Magyar Vaskereskedő, 1912. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-07 / 1. szám

január 7. rendkívül nagy keresletnek csak a legnagyobb erő­feszítéssel lehetett eleget tenni. Ez a tömeges és állandó kereslet kétségtelen jele annak, hogy a gazdaközönség mindinkább rá lesz utalva a gazdasági gépek beszer­zésére. Egyrészt a gazdasági cselédekben folytonosan növekvő hiány kényszeríti erre, másrészt az a körül­mény, hogy még az alig néhány hold földdel rendel­kező kisgazda is felismeri a jelentőségét annak a gaz­dasági előnynek, mely egy-egy gazdasági gép beállí­tásával megnyilvánul az időmegtakarításban, földjének alaposabb megmunkálásában, a termékek jobb értéke­­síthetésében. A jó termés csak fokozta a gazdaközönség vá­sárlási kedvét még azokban az őszi czikkekben is, melyekből a szárazság miatt a gépgyárak egyáltalán nem számítottak nagy forgalomra. Értjük ez alatt a répa­vágókat, melyekből szokatlan nagy mennyiség került eladásra. Ennek egyik oka abban is keresendő, hogy a tárcsás répavágók védfedeleit nyitható ajtóval láttuk el, miáltal a kések kicserélése végett az egész védfedél leszerelése feleslegessé válik. Ezen czélszerű szabadal­mazott újításunkkal ellátott répavágóinkat a gazda­közönség rendkívül megkedvelte. Ugyancsak feltűnést keltett a bortermelők köré­ben golyós csapágyú szőllősajtónk. Ezen szabadalma­zott golyós préseink rendkívüli előnyeit már az ország nagyobb bortermő vidékein felismerték és mint a hoz­zánk beérkező elismerő levelek jelzik, a jövő évre ezekből igen nagy mennyiség megrendelésére kell számítanunk. A jó gabonatermés meghozta az élénk forgalmat a malomberendezésekben és turbinákban, míg a tégla kitűnő konjunktúrái vállalatunk legújabb gyártási ágá­nak produktumaiban, a téglagyártó gépekben hozott kielégítő eredményt. Az állandó vagyonhiány, a közismert vasúti mi­zériák természetesen az idén is éreztették azokat a kellemetlenségeket, melyek minden iparvállalatra szinte bénítólag hatnak és már igazán a legfőbb ideje volna, ha az illetékes körök végre tennének valamit az év­tizedes mulasztások pótlására. Hatékonyabb pártolása volna ez a magyar iparnak minden szubvencziónál és minden tulipán propagandánál. * Fairbanks mérleg- és gépgyár r.-t. Budapest. Megrendelésekkel az 1911. év folyamán bőségesen voltunk ellátva, úgy­hogy gyárhelyiségünk állandóan szűknek bizonyult. Mint eddig minden évben, megren­deléseink jelentékeny részét ezúttal is a külföldről nyertük és alapos reményünk van arra, hogy a jövő üzletév az ezévinél is jelentékenyebb megrendeléseket fog nekünk juttatni. Gyártási körünket a motorikus hajtányok, valamint az automatice működő mérleg­szerkezetek készítésével bővítettük ki, melyek forga­lomba hozatala körül szintén számottevő eredménye­ket értünk el.* Kalmár Zs. és társa különleges terménytisztító gépgyár és vasöntöde Hódmezővásárhely. Az elmúlt 1911-iki üzletévünk minden várakozásunkat felülmúlta sikerben, úgy annyira, hogy eddigelé még egyetlen­egy évben sem sikerült ezen év forgalmát megközelítő forgalmat s ezzel kapcsolatban megközelítő eredményt elérni. Ezen évben elért sikerünket még fokozza az a körülmény, hogy az eddig elvállalt megrendelések ter­melésünket a mostani gyári berendezések s munkaerő mellett két évre előre lekötötték. A befutott megrendeléseknek csakis olyképen tudtunk eleget tenni, hogy évközben a géperőt 40 HP-re felemeltük, munkásaink létszámát pedig 100 főre gya­rapítottuk. E mellett a modern technika legújabb al­kotásait megszereztük magunk részére, úgy a szerszám­gépekben, mint minden egyéb újításban. Kiváló gazdáink véleményének figyelembe véte­lével gyártmányainkat folytonosan tökéletesítettük, a munkában pedig a legszigorúbb pr­ecizitás mellett a legtökéletesebb munkamegosztást minden téren keresz­tül vittük. Mindeme ténykedések folytán sikerült a hazai piac­ot a külföldi gyártmányok beözönlése ellen töké­letesen megvédenünk, sőt összes gyártmányaink 60%-át a külföldön helyeztük el a legjobb kondícziók mellett. Ugyancsak a modern eszközök megszerzése s a munka­­megosztás tökéletesítése által elértük azt is, hogy a munkabér s a nyersanyag horribilis emelkedése daczára Magyar Vaskereskedő 7 !! ÚJDONSÁG!! Egyedüli utolérhetetlen gyertya-gyújtás állandó motorok részére. Tel­a* szavatosság. S­upprU mágneseavillamoa • tllDLII :: gyújtó készülék:: WIEN. I.: STUBENRINQ 14. Saját javítóműhely minden rendszerű gyertya-gyújtás részére. „BENZ” Magyar Automobil- és Motorgyár Részvénytársaság Budapest. Központi iroda: VII. ker., Ilka-utcza 81. sz. Gyártelepek: VII., Ilka-utcza 81. 4a VI., Öreg-utcza 19. ■sí Állandó kiállítás: V., Lipót-körút 22. ési Motorosztályunk szállít: Nyersolajmotorokat (Diesel-rendszer) szivógázmotoro­­kat (antraczit, faszén, koksz, turfa és barnaszén tüzelésre), benzinmotorokat, benzinlokomobilokat és légszeszmotorokat minden nagyságban. -----3 Árajánlattal, felvilágosítással díjtalanul szolgálunk!­­­Kedvező fizetési feltételek! Szolid, szakszerű kiszolgálás!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék