Aviatika, 1931 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam 1931 január 1. szám A MAGYAR AERO SZÖVETSÉG ÉS TAGEGYESÜLETEINEK HIVATALOS LAPJA Revue technique et pratique de la locomotion Aérienne. Bulletin ofliciel de la «Federation Aéronautique Hongruisc» Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest IX, Lónyay-utca 17. sz. Telefon: Aut. 861—45 Előfizetési megrendelések a Magyar Aero Szöv. titkárságához címzendők Redaction et Administration: 17. rue Lónyay, Budapest, IX, HongiTe SZERKESZTI ÉS KIADJA: A MAGYAR AERO SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA Munkatárs: BISITS TIBOR MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER A Szövetség .tagjai a pártoló tagok kivételével az A VI ATI KA-1 tagsági illetményképpen díjtala­nul kapják. — Pártoló tagok 25 %-os előfizetési kedvezményben részesülnek Nem tagok számára az előfizetési díj: Negy ed évre 2 pengő — Kél évre \ pengő Egész évre 8 pengő-------------------TARTALOM:-------------------­Röptében . . . Az olasz óceánrepülés zárt kötelékben Repülőgéptervezés Az amerikai repülés mozaikja Szüksége van-e Budapestnek új forgalmi repülőtérre A esek polgári aviatika 1931. évi költségvetése A párizsi nemzetközi repülőgépkiállitás II. Pilótavizsgák és pilótaigazolványok A repülés-biztonsági kongresszus Különféle hírek Könyv- és folyóiratszemle Légügyi rendeletek Egyesületi hírek A Magyar Revíziós Riga felhívása.* A magyar igazságért megindított küzdelem nagy erővel tör célja felé. A revízió a világpolitika központjába kerül. A magyarság revíziós vágya teljesülni fog. lia egy­ségesen tud ragaszkodni igazához és kész áldozatot is hozni a jövőért. Egy pengő tagdíjat kér a Revíziós Liga a magyar igazság minden hívétől. Mindeddig csak egyesületek lehettek a Liga tagjai. A «Revíziós Pengő-vei módot nyújt arra a Liga, hogy a magyar társadalom minden tagja beléphessen a Magyar Revíziós Ligába és részese legyen az új honfoglalásnak. A MAGYAR REVÍZIÓS LIGA. Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 4. Telefon: Aut. 292—79. NEMZETKÖZI AVIATIKA! NAPTÁR 1931 június 8. Nemzetközi túrarepiilés Bukarestbe. « « 7—15. FAI. rendes évi közgyűlése, Bukarest és Sinaia. « « 27. Az angol légihaderök repiilönapja Hendon. * Minden «Revíziós Pengődért 1 P-t kell hefizetni, vagy átutalni a Magyar Revíziós Liga pénztára javára. A- «Revíziós Pengő» jegyet a Liga az összeg vétele után kiadja, illetve posta útján kikézbe&ít­­teti a befizetőnek. A szerkesztőség MEGHÍVÓ a Magyar Aero Szövetség 1931. évi XX. rendes közgyűlésére, mely 1931. évi február hó 22-én, határozat­­képtelenség esetén pedig 1931. évi március hó 1-én délelőtt 10 óra 30 perckor lesz a kir. József Műegyetem mechanikai tanszékének üléstermében. (I., Műegyetemi rakpart 9. sz., I. emelet, 30. ajtó.) Tárgysorozat: 5. Választások. 6. Alapszabály módosítás. 7. Esetleges indítványok. határozdtképességéhez — a zárszámadásról, vagyonmérlegről és a költség­előirányzatról lévén sző — az összes tagok legalább kétharmadrészének jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgysorozattal legalább 8 nappal későbbi határidőre összehívott újabb közgyűlés azonban már tekintet nélkül a megjelenő tagok számára, határozatképes. c) Ugyancsak az alapszabályok 16. §-a értelmében a közgyűlés csak oly indítványokat tárgyal, amelyet a közyülés időpontja előtt legkésőbb 7 nappal valamely tag benyújtott. Budapest, 1930. december 16-áh. 1. Évi jelentés. 2. Számvizsgálóbizottság jelentése. 3. Felmentvények. 4. 1931. évi költségelőirányzat. Figyelmeztetés! a) Az alapszabályok !). §-a értelmében az a tag, aki tagdíjjal hátra­lékos, tagsági jogait a hátralék befizetéséig nem gyakorolhatja. Ezért is felkérjük a tagokat, hogy az esetleges tagdíjhátralékokat (bezárólag a folyó év első negyedére szóló tagsági díjaikat) a Szövetség pénztárába befizetni szíveskedjenek. Ezen kötelezettség teljesítése esetén a Szövetség titkári hiva­tala haladéktalanul kiszolgáltatja a tagsági igazolványokat, amelyeknek felmutatása a tagsági jogok gyakorlásakor megkívántatik. b) Az alapszabályok lő. §-a értelmében az évi rendes közgyűlés A választmány.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék