Magyar Textiltechnika, 1947-1948 (1. évfolyam, 1-2. szám - 2. évfolyam, 1-9. szám)

1947-12-01 / 2. szám

selyemtenyésztők naptára, szakokta­tási célra is, kultúrfilm készítése a selyemtenyész­tésről, stb. Nagyobb arányú tenyésztés biztosítá­sára szükséges, hogy a tenyésztők megfelelő nagyságú tenyésztő helyi­séggel rendelkezzenek. A selyemgubó beváltási rendszerét is célszerű meg­változtatni. Az eddigi válogatáson alapuló átvétel helyett a százalékos beváltást kell bevezetni. E rendszernél nem szükséges az összes gubók átné­zése, hanem száz gubó átválogatása elegendő s az így adódó eredmény alapján állapítják meg, hogy az átvé­telre kerülő gubómennyiségnek hány százaléka első-, másod-, illetőleg har­madosztályú. A selyemgubók osztályozását is új alapokra kell fektetni. Jelenleg a se­lyemfonódák csak­­egy minőségű gre­gét bocsátanak áruba, holott a fel­dolgozó ipar szempontjából a termelt gregenek négy minőségi osztályba való sorozása szükséges. A gubóknak a fo­­nóda szempontjából két osztályba so­rozása érthető 33.000 kg-os gubóter­­mésnél, azonban ez évben, mikor a selyemgubótermelés már megközelíti a békeévek termésátlagát, újra be kell vezetni az általánosan és nálunk is régebben alkalmazott osztályozási rendszert a következő gubócsopor­­tokra: Reale, Semireale Realino. Cartella Morti I., II., III., Doppi I., II., III., Bosco, Bucata Spelaja, Hulladék Az állami selye­mfonodáknak Tol­nán és Győrben van fonodája. A tol­nai fonoda 180 fonóhelye közül jelen­leg 120 van használható állapotban. A hiányzó fonóhelyek gépei a leállított és üzemen kívül helyezett győri gyár­telep fonodájának­ 120 fonóhelyéről pótolhatók, illetve szükség esetén kiegészíthetők. A győri fonoda a há­borús cselekmények következtében erősen megrongálódott. A gépi beren­dezés meglehetősen elavult, Battaglia­­gyármányú, 1908. évi beszerzési, fonó­helyenként az eredeti 8 helyett 10 fonófejre átalakítva. A fonoda gépei­nek korszerűvé való kicserélése folya­matban van, az új gépeik fonóhelyen­ként 12 fonófejjel, végtelen csavarhaj­tással készülnek. Az új gépeknél a főzőgép rá van szerelve a lavórra, gyorsabb a kiszolgálás, egyszerűbb a munka, egy főző az eddigi három he­lyett négy fonót tud kiszolgálni. A tol­nai selyemfonoda, fonóhelyeit 180-ra kiegészítve a gépekkel és egy műszak­ban 500.000 kg. gubó feldolgozására alkalmas, az új gépek a termelést to­vább fokozzák, így a tolnai selyem­­fonoda a hároméves tervben kitűzött követelményeknek, sőt azon felül is megfelel. Külön vizsgálandó probléma a cér­­názó üzem, amelynél a gépek korsze­rűsítésén kívül azoknak olyan terme­lési kapacitásra való emelése is szük­séges, hogy a magyar selyem­ gyártást crepe-pel, trámával, harisnyatrámával és organzinnal elláthassa. Egyelőre selyemgubó-termelésünk nem fedezi a selyemfeldolgozó gyárak szükségle­tét és ezért a cérnázó iparnak fel kell készülnie importálandó gregenek cre­­pe-pé­­t­rámává és organzinná való feldolgozására is. Magyar viszonylatban a műselyem és a hernyóselyem áraránya 1:5, míg világviszonylatban ez az arány 1:2 viszonynak felel meg. A világpiacon óriási mennyiségben megjelenő japán, kínai és olasz grege az árakat 10— 12 dollárra nyomta le. Jelenleg a grege további áresése megszűntnek tekint­hető, mert Amerikában a grege árát hat hónapra rögzítették. A külföldi, nagy raktárakkal rendelkező gyárak veszteséggel termelnek, a magyar­­se­lyemgyáraknak nincsenek­­drága áron beszerzett) skél sziletjel és így jelenté­keny helyzeti előnnyel vehetik fel a versenyt a világpiacon. A magyar se­lyemipar exportképes női ruha és fe­­hérneműanyagokban (crêpe de chine, marocain, latin, romain latin, mous­seline, georgette, japon, lavable, taft, twill stb.), harisnyákban stb., stb. Ezen cikkek gyártásához crepe, irama, ha­­risnyatráma, organzin szükséges. E fonalak lukratív termelésére csak jól szortírozott, racionális gyártásra be­állított gépparkkal rendelkező üzem alkalmas. Igen fontos a gépcsoportok­nak helyes összeállítása, mert az egyes gépeknek a cérnák termelésében való részvétele különböző, mivel az egyes cérnák munkafázisai is eltérnek egy­mástól. Fontosabb cérnafajták a trá­­ma, harisnyatráma, crepe és organ­zin; e fonaloknak i a termelésben való megoszlása a mindenkori kereslet ala­kulásától függ. Egyes fonalak munka­fázisai a következők: Tráma. Normál sodrat 4 ágig 140/m 6 ágig 120/m 10 ágig 100/m Munkafázisok: 1. motollázás, 2. egyesítő-sodrás, 3. motringolás, 4. tisztítás és fűtés, ki­szerelés. Harisnyatráma. Normál sodrat 2—4 ágig 850/m, 4—8 ágig 750/m. Munkafázisok:­­ puhító kezelés (ázta­­tás, szárítás), 2. motollázás, 3. egyesítő sodrás 100/m, 4. átcsévélés, 5. második (befejező) sodrás, crepe-gépen, 6. gőzölés, szárítás, 7. motringolás, 8. főzés és tisztítás, 9. kiszerelés, bónusz keresztorsózás. Organzin. Normál sodrat 550—600/m. Munkafázisok: 1. motollázás, 2. elősodráss bal, szál­­• egyesíttés, utó­sodrás jobb (egy gépen), 3. motringolás, 4. főzés és tisztítás, kiszerelés. Crepe. Munkafázisok: 1. puhító kezelés (áz­­tatás) előfestés, szá­rítás, 2. motollázás, 3. egyesítő sodrás 140­ m sodrattal, 4. átcsévélés, 5. elősodrás, 6. gőzölés, szárítás, 7. második sodrás, 8. gőzölés, szárítás, 9. ki­szerlés, kereszt­orsózás. A fentiekből látható, hogy a cérnázó­­gépek termelési elrendezése nem ver­tikális, mert az egyes fonalak külön­böző munkafázisainak megfelelően a gépek termelésben való igénybevétele sem egyforma. A fonoda és cérnázó üzemének ösz­­szehasonlításából kiderül, hogy míg a fonoda specifikusan a magyar gubó­­termelés feldolgozására van beállítva, annak gazdaságossága a selyemte­nyésztéstől és a­­­elyempiac minden­kori átalakulásától függ, a cérnázó üzemek rentábilis foglalkoztatása köny­­nyen megoldható, mert a magyar gregen kívül külföldi greget is, mű­­selymet is feldolgozhat s így gazdasá­gosan nemcsak a magyar gubóterm­e­­léstől, hanem a selyemdivat konjunk­túrájától is független. A magyar selyemgyártás, selyem­tenyészté­sü­nknek a hároméves terv keretein belül el­érendő 700.000 kg mennyiségére, a kor­szerű követelményeiknek megfelelő, ra­cionális gyártásra berendezett fonoda- és cérnázóüzemekre, mint alapépít­ményre felépülve kielégítheti a hazai szükségletet és verse­nyt képesen, komoly esélyeikkel jelenhetik meg a világ se­lyempiacán. A selyemszövőgyárak technikai és gazdaságossági problémáiról egy más alkalommal. 58

Next