A Munkaadó, 1927 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1927-06-29 / 26. szám

4. oldal-? Afunkqfidó HÍREK. A Xl-ik nemzetközi építészkongresszus ünnepi fogadásai. Mint már jelentettük, az építészek az idén tartják meg a nagy háború óta első világkongresszu­sukat. Ezt a hollandusok rendezik s ez lesz a Xl-ik építész-világkongresszus. A rendezőbizottság mind a három holland metropolist igénybe akarja venni az építészkongresszus alkalmával s így a kongresszus egyes programmpontjai a különböző városokban fognak lebonyolítást nyerni. Augusztus 29-én nyitják meg Hágában, az úgynevezett „Ridderzaal”-ban az építészek világkongresszusát, az első ülések is Hágá­ban lesznek, míg másnap, augusztus 30-án, már Rot­terdamban fog a kongresszus tanácskozni. Viszont a harmadik nap, szeptember 1-én, Amsterdamban foly­tatódnak a tanácskozások. Augusztus 29-én a holland kormány Hágában fogadja a kongresszus tagjait, míg Rotterdamban és Amsterdamban a városházán lesz az ünnepélyes fogadás. Szeptember 3-án Amsterdamban nagyszabású hangversenyt rendeznek a kongresszus tagjai tiszteletére a Concertgebouwban, a hangver­senyt díszbankett követi, melyen Henrik, Németalföld hercege, a kongresszus fővédnöke is meg fog jelenni. Amsterdamban nagyon jó hatást keltett az a hír, hogy a Xl-ik építész-világkongresszuson Magyaror­szág nagyszámú kiküldöttel fogja képviseltetni magát. Az amsterdami világkongresszus érdekében különben hatalmas rendezői gárda dolgozik, Wils építésznek, a most épülő amsterdami új holland stadion építészének és tervezőjének vezetése alatt. A kongresszus szellemi részével lapunk vezető helyén foglalkozunk. Tizenhétezer budapesti lakást érint a fényüzési lakásadó. Érdekesen állapítható meg a statisztikai adatok alapján, hogy á főváros területén hány lakás jöhetne számításba az adó életbeléptetése szempontjá­ból. A statisztikai adatok szerint Budapest területén 209.874 lakás volt 1925-ben, ebből ötszobás 3869, hatszobás 1325, hétszobás 513, nyolc- s annál több­szobás 391 lakás. Ha tekintetbe vesszük, hogy minden négyszobás lakás mellett cselédszoba is van s ezeket is ötszobásnak számítjuk, akkor a 10.755 négyszobás lakást is hozzászámíthatjuk az adózás alá eső lakások­hoz. Eszerint tehát összesen 16.853 lakást lehetne megadóztatni Budapesten, ha elhatároznák a fény­üzési adó életbeléptetését. Ötemeletes bérház épül a Tömöry-ház helyére. A Vörösmarty-tér azelőtt Gizella-tér komoly nagy méreteivel élénk ellentétben állt a Kasselik-féle bér­ház s *a báró Harkányi-palota közt álló ódon egy­emeletes épület. Egy régi emléke annak a világnak, amikor még Ofen és Pesthet írtak. A ház pár év előtt cserélt legutoljára gazdát, amikor is a Tömöry-csa­­ládtól dr. Buday-Goldberger Leó vette meg. A bér­lőknek május elsején kézbesítették az aug. 1-re szóló felmondást hivatkozással a szándékolt építkezésre, amelyet Kondor és Feledi építészek fognak végezni. A bérlők azonban a felmondást a kitűzött időre el nem fogadták, bár a háztulajdonos a legnagyobb előzé­kenységgel hajlandónak mutatkozott minden egyes bérlőnek az új házban is megfelelő helyiséget fenntar­tani. A régi bérlők azonban oly rövid idő alatt a bér­leményt elhagyni nem hajlandók. Úgy tudjuk, a fel­mondás érvényessége iránti per még e hó folyamán tárgyalásra kerül. Mindenesetre a legméltányosabb megoldás az lenne, ha az érdekeltek a fővárosnál el­járnának, hogy engedtessék meg az építkezés tarta­mára a téren az üzletek részére szolgáló ideiglenes épület felállítása. Erre már precedens is volt a Kas­­selik-ház építkezésénél s ez a megoldás összeegyeztet­né a tulajdonos érdekeit, aki az építkezést a 30 éves adókedvezmény mellett tudja rentábilisán végeztetni, az üzlettulajdonosok érdekeivel, akik viszont évtize­des üzleti helyiségtől még ideiglenesen is nehezen válnak el. Órabérben munkát vállaló mázolósegéd iparkihá­gást követ el. Ha valamely mázolósegéd egy háztulaj­donostól órabérben mázolómunkát vállal, iparkihágást követ el és a háztulajdonos bűnsegédként maraszta­landó. Az iparkihágás tényálladékában ugyanis kö­zömbös az, hogy a vállalati ár a fogyasztóval szemben egyösszegben, napidíjban, vagy órabérben állapítta­­tik-e meg. A lényeg az, hogy az illető segéd a munkát önállóan vállalja fel és vitelezi ki. Késedelmes adófizetó'k figyelmébe. A pénzügy­­miniszter kiadta a keresetiadóra vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítását. A kódex egész kötetre való intézkedést tartalmaz. A kódex 49. szaka­szának egyik bekezdése a keresetiadó késedelmes fize­tőit havi 3 százalékos pótlékkal terheli. Az erre vonat­kozó intézkedés a következőképen szól: „Amennyiben a munkaadó a keresetiadót legfeljebb nyolcnapi ké­sedelemmel, vagyis a levonást követő hó 23-ig befizeti, egyszázalékos, ha pedig azt legfeljebb félhavi késede­lemmel, vagyis a levonást követő hó végéig befizeti, kétszázalékos, ezentúl történő befizetés esetében pedig havi háromszázalékos pótlék számíttassák.” Aki tehát levonja alkalmazottainak a keresetiadóját és azt egy hónapnál nagyobb késedelemmel fizeti be, évi 36 szá­zalékos kamatot, vagy, mint a hivatalos szöveg mondja, havi 3 százalékos pótlékot fizet. Az akkordmunkarendszer ellen. A debreceni pat­kógyárban száztizenhét férfi- és harminchárom nő­munkás sztrájkba lépett. A sztrájkolok az akkord­rendszer megszüntetését és a bérek felemelését köve­telik. Az iparhatóságnál megindult békéltető tárgyalá­sok eddig még nem vezettek eredményre. Kiskocka, keramit és aszfalttal kövezik ki a ha­lasi utcákat. Kiskunhalas város képviselőtestülete szombaton d. e. 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen több fontos kérdést intéztek el. Dobó Kálmán főmérnök előterjesztette az utcák burkolására beér­kezett ajánlatokat, — a polgármester pedig ismertette az erre vonatkozólag a városoktól beérkezett informá­ciókat. Az értekezlet végül is úgy határozott, hogy a v. tanács javasolta a szombati közgyűlésnek, hogy a Dohány- és Fürdő-utcát aszfalttal, róm. kath. tem­plomig terjedő útvonalat és a Petőfi-utcát kiskockával, az Árpád- és Jósika-utcát.keramittal burkolják. Ekként az utcák burkolása háromféle anyagból készülne. A kiskocka és keramit munkálatait Hirsch Mihály cég­nek, az aszfaltot pedig a Magyar Aszfalt Rt.-nak ja­vasolják odaadni. Az értekezlet az új vágóhíd építése ügyében úgy határozott, hogy annak munkálatait a Maján György, Molczer Sándor és Lehóczky János cégeknek, a villanyberendezést pedig a Villany-gyár­nak adják. Építenek a textilgyárak. Ezen a héten ismét több textilgyár építkezési kérvénye érkezett be a főváros tanácsához. Ráépítésre kért engedélyt a Mechanikai Szövőgyár Soroksári-út 9610. számú házára; ugyan­csak a Mechanikai Szövőgyár építkezik a Soroksári-út 112. szám alatt. Az Első Magyar Gyapjúmosó Rt. Ipoly-utca 1271/2. alatt műhely- és raktárépítkezést folytat. Júliusban megindul az állami kislakásépítés. A népjóléti minisztériumban befejezték az idén építendő négy hatalmas 5—6 emeletes állami bérház építésének előkészítését és július elején hozzá is fognak a munká­latokhoz. A négy új állami bérházban mintegy 200 új lakás lesz, túlnyomóan 2—3 szobás lakások. — Gyuricza Sándor új önálló üzemet létesített és modern technikával berendezett műhelyében (VII., Barcsay-utca 11.) a régi szolidsággal és szakavatott­­sággal úgy az új megrendeléseket, valamint a min­dennemű javításokat pontosan eszközli, amire kartár­saink figyelmét ezúton is felhívjuk. Kartelltörvény Csehországban. A cseh kormány — mint a Prager Tageblatt közli — a közel jövőben újra felveszi a tárgyalást az ország gazdasági életé­nek megvédése érdekében a kartellkérdés szabályozá­sára és a kartellek ellenőrzésére vonatkozólag. Az igazságügyi minisztérium az érdekelt hatóságok és érdekképviseletek meghallgatása alapján tervezetet dolgozott ki, amely nagyjában a német kartelltörvény alapelveit fogadta el. Ez nem tiltja meg ugyan a kar­tellek alakítását, csalk bizonyos feltételeket tartallmiaz, amelyek a közvélemény és a fogyasztó közönség ré­szére garanciául szolgálnak, hogy a kartellek helyze­tüket árfelhajtásokra ne használhassák fel. Mozaik és cementlapot márványtörmeléket, bár­mily mennyiségben tud a Debreceni Mőkogyár r.-t Debrecen a magas fuvardíjak da­cára is igen olcsó árban szállítani Kérjen ajánlatot. '------> Kérjen ajánlatot Építkezési gépeket, betonkeverőt, gyorsfelvonót, csörlőt a legmodernebb kivitelben szállít BENEDEK NÁNDOR ÉS TÁRSA BUDAPEST VII., Rottenbiller-utca 39. — Telefon J. 348-71. 1927 június 30. Központi fűtés vízvezeték, csatornázás, téqszesz, ff intő és szellőző-berendezések Erdélyi Gábor és Társa Alapítási év 1910. Telefon: J. 334—37. nudapesi, VII. kér., Hmerlkai-úi 2 b. Padozati munkák elsőrangú kivi­telben, tölgy-és bükkparket,tábla­­parkét egyszerű és díszes kivitel­ben, aszfaltparket és hajópadlók Pestszentlőrinci Parkéi­­gyár és Gőzíürész R. T. Iroda: Budapest V„ Balaton-utca 2 Tel. 12-44. Sürgönye.: „Lőrincipar“ Sör- borászati, pincegazdasági cikkek, permetező-alkatrészek MIKA TIVADAR RÉZÁRUGYÁRA sárgaréz szerelvények raktára víz-, gáz- és gőzvezetékekhez Budapest,VII.,Kazinczy-u.47. Tel.: J. 128-27 Gyuricza Sándor Budapest, VII., Barcsay-ucca 11. Telefon. Tiszta agyag- és Iszapmentes vasbetonmunkához is alkalmas DUNAKAVICSOTés DUNAHOMOKOT szállít vagontételben és kocsifuvarban FLEISCHMANN ANTAL dunakolrásl és gőzhajózási vállalata BUDAPEST VII, KAROLY KÖRÚT 17. Telefon: József 114—90 és József 114—M Budapesti, újpesti és mederutcai rakodóról, Budapest—Hengermalomtól, Adony—Duuapartról Dunántúlira és Baja—Dunapartról minden mennyiségben ISI KDKfelÁRSAI BUDAPEST, VI., BAJZA-UTCA 30. Telefon: T. 103—98. Foglalkozik: magas-, mély-, híd- és útépítési, valamint vízvezeték- és csatornázási munkálatokkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék