Bőripar, 1904 (11. évfolyam, 1-36. szám)

1904-06-05 / 16. szám

16 Képviselőség átvétel. Kaufmann Nándor fővárosi bőrbizományos át­vette Becker & Co. offenbar hi bőrgyár-czég képvi­selőségét Magyarország részére. Vámázsió. A magyar kir. pénzügyminiszter a vámázsiót jú­nius hóra 19Va százalékban állapította meg. Osztrák bőrszakma-alkalmazottak egylete. Az osztrák bőrgyárosok és nagykereskedők alkal­mazottainak egyesülete állásközvetitési osztályt ren­dezett be, melynek irodája a Fetzer-kávéházban, l’écs. II., Praterstrasse 8. sz. a. fog létezni. Évi mérleg. A Machlup H. fiai első magyar bőrgyár-rész­vénytársaság f. é. május 31-én megtartott rendes köz­gyűlésén elhatározta, miszerint a 95.846 korona 96 fillér tiszta nyereségből 4 százalékos osztalékot fog fizetni. Bőrkereskedők figyelmébe! Azon bőrkereskedőket, akiknek lakhelyén bŐr­­anyág-beszerzési szövetkezet létezik, külön is figyel­meztetjük lapunk más helyén közölt czikkünkre: A szövetkezetek ellen. Egy borkereskedő’ öngyilkossága. Érd ő s (Engländer) József fővárosi borkeres­kedő szombaton, folyó évi junius 4-én, borzasztó mó­don vetett véget életének ; előbb éles késsel felvágta a kezén az ereket, azután a harmadik • emeleten levő lakásáról leugrott az utczára; a mentők a Rókus-kór­­házba szállították, a hol néhány perez múlva meghalt. Erdős 29 éves volt és csak nemrég nősült; igen szor­galmas, ügyes kereskedő volt, de csekély forgalmi töke miatt nehézségekkel küzdött. Hogy mi vitte öl az ön­­gyilkOoSágra, az nincs felderítve. Czipők drágulása. A prágai czipész-ipartestület elhatározta, misze­rint a czipőáruk jegyzéseit 15 százalékkal fölemeli. Űzembővités. Vogel Frigyes mattigh’ofeni bőrgyáros telepét je­lentékenyen kibővítette és a gyártást már egész ler­jed elemben megkezdte. A hadseregszállitások. A magyar kereskedelmi miniszternek sikerült ke resztül vinni, hogy tekintettel a bőranyag drágulására, a hadseregvezetőség a bakancsokért 44 fillérrel pá­ronként többet fog fizetni. Sztrájkmozgalom. A szombathelyi Stricker S. és fiai bőrgyár ösz­­szes munkásai bérdifferencziák miatt sztrájkba léptek. Pizetésképtelenségek. Mandl Dezső, bőrkereskedő, Budapest. Beinitz M. és Tsa, bőrkereskedő, Budapest. Béri au Mór, bőrkereskedő, Bécs. Ma u s z Péter, bőrkereskedő, N.-Szt.-Miklós. Both Mihály, bőrkereskedő, Gross-Enzersdorf. Ambros János, czipőkereskedő, Aussee. Nestrovits Mihály, czipőkereskedő, Rekovatz. Seidenfeld M., czipőkereskedő, Budapest, Vertretungsübernahme. Der Budapestéi- Lederkommissionär Herr Nándor Kaufmann hat die Vertretung der Lederwerke Becker & Co., Offenbach, für Cngarn übernommen. Zollagio. Dei- kgl. ung. Finanzminister hat das Zollagio für den .Monat Juni 1904 mit 19Vs0/« festgesetzt. Beamtenverein der oesterr. Lederbranche. Der Beamten verein der Lederfabrikanten und Le­dergrosshandlungen Oesterreichs hat eine Stellen­­vermittlungs-Abtheilung kreiit, welche sich im Café Fetzer. Wien, IL, Praterstrasse 8 befindet. Bilanz. Die Erste Ungarische Lederfabriks-Aktiengesell­schaft H. Machlup Söhne in Budapest hat in ihrer am 31. Mai abgehaltenen ordentlichen Generalver­sammlung beschlossen, von dem Reingewinn per K. 95.846.96 eine 4°/o-ige Dividende zu bezahlen. Zur Beachtung für Lederhändler. Wir erlauben uns die Herren Lederhändler in denjenigen Städten, wo Ledereinkaufsgenossenschaf­ten bestehen, auf unseren heutigen Artikel: «Gegen die Genossenschaften» ganz besonders aufmerksam zu machen. Selbstmord eines Lederhändlers. Der hauptstädtische Lederhändler Josef Erdős (Engländer,) hat Samstag, den 4. Juni d. J , seinem Leben auf furchtbare Weise ein Ende gemacht; er schnitt sich vorerst mit einem scharfen Messer die Adern auf und stürzte sich dann von seiner im dritten Stock befindlichen Wohnung (Teleki-tér 6,) auf die Strasse. Die freiwilligen Better beförderten den Unglück­lichen ins Rochus-Spital, wo er jedoch nach wenigen Minuten verschied. Erdős hatte ein Alter von 29 I Jahren erreicht und war erst seit Kurzem verheiratet'; | er war ein tüchtiger, strebsamer Kaufmann, hatte j jedoch wegen ungenügenden Betriebsmitteln mit Schwie- I rigkeiten zu kämpfen. Über das Motiv, das ihn zum ; Selbstmord getrieben, ist nichts bekannt. Preiserhöhung für Schuhe. Die Schuhmacher Gewerbekorporation in Prag hat beschlossen, die Schuhpreise um 1.5°/o zu er­höben. Betriebsvergrösserung. Die Sohllederfabriksfinna Fr. Vogel in Mattig­­j holen hat ihr Etablissement bedeutend erweitert und I wird jetzt bereits die Erzeugung in grossem Mass­­stabe betrieben. Zu den Heereslieferungen. Der kgl. ung. Handelsminister hat mit Rücksicht auf die Vertheuerung des Ledermaterials bei der Heeresverwaltung die Erhöhung der Bakánesenpreise um 44 Heller pr. Paar durchgesetzt. Strike. Sämmtliche Arbeiter der Lederfabrik S. Stricker & Söhne in Steinamanger sind wegen Lohndifferenzen in Strike getreten. Mandl Dezső, Lederhändler, Budapest. M. Reinitz & Cie., Lederhändler, Budapest. Moriz Ben au, Lederhändler, Wien. Peter Alausz, Lederhändler, N.-Szt.-Miklós. Michael Röt.h, Lederhändler, Gross-Enzersdorf. Johann Ambros, Schuhhändler, Aussee. Michael Nestrovits, Schuhhändler, Rekovatz. M. S e i d e n f c 1 d, Schuhhändler, Budapest. Insolvenzen. EUROPA, irodalmi és nyomdai részvéntársaság, Budapest, VI., Ó-utcza 12. szám. BGrip a r < Nr. 16. szám

Next