Magyar Vaskereskedő, 1906. július-dcember (6. évfolyam, 27-52. szám)

1906-07-08 / 27. szám

MAGYAR A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELenik felelős szerkesztő, KIADJA: MINDEN VARÁRNAP. BIBÓ ÁRMIN. A. SZERKESZTŐSÉG: Eldtfizetésrelár: Negyedévre 4 kor. | Felévre 8 kor. '|. Egész évre 16 kor. |--------- Egyos szág^ár» 10 fillér*.---------, Szerkesztősig,kiadóhivatal: ^ _ Budapest, VI. ker., Gyár~ute?sav64. szám, II. emelet. J . TELEFIM PrtSZAM ■ 318. _ VI. évfolyam, y/ Budapest, 1­806. julius 8. 27. szám.­­___... UL-'-HURMAV. Előfizetési felhívás. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy az elő­fizetési díjakat beküldeni szíveskedjenek. A kiadóhivatal. Az országos vas- és fémipari kiállítás ünnepélyes bezárása. Mi, akik mindig hű krónikásai voltunk az országos vas- és fémipari kiállítás folyó eseményeinek, bizonyos rezignáczióval végezzük hivatásunkat, amidőn búcsút kell vennünk ettől a magyar vas- és fémipar életerős, értékes demonstrác­iójától. Valamennyiünknek a szakma köréből igaz örömet szerzett az a meleg, spontán érdek­lődés, melyet nemcsak a vas- és fémipar emberei, de a laikus közönség részéről is tapasztaltunk. A magyar közönség igazi bensőséggel fogadta, szeretettel támo­gatta ezt a kiállítást s az igazi siker magva éppen ebben rejlik. Az országos vas- és fémipari kiállítás egy darab élet, megfogható valóság volt a magyar ember álmaiból, bár minden iparág ilyen tartalmasan állhatna elő s mutat­hatná be fejlődésre való hivatottságát! Az országos vas- és fémipari kiállítás azt a reményt erősítette meg a magyar közönség lelkében, hogy néhány évtized múlva, talán hamarább, az országban minden elképzelhető vásáru beszerezhető lesz. Ebben a t­ekintetben is jelentős súlya volt a kiállításnak, eltekintve a szakmát ért nyere­ségtől. A magyar közönség iparpártolási buzgalmát fokozta, az ország gazdasági jövőjébe vetett hitét növelte, ezért volt üdvös dolog ebben az időben, amikor a kedv és az érzés is mellé szegődött az iparpártolásnak, éppen a vasipar, mely a legszebb perspektívát nyújthatja, mutassa be erejét és versenyképességét. A kiállítás bezárása az illetékes körök s a nagy­­közönség impozáns érdeklődése mellett folyt le. Az ünnepélyes bezárás 2-án délután 6 órakor történt. A kiállítás területén ez alkalomból, úgy, mint a megnyitáskor, Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter helyett Szterényi József államtitkár jelent meg. Az állam­titkár fogadására a kiállítás területén megjelentek Frey Ferencz, a kiállítás elnöke; Komássy Ede alelnök; Biró Ármin titkár; Arányi Ignácz pénztáros ; Hegedűs Ödön, a kereskedelmi múzeum főfelügyelője; Vigh Albert, iparoktatási főigazgató; Lers Vilmos és dr. Szüry János miniszteri tanácsosok; Edvi-Illés Aladár, felső­­iskolai igazgató; Celléri Mór, kir. tanácsos; dr. Lessner Richárd, miniszteri titkár stb. Pontban hat órakor érke­zett meg a kiállítás területére dr. Szüry János minisz­teri tanácsos és Edvi-Illés Aladár kíséretében Szterényi József államtitkár, akit a kiállítás elnöke, Frey Ferencz a következő beszéddel üdvözölt: Begsle Bejri ■ A STERMANNN IGNACZ fuvarlevél felülvizs­lincb­il­gálási irodának Budapestül., Podmaniczky­ utca 5. ahol azok egyharmad jutalék mellett pontosan felülvizsgáltatnak. — Szállítási ügyekben díjmentes fel­világosítás adatik. — Ezen iroda a­­Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ utján küldött fuvar­okmányokat is készséggel felülvizsgálja. FUCHS és SCHLICHTER ( tejgazdasági és ónozott vasedények gyára ) Budapest, VII., Angyalföld, Jász-utcza 7. Xtd­Ot­tCtfCSS­: ónozott fc Konyhaberendezési cziHHeH- Csiszolt árat.,­­ r . , Tejgazdasági glpcisls eszközöH. Katonasági felszerelsi cziKK^K-­­ Art osfj.Ck ingyen és bérmentre. .

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék