Magyar Óra és Ékszeripar, 1944 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-15 / 2. szám

2. szám. MAGYAR ÓRA- ÉS ÉKSZERIPAR 5. oldal A Közellátási Hivatal a régi vevők különleges kiszolgálásáról. A Közellátási Hivatal illetékes főosz­tályának véleménye szerint nem kifogá­solható a kereskedőnek az az eljárása, hogy futó-vevőt nem szolgál ki áruval. A Közellátási Hivatal törvényelőkészítő főosztálya hasonló esetből kifolyóan már a következőkben ismertette álláspontját: Nem követ el bűncselekményt a kereskedő­ abban az esetben, ha áruhiány esetén elsősorban régi vevőit szolgálja ki és új vevőinek az árú kiszolgálását megta­gadja. Arra­ azonban különösen kell ügyelni, hogy az ilyen eljárás még köz­vetve se szolgáljon nyerészkedési célt, mert ebben az esetben a kereskedő már áruelvonást követ el. Üzlethelyiség bérbevétele zsidónak tekintendő személy által. Nincsen helye előzetes miniszteri hoz­zájárulásnak olyan esetben, amikor az 1939 :IV. törvénycikk értelmében zsidó­nak tekintendő személy az általa az 5.777/1941. M. E. számú rendelet ha­tálybalépésekor nem bérelt vagy nem használt üzlet vagy üzem céljára szol­gáló helyiség bérbe-, illetőleg használat­bavételéhez az illetékes elsőfokú ipar­hatóság engedélyét kéri. Ilyen ügyek­ben az idézett rendelet 23. §-a értelmé­ben az elsőfokú iparhatóságnak saját hatáskörében kell határoznia. (29.260/ 1943. Ip. M.) Túlzott munkabér fizetése. Kéthónapi elzárással büntették túlzott munkabér fizetése miatt. Az egyik köz­építkezésnél a munka sürgőssége miatt az ácsmester 3 pengő 20 fillért fizetett munkásainak akkor, amikor az általá­nos munkabér 2 pengő 40 fillér — 2 pengő 60 fillér volt. A 3630/1943. M. E. számú rendelet a munkabérek meg­állapítására korlátozó intézkedéseket léptetett életbe és, így az illető ácsmes­ternek ez a ténykedése megszegte a rendeletben foglaltakat. Az országos ipari munkaügyi felügyelőség feljelen­tésére az illetékes rendőri büntetőbíró az ácsmestert kéthónapi elzárással bün­tette. Képv. KISS ÖDÖN óra-, ékszer-, bijputerie-nagykereskedő BUDAPEST, IV., KÁROLY KIRÁLY­ ÚT 24. TELEFON: 180-600 Révész István óra- és ékszeráru nagykereskedő Budapest, VII, Nagydiófa­ utca 5. Telefon: 223-939. Egyedárusítása a Revista 17 köves anker delejmentes, Contex 15 köves anker, Ritex 6 köves cylinder, Mon­­desir 6 köves cylinder óráknak. Eze­ken kívül raktáron: inga-, asztali és ébresztő-órák. Double és chrom áruk nagy választékban. MIMO pontos beszabályozott órák SVÁJCI ÓRÁK! Kiviteli engedéllyel bíró elsőrendű svájci óragyár felkéri a behozatali kontingenssel rendelkező magyar órakereskedőket, szíveskedjenek svájci órák prompt importja ügyében FEKETE JENŐ úrhoz Buda­pest, V., Mérleg­ utca 3. (Telefon: (180—870) fordulni. Apróhirdetések Önálló, kis- és nagymunkás órás­segéd állást keres: Wellisch Ernő, Orosz­­tony, (Zala vm.) Felveszek állandó munkára fiatal kis- és nagymunkás, keresztény órássegédet. Teljes ellátás. A fizetési igény megjelö­lésével azonnalra: Popovits János órás és ékszerész, Dunapentele. Jól begyakorolt kismun­kást jó fize­téssel felveszek: Hanuszek János órás­mester, IV., Eskü­ út 6. Önálló órássegédet keres állandó al­kalmazásra azonnalra: Gede János órás­ékszerész, Székesfehérvár, Simor­ u. 2. Sürgős belépésre keresek kis- és nagy­munkás órássegédet: Flaxmayer Imre, Budapest, VI., Sziv­ u. 18. ÜZLETTEL rendelkező leány férjhez menne 40—48 éves izraelita óráshoz. Cím a kiadóban. Jó munkához szokott, fiatal kis- és nagymunkás órássegédet azonnali belé­pésre is, saját szerszámmal felveszek: Kadlecz László órás-ékszerész, Szentes. Keresztény, jó munkához szokott kis- és nagymunkás órássegédet állandó mun­kára felveszek jó fizetéssel azonnal: Langenäcker András órás és ékszerész, Rákospalota, Hubay Jenő­ tér 3. Figyelem! Egyik egyesületi helyiség­ben eltűnt 1943 dec. 30-án egyfedelű arany „Tavannes” zsebórám, azsúrozott, matt arany tisztilánccal együtt. Az óra hátsó lapján virágdísz cizellálva. A lánc hullámosan hajlott, keskenyedő alakú, biztosító lánccal ellátva. Kérem a szakmabelieket ha vételre felajánlják, adjanak értesítést róla. A nyomravezető jutalomban részesül. Dá­niel Aurél, VI., Mozsár­ u. 7. II. 9. vagy Főkapitányság, II. em. 235. sz. alá.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék