Magyar Grafikai Szaklap, 1948 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1. szám

SZÁZ ÉV távlatából a kulturális és gazdasági élet együttható kapcsolatának megható képe tárul elénk. Azt mondja egyik jeles professzorunk alap­vető közgazdaságtanában, hogy a termelés irá­nyításának három szempontja : a közgazdasági, a magángazdasági és a műszaki cél küzdelmében csak az utóbbi kettő viaskodik valójában, míg az első a háttérben szemlélődve marad, hogy mindig ugyanazt láthassa a küzdelemnek a végén : a magángazdasági szempont győzelmét. Tehát a jövedelmezőség irányítja a termelést. Ez természetesen így is volt általában, de a nyomdászok itt sem voltak beskatulyázhatók ilyen dogmatikus szabályokba. A tizenkilencedik század hősi lelkületű nyom­dászai igenis, nem a rideg önérdeket, hanem sokat gyötört nemzetünk szellemi felszabadulá­sát, a kultúrmissziót tekintették mindenek fölött állónak s csak azután az üzleti vállalkozást, a hasznot. Trattner, Emich, Länderer, Wodianer, Bagó, Kertész ésatöbbi, neves és névtelen, jobbára ide­gennevű, de izzó magyarlelkű nagy nyomdá­szaink nevezetes hősei nemzeti küzdelmeinknek. Kazinczy, Kisfaludy, Vörösmarty, Jókai, Ke­mény, Arany, Tompa, Petőfi, Kossuth és Szé­chenyi lángesze általuk, az ő áldozatkészségükből nyerhetett nyilvánosságot, s nagyszerű könyv­nyomtató mestereink példamutatása és bátor felelősségvállalása, nem utolsósorban pedig anyagi támogatása nélkül ma sokkal, sokkal szegényebb lenne a magyar kultúra, é­s szín­ben, képben a magyar nemzet históriája is . .. Idézzünk egyetlen adatot ennek bizonyítá­sára ? A fiatalon elhunyt Trattner Tamás egymaga olyan lankadatlan buzgalommal fáradozott a nemzet közjaváért, hogy rövid élete alatt, 1817 és 1825 között 827 munka hagyta el sajtóját és ezek közül több mint 400 magyar nyelvű. Ha egy­­egy mű hasznosságáról meg volt győződve, nem csekély áldozatok árán is, ő kiadta azt. Ilyen nyomdászaink és kiadóink pedig szép számmal voltak.* A TIZENKILENCEDIK század kezdete óta Pest-Buda lett az ország igazi fővárosa, a ma­gyarság természetes és szellemi életének köz­pontja, kulturális életünk irányítója. Betetőzte a fejlődést a Pesti Hírlapnak 1841-ben történt megindítása, mely lapnak Kossuth Lajos hírlap­írói tehetsége adott országos jelentőséget. Kos­suth Lajos lángesze kiküszöbölte az addigi vici­nális és rendi érdekű irányzatokat és lapjával az egyetemleges országos érdekek szószólója és irá­nyítója lett. A rendi alkotmánynak és a vár­megyei közgyűléseknek, meg a pozsonyi ország­­gyűlési tárgyalásoknak politikai decentralizá­ciója helyébe fokozatosan, a Pesten meginduló politikai pártszervezkedés központosító hatása jutott érvényre és az 1848. évi utolsó pozsonyi országgyűlésen végre a modern állameszme győ­zött a roskatag rendi alkotmány felett. A vár­megyei központok politikai jelentősége meg­csökkent, Pest gyorsiramú fejlődésével hamaro­san túlszárnyalva Budát, az ország valóságos központjává lett. LEVÉLTÁRI ADATOK alapján, a száz év előtti Pest-budai nyomdák ügyére vonatkozóan az alábbi vázlatos kép tárul elénk. A nyomdákra vonatkozó mindenfajta kérdés­nek a kiindulópontja ebben az időben, az 1847 november 7-ére Pozsonyba hirdetett országgyű­lésen V. Ferdinánd 4. rendeletének 18. cikke­ként, az 1848 ápr. 11 -én hozott sajtótörvény volt. Ez az előző vizsgálatot (cenzúrát) örökre eltörli és visszaállítja a sajtószabadságot, amint azt a március 15-i Tizenkét pont közül a legelső köve­telte. Ennek a törvénynek sarkalatos első para­grafusa így foglalja össze a lényeget: »Gondola­tait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti«. — A közlés eszköze a nyomda, a törvénynek tehát arról is külön meg kell emlékeznie, amint azt a 4. fejezetben teszi : »37. §. Nyomdát és kőnyomdát felállíthat min­den, a ki az 1840 : 16. tczikk 1. és 2. fejezetében foglalt rendeleteknek eleget tévén, melyben lakik, azon törvényhatóság elnökének szándékát bejelenti, a ki erről a belügyek miniszterét érte­síti , és a fővárosban 4000, egyebütt 2000 forin­tot részére 5%-tel kamatozandót, letesz. 38. §. Ki titkolt nyomdát s kőnyomdát bír, tudniillik mely nincs bejelentve, műszereinek kobzásán túl, 1 évi fogsággal és 2000 forintig ter­jedhető büntetéssel fog büntettetni. 39. §. Minden nyomdabirtokos lakát és sajtói­nak helyét, az illető törvényhatóság elnökének bejelenteni tartozván, ezenkívül köteles egy át­­zsinórozott és elnökileg lepecsételt könyvet tar­tani, melyben mindenféle kis és nagy nyomtat­vány elkészültének ideje, továbbá alakja, czíme: 4

Next