Magyar Vaskereskedő, 1912. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-07 / 1. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS­ FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDENI VASÁRNAP. KIADJA: A SZERKESZTŐSÉ­GI­­ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gvár Auteza 38. »im, II. emelet. TELEFON-SZÁM: SIS. XII. évfolyam. Budapest, 1912. január 7. 1. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: b­író Ármin Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. JEL sz . • • • sám ára 40 fillér. Újév. A „Magyar Vaskereskedő ” programmját nem kell az évforduló alkalmával külön ismertetni. A mi prog­­rammunk, a mi munkánk egy a vaskereskedők üzleti érdekeivel, a magyar vaskereskedelem fejlődésével, a magyar vaskereskedőknek gyakorlati és magasabb eszmei czéljaival. A jövő évben folytatandó munkásságunk irányát sem jelölhetjük ki másként, minthogy ez egy vágá­nyon fog haladni a vaskereskedelmi élettel. Hogy lapunk az egy évtizedes fejlődés alatt tel­jesen kiformálódott s hogy úgy és azt adja, ami a magyar vaskereskedők érdeklődésének és érdekeinek legjobban megfelel, ezt bizonyítja a magyar vaskeres­kedők ragaszkodása, akik a „Magyar Vaskereskedő“-t ma már nélkülözhetetlen orgánumuknak tekintik. Az alatt az idő alatt, amíg lapunk a mai szín­vonalára emelkedett, a magyar vaskereskedőség is sokat haladt, főként szervezkedési téren. Ha a vas­kereskedők összetartása ma még nem is elég erős arra, hogy az üzleti verseny legpusztítóbb bajait, az árron­gálást, a kontárkodást, a könnyelmű kihitelezést a nagyvaskereskedelem versenyét a kiskereskedelemmel s egyéb bajokat eredményesen leküzdhetnék, a magyar vaskereskedők testülete, a „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ számos olyan intézményt kreált, több szerencsés kimenetelű mozgalmat indított meg, amelyek a magyar vaskereskedőket üzletük folytatásá­ban s a vaskereskedelem jövőjének megerősítésében segítik. A magyar vaskereskedők szervezkedésének hír­­harangja pedig mindig a „Magyar Vaskereskedő” volt. A jövő esztendőben is a régi utat folytatjuk. Irányt adó czikkekben foglalkozunk a magyar vaskeres­kedelem aktuális kérdéseivel. Agitácziós czikkekben állást foglalunk a vaskereskedők érdekében, feltárjuk a vaskereskedők sérelmeit s arra törekszünk, hogy azok hallják meg elsősorban a vaskereskedők jogos panaszait, akik tudnak is segíteni. Mint eddig, állandóan közöljük a bel- és külföldi piac­i híreket, árváltozásokat, üzlet- és gyárüzemi ala­pításokat, c­égváltozásokat. Mindazokat a híreket s eseményeket, amelyek a vaskereskedőket üzletük foly­tatása közben érdeklik. Egyik fő czélunk, hogy a magyar vaskereskedelem szellemileg is megerősödjék. A szakemberek gazda­gabbak legyenek üzleti tudásban s különösen a fiatal vaskereskedelmi nemzedék az üzlet mai színvonalának megfelelő szakképzettségre tegyen szert, szóval, hogy a vaskereskedelem tekintélyét is erősítsük. De éppúgy c­élunk a magyar vaskereskedők üzleti gyarapodása is. Állandóan szolgálunk tanácsokkal, felvilágosításokkal a magyar vaskereskedőknek, hogy üzletükbe minden­féle hasznot hozó újdonságokat vezessenek be, hogy a T

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék