Aviatikai Értesítő, 1928 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

IV. évfolyam 1928 január 1. szám AVIATIKA! ÉRTESÍTŐ A MAGYAR AÉRO SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkeszti és kiadja: A Magyar Aero Szövetség titkársága Budapest, IX, Lónyay-utca 36 ■« Telefon: József 349—52 Előfizetési megrendelések a Magyar Aero Szövetség titkárságához cimzendők. A Szövetség tagjai a pártoló tagok kivételével az ,, AVIATIKÁI ÉRTESÍIŐ'M tagsági illetményképpen díjtalanul kapják. — Pártoló tagok 25%-os elő­fizetési kedvezményben részesülnek. Nem tagok számára az előfizetési dij: Negyed évre 2 Pengő Fél évre 4 Pengő Egész évre 8 Pengő MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER. Revue technique et pratique de la locomotion Aérienne. Bulletin offícíel de la „Fédération Aéronautíque Hongroise“ Redaction et Administration 36 rue Lónyay, Budapest, IX, Hongríe. MEC1HITÓ a Magyar Aero Szövetség 1928. évi XV11. rendes közgyűlésére, mely 1928. évi február hó 26-án, határozat­­képtelenség esetén pedig 1928. évi március hó 4.-én dél előtt 10 óra 30 perckor a kir. József Műegyetem mecha­nikai tanszékének üléstermében (I., Műegyetemi rakpart 6. sz. I. emelet 30. ajtó) fog megtartatni. Tárgy sorozat: 1. Évi jelentés. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 1927. évi zárszámadás és vagyonmérleg. Felmentvények. 3. Az 1928. évi költségelőirányzat. 4. Választások. 5. Esetleges indítványok. Figyelmeztetés: a) Az. alapszabályok 9. §*a értelmében az a tag, aki tag-­­díjjal hátralékos, tagsági jogait a hátralék befizetéséig nem gyakorolhatja. Ezért is felkérjük a tagokat, hogy az esetleges tagdíjhátralékokat (bezárólag a folyó év első negyedére szóló tagsági díjaikat) a Szövetség pénztárába befizetni szíveskedő jenek. Ezen kötelezettség teljesítése ezetén a Szövetség titkári hivatala haladéktalanul kiszolgáltatja a tagsági igazolványom kát, amelyeknek felmutatása a tagsági jogok gyakorlásakor megkívántatik. b) Az alapszabályok 16. §*a értelmében az évi rendes közm gyűlés határozatképességéhez — a zárszámadásról, vagyon-. mérlegről és a költségelőirányzatról lévén szó — az összes tagok legalább kétharmadrészének jelenléte szükséges. Hátán rozatképtelenség ezetén az ugyanazon tárgysorozattal a légi alább 8 nappal későbbi határidőre összehívott újabb közgyük lés azonban már tekintet nélkül a megjelenő tagok számára határozatképes. c) Ugyancsak az alapszabályok 16. §*a értelmében a köz* gyűlés csak oly indítványokat tárgyal, amelyet a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 7 nappal valamely tag benyújtott. Budapest, 1927 február 28*án. A választmány. Olvasói nkliox! Az ,.Aviatikái Értesítő“ egyetlen, géprepiiléssel és lég­hajózással foglalkozó szaklapunk. Állandóan figyelem­mel kíséri az aviatika és léghajózás kül- és belföldi eseményeit, a repülő- és léghajósport, a légi forgalom, a repülőgép és motorépítés, továbbá a légjárással kap­csolatos összes szakkérdéseket felöleli és igyekszik az olvasót az aviatika fontosságában állandóan növe­kedő problémáiról hűen és pontosan tájékoztatni. Az „Aviatikái Értesítőt“, mely három éven át csupán a Magyar Aero Szövetség tagjai részére jelent meg, könyvárusi forgalomba hozzuk és az „Ibusz“ könyv- és ujságelárusító helyein a nagyközönség pél­dányonként is beszerezheti. Midőn ezekről tagtársainkat és olvasóinkat tájé­koztatjuk, egyben felikérjük, hogy lapunkat ismerő­seik körében terjeszteni szíveskedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék