Magyar Grafika, 1924 (5. évfolyam, 3-12. szám)

1924-03-01 / 3-4. szám

A GRAFIKAI IPARÁGAK ÉS ROKONSZAKMÁK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ UNGARISCHE GRAPHIK ÉS GRAFICA MAGHIARÁ CÍMŰ MELLÉKEAPOKKAl SZERKESZTI ÉS KIADJA Rí RÓ MIKLÓS. MEGJELENIK ÉVENKÉNT HATSZOR FERRUÁR, ÁPRILIS, JÚNIUS, AUGUSZTUS, OKTÓBER, DECEMBER HÓNAPBAN V. ÉVFOLYAM 3.-й. SZÁM. I92U MÁRCIUS-ÁPRILIS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MAGYAR NYOMDÁSZTÁRSADALOM minden tagja egyetért abban, hogy a nyomdaipart fejleszteni, színvonalát emelni kell és hogy a magyar grafikai szakirodalomra — mint olyan tényezőre, amely ezeknek a célok­nak elérését elősegíti — igen nagy szükség van. E tekintetben nem is lehet véleményeltérés közöttünk s mi a magunk részéről a legsúlyosabb áldozatok árán is fejlesztettük a magyar szakirodalom egyik elvitat­­hatatlanul fontos tényezőjét: a MAGYAR GRAFIKÁT. Fejlesztettük pedig abból a mélységes meggyőződésből folyólag, amely egy nyomdá­­szati szaklapnak kizárólagos céljaiul tűzi ki: mindenkor előljárni a jó példával, a szakma­­fejlesztésnek útját egyengetni, gyakorlatias célszerűségre, ízlésre és művészetre oktatni olva­sóit s ezeken felül ország-világ előtt dokumentálni a hazai nyomdaipar fejlettségét, mint a kukéira egyik legfontosabb fokmérőjét. Aki összehasonlítja a mai MAGYAR GRAFIKÁT a négy év előtti szerényke füzetecskékkel, aki figyelembe veszi a külföldnek olyan egysé­gesen megnyilvánuló elismerését: az nem vonhatja kétségbe, hogy a MAGYAR GRAFIKA becsülettel végzi feladatait s belföldi és külföldi vonatkozásban egyaránt tényezővé vált. Ezzel szemben ismételten kell rámutatnunk arra a szomorú tényre, hogy ezeket a nagy áldozatokkal kivívott sikereket a hazai szakmai körök nem méltányolják érdemük szerint. A magyai1 nyomdatulajdonosok és üzemeiket felszerelő s anyagokkal ellátó cégek vezetői nem méltányolják törekvéseinket, nem értékelik kellőkép lapunk fontosságát, pedig az ő legeminensebb érdekük: a magy ar garfikai iparágak fejlődése, igen erős nexus­ban áll a magyar szakirodalom fejlesztésével. Ezt a magyar nyomdásztársadalom eme szárnyán nagyon jól tudják és hirdetik is. A gyakorlati ténykedés azonban ebben a vonat­kozásban homlokegyenest ellenkezik az elméleti felfogással s kétségtelenül bizonyítja, hogy a szákirodalompártolás gyakorlati kultiválását nem űzik olyan őszinteséggel, mint amilyenről a munkásság tett tanúságot azzal, hogy csorbítatlan hűséggel kitartott a MAGYAR GRAFIKA mellett s hitet tett a magyar szakmafejlesztés előmozdításának fontosságáról. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék