Magyar Grafika, 1927 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

a reklám adja meg. Ezek jók cs kicsiny» ségük dienere is clevík az 1 a hatast, amit tőlük várunk. A nagy »F« betűs Fenyves» féle reklám lap fofthatását maga a betű domborítja ki a legpregnánsabban, segítik ebben a hivatásában a hoz?ácsatlakozó élénk színű sorfolt s azt közrefogó fekete kockák. - Kissé nyugtalan hatású a Cor= vín»áruház reklámja, de ezt inkább a fehér papírnak kell tulajdonítani. Színes papíroson, vagy egy negyedik színben nyomandó tónuson a mostani szerkezeté» ben is érdekes és figyelmet keltő reklám» ként tekintendő. - Ugyancsak folthatáson alapuló szerkezettel bír lapunk e számá= nak fedőlapja is, amelynek markáns fő= sora és a píros=fekete félkorongjai rend» kívüli hatású reklámerővel bírnak. A reklámnyomtatványok, illetve víl» lamosreklámok színezése — mint fentebb említettem — nagy fontossággal bír. Az egyik színnek pregnánsan reklámszínnek kell lennie,- legyen az élénk, tüzes, mér» gesen tolakodó. A cínóber, vírídínzöld, sárga egyaránt a legjobbak, de ezek mcl» lett persze jóhatásúak más tompább,fíno = mabb hatású színek is. A színezés meg» állapításánál azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy egy nyomtatványon csak egyetlen egy ilyen élénk, tolakodó, szem» bcszökő színt alkalmazzunk, kerüljük azt a rossz szokást — amit sajnos gyakran láthatunk alkalmazni —, hogy egy=egy fehér lapra két élénk — (piros»zöld vagy narancs és »tüzes« kék) - színt nyomta» tunk. Két élénk szín csak az esetben hat jól, ha negatív betűs a megoldás és a hát» tér fekete, tehát fekete színű a papírunk. Ha a fentebb tömören elmondottszem» pontokra ügyelünk és példáink nyomán dolgozunk, úgy kisebb technikai készség» gél, korlátozottabb termelési lehetőségek mellett is az átlagnál nívósabb reklám» nyomtatványokat állíthatunk elő. WANKO VILMOS ----------------------------­Fedőlapunk és mellékleteink E számunk fedőlapját Kun Mihály tervezte s kiegészítője a »folthatásos reklámnyomtat» ványok« című cikkünkhöz általa tervezett nyolc szedéspéldának. Úgy a fedőlapot, mint a mellékleteket Eeíb Károly gépmester nyomta. A szedés és az ezzel kapcsolatos tónusmet» szetek (túlnyomórészt ólomból megmunkálva) Paxíán Péter, Springer Ferenc, Horváth Ferenc munkáját dicsérik. Igen értékes és pompásan sikerült két mellék» letet kaptunk Kncr Izidor gyomai könyvnyom» tatótól. Az egyik a cég ezídcí újévi köszöntő» lapja, melynek művészi kivitele Kozma Lajos grafikus ízlését dicséri. Technikai kivitele a gyomai intézet jó hírnevéhez méltóan kifogás» tálán, csak úgy, mint a másik mellékleté, mely Knerék egyik legújabb kiadványának: »A tő» rök hodzsa tréfái« című műnek négy oldalát mutatja be olvasóinknak. E melléklet kis íze» lítőt nyújt abból a végtelenül kifinomodott könyvművészetből, amelyet a gyomai könyv» nyomtatóműhely kultívál s amely az igazi hozzáértők elismerését érdemelte ki úgy ha= zánkban, mint a távol külföldön egyaránt. E könyv díszítései és fametszetei egyébként Kner Albert művészetének és technikai tudá= sának ékes bizonyítékai. E számunk 11. melléklete a J. W. Ejanders borgisch=gIadbachí papírgyár fedélpapírmin» tája. E gyár c papírmintával hívja fel cégeink figyelmét »Krater« »Kreta«, »Sargasso« és »Jan Wellern« nevezetek alatt piacra hozott fedélpapírosaíra, amelyek szép és ízléses színe» Zetű felületükkel igen alkalmasak könyvek külső védőlapjaínak ékesítéseíre. A lapunkhoz csatolt mintalap a »Sargasso« sorozatból való, amelynél a színek egybeolvadása annyira finom, hogy az ezekre nyomott fedőlapok igen előkelő hatást gyakorolnak a szemlélőre. A cég képviselete Josef Stiassny, Wá'cn, I. He= gelgasse 19, készséggel küldi meg a papír» fajták mintakollekcióját. CSOMAGOLÓ= KIÁLLÍTÁS. Az Or= szagos Iparegyesület, amely csak nemrég rendezett egy háromhónapos reklámtan» folyamot kereskedők és reklámszakma» beliek részére, ez év tavaszára kiállítást rendez a mintaszerű csomagolásokból. A kereskedelmi verseny ezen a téren is egyre nagyobb áldozatkészséget követei a cégektől, de viszont a különböző anya» gokat (papír, nemezpapír, bádog, kera= mia, üveg stb.) nyomtatással ellátó tech = níkak fejlettsége mindenfelé örvendetes eredményekkel szolgál. Ezzel karöltve jár a csomagolt áru üzleti sikere is. Szinte egész skáláját lehet összeállítani a csórna» golásoknak, ama legegyszerűbb háztar» tásí kellékektől kezdve, mint paszták, ola= jók, konzervdobozok egészen a raffinált művészettel luxuscsomagodban jelent» kező parfőmökíg. Es itt számbajön min» denütt magának a csomagolásnak a for= mája, az élénksége,az alapszíne, valamint a nyomtatott címke és a burkolópapír is. Helyesen összeállított gyüjteményanyag» ból tehát sokat tanulhatnak kereskedőink és nyomtatóink is. Éppen ezért kívánatos, hogy a kiállítás nocsak művészi mun = kákát, de egyszerű, jó köznapi példákat is mutasson be s rövid útbaigazítást is adjon a látogatóknak a csomagoló» anyagok reklámszerű megmunkálásáról. ÁRUHÁZAK ÉS HIRDETÉSEIK A nagyvárosi áruház sokkal erőteljesebb mértékben veszi igénybe a reklám nyom» tatott eszközeit, mint a kis» és közép» kereskedelem. Minthogy pedig az áru» házak legtöbbje a női divatnak, pipcrccik» kéknek és szépítőszereknek is hatalmas osztályaival rendelkezik, már csak ezek érdekében is szüksége van ízlést és finom» A Linotype a szedőgépek közül a legjobban van elterjedve s tökéletes szerkezeténél fogva mindenfajta szedéshez a legelőnyösebben es leggazdasagosabban használható A LINOTYPE VEZET * G UTEN BERG=H AUS GEEL TESTVÉREK Budapest II, Hunyadi János»u. í2. Telefon: 34-74. Wien Víl, Lcrchenfcldcr»str. 37 o

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék