Autó, 1931 (21. évfolyam, 1-23. szám)

1931-07-15 / 14. szám

I 4. szám SCHEUER RÓBERT PILISVÖRÖSVÁR KÉPVISELŐJE Örömmel regisztráljuk a hírt, hogy Scheuer Róbertet, a kiváló mérnököt, a Királyi Magyar Automobil Club tevé­keny választmányi tagját, a magyar automobilizmus egyik leglelkesebb harcosát a pilisvörösvári kerület nagy lelkese­déssel képviselőjévé választotta. Rendkívül értékes, komoly tudású férfiú került vele a magyar törvényhozásba s meggyőződésünk, hogy értékes munkásságával mindenben rá fog szolgálni arra a lelkes bizalomra, amely kerületében vele szemben megnyilvánult. Bennünket automobilistákat különösen érdekel Scheuer Róbert győzelme, mert vele kiváló harcost nyertünk a tör­vényhozásban, ahol fontos és az automobilizmussal össze­függő kérdésekben kétségtelenül épp oly energikusan fogja felemelni szavát, mint tette ezt eddig is parlamenten kívül. Sok dolga lesz Scheuer Róbertnek, hisz a magyar auto­mobilizmusnak sok vérző sebe van s minthogy ő maga is aktív automobiilista, nemcsak információk alapján veszi majd fel a küzdelmet, hanem egyéni tapasztalatain keresz­tül lép akcióba fontos közlekedési, ipari, kereskedelmi, va­lamint vámkérdésekben. A magyar úrügynek sok megoldatlan része van még. A kereskedelmi kormány az elmúlt esztendőkben bebizonyí­totta, hogy áldozatokra is képes ezen a ponton, de ez még nem elég, sokkal több áldozatot kell hozni, mert el va­gyunk késve. Nem kevesebb, mint másfél évtized mulasz­tását kell gyorsan pótolni, ha lépést akarunk tartani azzal a propagandával, amelyet más oldalon a magyarországi tu­rizmus fejlődése érdekében indítottunk. A kereskedelmi miniszternek sok dolga, sok kötelezett­sége van. Elismerjük, hogy az útügyön kívül vannak még fontos dotálásra méltó kérdések, de anélkül, hogy belees­nénk az elfogultság hibájába, le kell szegeznünk az útü­gy különös jelentőségét, mert a belső közlekedés megjavulása és a külföldről befutó turisták ügyének felkarolása való­sággal gyorssegélyt jelent Magyarország számára. Scheuer Róbert lesz a magyar automobilizmus őrtornya, amely nem fog megfeledkezni egy pillanatra sem ezeknek a kérdéseknek ébrentartásáról és állandóan figyelmeztetni fogja a kormányt, ha az automobilizmus ügyében bizonyos ellanyhulást tapasztal. Az új pilisvörösvári képviselő lelkesedése, férfias akarat­ereje meg fog küzdeni a legnehezebb problémákkal is s ezzel nemcsak kerületének s a magyar automobilizmusnak tesz mérhetetlen szolgálatot, hanem egész Magyarország­nak. fehérvár városa a 110 kilométeres balatoni utón nyújtott. Hozzájárult a problémához az is, hogy Székesfehérvárt se­­hogysem lehetett kikerülni, mert az újonnan átépített ba­latoni utat is a városon vezették kerészül, holott a Velen­cei-tó déli partján lényegesen rövidebb lett volna az aí­vónál. Amióta teljesen elkészült az új balatoni út, kétsze­resen érezték az autósok a fehérvári vám fonákságát, mert azóta éppen a fehérvári útszakasz volt a leggyengébb öt kilométere a pompás 110 kilométeres útnak. Kormányin­tézkedésnek kellett jönnie, hogy ezt a ferde helyzetet meg lehessen oldani és az autós és motoros társadalom általá­nos öröme és helyeslése közben jelent meg a legújabb ke­reskedelmi miniszteri rendelkezés, amely a székesfehérvári körvezet vámot erősen csökkentette. Az autó vámját 2 pen­gőről 1 pengőre, a motorokét 1,50 pengőről 00 fillérre, az oldalkocsis motorét 80 fillérre mérsékelte és ugyanígy más járművek vámját is csökkentette azzal az indokolással, hogy a balatoni nemzetközi út elsőrangú volta a forgalmat nagyban fokozza és így a város ebben találhatja meg szá­mítását. A város ugyanis az utcák burkolási munkálatai­nak költségeit a kövezetvámból törleszti. ILLÉS ISTVÁN SZERKESZTŐ GYÁSZA, Lapunk szerkesztőjét, Illés Istvánt, súlyos csapás érte; édesanyja, özv. Illés Vilmosáé f. évi június hó 23-án el­hunyt. A nemes szivü­ anyát hat gyermekén kiiid kiter­jedt rokonság gyászolja. MEGSZŰNT A BALATONI ORSZÁGÚT VÁMPROBLÉMÁJA. A Balaton automobilforgalmának állandó problémája volt a székesfehérvári vámsorompó, ahol menet is, jövet is 2 pengő kövezetvámot szedtek az autóktól s ezzel annyira megdrágították a Balaton felé irányuló autóközlekedést, hogy sokan inkább vonaton mentek, hogy elkerüljék a megvámolást, amely messze fölötte állt az ország bármely más városa kövezet­ vámjának. Semmiféle kérésre és köz­benjárásra nem volt hajlandó mérsékelni a vám­tételeket a város vezetősége, pedig a 4 pengős vám­sarc nem állt arány­ban azzal az 5 kilométernyi kövezett úttal, amit Székes­ MEG LEHET FELLEBBEZNI A RENDŐRI BÜNTETŐPARANCSOT A BÜNTETÉS NAGYSÁGÁRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL Az egyik rendőrségi kerületi főkapitányság visszautasí­tott egy fellebbezést, amelyet valaki ötpengős pénzbünte­tést kiszabó büntetési parancs ellen terjesztett föl hozzá azzal, hogy tíz pengőnél nem magasabb pénzbüntetést meg­állapító elsőfokú ítélet ellen, ha fellebbezés kizárólag a pénzbüntetés enyhítésére irányul, fellebbezésnek helye nincs. A belügyminiszter most elvi jelentőségű határozattal megsemmisítette a kerületi főkapitány végzését, utasította az ügy letárgyalására és kimondta, hogy a büntető parancs ellen igenis van fellebbezésnek helye, még­pedig az érték­határra való tekintet nélkül. AZ AUTOMOBIL CLUB VON DEUTSCHLAND NAGYDÍJ A. A gazdasági depresszió dacára fényes eredménnyel végző­dött az A. C. von Deutschland f. hó 19-én a Nürburgringen megtartandó Nagydíjának nevezési zárlata. Negyvenhét ver­senyző szerezte meg az indulási jogosultságot s ezek között szerepelnek Európa legnevesebb versenyzői is. A márkák közül Bugatti vezet 10 kocsival, Amilcar és Mercedes-Benz 7 kocsit, Maserati, Salmson és DKW 4 kocsit, Alfa­ Romeo, Austin és MG Midget két kocsit indítanak. A versenyt, mint ismeretes, két értékelési csoportban tartják meg, az 1100 kcm­-en felüli és az azon aluli csoportban. Az első csoport versenyzői közül ki kell emelni a teljes Bugatti-teamet: Chiron, Varzi, von Morgen, Burggaller, Divo, Bouriat, Le­­houx, Earl Howe és Zanellit. Mercedesék közül Caracciolát, Sluckot és Ivanovskyt, a Bagioli, Dreyfus, Biondetti és Sir H. Birkinből álló teljes Maserati-teamet. Alfan Romeoék vezetőinek személyét egyelőre homály fedi. A kiskocsik cso­portjában Benoit, Scaron és Arco-Zinneberg gróf Amilcar­­vezetők, Premoli és Decard­ Salmson-vezetők, Markiewicz Austin-vezető, Urban és Samuelson Midget-vezetők, továbbá Bauhofer és Simons DKW-vezetők az ismertebbek. A versenyt az északi körön (22,81 km) fogják megtartani, ami azzal az előnnyel jár a közönség számára, hogy a ver­senyzőket kétszer látja egymásután elvonulni. HALÁLOZÁS Győri Farkass Lajost, a magyar automobilizmus egyik úttörőjét, súlyos csapás érte. Leánya, özv. Many­oki Emilné született Farkass Mica július 6-án meghalt. Temetése jú­lius 9-én volt a farkasréti temetőben. Iffuto FORD személy- és teherautók autorizált képviselete HÖHN, IV. KOSSZlik LajoS-u­tca 12

Next