Magyar Vaskereskedő, 1913. január-június (13. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-05 / 1. szám

A Magyar Vaskereskedő doníthatunk annak, hogy olvasó közönségünk a vas­­piacz minden aktualitásáról s a legközelebbi jövőben bekövetkező eshetőségeiről idejekorán tudomást ve­gyen, így magán a lokális piaczi viszonyok figyelésén kívül távolabbról eredő eshetőségekről is tájékozhassa. Czikkeink a világpiaci eseményeiről, üzleti jelenté­seink, vegyes híreink különösen ezt a czélt szol­gálják. Lapunknak egyik fő programpontja, hogy a vas­kereskedők szervezkedését megerősítse Ez jelenleg abban kulminál, hogy a „Magyar Vaskereskedők Or­szágos Egyesületek fejlődését támogassuk, mert a ta­pasztalat bizonyítja hogy az egyesület munkája révén számtalanszor tudtuk orvosolni a vaskereskedők időn­ként felmerülő bajait és számos olyan intézményt al­kothattunk, amelyek a vaskereskedelem fejlődését és mai boldogulását segítik elő. A „Magyar Vaskereskedő“ teljes mértékben felfogja azt a jelentőséget, ami egy jól szervezett, gazdag és erőteljes szakegyesületben rejlik, ezért mindent elkövet az egyesület gyarapí­tására , ami annál szükségesebb, mert sok helyütt az egyesüléssel szemben a vaskereskedők közömböseb­­bek, mint ahogy az egyesület nemes hivatása meg­érdemelné. Jól tudjuk, hogy csak idő és fejlődés kér­dése, hogy az egyesület is teljes diadalra jusson s minden vaskereskedő átérezze a vaskereskedelmi köz­érdekeket, éppen ezért, amennyire csak tőlünk telik, segítségére vagyunk az egyesületnek. Ezt a czélt szol­gálja „Egyesületi ügyek“ czímű rovatunk, mely a „Ma­gyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ összes tár­gyalásairól és eseményeiről bőven tájékoztatja a vas­kereskedőket. Közvetlenül szolgáljuk a vaskereskedő közönsé­get szakmabeli tanácsainkkal. Jogi tanácsadó c­ímű rovatunk, nyilvános kérdéseink, szerkesztői üzeneteink, állásközvetítő rovatunk mind arra törekszenek, hogy a vaskereskedők közvetlenül felmerült üzleti szükség­leteit kielégítsék.. Gazdag hirdetéseink tájékoztatják a vaskereskedőket a vaskereskedelem beszerzési forrá­sairól, mert lapunkban minden gyár és c­ég, — ame­lyik ad valamit a nyilvánosságra — leadja hirdetéseit. Arra törekszünk, hogy a vaskereskedelem szel­lemi színvonala is erősödjék. Ezért sokat foglalkozunk a vaskereskedelmi alkalmazottakkal. Ebben az irány­ban nem vezet bennünket semmi elfogultság, mert tudjuk, hogy a vaskereskedelmi üzletet kielégítő alkal­mazott csak tisztességesen fizetett, szakképzett ember lehet. A felvilágosító, tanító, szórakoztató irányt szol­gálják azok a czikkeink, amelyek egyrészt a legújabb műszaki vívmányokról szólanak, így például „Ame­rikai újdonságok“ czimü rovatunk, mely a nagyszerű magaslatra eljutott amerikai kereskedelmi életből ad édekes képeket. Kereskedő szemmel czimü rovatunkat egy olyan kiváló írói egyéniség tölti be, aki a keres­kedelmi fejlődés érdekeit mindig a társadalmi és nem­zeti fejlődés magasabb szempontjaiból nézi, rendkívül őszintén, erős igazságérzettel és bensőséges emberies­séggel. Végül marad a közkedvelt Beszélgetések ro­vat, mely egy irói szem friss, szatirikus, néha humo­ros, de mindig igazságos megfigyeléseit hozza köz­vetlenül ható párbeszédekben. Körülbelül ez az, amit a „Magyar Vaskereskedő“ hétről-hétre ad. Ez a munkásság az, amivel kiérde­meltük a magyar vaskereskedők értékes ragaszkodását, ami tulajdonképpen erőt, kedvet önt belénk a további munkássághoz. Nehéz időket élünk. Ha a karácsony szelídebb híreket hozott is a veszedelem még mindig nem múlt el felőlünk. Nagy kérdés, hogy elodázódott-e csak a viharos összecsapás, vagy végleg elmúlt a veszede­lem ? Annyi bizonyos, hogy a hosszú idő óta tartó pénzválság szakmánkat is gyöngítette s uj lendületre, nagy erővel meginduló forgalomra s főként pénz­viszonyok javulására lenne szükség, hogy a további megrázkódtatásoktól megszabaduljunk. Ezekben a nehéz napokban kétszeresen érezzük kötelességünket, ragaszkodásunkat, szeretetünket a vas­kereskedelmi érdekek iránt s annak a barátnak a sze­repét óhajtjuk betölteni, aki legalább a reménységet a türelmes kitartásra való biztatást hozza az új esztendő legelső napjaiban. Kívánunk minden vaskereskedőnek, lapunk min­den előfizetőjének sokkal jobb esztendőt, mint a ta­valyi volt! 1913. Szabadal­mazott isAJ­AX”-RUGÓS PÖRÖLY Gróf Csáky László Prakfalvi vas- és aczélgyár r.-t. Budapest, IX., Csillag-utcza 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék