethez” naftatechnológiai tanszék tartozik. A nyugati államokban is sok hasonló intéz­ményt találunk. Angliában pld. a „Londoni Egyetem” „Birodalmi Tudományos és Technológiai Iskolá­ján” kutató laboratórium létesült a peróleumter­­mékek számára. A „Birminghami Egyetem” tu­dományos osztályán „A petróleum technológiája és finomítása” című tanszék van. Franciaországban a „Strassburgi Egyetem” kötelékébe tartozik „A petróleum és a folyékony tüzelőanyagok nemzeti főiskolája”, Há­rom fakultásán (1. Geológia; II. Mérnöki tudo­mányok a) mélyfúrás, b) finomítás; III. Kémia) a műegyetemet végzett hallgatók minden elméleti és gyakorlati ismeretet megszerezhetnek, amely a petróleum termelésével, feldolgozásával és for­­galombahozatalával kapcsolatos. Ezen intézet töb­bek között kémiai technológiai, szerves kémiai, fizikai kémiai, geológiai és geofizikai laboratóriu­mot is foglal magában. Lyon-ban a „Lyoni Egye­temhez” tartozik a „Különleges laboratórium az ipari petróleumtermékek tanulmányozására és el­lenőrzésére”. Olaszországban a „Milánói Mérnök­iskola” kémiai technológiai intézetének tüzelő­anyag osztálya, petróleum laboratóriuma, vala­mint olaj- és zsírkísérleti állomása van, mely utóbbin szintén főleg petróleumtermékekkel fog­lalkoznak. Hollandiában Delft műegyetemén, va­lamint Svájcban Zürich „Szövetségi Mű­szaki Főiskoláján” a tüzelőanyagok technológiája rendes tantárgy. Németországban Berlin műegyete­mének kémiai és kohászati szakosztályán tan­tárgy az „Ásványolajok technológiája”, valamint az „Ásványolajok, zsírok, olajok, viaszok és gyan­ták kémiája”, úgyszintén a „Tüzelőanyagok ké­miája”. Továbbá „Tüzelőanyagok és tüzelőanyag­­gazdaság” című előadást is tartanak. Ugyanitt barnaszén- és petróleum kísérleti állomás műkö­dik. Karlsruheben a „Fridericiana Műegyete­men” a tantárgyak között az ásványolaj kémiája is szerepel. Aachenben a tüzelőszerek kémiája rendes tantárgy a műegyetemen. Breslau-ban a műegyetemen külön kísérleti állomás működik az útépítő anyagok számára, valamint a folyékony tüzelőanyagok és kenőolajok mótorpróbái szá­mára. Clausthal-ban a „Porosz Bányászati Aka­démián” a petróleum geológiáját, termelését és feldolgozását felölelő rövidebb szaktanfolyamokat tartanak. Lengyelország petróleumtermelő vi­dékének központjában, Livów-ban a „Lwówi Műegyetemen” a petróleum és földgáz techno­lógiája számára rendes tanszéket és ezenkívül önálló naftatechnológiai laboratóriumot létesí­tettek. Ami közvetlen szomszédainkat ’illeti, ezek sem maradtak el a többiektől. Például Csehszlovákiában Prága „Cseh Műegyetemén” a „Fűtő- és világítóanyagok technológiája”, valamint a „Fűtőanyagok és fű­tés”. szerepel a tantárgyak között. Ugyancsak Prágában a „Német Műegyetemen” rendes tan­szék van a petróleum és a szén kémiája számára. #

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék