Épitő Ipar - Építő Művészet, 1925 (49. évfolyam, 1-48. szám)

1925-03-01 / 9-10. szám

36 ÉPITÓ IPAR :: ÉPÍTŐ MŰVÉSZET 1925 március i Virgil, aki a feladatot, egy a Mátyás-templommal szemben épí­tendő hercegprimási palotát valóban gyönyörűen oldotta meg. Egy pompás, kiváló terv ez, melyet olvasóinknak be fogunk mutatni. Nem kevésbbé érdekes a szintén aranyéremmel kitünte­tett Trieárich Loránd terve, valamint a III. helyen ezüstéremmel jutalmazott terv, melynek szerzője Kósch Jenő. Schoditch Lajos fenkölt szavakkal emlékezett meg a pályázat nagy sikeréről, a szebbnél szebb tervekről és a fiatalabb épitész-nemzedéket ki­tartó munkára buzdította. A Magyar Mérnök- és Épitész- Egylet mű- és középitészi szakosztálya 1925 március 2-án, hétfőn, d. u. l/ít órakor ülést tart, melyen Kállay Géza mérnök ismerteti vetített képek kíséreté­ben az „Unió“ födém- és falhordó-szerkezeteket. Budapesti építőmester pápai kitüntetése. Paulheim Ferenc budapesti jeles építőmester pápai kitüntetésben részesült. XX. Pilis pápa Paulheimnak a budapesti Szent Domonkosrendti temp­lom és más templomok építése körül szerzett érdemeinek el­ismerésül a Pro Eccelesia et Pontifite érdemjelet adományozta. A Mérnök- és Épitész-Egylet mű- és középitési szakosztálya febr. 16-án tartott ülésén elnök Schoditscli Lajos, jegyző Däne Endre. Előadó Foerlc Ernő felső épitőipariskolai igazgató-tanár, ki Magyarország török világból származó müipitményeit ismer­tette. foerk Ernő előadásán mindvégig roppant érdekes volt, mert egyrészt számtalan, teljesen uj felderítést mondott el e korról, melynek ö ma a legalaposabb ismerője, másrészt pompás vetített képekben be is mutatta a régi müépitményeket. Külön ki kell emelnünk azokat a kitűnő felvételeket, melyeket Foerk Ernő vezetése mellett a felső épitőipariskola hallgatói készítetlek, melyek igy műtörténeti beccsel bírnak. A kitűnő előadást igen szépszámú közönség hallgatta végig, kik lelkesen megtapsolták az előadót. Majd fritz Oszkár tartott igen érdekes előadást a házgyárról, Förster mérnök talámányáról. Megtudtuk, hogy egy 2 szobás ca 95 m3-es ilyen ház ára 28 millió, vagyis köbmétere 295.000 kor. Egy 164 m3-es ház ára 60 millió kor., köbmétere tehát 366.000 kor. Egy 3 szobás 8 30 830 m méretű. 250 m3-es h/jz ára 100 millió kor., köbmétere 400.000 kor. Alapozás nincsen. Tehát drágább a normál építkezésnél. Knuth Károly hötechnikai és meleggazdasági szempontból bírálta el a házat és teljesen lesújtó kritikát mondott róla, higiénikus szempontból pedig a lehető legrosszabbnak tartja, fritz szerint mindössze eddig 30 ilyen ház épült. A miskolezi zenepalota tervpályázatához zsűriként megválasztotta a szakosztály Schulek Jánost és póttagul Tjnepfner üuidot. Uj helyettes kormánybiztos és végrehajtóbizottsági tag a ki-, kötöépitésnél. A miniszterelnök Sajó Elemér földmivelésügyí minisz­teri osztálytanácsost a kikötőügyek kormánybiztosának helyet­tesévé és Pap Ferenc fötanácshok-mérnököt a végrehajtóbizötlság tagjává nevezte ki. Elismerés műegyetemi tanároknak. A kormányzó ur öfőméltó­­sága a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Rejtő Sándor és Zipernowsky Károly ni. kir, József műegyetemi nyilvános rendes tanároknak nyugalomba vonulásuk alkalmából a mügyetemi oktatás és a technikai tudo­mányok művelése terén szerzett érdemeikért elismerése tudtul adassék. A Máv. anyagbeszerzés! főosztályának átszervezése. A Máv. anyagbeszerzési főosztálya (ü fő) befejezte átszervezését. Farkas Ferenc miniszteri tanácsos, igazgató és Szent-Ivány Ferenc igaz­gatóhelyettes vezetése mellett az anyagbeszerzést két osztály intézi. G. I. osztály, vezetője Citronyi János főfelügyelő és a G, II. osztály, vezetője Bárány Béla főfelügyelő. A G. I. osztály a leltári tárgyak beszerzésén kivül megtartotta eddigi összes be­szerzéseit és kibővült a vas- és fémanyagok beszerzési csoportjá­val, A többi anyagok beszerzése a G. II. osztály hatáskörébe ment át. A szertárak ellenőrzését és egyéb szervezeti ügyek a G. III. osztály látja el. Ennek vezetője Tóth Félix főfelügyelő Ebbe az osztályba tartozik a leltári tárgyak beszerzési csoportja A széncsoport vezetője Novák Emil főfelügyelő. M. KIR. ÁLLAMVASUTAK IGAZGATÓSÁGA 88624/824. szám. Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága nyilvános versenyt hirdet a mezőtúr—szarvasi vonal 139/42 szelvényei között, Szarvas állomás közelében fekvő Kőrös-hid két hídfője, nyolc ártéri és két mederpillére építési munkálatainak biztosítására. A tervek, költségszámítás, a szerződési tervezet, az aján­lati minta, a pályázati és a munkák végrehajtásához kötött egyébb feltételek a m. kir. államvasutak igazgatóságának hidosztályában (VI., Teréz-körut 56. III. em. 29. ajtó) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Az ajánlatok legkésőbb 1925. évi március hó 4-én déli 12 óráig nyújtandók be alulírott igazgatóság építési és pályafentar­­tási főosztályának titkáránál (VI., Teréz-körut 56. sz. I. em. 2). ___________ Az igazgatóság. Törökországi tervpályázat. Á konstantinápolyi m. kir. követség közlése szerint a konstantinápolyi főpolgármesteri hivatal a legrövidebb időn belül pályázatot fog hirdetni egy nagyobb szénraktár, egy vásárcsarnok és egy petroleumraktár felépítésére. A pályázatnak két része lesz, az egyik az építési tervek elkészítése, a másik pedig a szóbanforgó munkák elvégzésének vállalása. A legjobb tervek díjazása a követ­kező összegben van megállapítva : 1. Szénraktár 1000 török font (40 millió K). 2. Vásárcsarnok 750 török font (30 millió K), 3. Petroleumraktár 500 török font (20 millió K). A tervek el­készítésének határnapja valószínűleg az-év március végében lesz megállapítva. Az építkezés a kiválasztandó legjobb tervek alapján, a legkedvezőbb feltételeket megajánló vállalkozónak lesz kiadva és az építési költségekre cca 2.000,000(2 millió) török font, vagyis 80 milliárd magyar korona áll rendelkezésre. A konstantinápolyi fővámigazgatóság vámraktár építésére irt ki pályázatot, ahol a legjobb terv építője 1C00 török font (40 millió K) jutalomban részesül. A konstantinápolyi m, kir. követ­ség felhívja a figyelmét az érdeklődőknek a szóbanforgó építési pályázatokra és kéri, hogy azok, akik akár tervek elkészítésében, akár a munkálatok keresztülvitelében a pályázatokon részt venni kiváltnak, szándékukat sürgősen jelentsék be a követségnek, hogy velük a további részleteket késedelem nélkül közölhetők legyenek. A beéikezetf információk szerint az ottani magyarbarát hangulatra való tekintettel, ha a hazai építészek és vállalkozók megfelelő ajánlotott tesznek, a siker teljes reményével vehetik fel a versenyt! Tervpályázati hirdetmény. i A Nagykanizsai Polgári Egylet székháza átalakítási tervei­nek beszerzése céljából- a tervpályázati szabályzatnak megfelelő tervpályázatot hirdet. A pályatervek lepecsételt, jeligés levél kí­séretében 1925. évi március hó 20-án tiéli 12 óráig nyújtandók be a Polgári Egylethez címezve, ahol 100.000 K-ért a részletes tervpályázati program, valamint a jelenlegi épület tervei és fény­képe megszerezhető. Pályadijak: I. 400 aranykorona, II 250 aranykorona, meg­­vételi dij 125 aranykorona. A mérnökegyleti Ybl érem tervpályázati bizottságába meg­választották bírálókul: Schmitterer Jenő, ifj. Ziegb r Géza és Kretter János tagokat, póttag; fíftsley Sándor. A pályázat tárgya: Jókai emléktábla. ___________ Versenytárgyalási hirdetések. Budapest. (Tatarozási munkák.) 1. A székesfőváros tanácsa VII. kér. Erzsébet Szegényházban szükséges tatarozási munkála­tokra f. évi március hó 19-iki (csütörtök) 11 órai határidővel nyilvános árlejtést irt ki. — 2. A székesfőváros tanácsa a III. kér. Bécsi-uti kislakásos telepen homlokzat tatarozási munkála-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék