Aviatika, 1929 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1. szám

V. évfolyam 1929 január 1.- szám A MAGYAR AERO SZÖVETSÉG ÉS TAGEGYESÜEETEINEK HIVATALOS EAPJA Revue technique et pratique de la locomotion Aérieune. Bulletin offlciel de la «Federation Aéronautiqne Hongroise» Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest IX, Lónyay-utca «M». sz. Telefon: Ant. Stíl—45 Eüöiizetési megrendelések n Magyar Aero Szöv. titkárságához cimzendök Redaction et Administration: :í6. rue Lónyay, Budapest, IX, Hongrie A SZERKESZTI ÉS KIADJA: MAGYAR AERO SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER A Szövetség .tagjai a pártoló tagok kivételével az AVIATIKA-t tagsági illetményképpen díjtala­nul kapják. — Pártoló tagok 25 %-os előfizetési kedvezményben részesülnek Nem tagok számára az előfizetési díj: Főmunkatárs: B1SITS TIBOR Negyed évre 2 Pengő — Fél évre 4 Pengő Egész évre 8 Pengő TARTALOM : Röptében . . . A légi fotogrammetria A légi forgalom helyzete 1928-ban Az angol sportrepülés állami támogatásának újabb terve A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület BL5. iskolagépe Különféle hírek Repülőgép modellezés Egyesületi hírek Könyv- és folyóiralszeinle ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ A Magijai- Aero Szövetóég tagjai minden hónap eláő csütörtökjén este találkoznak a Spolarich étte­remben (IV., Ferenciek-tere). AVIATIKA! NAPTÁR Április 2—15. Sportrepülőgépkiállítás Genfben. Május 15—20. Nemzetközi repülőegészségügyi kongresszus Párizsban. « 19—20. MAC. motorsport-osztályának repülőméting­jei Budapest—Mátyásföldön. « 19—20. Nemzeti repülőversenyek Párizsban. Június 19—22. FAI. évi közgyűlése Kopenhágában. « 27—30. A rotterdami Aero Club nemzetközi sport­repülőgépversenye Rotterdamban. Július 13. Az angol légi haderők repülönapja London­ban. « 16—27. Nemzetközi repülőgépkiállítás Londonban. « 28. Svéd Aero Club nemzetközi repülőgép­versenye Göteborgban. Augusztus 1. FAI. nemzetközi európai körrepülőversenye könnyű repülőgépek részére. « 3. Nemzetközi vitorlázó repülőversenyek Rhön­ben. « 15. Nemzetközi szabadléggömbverseny Posen­ben. Szeptember 6—7. Hidroplán gyorsasági verseny a Schneider­­díjért Angliában (Wight-sziget). « 10—20. Francia Aero Club aviatikái hete és nemzet­közi repülőverseny La Baule-ban. Október 20. Az amerikai Guggenheim-alap üzembiztos repülőgép pályázatának zárlata. ’J^öplébeii... Aviatika címmel bocsátjuk útra 1929. évtől kezdve szövetségünk és tagegyesületeink lapját, az eddigi Aviatikái Értesítőt. Ennek a rövidebh, nem hivatalos ízű, többet kifejező címnek választása az ezüst gépmadaras új cím­lap fejezi ki talán külsőleg azon törekvésünket, hogy a lapot belsőleg is fejleszteni és tökéletesíteni akarjuk. Sajnos, kevesen vagyunk, akik az aviatikával irodalmilag foglal­kozunk és a múltban oly kevés magyar témánk volt, hogy kénytelenek voltunk a lapot, külföldi hírekkel és esemé­nyekkel megtölteni. Helyzetünk azonban lassan javut, mind több megértés és támogatás váltja fel az eddigi kö­zönyt és ha kis méretekben is, de egészséges alapokon megindult a magyar repülés fejlődése. Még nem tartunk ott, hogy az az igaz jelmondat, amely több nyugati ország­ban —- és Aliig felfegyverzett szomszédainknál — variáló­­dik: «Hazád jövő sorsa a levegőben», nálunk is minden magyar ember öntudatába idegződött volna, de elindultunk előre és a mi nehéz helyzetünkben az is nagy eredmény. A «Question Mark» 150 órás repülése. A motoros repülés 25-ik évfordulójára nem lehetett volna dicsősé­gesebb repülőteljesítményt elképzelni, mint amit Spatz őrnagy és négy társa a hárommotoros Fokkeren végzett, de nem is lehetne szemléltetőbben fejtegetni azt a haladást, amit, Wright-ék 12 másodperces rekordjától fogva a mostani 150 órásig a repülés 25 év alatt megtett! Ez a kolosszális teljesítmény feltétlenül nagy lehetőségeket nyit meg a repülés bizonyos ágaira nézve, de nem az egyetemes re­pülés számára, mint azt az emberek általában hinni szeretnék, mert ez a 150 órás szakadatlan repülés csak a levegőben, történt üzemanyag-utánpótlás útján volt lehetséges. Egy üzemanyagpótlásos hosszú repülés sohasem lehet egy repülőgép aerodynamikai és szerkezeti tulajdonságai­nak kritériuma olyan mértékben, mint egy üzemanyag­pótlás és leszállásnélküli. Ügy szólván az elképzelhető legkisebb működési sugarú gép is tovább maradhat a, levegőben, mint egy nagy működési sugarú, csak megfelelő gyakori benzinpótlásról kell gondoskodni. Egy nagy előnye azonban van a pótlás eme módjának és az ily repüléseknek, és pedig ez a motor működésének és megbízhatóságának szakadatlan, megszfflcításnélkiili kipróbálásának lehetősége. A fékpad eredményei sohasem adhatják a levegőbeni teljesítmények hű képét és éppen itt válnak ezek a hosszú repülések értékessé. Kétségtelen, hogy ily módon olyan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék