A Munkaadó, 1928 (15. évfolyam, 1-51. szám)

1928-12-05 / 49. szám

L oldal. 4F Muni* atari** 1928 december 5. Mozaik és cementlapot márvány törmeléket, bár­mily mennyiségben !ud a Debreceni Mkőgyár r.-t. Debrecen a magas fuvardijak da­cára is igen olcsó árban szállítani ÉRTESÍTÉS. Ezúton értesítjük igen tisztelt VIDÉKI olvasóinkat és előfizetőinket, hogy a hátralékos előfizetési díj kiegyenlítésének meg­könnyítésére t. olvasóink és előfizetőink érde­kében POSTAI MEGBÍZÁSI LAPOT küldöt­tünk címükre. Ezúton is kérjük azoknak szíves beváltását. Igaz tisztelettel a Kiadóhivatal. Az alvállalkozók érdekeinek védelme az építő­iparban. Az új magánjogi törvényjavaslat egyik §-a intézkedést tartalmaz arra vonatkozólag, hogy az alvállalkozó a munka teljesítése, vagy _ szállítása folytán a fővállalkozóval szemben fennálló követelé­sének kiegyenlítését a munka megrendelőjétől is kö­vetelheti, ha e megrendelő a fővállalkozónak adósa; amennyiben az alvállalkozó a megrendelőnek beje­lenti, hogy a fővállalkozó az ő követelését nem egyen­lítette ki, a megrendelő az alvállalkozó sérelme nél­kül sem a fővállalkozónak nem fizethet, sem tarto­zása tekintetében egyébként nem intézkedhetik. Mint­hogy e §. szövege kiválóan alkalmasnak látszik arra, hogy — különösen az építőiparokiban — az alvállalko­zóknak a sérelmeit orvosolja, amelyeket a generál­­vállalkozókhoz kötött jogviszonyukból eredő károso­dásuk folytán irégen és állandóan hangoztatnak^ az ipartestületek kívánsága folytán a miskolci ipar­kamara felterjesztésben kérte a kereskedelmi mi­nisztert, hogy járjon el az igazságügyi kormánynál és egyébként is tegyen meg minden lehetőt ezen az egész kézműipar által örömmel üdvözölt §. változat­lan és [mielőbbi törvényerőre emelkedése 'érdekében. A Budapesti Nemzetközi Vásárt 1929-ben május 4—13 rendezik. A Budapesti Nemzetközi Vásár évről-évre fokozódó fejlődésével ma már Délkelet- Európa egyik legfontosabb üzleti találkozóhelye, az új áruk számára pedig kitűnő bemutatkozó hely és reklám alkalom lett. 1929-ben az árumintavásárt is­mét örvendetes fejlődés fogja jellemezni. A múlt években bemutatott cikkeken kívül külön szakcso­portban kerül [bemutatásra a mintafarm intézménye (valószínűleg dán anyaggal). Mint teljesen új és kü­lönálló csoportot fog képezni a kikötőügyi és vízi­­forgalmi szakcsoport is, amelynek [külön aktualitást ad a most felavatott csepeli kikötő, amely a legna­gyobb és legmodernebb dunai kikötő. Ezzel a csoport­tal kapcsolatban nemzetközi dunaforgalmi és tran­­zitókereskedelmi kongresszust kívánnak rendezni. A dinamó magyar feltalálójának, Jedlik Ányosnak 100 éves évfordulója alkalmából1 a villamossági csoportot is szélesebb keretek között rendezik meg és nemzet­közi elektromossági kongresszussál kapcsolják egybe. Érdeklődésre tarthat számot a versenytermelési cso­port is, amely a mezőgazdasági termelésnek új szisz­témák alapján való többtermelését célozza. A vásár külső megjelenésének csínját hatalmas lépéssel szol­gálja az a körülmény, hogy ez alkalommal már egy­séges fülketípust fognak konstruálni. Nem engedélyezte a miniszter a csabai kórház fertőzőosztályának külön helyen való felépítését. A békéscsabai közkórházzal kapcsolatosan létesítendő fertőzőosztály és fertőtlenítő intézet létesítése tárgyá­ban a népjóléti miniszter az összes iratokat azzal kül­dötte vissza az alispánnak, hogy csak a kórház tel­kével határos, illetve ahhoz igen közel elhelyezett fertőzőkórházat minősíthet, illetve szerepeltethet a kórház fertőzőosztályaképen, mert a nagyobb távol­ság és elszigeteltség, az adminisztráció, élelmezés stb. az egységes és megnyugtató vezetést és ellátást ki­zárja. Kijelentette a miniszter, hogy ha a város mégis ragaszkodnék a külön fertőtlenítőkórház építéséhez, az esetben úgy az építkezést, mint fenntartási többlet­­kiadásokat, amelyek ezáltal előállanak, a városnak kell viselnie. Építkezések Cinkotán. A cinkotai képviselőtestü­let november 22-iki ülésén új polgári leányiskola léte­sítését határozta el. Az iskola céljaira kibérelte a Kacskovics-féle penzió épületét ,ahol esetleg leány­internátust is létesít. Új községházat is épít Cinkota, mert a jelenlegi épület már nem felel meg céljainak. A tervek már elkészültek és jelenleg a vármegyén vannak jóváhagyás végett. Az új községháza a vasút­vonal mentén, a Hősök Ligete szomszédságában lesz. A községi képviselőtestület újabb nagyszabású terv megvalósítását tűzte ki célul, amennyiben megvásá­rolta a Huszka-féle házat és az ott működő Anya- és Csecsemővédő Intézetet Egészségházzá fogja kibőví­teni és berendezni népfürdővel kapcsolatosan . Kultúrházat épít nyugdíjasai részére a Duna- Száva-Adria vasúttársaság. Az Alkotás-utca és Krisztina-körút sarkán tervezik az építkezést, ahol az állomás végződik. A mostani nyers kőfal helyén, üzlethelyiségek lesznek, az emeleten pedig vigadó­szerű hangversenytermek, azok felett pedig lakások. Úgy tervezik, hogy a kultúrházban színpaddal ellá­tott moziszínbáz its épüljön. Lakásépítő-akció Ausztriában. Becsben a nemzet­­gyűlés lakásügyi bizottságában a pénzügyminiszter beterjesztette a kormánynak a lakásépítés előmozdí­tását célzó programmját. A Programm szerint az építkezni szándékozónak az építkezési költségek 40 százalékát és a telket sajátjából kell födöznie, míg a hiányzó 60 százalékot részben betáblázási kölcsön, ré­szint kormányelőlegből födözné. 28 kilométernyi új vízhálózatot épít Alag község. Alag község még 1913-ban elhatározta a vízvezeték létesítését, a versenytárgyalást is meghirdették és a munkálatokat 1914-ben kiadták. A világháború miatt azonban nem lehetett folytatni az építkezéseket és így vízvezeték nélkül van Alag. Most újra foglalko­zott a képviselőtestület a kérdéssel és elhatározta, hogy átalakíttatja a vízvezetéki terveket, új verseny­­tárgyalást fognak kiírni és a tavasz folyamán meg­kezdik a vízművek felépítését. Az eddigi tervek sze­rint a vízhálózat hosszúsága meghaladja a 28 kilo­métert. Megállapították az új parkettaszokványokat. A Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Or­szágos Egyesülete a parkettaszokványokat a követ­kezőképen állapította meg: I. Parkettadeszkácskét fő­képen a tölgy- és gőzölt bükkparkettafából („friz“) — azonban kivételesen kőris-, szil- és jávorfából is — állítanak elő és pedig a frizeket alsó és felső lapjukon gyalulják, a hossz- és harántoldalon pedig hornyolják és szádolják, vagy hornyolják, mely utóbbi esetben az ehhez szükséges és a horonyba illő fészekléceket („Fe­der“) hozzáadják. Az aszfaltba fektetendő parketta­­deszkácskákat, úgynevezett „fecskefarka-horonnyal“ szállítják. A gyalult parkoltadeszkfácskák vastagsága rendszerint 23—24 mm., a csap szélessége legalább 5 mm. s a horony mélysége ennek megfelelő. A par­­kettadeszkácskák szemben levő oldalainak párhuza­mosaknak és sarkainak derékszögűeknek kell lenniük. A parkettadeszkácskiák: kis-, közép -és nagyméretűek. A kisméretű parkettadeszkácskák szélessége 26—32, a középméretű parkettadeszkácskák szélesség© 36—65, a nagyméretű parkettadeszkácskák szélessége 68 —85 mm. A 180—210 mm. hosszúságú parkettadesz­­káeska bármely szélességben kisméretűnek számít. II. A fallécek szélessége 55—135 mm., hosszúsága 1000 mm-től felfelé. 1. A falléceket mindkét oldalon hor­nyolva szállítják; és I., II., valamint III. minőségben osztályozzák. 2. Minőségi előírások a parkettadesz­­káeskáóval azonosak (V. pont). III. A székléceket ta­­gozottan vagy háromélűen, a falléccel azonos hosszak­ban és legalább 17X13 keresztméretben hozzák forga­lomba. IV. A parkettadeszkáeskákat, falléeeket és székléceket kiszárított fából kell termelni. Kiszárí­tott az a fa, melyből a szabadban való (légszáraz) vagy mesterséges szárítás útján az eredeti természe­tes növényi nedvtartalom megfelelő mérvben elvona­tott. Az eladó nem felelős a parkettapadozat emelke­déséért és süllyedéséért, ha azt az épület nedvessége okozta. V. Tölgyparkettadeszkácskát I., II. és ül. osz­tályú minőségben, bükkparkettadeszkácskát pedig I., II. osztályú minőségben termelnek és pedig a tölgyre és bükkre azonos minőségi kellékek szerint. Bükkpar­­ketta csak gőzölt fából készíthető. Az I. osztályú par­le ettudoszkáeskák rovarrágástól mentesek, továbbá a felső felületen csomó-, repedés-, bél- és liánesmentes­­nek kell lennie. Az alsó felületen csomók, tárolási foltok, épúgy szórványosan előforduló 2 mm-nél nem mélyebb és 10 mm-nél nem szélesebb futóháncs meg van engedve. Durvafodros és vörössávos deszkácskák nem szállíthatók. A II. osztályú parkettadeszkácskák a felső felületen 10 mm-nél nem nagyobb átmérőjű, jól benőtt csomót, különböző színárnyalatú, valamint durvafoltos darabokat és kis nap-, valamint légrepe­­dóseket tartalmazhat; az alsó felületen 5 mm. mély­ségű és 20 mm. szélességben futó háncs és vörössávos deszkácska szállítható. A III. osztályú deszkácska 16 mm-nél nem nagyobb átmérőjű csomót tartalmazhat, lehet vörös vagy vörössávos. Az egyes darabokon nap- és légrepedés 3 mm. mélységig, valamint apTÓ szúrágás elvétve szintén előfordulhat. Szúrágásos deszkácskák az összmennyiség 20 százalékáig fordul­hatnak elő. Az alsó és felső felületen lehet egészséges háncs is. VI. A parkettadeszkácskák 30—80 darabos kötegekbe lágy dróttal kötegelve szállítandók. Egy köteg felerészben jobb- és felerészben bal-deszkácská­­kat tartalmazzon. VII. A szállított parkettadeszkáes­­kát — ereszték (Feder) nélkül —, valamint a failéeet négyzetméterekben, széklécet pedig ■ folyóméterekben számolják el. VIII. A kőris-, jávor- és szillparketta­­deszkácskákra nézve a tölgy- és bükkparkettadesz­­kácskára vonatkozó határozmányok alkalmazandók. Kultúrpalotát épített a kalocsai iparosság. Vasár­nap leplezték le a kalocsai ipartestület új kultúrpalo­táját, melyet az iparosság ingyenmunkával, nemes ál­dozatkészséggel, de miég így is 100.000 pengő költség­gel épített fel. A kultúrpalota Kalocsa legszebb épü­lete lett, színházteremmel, süllyesztővel, öltözővel, nagy karzattal, étteremmel, székházzal stb. A leleple­zési ünnepségen, melyen résztvett gr. Zichy Gyula ka­locsai érsek is, a kecskeméti iparosság jókívánságait dr. Szappanos Sándor ipartestületi jegyző tolmá­csolta. A déli 500 személyes banketten a kalocsai ipa­rosság impozáns módon nyilatkozott meg a Kézműves Kamara felállítása mellett. Építkezik keszthelyi akadémia. A keszthelyi gazdasági akadélmia a gazdaság fenékpuszta! terü­letén két modem berendezésű szilét építtet a berki széna minőségéinek megjavítására. Mészkőliszt Granitto (Kődara) Műkő-METEOR KÖIPARI ÉS MALOMKŐGYÁR R.-T­Budapest, V., Nádor-u. 28. Telefon: L. 914—82-lépcsők lábazatok oszlopok szobrászmunkák EIóT>brehaladt a győri színház építési ügye. E héten Győrött tartózkodott iSzántó dr. kultuszminisz­teri titkár, aki iSzauter Ferenc dir. polgármesternél és Hőtfer Vilmos dr. polgármesterhelyettes főjegyző­nél, a színházi ügyek referensénél! volt informatív megbeszélésen, érdeklődve az új színház építése ügyé­ről, hogy arról Kertész K. Róbert államtitkárnak je­lentést tegyen. A polgármester és helyettese infor­málták őt a iszínházépítés ügyéiben folytatott és folyamatban' levő előkészítő intézkedésekről, tárgya­lásokról és tervezgetésekről. Papi otthont építenek Sopronban. A győri római katholikus egyházmegye esperesi kerületének képvi­selői értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy Sopronban az elaggott győregyházmegyei papok számára otthont és üdülőt építenek. Kétemeletes bérház építése Kecskeméten. A ba­rátoknak régi terve a pénzügyi palotával szemben álló üres telek beépítése. Először egyemeletes építke­zésről volt szó, ezt azonban el kellett ejteni, mert Oslay Oszvaid tartományfőnök kétemeletes épület mellett foglalt állást, ami városépítészeti szempont­ból sem eshot semmi kifogás alá. A tavasszal megin­duló hatalmas építkezésről P. Halász Jeromos házfő­nök a következőkben nyilatkozott: A tervek készen vannak. Január hó 28-án tartományi tanácsülés lesz Kecskeméten Oslay Oszvaid tartományfőnök elnöklé­sével, ekkor történik végleges döntés a tervezetet ille­tőleg, amelyből eddig annyi bizonyos, hogy az épület kétemeletes lesz és hogy az építkezés tavasszal meg­indul. A tervezett épület a katholikus bérházzal lesz határos és így azokat az apró épületeket, amelyek most üzlethelyiségek, le kell bontani. Az új, hatalmas kétemeletes bérház elfoglalja végig azt az üres telket is, amely a pénzügyigazgatósággal húzódik párhu­zamban. Háromemeletes iskola építését tervezik Szegeden. Szeged városnak a női kereskedelmi iskola számára kell megfelelő helyiségről gondoskodnia, mert a fiú- és leánytanulók egyazon intézetbe járnak. Az új isko­lai épületet a polgármester az Apponyi Albert- és Tö­mörkény-utcák sarkára akarja felépíttetni. Az épít­kezéshez szükséges pénz fedezete több mint három­negyedrészben megvan. A belvárosi leányiskola ügyét még ebben az évben szeretnék tető alá hozni, hogy ta­vasszal megindulhasson az építkezés, mert e pillanat­ban fontosabb kul túri el adata nines a városnak. Az építőmunkaadók érdekeit mindenkor és mindenütt megvédi A Munkaadó. A debreceni városi tanácsnak nem tetszik a csend­őrségi palota terve. Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése 1200 négyszögöl területet adományozott a Wesselényi-téren a központi csendőr­ségi palota részére, abban az esetben pedig, ha a csendőrhadosztályt is ott helyezik el, 2400 négyszög­ölet, kikötve, hogy az építkezést még az idén meg kell kezdeni és hogy az épület megfelelő nagyságú és kiképzésű legyen. A csendőrkernletd parancsnokság most beterjesztette a csendőrségi palota tervét a vá­rosi tanácshoz, elvi hozzászólás végett. A tanácsnak nem nyerte meg a tetszését a terv. A tanács elsősor­ban is azt kívánja, hogy az Irinyi-utca felé, ahogy azt az építési szabályrendelet előírja, előkertes legyen az építkezés, továbbá kifogásolja, hogy a nagykörút felé a terv szerint nem lenne épület, hanem egy hosz­­szú kőfal. A tanácsnak az a véleménye, hogy egyene­sen ide kellene néznie a csendőrségi palota homlokza­tának. Különben a tervezett homlokzat ellen is kifo­gása van a tanácsnak, mert általános volt a véle­mény, hogy a tervezett kiképzés sivár, kaszárnya­­szerű és nem szerencsés ötlet az sem, hogy a három­­emeletnyi front teljes magasságában oszlopok nyúl­nak fel. A tanács ezeket a kifogásokat közli a csendőr­­kerületi parancsnoksággal, azzal a kívánsággal, hogy a terveket ezek szerint változtassák meg, mert az ér­tékes telket azzal a gondolattal adta a város, hogy ott monumentálisabb hatású épületet emelnek. Képviselők látogatása az Állami Vas-, Acél- és Gépgyárban. A minap több mint 30 országgyűlési képviselő látogatott el a Magyar kir. Állami Vas- és Gépgyár telepére, hogy láthassák azt a nagy fej­lődést és haladást, amelyet a vasipar terén az ál­lami vasgyár az utolsó évek alatt megvalósított. Kö­­pesdy Elemér miniszteri tanácsos, az állami vasgyár vezérigazgatója fogadta a képviselőket és végig­vezette őket a gépgyártás különböző fázisain. A vas­ipar minden ágával foglalkozik az Állami Vas- és Gépgyár és különösen nagy tetszéssel látták pártkü­lönbség nélkül a jelenlévő képviselők, hogy az autó­gyártás terén milyen óriási előrehaladást tett a gyár, amit legbeszédesebben kifejeztek a főváros részére most készülő és részben már elkészült autobnszalvá­­zak. Hosszasan időztek a képviselők a vasúti mozdo­nyokat előállító telepen, amelynek világhírű produk­tumai még Indiába is elkerülnek. A látogatásban résztvett szocialista képviselők is a legnagyobb elis­merései szólották úgy a gyár szociális és higiénikus berendezéséről, mint azokról az intézkedésekről, ame­lyek az üzemi balesetek elhárítását célozzák. A kép­viselők megköszönték Köpesdy vezérigazgatónak a szíves fogadtatást és a szakavatott tájékoztatást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék