Vegyészeti Lapok, 1919 (14. évfolyam, 1-6. szám)

1919-01-15 / 1-2. szám

■ . . 1 JJ/t? . évfolyam Budapest, 1919 január 15. t—9 «Aiii. "hrim) (1—20. old VEGYÉSZETI LAPOK AZ ÖSSZES VEGYÉSZETI IPARÁGAK ÉS A KÉMIAI TECHNOLÓGIA KÉRDÉSEIT, VALA­MINT A MAGYAR VEGYÉSZEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKLAP. A MAGYAR VEGYÉSZETI GYÁROSOK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ára: Eg«.sz évre 28 kor. Félévre Í4 kor. Egyes szám ára 1.50 korona. Hirdetések díjszabás szerint» Postatakarékpénztárt cheque- és clearing­­számla sz.-18*665. Főszerkesztő és a műszaki rész vezetője: PFEIFER IGNÁC Felelős szerkesztő és a közgazdasági rész vezetője: BOKOR GUSZTÁV Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Mária Valéria-utca 12. Telefon 170—18. Megjelenik havonként kétszer. Kéziratokat (melyeket nem a szerkesztők nevére, hanem a szerkesztőséghez címezve kérünk) vissza nem adunk. LAPUNK KÖZLEMÉNYEI CSAKIS A FORRÁS TELJES MEGNEVEZÉSÉVEL VEHETŐK ÁT. VEGYÉSZETI LAPOK (CHEMISCHE BLÄTTER). Fachzeitschrift für die wirtschaftlichen und technischen Interessen sämtlicher Zweige der chemischen Industrie, des Chemikerstandes, sowie für die Fragen der chemischen Technologie. — Offizielles Organ des Landesvereins der Chemischen Industriellen Ungarns. — Erscheint monatlich zweimal. — Abonnementspreis: ganzjährig К 28.—, halbjährig К 14.— Cheque- und Clearing-Conto bei der ung. Postsparkassa Nr. 18665. ■ —-------------------— Rövidítve: „T R Iй ---------------------— * Fajsuly 1 47, Ca HCIa, forrpont 88° C. Ideális kivonószer mindennemű olaj- és zsírtartalmú termékek szá­* mára, mint csontok, halak, bőrhulladékok, enyvmaradékok, pörcök, gyapjuszurok, használt fullerföld- és 3 fehéritőmaradékok stb. Mindennemű olajmagvak és pogácsák részére, mint pálmamagvak, gyapotmagvak, * repce, len, szójabogyó stb.; méhviasz, paraffin, cerezin, ozokerit, karnauba, vazelin és stearinmaradékok ■ részére; légszesztisztitó-anyagok, festékek és gyártási maradékok kénmentesitésére stb; bitumentartalmu I ..............................................................földtermékek földolgozására. .............................................. 2 TRI az anyag teljes kilúgozása mellett megrövidíti az extrakció tartalmát. — TRI a meg- 5 rövidített munkaidő következtében jelentékeny mértékben megtakarít gőzt, illetve tüzelőanyagot. 5 TRI kondenzációs vesztesége a legkisebb, fele-harmada az eddig használatos oldószerek ! veszteségének. — TRI a legfinomabb anyagokat is áthatja, amelyeknél az eddigi oldó- 5 szerek használhatatlanoknak bizonyultak. — TRI sem a nyerendő terméknek, sem pedig a maradéknak minőségére káros hatással nincs. j TM NEH ÉG ÉS NEM ROBBAN 5 TRI ólmozatlan kovácsoltvas készülékekben használható. — TRI a legjobb pótlószer a 2 veszélyes benzin, benzol, solventnafta, szénkéneg és a vasat nagyon megtámadó tetraklór­­metán helyett. — TRI minden tetszőleges extraháló berendezésben használható. A „Triklóretilén“ nel való extrahálás tekintetében szakszerű felvilágosítást ad: bosnische llekiricitäts yí.-Q., Wien, Tegetthojstr. 7. Magyarországi kizárólagos képviselet: Simká ás Hupferschmidt Budapest, VI., Szobi-u. 5. Telefon 169-65 !>■■■■...................................................................•••■•.................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék