Vegyészeti Lapok, 1918 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-02 / 1. szám

XIII évfolyam. I щяишшш Budapest, 1918. január 42 aiEHörawE 1SÍS щшшш >m 1. (271.) sí. ( / — 16.) oldal. ^VEGYÉSZETI LAPOK AZ ÖSSZES VEGYÉSZETI IPARÁGAK ES A KÉMIAI TECHNOLÓGIA KÉRDÉSÉIT. VALAMINT A MAGYAR VEGYÉSZEK ÉRDÉKÉIT FELKAROLÓ SZAKLAP A MAGYAR VEGYÉSZETI GYÁROSOK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer. Kézitatokat (melyeket nem a szerkesztők nevét e, hanem a szerkesztőséghez címezve kérünk) vissza nem adunk. Felelős szerkesztő és a Z’'*! TQ*7TP A \/ közgazdasági rész vezetője: Dv-'lvV/lv VJ U» ?/. 1 c\ V A műszaki rész vezetője: HALMI GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal: V» Mária Valéria utca 12. Telefon 63—07. I Előfizetési ára: Egész évre 20 kor. Fél évre 1® kor Egyes szám ára 1 korona. Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarckpénztári cheque- és clearing számla sz. 18,665 LAPUNK KÖZLEMÉNYEI CSAKIS A FORRÁS TELJES MEGNEVEZÉSÉVEL VEHETŐK ÁT. VEGYÉSZETI LAPOK (CHEMISCHE BLÄTTER) Fachzeitschrift für die wirtschaftlichen und tech­­cnischen Interessen sämtlicher Zweige der chemischen Industrie, des Chemikt rstandes, sowie für die Fragen de Chemischen Technologie. — Offizielles Organ des Landesvereins der Chemischen Industriellen Ungarns. — Erscheint monatlich zweimal. — Abonnementspreis: ganzjährig К 20. —, halbjährig К 10.- Cheque- und Clearing-Konto bei der kgl. ung. Postsparkassa Nr. 18665. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. — AMTLICHE MITTEILUNGEN. //■ lat) Tájékoztató adatok a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületéről. Az egyesület elnöki tanácsa. Megválasztatott az alapszabályok 23. §-ában megálla­pított időtartamra az 1916. évi junius 4-én tartott ren­des közgyűlésen. Elnök: síászbereki báró KOHNER ADOLF dr. (Az egyesület társ­elnökévé választatott 1913. évi március 9-én, elnökévé 1914. évi március 29-én és legutóbb 1916. évi június 4-én.) Társelnök: RECHTNITZ BÉLA vezérigazgató. (Az egyesület alelnökévé választatott 1907. június 19-én, társelnökévé 1914. évi március 29-én és legutóbb 1916. évi június 4-én.) Alelnökök: nagysárosi SZIRMAI OSZKÁR vezérigazgató. (Megválaszta­tott 1913. évi március 9-én és 1916. évi június 4-én.) HERCZ JÓZSEF vezérigazgató, egyúttal az egyesület pénz­tárosa. (Megválasztatott 1913. évi március 9-én és 1916. évi június 4-én.) Az egyesület kötelékébe a következő iparágak tartoznak: 1. Vegyészeti nagyipar. 2. Köolajfinomítóipar. 3. Növény­olajgyártás. 4. Gázgyártás. 5. Falepároló-ipar. 6. Cellulóze­­gyártás. 7. Cserzőanyaggyártás. 8. Kátrány- és aszfalttermé­kek ipara. 9. Festék- és lakkipar. 10. Keményítőipar. 11. Ce­ment-, mész- és gipszgyártás. 12. Szappan- és gyertyaipar. 13. Különböző zsiradékok gyártása. 14. Gyufagyártás. 15. Robban­tószerek gyártása. 16. Kaucsukgyártás. 17. Szeszgyártás. 18. Gyógyszerészeti cikkek és illő olajok gyártása. 19. Egyéb ve­gyészeti iparágak. Az egyesület központi irodája (Budapest, V., Mária Valéria utca 12., telefon 63—07) a tagvállalatoknak költség­­mentesen ad szakszerű felvilágosítást vasúti díjszabási, vámügyi, adó- és illetékügyi kérdésekben. Orientierende Daten über den Landesverein der Chemischen Industriellen Ungarns. Präsidialrat. Gewählt für die im § 23 der Statuten bestimmte Funktionsdauer in der am 4. Juni 1916 stattgefundenen ordentlichen Generalversammluug, Präsident: Hofrat Baron Dr. ADOLF KOHNER von Szászberek. Kopräsident: Generaldirektor BÉLA RECHTNITZ. Vizepräsidenten: Generaldirektor OSKAR v. SZIRMAI und Generaldirektor JOSEF HERCZ. (Gleichzeitig mit den Agen­den des Schatzmeisters betraut.) Verzeichnis der dem Landesverein angehörenden Industriezweige: 1. Chemische Grossindustrie. (Erzeugung der Salze,. Sauren und Alkalien.) 2. Mineralöl-Raffinerien. 3. Erzeugung von vegetabilischen ölen. 4. Gasfabriken. 5. Holzverkohlungs-Industrie. 6. Cellulose- (Holzstoff) Fabriken. 7. Erzeugung von Gerbstoffauszügen. 8. Erzeugung von Teer- und Asphaltprorju 9. Farben- und Lackfabriken. 10. Stärkefabriken. 11. Zement-, Kalk- und Gipsfabriken. 12. Seifen- und Kerzenfabriken. 13. Erzeugung von verschiedenen Fettwart 14. Ziindwarenfabriken. 15. Erzeugung von Sprengstoffen. 16. Kautschukwaren-Fabriken. 17. Spiritusfabriken. 18. Erzeugung von pharmaceutischen Produkten 19 Andere chemische Industriezweige. Das Centralbureau des Landesvereins (V., Mária Valé­ria utca 12.) erteilt den Mitgliedsunternehmungen kostenfreie Auskünfte über Fragen der Eisenbahntarife, des Zollvesens, des Steuer- und Gebiihrcnwesens.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék