Az Épitési Ipar, 1886 (10. évfolyam, 1/470-52/521. szám)

1Eredeti cikkek. Lap. Középítészetünnk administratiója. - n­­ ........................................2 Az országos kiállítás nemzetközi osztálya - a............................. 2 Építészetünk jövője Pártos Gyula............... ............................11 Lipthay : »Vasútépítéstan«. Szabó Ince................................................21 Az orsz. erdészeti egyesület palotája (3 rajzmelléklettel). n­r­­ . 23 Őszinte szó Vinga város tervpályázatáról e - i............................31 Az ókori lakóházakról (ábrával). Berczik Gyula. . . . . 32 A m. k. államvasutak gépgyárának egyik hivatásáról. Katona Endre ii A folyók vízemésztésének kiszámítása. Péch József.........................45 A pallérok kvalifikációja. —n..................... ........................51 A m. kir. államvasutak budapesti főműhelye. Kádár Gusztáv. . . 52 Schmidthauer elektromos vízmércéje (5 ábrával). Intődy Adolf. 61. 14 A »Gloriette« pályázatról jelentés............................ 63 »Budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek« ipartestületének alapszabály-tervezete...........................71. 307 A vasúti gépészet haladása. Kolossváry Endre...................31 93. 106 Brassóból. (4 rajzmelléklettel és 3 ábrával.) Szabó Ince. 91. 11 4. 127. 165 Az építész munkájának díjazásáról. —n.....................103. 115. 12 Az elektromos vízmércék. Schmidthauer Antal....................................129 A dréncsőgyártás , a nedves falak kiszárítása (6 ábrával). Holla M. 137 A tatai forrásvizek lehűlése (2 ábrával). Sztoczek József. .... 149 Táborszky : »Gőzkazánok«. —n—......................................................151 Budapest jövő fejlődése. — n—................................................173. 183 Talajmozgások elleni védekezés talajcsövezéssel. Szabó Ince. 195. 207 A M. Mérn.- és Épít.-Egylet bécsi kirándulása. Zsigmondy Géza 196 A központi elektromos világítás terén elért újabb eredmények. Zipernovsk­y Károly................................ ......................... 219 Budapest végleges csatornázása................................................................221 Az épületek feltöltő anyagának veszélyessége. —e—.......................231 A M. Mérn - és Épít-Egylet első teendője.­­ a—........................241 A M. Mérn - és Épít.-Egylet közgyűlése. —m—............................253 Schweiger Adolf nyaralója. (Rajzmelléklettel és ábrával.) S. . . 275 Az újabb closet- és pissoir-berendezések (187 ábrával). Illés Aladár. 293. 305 . 316. 330 . 342. 354. 370 380. 390. 400 425 . 434. 445. 457. 467. 480. 504 514. 525. 546. A nemzetközi vasúti egyezmények, h­a........................ 329. 344. 357 A zombori vágóhíd. (3 rajzmelléklettel.) Balázs Ernő....................341 A budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek ipartestületének alakuló közgyűlése. —h...............................356 Az építési ügyet a fővárosban szabályozó utasítás. .­e.­. . 369 379 Iparossegédek-e a pallérok ? Dr. Horváth János..............................382 Iparkiállítás Brassóban. Szabó Ince.......................................................389 Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság átirata ........................ 399 A budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek ipartestülete békéltető bizottságának megválasztása. — hb . 402 A budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek ipartestületének átirata................ 411 Kéménysüveg (ábrával.)............................... 460 A budapesti új királyi palota. (7 rajzmelléklettel.) Gy. 479 493 504 Weber Antal. Nendtvich Gusztáv................................................ . 491 A Weber-ünnep. —m­ . 492 A technológiai múzeum 1885-86-ban. a ....... 503 517 Lipthay »Vasútépítéstan»«. Horváth Lajos..........................................513 A »választott biróság«.­­ e—i............................ ................525 Munkáslakások. Nagy Virgil...................................................... 535 545 A csatornák szellőztetése (ábrával). Kajlinger Mihály......................536 A választott bíróság alapkérdése. Dr. Horváth János.....................538 A budapest - ferencvárosi gázgyár gáztartója (4 ábrával). Ber­nauer Izidor. .... ... ............................ . . 555 A dévény radványi Duna szabályozása. M. B....................... 558 A Debreceni takarékpénztár bérházterveinek bírálata........................566 Fordított és átvett cikkek. Szinezés az építőművészetben és a szobrászatban. —y— .... 4 A vasúti talpfák és a vasfelépítmény. —a—.................................... 4 A m. kir. államvasutak új szervezete..................................................12 A gázgyártás melléktermékei. —y— 14 úti vázlatok Angliában. —a—........................................................... 34 Vinga város közönségének..........................................................................44 Pályázat az úrmesterek kézikönyvére......................................................46 Az árterületek műszaki fejtésénél követendő eljárás........................52 Stuttgart vízvezetékéről. . y............................................. ... 64 A zsilyi szén kokszolhatása. Hoffmann Ráfael.................................82 A brünni lokomotivos közúti vasút (ábrával) .......................84 A glicerin........................... 94 Budapest vízkérdése. Balla Mátyás.......................................................116 A Stowe-féle rácshidak függővasai (ábrával). Miniszteri rendelet. . 117 A fényforrások világító erejének mérése. . . ................118. 140 A lokomotivos vasutak tervezése és építése Miniszteri rendelet. 130. 139 Vasúti tűnél a Hudson alatt. (2 ábrával.) —................................152 A tatai forrásvíz bevezetése Budapestre. (2 ábrával.) —m— . . 161 Lap. Nemzetközi vasúti kongresszus Brüsselben. Szabó Ince. . . 163. 175 Az új házakban való lakás. —e—i.....................................................174 A kultúrmérnöki hivatalok szervezete. Miniszteri rendelet 176. 186 A bécsi árkádházak üzemköltségei. —a—.................... 184. 198. 209 A villámhárítók terjesztése. — y—....................................................185 Az 1885. évi építkezések Budapesten. —m­­ ................................208 A párisi építkezések válsága. .. ....................................................221 A Szajna folyam. Szabó Ince................................................................232 A vasutak építési és üzleti hosszai. Miniszteri rendelet................234 A kulturmérnökség 1885-ben. — m­­ ................................................242 A Laporte-féle födémszerkezetek. (4 ábrával.) — y—....................243 Észrevételek a talajvíznyerésről.­­—a— ........................................256 Vasúti kocsik világítása olajgázzal. —a.............................................265 Rowan gőzkocsija (ábrával) Szabó Ince...............................................267 Az utcai csatornák fertőtlenítése Detroitban —y—....................276 Az építési ügyet a fővárosban szabályozó utasítás. 283. 295. 303. 313. 327. 339. Pozsonyból. —a— ... ........................................ 285. 294. 31­6 Aszfalt-tölgyszíjpadozat (ábrával). —//t—..........................................286 A M. Méra - és Épít­-Egylet 1886. évi nagy pályázatának bírálata. 315 A M­­érn és Épít -Egylet 1887. évi nagy pályázata....................353 A Mersey-tunel. Szabó Ince............................................................... 371 Szabályrendelet a teherkocsik közlekedéséről Budapesten...............372 K. Lipthay Sándor rektori székfoglalója.......................................412 K­r­i­e­s­c­h János lelépő rektor beszéde. ... ... 423. 433 A vízgázról (ábrával),­­a............................................. 436. 447 . 460 A magnézia hatása portland-cementekre. N. P. ........................447 Tömörített vagy öntött aszfalt ? —y—............................................469 A gipszkészítmények keménységének fokozása. N. F.....................469 Az elektromos drótok. Sz. J. .........................................................528 A szállítható mezei vasutak engedélyezése és üzlete. Min. rend. 548 Az iparosok képezése Ausztriában. Ma­­........................................556 A telefon nagy távolságokra. Szabó Ince.............................................568 A házi gomba.............................................................................................568 Tárcacikkek. A Schmidt-ünnepély. —n....................................................................82 A Pották Lajos ünnepe. Ney Béla........................................................92 A Schmidt-ünnepről. —a. ................................................ 162 Kisebb közlemények. A budapesti középítési bizottság tagjai................................................ 5 A m. k. államvasutak új igazgatóságának tagjai. — Ipari szakelő­dások. — »Magy. vasúti évkönyv«...........................................15 Kassa színházat épít. — A technikus bál. — Az elektromos utca­­világítás. — Schier Ferenc f. — Redtenbacher Rudolf f. — Szinházégések 1885-ben. — Egy öntött vasoszlop eltörése. 24 Budapest főmérnöke. — Az állami segélylyel teljesített munkák felülvizsgálata. — Rochlitz Gyula­­f­. — Tanfolyam a loko­­mobil és gőzcséplőgépek kezelőinek. — Az épületfagomba. 34 A budapesti építő­iparosok bálja. — A párisi »Pont neuf« egy íve leszakadt............................... 47 Francia becsületrend magyaroknak. — Az elektromosság a közúti vasutakon. — Ceraliu. — Tűzbiztos ajtók. — A vasnak és acélnak rozsdásodása. — Vasútépítések Görögországban. . 54 Lakatos és fémiparszövetkezet. — Az orsz. kiállítás számadásai. — Az építőmesteri képzettség............................................................65 Az építőmesterek vizsgáló bizottsága. — Budapest főmérnöke. — A budapesti m. k. folyammérnöki hivatal....................................75 A vasútvonalak elektromos világítása. — »Rovátkolt tetőcserép­­tégla«. — A közmunka- és közi. min. rendelete az építések kollaudálása dolgában. — Heusinger E. v. Waldegg f. — A kinetit. . . 84 A kőművesek, kőfaragók és ácsok vizsgáló bizottságai. — Az ár­térfejlesztések eredményeinek nyilvánossá tétele. — A főv. közmunkák tanácsának kölcsöne. — Az aradi és Csanádi egyesült vasutak. —­ Archeológiai leletek Athénében. ... 95 A budapesti építő iparosok bálja. — Osztrák vasútépítések 1885-ben. — Az osztr. mérnök- és építész-egylet 1886. évi költségve­tése. — Gáztól át nem járható kaucsukcsövek. — A »lóerő« elnevezése. — Az európai vasutak hossza 1884-ben. — A stollbergi városháza pályázata. — A kőfödéllemezes tetők fönntartása. — A mértékek és súlyok törvény által megen­gedett hibái. — Pályamű az elektromosságról. — Nagy súlyú ágyú. — Hygienikus kiállítás Par­sban.........................107 Budapest főmérnöke (a szerződés.) — A budapesti építő­iparosok segélyegylete. — A hazai vasipar támogatása........................119 Az építőmesterségek gyakorlása. — A Berettyó-ivánfenék-mezőtúri és mesterszállási vízszabályozó társulat mérnökei. — A lipcsei lóvasút lokomotivja. — Gnauth Adolf hagyatéka. — A vasúti kocsik gázvilágítása.....................................................130 A »famakadám«. — Ghega síremléke. — Az orsz. m. képzőművé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék