Búvár, 1937 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

A harmadik évfolyam kezdetén Szerkesztőség és kiadóhivatal úgy érzi, hogy kötelessége a harmadik évfolyam kezdetén a hála és a köszönet szavai­val fordulni a BÚVÁR munkatársaihoz és a BÚVÁR min­den olvasójához. Az ő munkájuknak és érdeklődésüknek, az ő közreműködésüknek és támogatásuknak köszönhető, hogy folyóiratunk az elmúlt évben is előrehaladhatott a fejlődés útján , hogy a maga elé tűzött feladatok teljesítésére most, a harmadik évfolyam kezdetén, az eddiginél is tökéletesebb felkészültséggel indulhat. A szaktudomány és az általános műveltség között hidat építeni, a tudományos kutatást, a természettudományok és a technikai tudományok eredményeit az olvasóközönség érdek­lődésének középpontjába állítani, a továbbképzést és ön­művelést előmozdítani — olyan feladat, amelynek szolgálatá­ban kiváló magyar szaktudósok százai munkájuk javát tárják az olvasó elé a BÚVÁR hasábjain. Nem sorolunk fel neveket, hiszen munkatársaink vala­mennyien jó ismerősei a BÚVÁR hatalmas közönségének. S amidőn ezt az örvendetes eredményt a jól végzett munka­erőt adó érzésével megállapítjuk, hadd mérjük le ezen a BÚVÁR hivatásának nagyságát és kétesztendei fáradozá­sunknak sikerét. Elértük azt, hogy a magyar olvasóközönség jó ismerősként üdvözli a magyar tudományos világ személyi­ségeit, érdeklődéssel fordul önfeláldozó munkájuk felé, meg­becsüli és méltóképpen értékeli azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a magyar tudományos kutatás a tudomány nem­zetközi fórumain elismerést vívott ki s amelyekkel nemcsak a magyarság, de az egész emberiség javáért fáradozik. A BÚVÁR fiatalos erővel folytatja elkezdett munkáját és harmadik évfolyamát is a tudományok áldozatos szolgála­tának kívánja szentelni. A harmadik évfolyam kezdetén mint egy nagy és mégis meghitt szellemi közösséghez fordulunk előfizetőinkhez és számonkénti vásárlóinkhoz s kérjük: tartsanak ki mellettünk, állandó olvasóinkat pedig kérjük: csatlakozzanak hozzánk, hogy a magyar közművelődés fejlesztésére irányuló feladatain­kat ezentúl is eredményesen teljesíthessük.

Next