Magyar Vaskereskedő, 1913. jűlius-december (13. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-06 / 27. szám

i [ FUCHS és SCHLICHTER BUDAPEST VI X fi­­­­ománczedénygyártó h-O c. Termelőképesség: napi 3000 kiló. A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: BIBÓ ÁRMIN Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Kftyes­z­e­ám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gyár-utcza 38. szám. II. emelet. TELEFON­SZÁM: 318. KIADJA: A SZERKESZTŐSÉG: XIII. évfolyam. Budapest, 1913. julius 6. 27. szám. A vaskereskedelmi közérdek. A mostanihoz hasonló válságos idők bizonyítják be legjobban, milyen nagy szükség van azokra az intézményekre és mozgalmakra, amiket a vaskereske­dők összetartása hozott létre. Ha ezek az intézmények és szakmabeli mozgalmak nem voltak nagyobb hatás­sal a vaskereskedők közvetlen üzletérdekeire, ezt csak annak lehet tulajdonítani, hogy a vaskereskedők maguk nem támogatták úgy az érdekükben alkotott intézmé­nyeket s maguk nem vettek részt az ő érdekeikért kezdett mozgalmakban. Lelkes, áldozatkész, jeles képzettségű szakembe­rek minden szakmában vannak. A vaskereskedők közt is akadt mindig néhány olyan kiváló vezetőképességű férfi, akinek üzleti dolgain kívül a magyar vaskeres­kedők összességének érdekében végzett munkára is volt ideje. Akadt olyan is mindig, aki nem csak mun­kával áldozott a vaskereskedelem fejlődésének oltárán, hanem pénzzel is. Néhány lelkes és áldozatkész em­ber munkája azonban mit sem érne, ha a vaskereskedők nagyobb számban nem támogatnák a vezető egyéni­ségek munkáját. Sőt azt lehet mondani, hogy igazán közérdekűvé akkor válik valami ügy, ha nagyon sokan állanak az ügy mellé. Ilyen közérdek teremtette a vaskereskedők érde­keit képviselő szakegyesületet, a hitelezői védegyletet, a vaskereskedő segédek szaktanfolyamát, a vaskeres­kedelmi alkalmazottak nyugdíjegyesületét s lapunkat a „Magyar Vaskereskedő ”. Ezúttal éppen lapunkról s a magyar vaskereskedők viszonyáról lesz szó. Hogy lapunk a magyar vaskereskedők közérde­keit komolyan szolgálja, azt legjobban bizonyítja a ma­gyar vaskereskedőknek igazán őszinte ragaszkodása lapunkhoz. Ez a ragaszkodás nem csak abban nyilat­kozik meg, hogy előfizetnek lapunkra Előfizetnek esetleg más szaklapra is, csakhogy amíg a „Magyar Vaskereskedőt mindig eleven érdeklődéssel veszik a kezükbe, addig sok szaklap állandóan felbontatlanul hever a vaskereskedő főnök íróasztalán, amíg bele nem hullt a papírkosár mélységeibe. Szóval lapunkat olvassák a vaskereskedők, másként nem is lehetne megmagyarázni a gyárvállalatok és nagykereskedő c­égek érdeklődését, akik lapunk nyilvánossága útján keresik a vaskereskedők körében üzleti érdekeik kielé­gítését. Lapunk olvasása mellett még egy igen becses nexusunk van vaskereskedő olvasóközönségünkkel s ez az a bizalom, amivel a vaskereskedők kérdéseikkel lapunkhoz fordulnak. A „Magyar Vaskereskedő“ vas­kereskedelmi mindenttudó lett. Akár egy áru forrásá­ról, akár üzleti jogi kérdésről, de nagyon sok eset­ben a szakma körén kívül eső kérdésről van szó, a vaskereskedők a legkönnyebb s nekünk igazán becses

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék