Magyar Közgazdaság, 1936 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1936-10-29 / 44. szám

12 Súlyos vádak négy ismert vállalat ellen a Fenyő-féle nagy valutabím­ügyben Fiktív számlákkal segítették elő a Nemzeti Bank félrevezetését? Lefoglalták a gyanúba vett vállalatok könyveit, elvették a cég­főnökök útleveleit . Sorozatos letartóztatások várhatók (Az 19 tudósítójától.) Az utóbbi eszten­­dők legnagyobb valutabűnügyének letartóz­tatottjai: Fenyő Zoltán, Vidor Jenő, Ferbes Imre és Fekete Imre a Markó-utcai fog­házban várják sorsuk eldőltét. A valutaügyészség Kotsis Miklós ügyész­ségi alelnök irányítása mellett megfeszített erővel dolgozik, hogy végre tiszta képet kapjon Fenyő Zoltán és társai valuta­machinációjáról. A terhelő bizonyítékok az abbáziai szállodatulajdonos és pesti pénz­ügyi tanácsadói ellen egyre szaporodnak. Fenyő­ Zoltán, az abbáziai Atlantic-száló tulajdonosa, ez év elején elhatározta, hogy megválik Olaszországban lévő vagyonától, likvidálja szállodáját, eladja ingatlanát s a pénzen nosztrifikálatlan kötvény­szelvé­ny­eket vásárol. Szándékát bejelentette a­­Magyar Nemzeti Banknál, amely áprilisban adott végleges elvi választ, közölve, hogy amennyiben Fenyő igazolni tudja vagyon­tárgyainak értékesítését, a befolyó nosztri­­fikálatlan kötvényszelvényeket vásárolhat, azokat Magyarországra behozhatja s valuta­­jogszabályaink értelmében ezeknek a köt­vényeknek az ellenértékét száz százalékban megkapja, természetesen nem készpénzben, hanem csak részletekben, mégpedig a kül­földi tőketulajdonosoknak Magyarországon maradt, úgynevezett zárolt pengeszámla terhére. Ezt a pénzt is csak úgy kapja meg, h­a azt idegenforgalmi célra fordítja, neve­zetesen megépíti a balatonföldvári részvény­­társaságtól vásárolt ingatlant, a kilátásba helyezett s a Balaton idegenforgalmának fellendítését célzó, modern larusszállót. Fenyő Zoltán az építkezést meg is kezdte, közben azonban a valutaügyészség meg­állapította, hogy Fenyő Zoltán olaszországi ingatlanát nem értékesítette, hanem buda­pesti pénzügyi tanácsadóival egyetemben. Magyarországról 500.000 pengőt síbolt ki részben effektiv, részben pedig egy svájci tőkés befagyott pengőinek megvásárlásával s ezek után vásárolta meg az inkriminált nosztrifikálatlan kötvényszelvényeket és így ezzel a körmönfont tranzakcióval sike­rült elérnie, hogy a külföldi pénzpiacokon féláron vásárolt kötvényszelvényeket ide­haza a Nemzeti Bankkal teljes értékben fizettette ki s ez a különbözet a jelek szerint egyelőre több mint 500.000 pengőt tesz. A nyomozás legújabb fázisában kiderült, hogy a letartóztatottakon kívül súlyos gyanú terheli az építő és szállóberendezési vállalatok egy részét, amelyek összeköt­tetésben állottak Fenyő Zoltánnal, illetve azoknak jórészét, akik bármilyen vonatkozásban is érdekelve voltak a balatonföldvári luxusszálló építésénél. A nagy eréllyel folyó vizsgálat során ki­derült, hogy Fenyő Zoltán milyen feltétel­lel kap pénzt a Nemzeti Banktól, illetve tisztában voltak azzal, hogy a Nemzeti Bank ez építkezés előrehaladásával arányban fo­lyósít szaldírozott számlák ellenében mun­kabér és a szállított áruk kiegyenlítése cél­jából bizonyos összegeket az építkezésnél érdekelt vállalkozók és a szállítók számára. Ezért, hogy elősegítsék a szállótulajdonos valutaüzérkedését, a szállítók közül négy közismert vállalat teljesített aun­­kabérösszegeknél illetve a leszállított áfu értékénél jóval magasabb összegről állított ki szaldírozott számlákat, amelyeket Fenyő prezentációja után a Nem­zeti Bank ki is fizetett, amivel a valutaüzér társaságnak sikerült újabb és újabb tőkéhez jutnia, mégpedig olyképpen, hogy a bizal­mas megállapodás után a kiutalást felvett vállalkozók a fiktív számla és a valóságos követelé­sük között fennálló különbözetet eset­­ről-esetre visszafizették Fenyő Zoltán­nak, illetve Vidor Jenőnek. Ez a meglepő adathalmaz természetesen egy csapásra megváltoztatta a valutaügyész­ség munkájának irányát és most már teljes erővel a bűntársak kinyomozására feküd­tek. Miután Fenyő Zoltánt és társait a va­lutaügyészségen kedden délelőtt előzetes le­tartóztatásba helyezték, a detektívek most már kizárólag a bűnügy kulisszatitkait ku­tatja és ennek során újabb meglepő intéz­kedések következtek. Elsősorban házkuta­tást tartottak a balatonföldvári lotusszál­­loda építkezésénél érdekelt szállítók közül négynél, majd lefoglalták üzleti könyveiket és átvizsgálás céljából beszállították a va­lutaügyészség Lipót­ körút 16. szám alatti helyiségébe. A valutaügyészség megállapí­totta azt is, hogy a balatonföldvári szálloda­­építkezés egyik érdekeltje egy budapesti banknál hitelkeretet nyitott a valutaüzér társaság javára, mégpedig olyan feltétellel, hogyha a luxushotel elkészül, a kölcsönt nyújtó elsőhelyi bekebelezést fog majd kapni, ezzel szemben Fenyő Zoltán és tár­sainak 500.000 pengős folyószámlahitel ál­lott rendelkezésükre, amelynek egy részét a szóbanforgó svájci tőkés Magyarországon lévő zárolt pengőinek megvásárlására for­díthatták. Miután a szállító cégek egy részé­nek bűnössége bizonyíthatónak látszik, Kotsis Miklós ügyészségi alelnök intézkedé­sére a cégfőnökök útleveleit elvették, hogy a gyanúba vettek ne hagyhassák el az ország területét. A nyomozás az új irányban tovább folyik s ha a valutaügyészségnek sikerül perrend­­szerűleg bizonyítani a gyanúsítottak bű­nösségét, szenzációs letartóztatások követ­keznek. Közvetlen tárgyalásokba kezd a vegyészeti és gyógyárú ipar a további kivitel biztosítása érdekében (Az SS tudósítójától.) A magyar vegyé­s-­ és gyógyárugyárak hatalmas munkát fejtenek ki a külföldi piacok megszerzése érdekében. Mint a Magyar Közgazdaság l­egutóbb megírta, a meglévő jelentékeny exportterrénumok mellett új távolkeleti dacok meghódítását tűzték ki céljukul a vegyészeti gyárak, de a külföldi valuta­eseményekből előállott felárveszteségek kö­vetkeztében a legutóbbi napokban váratla­nul megakadt az export eddigi zavartalan lebonyolítása. Miután külkereskedelmi ha­tóságaink ezideig nem tudták rendezni eze­ket a valutaproblémákat, a vegyészeti és gyógyszerárugyárak most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy maguk indítanak tár­gyalásokat a külföldi átvevő cégekkel, a további kivitel biztosítása érdekében. A francia és svájci frank átértékelésével kapcsolatban ugyanis olyan súlyos felár­veszteségek érték a vegyészeti és gyógyszer­­árugyárakat, hogy csakis az exportpiacok­kal kapcsolatos gyors és kielégítő megegye­zések révén tudják némileg behozni a már eddig elszenvedett károkat. Az egész szakma érthető érdeklődéssel várja az akciót, amely­nek eredményeképpen — előreláthatólag — a vegyészeti és gyógyárugyárak a saját ere­jükből teremtik majd meg a további kiviteli lehetőségeket. Tovább folytatja a telepítést a TEBE Újabb birtokot vásárol nyugdíjpénztára Balmazújváros környékén (Az ET tudósítójától.) A TEBE nyugdíj­­pénztára tavaly vásárolta meg a balmazúj­városi 3700 holdas birtokot, amelyen telepí­tést hajtott végre 60 holdas, 20 holdas és 8 holdas tanyaparcellákban. Eddig már 127­­.anya létesült, amelyeken a legjobb tapasz­­alatokat szerezték nemcsak a bérlő gazdák, hanem a TÉBE is, sőt agrárkörökben fel­ügyeltek az újszerű telepítési kísérletre. Volt egy 600 holdas parcella e birtokon, amelyen továbbra is Semsey gróf gazdálko­dott, mert erre a szerződésben lehetőséget biztosítottak neki mindaddig, amíg megfelelő bérlők nem jelentkeznek. Arról értesülünk most, hogy ezt a 600 holdas birtokrészt is az eddigi eljárás szerint telepítik be, ameny­­nyiben arra gazdák jelentkeztek. Értesülésünk szerint különben a TÉBE nyugdíjpénztára újabb birtok megvásárlá­sáról tárgyal. Ez a birtok szintén Balmaz­újváros határában fekszik, a Semsey gró­fok tulajdona és csatlakozik a már tavaly vásárolt birtokhoz. Ezt az új birtokot, amely rövidesen a TÉBE nyugdíjpénztárának tu­lajdonába kerül, szintén a már bevált mód­szerrel hasznosítják. CONTINENTAL Szalagszövőgyár Rt. BUDAPEST, V. SALIT*­A 8 TELEFON: 1-802-44 Gyár: Pestszentlflrmc varailan name! verseny miau megakadt svaid zsirszamtasunk (Az ST tudósítójától.) A hónapok óta szünetelő németországi zsírkivitelünk mel­lett a szakma érthető érdeklődéssel és vá­rakozással tekintett a nemrég még biztatóan alakuló svájci zsírszállítások felé. Sajnos, ezek a reménységek nem váltak valóra, mert — értesülésünk szerint — a MAHASZ kétvagonos próbaszállítmánya után abba­maradtak , az exporttárgyalások és olyan érdekes körülmények működtek közre, amelyek a zsírexport további folytatását egyelőre lehetetlenné teszik. Németország ugyanis Hollandiától nagy­­mennyiségű zsírt vásárolt, azonban nyo­masztó devizaszükségleteinek fedezésére a ffdftGYAR WEKCMEIi M R.-T.* BUDAPEST, VII., Károly-király-út 3/1 Felelős szerkesztő és kiadó: BERÉNY IMRE Szerkesztő: TÁBORI LAJOS NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI Mü INTÉZET R. T. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VL ARADI UCCA 8. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. hollandiai szállítmányokat továbbította Svájc felé, ahol megfelelő áron sikerült Budapest, 1036 október 20. piacot találniok. A váratlan német konkur­­rencia következtében szakadt meg az új svájci relációnk és így a kétvagonos próba­szállítmányok után egyelőre nem lesz foly­tatása a svájci zsírszállításoknak. XHWtBKZ­%«»aBK«nB Megkezdi ü­zemét a sashalmi nyersfilmgyár (Vi., fit tudósítójától.) Megemlékeztünk arról hogy Sashalmon filmgyár létesült, amely külföldi tőke segítségével kezdi majd meg a gyártást. A tárgyalások máris előre­haladott stádiumban vannak. Az alapító el­járást az illetékes tényezőknél és sikerült az iparügyi, illetve kereskedelemügyi mi­nisztériumokban a vám- és adókedvezmé­nyeket megkapnia. Szenes László, aki a szakmában már ed­dig is dolgozott, alapítja Sashalmon ezt a filmgyárat. Lengyel tőke, az egyik nagy len­gyel filmgyár vesz részt az alapításban, ez azonban kifelé nem domborodik majd ki. A céget ugyanis Szenes László egyéni alapon akarja megalapítani, tehát sem részvénytár­saságról, sem k. f. t.-r­ől nincsen szó. A gyártási program eléggé jelentős. Fotó­­lemez és nyersfilm gyártására rendezkedik be Szenes László a sashalmi gyárban. Nyers­­filmabehozatalunk igen nagy összegeket tesz ki és ennek egy részét fogja a hazai gyárt­mány pótolni. Egyelőre még nem állítja elő az összes filmfajtákat az új gyár, hanem csak a legfontosabbakra rendezkedik be. Erősen igénybe veszi a közlekedési vállalatokat a búzaszállítás (Az E! tudósítójától.) Az idei nagyobbb termés nagy feladat elé állítja a­­V­ IV-ot és a MATEOSz-t. Egyes vidékeken olyan nagy kereslet mutatkozik különösen teherautók iránt, hogy alig bírják a szükségletet kielé­gíteni. A MFTR is kellően foglalkoztatva van, ami az idei üzletév eredményeiben megfelelően visszatükröződik majd. Különösen a búzaszállításoknál mutatko­zott jelentős emelkedés, úgyhogy a MFTR hajóparkja teljes mértékben ki van hasz­nálva. Alaptőkét emel a Vadásztöltény (Az 531 tudósítójától. A Vadásztöltény, Gyutacs és Fémárugyár R.­T., amely a Ke­reskedelmi Bank konszernjéhez tartozik, november 5-re rendkívüli közgyűlést hívott össze eddigi 1,500.000 pengős alaptőkéjé­nek 900 ezer pengővel 2,100.000 pengőre való alaptőkefelemelése tárgyában. A Va­dásztölténygyárnak már régebben volt 2,400.000 pengő az alaptőkéje, azonban ak­kori foglalkoztatása nem kívánta ezt a ma­gas alaptőkét és leszállították. A mostani alaptőkefelemelésre azért van szükség, mert a gyártelepet lényegesen ki­bővítik, nagyobbszabású építkezésbe kez­denek, azonkívül egész sereg új iparcikk gyártását honosítják meg. A vállalat továbbra is tömegcikkeket fog forgalomba hozni, a nemzetközi csokartel le­­­ia­masztasaroi neszeinek (Az Mt tudósítójától.) Sok harc volt ta­valy a nemzetközi csőkartel körül és ered­ményként a körtet felbomlott. Arról értesülünk most, hogy újból meg­kezdődtek a tárgyalások a nemzetközi cső­kartel feltámasztásáról. Annak idején, ami­kor ez a nagy szervezet még életben volt, a magyar gyárak jelentős szerepet vittek benne és most előreláthatóan újból meg­felelő szerephez jutnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék