Épitő Ipar, 1906 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-14 / 2. szám

ÉPÍTŐ IPAR 2. sz. 16 1906. januárius 14. fog vezetni. A jelentékeny magassági különbség folytán a két ág között két kis park lesz. Kapcsolatosan módosul az a keresztutca is, mely a Koronaőr-utca és a Krisztina­­körút között a Karácsonyi-utcától északra tervezve van. Tekintettel ugyanis a svábhegyi árokra, mely a kérdéses utca vonalában torkol ki, az utca vonalozását az eddigi 3 öl helyett 8 öl szélességnek megfelelően állapítja meg, azért is. hogy az ottani telkek célszerűen legyenek be­építhetők. A földszinti üzlethelyiségeket rendszerint nagyobb ma­gassággal képzik ki, melyet a használat során a gyakorlati igényekhez képest menyezet vagy karzat beigtatásával szoktak megosztani, eddig a hatóság külön engedélye nélkül. A kerületi elüljáróságok e kérdés szabályozása iránt tettek előterjesztést. Ennek elintézéséül a fővárosi tanács álláspontjának figyelembevételével kimondotta a tanács, hogy a karzatok, ha az illető helyiség alapterüle­tének legfölebb 50%-át foglalják el, külön engedély nél­kül alkalmazhatók, a magasság minden más megosztása ellenben a hatóság külön engedélyéhez van kötve. Az I. kér. Átlós-út és az összekötő vaséit keresztezésé­ben levő mélyfekvésű aluljáróban nagyobb záporok alkal­mával a közlekedés lehetetlenné válik s a villamosvasút forgalma is csak átszállással bonyolítható le. A fővárosa gyalogközlekedés megkönnyítésére magasbított járdát tervez az aluljáróban. Ezt a tanács nem találja kielégítőnek, mivel az esetenkint megakadó villamos vasúti és átalános kocsi­­közlekedés érdekein mit sem lendít, sőt nagyobb záporok alkalmára a gyalogközlekedést sem biztosítja. A gyökeres segítség tehát csak a sasadi árok magas falak közé fogott átvezetésében kereshető. Ha azonban a főváros ettől továbbra is idegenkednék, a tanács nem ellenzi a járda készítését oly fentartással, hogy ha — és ezt a tanács előre is kétségtelennek látja — ez az intézkedés nem fog kielégítőnek bizonyulni ; akkor később is át kell térni az orvoslásnak előbb érintett ama gyökeres módjára, melyben a két hatóság különben már évekkel ezelőtt egyetértő megállapodásra jutott. Özv. Hits Jánosné I. kér. cakóutcai telkének szabályo­zására és felosztására bemutatott térrajzot a tanács elfo­gadta s megállapította a feltételeket. Az I. kér. Németvölgyi-útból kiinduló s egyik ágával a Sashegyre vezető utat a tanács „Sashegyi-út"-nak, a má­sik ágát pedig „LejtŐ-Út“-nak és az utóbbi vonalában a németvölgyi árok és a Mozdony-út között fekvő rövid j utat „ Törpe-utcá"-nak nevezte el. A VI. kér. Balzsam-utca, a II. kér. Retek utca, a Város­liget a volt mesterséges jégpálya körüli részének, az I. kér. Mihály-utcának, a VI. kér. Dévay-utcának és a VII. kér. i Hungária-körútnak légszeszvilágítására, a VII. kér. Garay­­téren árnyékszék felállítására, I. Gellérthegyen villamossági kábel fektetésére és a X. Salgótarjáni-utcában vízcső fek­tetésére vonatkozó tervek végrehajtásához a tanács hozzá­járult. Elintézést nyert továbbá Hállay Ferenc, Spitz János Ferenc, dr. Papp Béláné, Lenkei József és társa cég, ; Kaiser Mihály, Offenbeck Mihály, Scheiling János és Freisleder Árpád fölebbezése. A magaépítési bizottságnak jan. 8-án tartott ülésén új építkezésre nyert engedélyt: 239307. Magyarországi ág. hitv. ev. egyház név. Zsigmondy Jenő dr., Szentkirályi-u. 5336. hrsz. háromeletes ház; terv. Francsek Imre. 216941. Ifj. Holtzspach Nándor, Vadorzó-u. 7253. hrs.^ egyemeletes szálló. 225661. Magyar reszelőgyár r.-t„ Bécsi-út 2313. hrsji. egyemeletes és földszinti gyári épület; ép. m. ifj. Holtz­spach Nándor. 235328. Révai Mór, Gyopár-u. 2. egyemeletes nyaraló; terv. Vidor Emil. 3030. Friedmann Adolf, Dohány-u. 4480. hrsz. egyeme­letes mulató; terv. Leitersdorfer Béla. 232937. Sáska Zsigmondné, Tiizoltó-u. 8902. hrsz. istálló; ép. m. Lux Endre. 236957. Wimmer Jenő, Mártonhegyi-út 10. üvegház. 233431. Munkácsy Sándor, Debrői-út 6671. hrsz. szer­számkamra és üvegház. 234509. Bader János, Telep-u. 1978. hrsz. virágház. 235562. Skita Márton, Röppentyü-u. 34. őrlakás és zárt fészer; ép. m. Paár Ede. 235342. Lindmayer Antalné, Kaszás-utca 6668. hrsz. pöcegödör. 241861. Magyar kerámiái gyár r.-t„ Ohegy-dülő 7918. hrsz. téglaszárító fészerek; ép. m. Sándor Imre. 241502. Gergelyi Kálmánná, Felsőrákosi-rét 7599/3. hrsz. jégverem; ép. m. Prinzhausen Gusztáv. 243624. Rechenstein Mihály, Kis-Celli-u. 32. fészer; ép. m. Lasetzky Márton. 242733. Ganz és társa gépgyár r.-t., Kőbányai-út 8628. hrsz. kazánkovács-műhely és tűzifái; ép. m. Dávid János és fia. 238550. Török László dr., Csatárka-dü'ő 5459. hrsz. szerszámkamra. 236558. Általános osztrák-magyar légszesztársulat, Mar­­git-körút 3872. hrsz. deszkakerítés. Átalakításokra: 242527. Németh Tituszné és társai, Andrássy-út 74. 239923. Fodor Adolf, Tisza-u. 9. 232777, Dick Vilmos dr., Madách-u. 7. 236910. Lobi Bertalan, Zárda-u. 3652. hrsz. Jóváhagyásra ajánltattak: 212042. Wellisch Arnold, Koszorú-u. 27. 238589. Pollák Ignác, Hajós-u. 3715. hrsz. 660. Frank Istvánné, Solymári-u. 15. 244136. Unterreiner Vince, Városligeti Aréna-vendéglő. 243661. Kis J. Jenő, Zsigmond-u. 4083. hrsz. 233845. Szabolcsiné Buchsbaum Netti, Lövőház-utca 3948. hrsz. 233859. Kőbányai polgári serfőző részv.-t., Maglódi-út 8373/a. hrsz. 198225. M. kir. államvasutak igazgatósága, Gyáli-út 9629/b. hrsz. 242129. Ray Rezső, Gubacsi-út 9587. hrsz. 218829. Földes János, Havas-u. 52. Gépekre és felvonókra. 236904. Rényi József dr., Nagykorona-u 32. 237446. Pőhlmann Hugó és társa. Hold-u. 924/5. hrsz. 237899. Brauner Alfréd dr., Beőthy-u. 2. 627. Ifj. Sprung János, Baross-tér 23. 1155. Engel és Ladányi, O-u 6. Elutasíttattak: 184163. Hirsch Lipót, Átlós-út 9. 241859. Lujza gőzmalom r.-t., Lajos-u. 4665. hrsz. 242735. Waigand Ferenc, Zugligeti-út 25. 628. Füredi Alajosné, Lövőház-u. 17. 233447. Kovács Frigyes, Zsigmond-u, 4087. hrsz. 232374. Riesz testvérek, Vizafogó-u, 1428. hrsz. 243546. Bachruch Károly, Királyi Pál-u. 225. hrsz. 237956. Luric és Balogh, Rózsa-u. 3208. hrsz. 239230. Holdonner Ignác, Márton-u. 8677. hrsz. 241875. Hasenörl Ede, Csengery-u. 3352. hrsz. 236945. Szabó Gyula, Káka-u. 1553. hrsz. TERVPÁLYÁZATOK. jan. 21. M. Mérnök- és Építész-Egylet kispályázata: kisebb fürdő­helyen épülő vicinális vasút felvételi épülete; jutalma az egyesületi ezüstérem és 100 k. „ 21. M. Mérnök- és Építész-Egylet Ybl-pályázata; kisebb falusi templom szentély fal ára térdeplővel ellátott feszület; jutalma az egyesületi Ybl-érem. febr. 1. Szabadka város : Palics-fürdő épületeinek vázlatai; díjak : 2400, 1500 és 1000 korona (1. a hirdetések közt). „ /. Építészeti iroda lakással; pályadíj az Építési és Műszaki Rajzolók Orsz. Egyesületének aranyérme és 100 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék