Szabadalmi Ujság, 1912 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1912-04-01 / 6. szám

2 Szabadalmi Újság Találmány bejelentési szemle. Közli: Halász Aladár dr. és Zsigmondy Mihály dr. szabadalmi­rodája, Budapest, VII. Erzsébet­ körút 26. Az alább közzétett találmányok ellen indokolt esetekben fel­szólalás adható be, mely díjtalan és bélyegmentes. A felszólaló azon költségek viselésére, melyeket a fölszólalás folytán a bejelentőnek okozott, még az esetben sem kötelezhető, ha a felszólalásnak éppen semmi eredménye nem volt , míg a bejelentő a fölszólaló költségei megtérítésére mindig kötelezhető. A fölszólalás csakis arra alapít­ható, ha a szabadalmazás végett bejelentett találmány nem új, ipari­lag nem értékesíthető, annak gyakorlatba vétele törvénnyel, rende­­zettel, közerkölcsiséggel ellenkezik, tudományos tantételekre és el­vekre, mint ilyenekre vonatkozik, emberi és állati élelmezésre szol­gáló cikkekre, gyógyszerekre és oly tárgyakra keresi az oltalmat, melyek vegyi úton állíttatnak elő, ide nem értve az utóbbiak előállí­tásánál alkalmazandó és szabadalmazható eljárást. E közzétett beje­lentésekről a kiadóhivatal útján bárki kaphat leírást és rajzkivonatot 5 korona dij ellenében. Felszólalás határideje lejár 1912. május 15-én. 267. Adamek Ferenc építész Budapesten. Fal-, ívelet- és mennyezettégla. A találmánybeli tégla lényege abban áll, hogy egyik, vagy két szemben fekvő lapján kiemelkedő és bemé­­lyített, tetszés szerint csoportosított és bármely keresztmetszettel bíró hasábok, gúlák, csonka­­gúlák, vagy hengerek, kúpok, csonkakúpok, félgömbök, vagy gömbszeletek vannak ki­képezve. 268. Brück Jenő szabósegéd Budapesten. Nyakkendőtartó. A találmánybeli nyakkendő­tartó celluloidból előállított közel félhold alakú lemezből áll, melynek közepén a nyakkendő keresztülhúzására körívalakú kivágás és ez alatt megfordított T — alakú nyílás van kiké­pezve az inggomb felvételére. 269. Bohn M/Tro­ytéglagyárosNagykikindán, Eljárás mészkőnek, különösen pedig anyagtisz­­tító berendezések által kiválasztott mészkőhul­ladékoknak habarcsra való földolgozására. Az eljárás abban áll, hogy mészköveket, illetve mészkőhulladékokat agyag hozzáadása mel­lett alakdarabokká formázzuk, kiégetjük, meg­őröljük és szitáljuk, mely aztán ismert módon habarcs készítésére használható. 270. Barjaktarovics György kőműves Buda­pesten. Kémény. A találmánybeli kémény lé­nyegében egy külső vasállványból és egy ennek belsejében alkalmazott deszkaborítás­­ból áll, mely utóbbi belső és külső oldalán aszfaltpapírral van burkolva. 271. Botyánszki Mihály gyári napszámos Békéscsabán. Biztosítószelep szikvizpalackokhoz. A találmány tárgyánál a szikvizpalack fején a szelep alatti térrel közlekedő és rugóhatás alatt álló szelep van elrendezve. 272. Balassa Elemér technikus Kiskősze­­gen. Desztillálókészülék. A találmánybeli készü­lék lényegét a desztilláló tartályra, illetve kazánra szerelt fölfelé keskenyedő bura ké­pezi, a­mely alul ferde és fölfelé hajló csatornagyűrűvel van körülvonva, mely a csatornagyűrűből levezető csövön nyúlik ki. 273. Czira Dezső fodrászsegéd Berettyó­újfaluban. Eljárás fejkorpa és hajkihullás elleni szer előállítására. A találmánybeli eljárás értel­mében előállitott szer borszesz, citromlé, viz és babérlevél levének keverékéből áll. 274. Ifj. Dippong József téglagyáros Nagy­­kikindán. Fűtőberendezés körkemencék égetőkamrái fölött elrendezett száritókamrákhoz. A találmány tárgyánál az égető kamaráktól a száritóka­­marákon átnyúló és a száritókamarák felett levő térben kitorkolló csövek vannak al­kalmazva, melyek zárótagok közvetítésével egyrészt az égetőkamarával és a szárítóka­­marákkal, másrészt pedig egy cső és ebbe kapcsolt zárótagok útján a füstcsatornával vannak kapcsolva. 275. H. Fejér Domokos fővárosi tanító Budapesten. Biztonsági villamos csengő-billentyű. A találmány lényegében egy besülyesztett szekrénykében mozgó és belső lapján a két áramvezető csavarral érintkező fémlappal el­látott orrból áll, melyet egy rúgó állandóan kifeszítve tart. 276. Farkas Ödön írnok, Baján. Tojáskel­tetőgép. A találmánybeli gép lényegét az ké­pezi, hogy szekrénye nemezlapokkal bélelt kettős oldalfalakkal bir és a forróvíztartály fölött homokréteg van alkalmazva. 277. Fehér Károly szobainal, Budapesten. Fogtisztítóval ellátott gereblye. A találmány lé­nyegét a gereblye fogainak kivágásával ellá­tott és rugalmas kengyellel felszerelt betét képezi, a­mely a gereblye rúdján átvezetett zsinór segélyével le-fel mozgatható. 278. Farkas Kálmán asztalos, Tatán. Újí­tások összecsukható ágyakon. A találmánybeli újításokkal ellátott ágy használati állapotban teljesen szilárdan áll és összecsukott állapo­tában az egyes középrészek között a fej- és lábrészeket, valamint az ágyneműt befogadó szabad tér keletkezik. 279. Fritz Sándor vaskereskedő, Buda­pesten. Újítás bádogból készült kályhacsöveken. A találmánybeli kályhacsövek végükön tetsző­leges keresztmetszetű csavarvonalban futó hornyok vannak benyomva, vagy besajtolva. 280. Feuermann József gyáros, Budapesten. Elektromos jelzőkészülék. A találmány tárgyát reklámkészülék képezi, melynek segélyével megfelelő áttétellel hajtható induktor, vagy könnyű a találmányra szabadalmat szerezni, értékesíteni nehéz 1­912.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék