Magyar Kelmefestő Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-22 / 38. szám

1912 szeptember 22. MAGYAR KELMEFESTŐ ÚJSÁG 325 Azon kéréssel fordultunk tehát az országos gyermekvédelemhez, a gyermekligához és az ecseri gyermekmenhely-telephez, miszerint bocsájtanának rendelkezésünkre olyan 13 éves leánygyer­mekeket, akik már felszabadultak a rendes iskolázás kötelezettsége alól és akiket ki­elégítő ellátás és gyári foglalkozás mellett a tolnai fonoda telepén létesített munkás­­otthonban mi részesítenénk az előírt további oktatásban. Ez idő szerint 60 ilyen leány van a tolnai munkásotthonban, de legalább 120 gyerme­ket szándékozunk ott elhelyezni és reméljük, hogy az ezek befogadására szükséges épü­lettel még a nyár folyamán elkészülünk. A gyermekek ellátásáról e helyen nem kívánunk részletesen szólni. Ilyen intéz­ménynek papiroson való ismertetése csak ritkán talál hitelre s még ritkábban lehet az ismertetés kimerítő és megfelelő. Ezért annál szívesebben látunk minden­kit a tolnai gyárban, aki megismerni óhajtja ezen valóban üdvös intézményt. Aki látoga­tásával szerencséltet bennünket, meg fog győződni arról, hogy a munkásotthonban elhelyezett leányok egészségesebb színűek, jobb kedvűek és megelégedettebbek, mint a községbeli munkásnők, akik bizonyára nem részesülnek olyan rendszeres ellátás­ban többnyire szegény szüleiknél. Az otthonbeli gyermekek munkája ki­fogástalan. Ők is ugyanazon napszámbérben részesülnek, mint a többi munkásnők. Sőt az otthonnak azon jó hatását is tapasztaljuk, hogy a községbeli munkásnők belátják, miszerint a gyár nem szorul ki­zárólag reájuk és ezért óvatosabbak, nem épen méltá­nyos kérések, vagy követelések támasztásával. A munkásnőknek átlagos keresete havonként 30—40 korona. Ebből élelmezésükre fejenként 15 ko­rona, ruházatukra és egyéb mellékkiadásaikra mintegy hoz szoktatjuk és ha később kilép az életbe, mint leg­nagyobb kincsét, magával viszi a munkaképességet 5 korona fordittatván, tiszta keresetük, mely gyümölcsözés végett postatakarékpénztárba helyeztetik, havonként mintegy 15 koronára, vagyis évenként 140—150 koronára tehető. Természetes, hogy ezen számításnál a mun­kásnő szorgalma és ügyessége döntő be­folyással bír. A munkásnők tiszta keresménye jelen­tékenyen nagyobb volt akkor, mikor azok­nak eltartásához havonként 8 koronával hozzájárult a gyermekvédelem. Azt hiszem, hogy a jelen viszonyok közt is a munkás­­otthon szervezésével a gyermekvédelem érdekében egy reális alapon nyugvó áldásos intézményt létesítettünk. A 13 éves gyermeket, aki az ilyen gyári orfelinátba jut, korának megfelelő munka­ Pancsovai uj selyemfonóda belseje. Épült 1899-ben. Pancsovai uj selyemfonóda külseje. Épült 1899-ben. Bérbeadva M. Igler’s Neffe uraknak, W­ien. íg . Győri selyemfonóda külseje. Épült 1900-ban. Bérbeadva Dumas és Martin uraknak, Lasalle, Franciaország.

Next