Aviatika, 1929 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1. szám

­­AVIATIKA 1920 január hibák is jelentkeznek rövid időn belül, amelyek csak hosszú használat után tűntek volna fel. De nemcsak a motor maga, hanem beépítése, tartozékai, a benzin és olaj szolg­áltatás, szóval minden a motorral összefüggő rész egy szakadatlan és gyors próbának vethető alá. Mutatkozó hibákat gyorsan ki lehet, javítani és újra, kipróbálni. Kiérkeztünk ahhoz az időponthoz, amikor minden motor­gyárnak meg lesz a saját, gépe, amellyel a fékpadról le­került első motorját a levegőben fogja továbbfejleszteni. Drang nach Osten. Számos kísérleti repülés alapos elő­készítő munkálatok után úgy látszik ez évben az Európa Ázsia közötti légiposta és utasforgalom több vonalon is megindul. A legészakibb vonalat — végig Oroszország, Szibéria és Kína felett, a németek választották. A hollan­dusok kelet indiai vonala hazánk és a Balkán felett vezet el. Egy második német vonal Bécs—Szál­ovi­ki érin­tésével igyekszik továbbjutni Keletre. Talán legfontosabb, az angol—indiai vonal pedig a nyugati olasz partvidék mellett. Kairón keresztül megy Indiába, és tovább Ausztráliába. Ezenfelül Konstanti­­nápolyig üzemben van már régebb idő óta a francia és újabban egy olasz vonal, előbbi Budapestet érinti. Sokáig abban a hitben voltunk, hogy Budapestnek fontos szerepe lesz a meginduló keleti légiforgalomban. Azonban azt kell látnunk, hogy bizony Bécs m­ellett, amelyik a német érdekekhez való csatlakozás és nagyobb előrelátás révén ma már igen fontos légiforgalmi gócponttá fejlődött, mi még a lokális keleti forgalomban is csak másodrangú szerepet fogunk játszani. Arra pedig, hogy a mi gépeink repüljenek Budapestről kelet felé, déli szomszédaink eddigi merev álláspont­jából következtetve egyelőre kevés reményünk van. A hollandok keletindiai vonala lesz talán az egyetlen, amelyik Budapestet érinteni fogja. A FAI­ 1928. évi aranyérmét a­ párizsi rendkívüli közgyűlésen lefolyt szavazás alapján Hinckler Bert angol pilóta fogja megkapni, aki egyedül, 80 lóerős Avro «Avian» sportgépével 15 nap alatt repült el Angliából Ausztráliába. A FAI­ aranyérmének eddigi tulajdonosai Cobham angol, Pinedo ezredes olasz és Lindbergh ezredes amerikai pilóták. A szavazás, melyet öt ízben kellett megismételni, mind­végig rendkívül izgalmas volt, mert Kohl kapitány. Fer­rarin, a Csendes-óceánt átrepülő Smith, Costes, az északi sarkot átrepült Wilkins, a szélmalomrepülőgép zseniális feltalálója De La Cierva és végül Hinckler között kellett dönteni. Az utolsó szavazás Hinckler és Costes között dőlt el 9: 8 arányban előbbi javaira. Az érem ünnepélyes átadása a FAI. kopenhágai évi közgyűlésén fog megtörténni. Iskolánkívüli oktatás. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizott­ságának I. Évkönyve beszámol a vármegyei iskolán kívüli népművelési tevékenység eredményeiről az 1922/23. iskolai évtől 1927/28. iskolai év végéig. A statisztikai kimutatásokból megtudjuk, hogy a vár­megye területén a r. t. városokban (Budapest természe­tesen nincsen beleértve) és a járásokban egyedül az 1927/28. iskolai évben 7613 népies és vetített képekkel megtartott előadás volt. Az előadásokat 2486 előadó tartotta és egy­­egy előadást átlag 42,987 személy hallgatta végig. Azonkívül volt a városokban és a járásokban 295 rend­szeres elemi és általános ismeretterjesztő tanfolyam is, me­lyeken 589 előadó 16,905 órában 13,829 beiratkozott hallgató elemi és általános tudását igyekezett gyarapítani. Az előadások és tanfolyamok anyaga a valláserkölcsi kérdésektől kezdve a sport és testedzőig kiterjedt a gya­korlati és szellemi élet majdnem minden megnyilvánulási dogára, kivéve a repülést és egyáltalában a légjárást. Majdnem azt írtam, hogy természetesen. T. i. hogy magától értetődő valami Csotika-Magyarországott, hogy az aviatika népies ismertetésére 8760 órából nem lehet kiszakítani egyetlen egyet sem. Nem­ lehet időt találni arra, hogy az egyik legcsodálatosabb vívmány, amit az emberi ész, akaraterő és egy eszméért való meghal­nitud­ás a természettől valaha is kicsikart, a géprepülés diadalmas létének 26-ik esztendejében a legszélesebb néprétegekhez közelebb hozassák, hogy lekopjék róla a miszticizmusnak egy bizonyos neme, amelyet a nagy magyar tömegek még ma is körülötte, látnak­. Nem hiszem, hogy az aviatika népszerűsítését és ismer­tetését szolgáló előadásoknak a népművelési tevékenység programmjába való felvétele, legalább is a nagyobb városok­ban, különösebb nehézségekbe ütközhetne, de még a leg­nagyobb nehézségeket is le kell küzdeni akkor, ha annak eléréséről van szó, hogy ne legyen M­­agyarországon senki, aki a repülőgépben mást lát, mint egy gyors és bizton­ságos közlekedési eszközt, amelynek gazdasági és nemzet­védelmi jelentősége, felbecsülhetetlen. Megalakult a Győri Aero Klub. Január 20-án tar­totta alakudó közgyűlését az első vidéki magyar sport­repülő klub a Royal-szálloda gobelintermében. A köz­gyűlésen, amelyet Marton László nyug.­ezredes lelkes vezetése mellett egy szűkebb bizottság készített elő, Győr város színe-java részt vett. Az ülést az előkészítő­ bizottság elnöke nyitotta meg, majd a szót a Magyar Aero Szövetség kiküldöttjének, Kara Jenő u.v. alel­nöknek adta át,aki röviden rámutatott a légjárás korszakalkotó jelentőségére, ismertette a magyar aviatika mostoha helyzetét és kifejtette a sport­­repülés fejlesztésének szükségességét az aviatika nép­szerűsítése érdekében. Mert jelölte a megalakítandó Aero Klub céljait és úgy a Magyar Aero Szövetség, mint a maga nevében a, Magyarok Istenének áldását kérte annak munkásságára. Utána dr. Meixner Ernő ügyvéd kivonatosan ismertette a megalakítandó klub alapszabálytervezetét, amelyet a köz­gyűlés egyhangúlag elfogadott. Az elnökség, a tisztikar és a választmány megválasztása is egyhangú határozattal történt az előkészítő­ bizottság javaslata értelmében. A tisz­teletbeli elnöki tisztséget dr. Németh Károly főispán, dr. Némethy Ödön alispán és dr. Szanter Ferenc polgár­­mester vállalták. Elnök dr. Petz Aladár igazgató-főorvos, ismert autósportsman és a repülés régi lelkes híve lett. A tisztikar a következőképpen alakult meg : ü. v. alelnökök dr. Drobni Lajos ügyvéd, titkár Vécsey Bélany. százados, ügyész dr. Meixner Ernő ügyvéd, pénztáros Tripammer Jenő, a Nemzeti Bank győri fiókjának főnök-helyettese. A választások megejtése után dr. Petz Aladár elnök vette át a szót, a jelenlévők egyhangú nyilatkozata alapján kimondotta a Győri Aero Klub megalakulását, megkö­szönte azt a megtisztelő bizalmat, amely őt erre a vezető helyre állította és úgy a társadalom, mint, a Magyar Aero Szövetség megértő támogatását kérve, ünnepélyes ígéretet tett arra, hogy erejéhez mérten mindent el fog követni, hogy a sportrepülés ügyét, amelyhez oly vég­telenül fontos nemzeti­ érdekek fűződnek, diadalra segítse. Mi a magunk részéről őszinte örömmel és szívünk egész melegével üdvözöljük az első vidéki sportegyesület megalakulását. Jól tudjuk, hogy a megalakulástól az első sikerekig hosszú és nehéz az út. De bízunk benne, hogy a Győri Aero Klub lelkes vezetői a nehézségeket céltudatos munkával és törhetetlen kitartással rövidesen le fogják bírni. Reméljük, hogy Győr város társadalmának nemes példáját még több nagyobb vidéki város társadalma is kö­vetni fogja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék