Kádár, 1907 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1907-06-30 / 6. szám

dozatok mellett legyen e kedvezmény az ipartele­peknek megadható. Himenhir. Valnicsek János, Valnicsek Béla elő­kelő budapesti asztalosiparos fia, f. hó 22-én tartotta nagyszámú előkelő közönség jelenlétében esküvőjét a kőbányai plébániatemplomban Hermann Irmuska kisasszonynyal, Hermann Antal budapesti hordógyá­ros bájos leányával. Szerencsekivánatainkat az ifjú párnak és az örömszülőknek! A würtembergi kádárszövetség IV. nagygyűlése. A wür­­tembergi országos kádárszövetség f. 22—24-ig tartotta meg Reutlinyenben ezidei közgyűlését, a tagok élénk részvétele mellett. Ez alkalomból kiállítást is rendeztek, melyről már megemlékeztünk. Azonkívül tanulmányi kirándulásokat is rendeztek. Az előkelő testülethez méltó lefolyású közgyűlés tárgysorozata a következő volt: 1. A szövetség üdvözlése a városi hatóság, a kézműves­­kamara és a reutlingeni szabad kádártestület által. 2. Üzleti és pénztári jelentés. 3. Előadások. a) „Beteg és hibás borok kezeléséről“, tartotta Dr. Meissner tanár, a würtembergi kir. borászati kísérleti állomás elöljárója. b) „A szövetségi tagok részvétele a betegsegélyzó, rokkant és temetkezési pénztáraknál" tartotta Ströhmfeld kir. főtitkár. c) „Önsegély a kézműiparban“, tartotta Rühle stutt­garti főmester. d) „Az anyagbeszerző szövetkezetek jelentősége a kádár­­iparban", tartotta Freylag, a reutlingeni kézmüveskamara titkára. 4. A legközelebbi közgyűlés idejének és helyének meg­határozása. 5. Indítványok. J. A. M Az első továbbképző tanfolyam Budapesten a technológiai iparmuzeumban nyílik meg, ez évi szeptember hóban. A többi tanfolyamot a szükséghez képest az ipar­testületek és iparkamarák javaslatai alapján tartják meg. Hogy önökre mikor kerül sor, azt még nem tudhatjuk. H. J. A hordójelzó hivatalokat a vármegye fogja beren­dezni, ő fogja a hordójelzőt is fizetni. A hordójelző fix fize­tést fog kapni, de hogy mennyit, az még nincs megállapítva. Ludwig J. urnák, Szeged, közlését hálásan köszönjük. CAA ci Ír A 20—175 akós szép erős dongafa, múlt téli íllVvl faragásu, eladó. Megtekinthető az eladónál: Gnttmann Gyula és fia, Nagykanizsa. lOíj íllrAc avdt dongafa 3*/2 sor, igen erős, még egész­­dlvUa séges, fenékkel és ajtózárral, akár teljes hordónak, vagy javításra alkalmas igen jutányosán eladó. Hoffer Ferencz kádármesternél, Székesfehérváron. Kádszállitás. Vörösréz-áruk csávázásához 3 ■ — ■ drb rajz után vörösfenyóből, hornyolt eresztékkel készült edény szükségeltetik Méretek: 4600 mm., belső átmérő, 2400 mm. belső magasság, fenék 80 mm. az oldallapok és födél 45 mm vastagok. Ajánlatot kér és közelebbi részletekkel szolgál: Reiehenherger Károly rézműves Budapest. VIII., Kender-u 34. legolcsóbban szállít a készítő Ch. W. Weissmann Borgóprund, Erdély. A pécsi kiállítás dongafái. A vaiszlói közalapítványi erdőgondnokság, mint arról már hirt adtunk, hordódongából, söröjhordó­­dongából és kőrisdongából fél akóstól 1000 akósig, egész kollekcziót állított ki a pécsi kiállításon, A Tirts Rezső közalapítványi főerdész felügyelete alatt készült szép dongákból minden fajtából egy teljes hordó (3 sor donga, 2 sor fenék) van a kiállítás pa­vilonjában. E dongákat nyilvános árlejtés utján fog­ják eladni, még pedig olyképen, hogy a kisebb (1—100 akósig) és a nagyobb (100, 200, 500, 1000 akós) minőségekre, valamint a kőris- és vörös-don­gákra külön-külön is tehető ajánlat, de előnyben fog részesülni az, mely az egésznek megvételére fog vo­natkozni. Részletes kimutatást kívánatra díjtalanul küld a közalapítványi m. kir. erdőgondnokság, Vaiszlőn, mely kimutatás segélyével a pécsi kiállí­táson meggyőződés szerezhető a készlet hiánytalan voltáról, miért is az ajánlatban kiteendő, hogy vevő a kimutatott anyagot meglévőnek s ajánlatának el­fogadása esetén azonnal átvettnek tekinti, valamint a teljes vételárt azonnal kifizeti, oly kötelezettséggel, hogy a dongakészletet csakis a kiállítás bezárása után fogja elvinni. Az ajánlat benyújtásának határ­ideje julius hó 15. Levelezés. Szakkérdésekben levélbeli választ csak akkor adunk előfizetőinknek, ha a megkereséshez a válaszbélyeget mellékelik. G. Sorait közreadtuk, mert közérdekűek. A személyes vonatkozásokat azonban kihagytuk, mert személyeskedésre sem okunk, sem kedvünk nincs. Aki okulni tud és akar, az igy ís okulhat belőle. STAUER JOHANN kádár-szerszámgyáros WIEN, XII., Vivenotgasse 42. Dusán felszerelt raktárából ajánlja legjobb minő­ségű öntött aczélból hegesztett kádárszerszámait, mint egyenes és görbe késeket, erdei szeker­­czéket, taszító gyaluvasakat, abroncshajtó kala­pácsokat, amerikai külső dongagyalukat stb. Árjegyzékkel díjtalanul szolgál. —2 * Legjobb minőségű köszöríikövek kádárok es asztalosok részére. = BUDAPEST. = VII. kér. Gizella-út 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék